KONVENCIJA DĖL IŠRAŠŲ IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IŠDAVIMO ĮVAIRIOMIS KALBOMIS

 

Pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje

 

Šią Konvenciją pasirašančios valstybės, siekdamos patobulinti taisykles, susijusias su išrašų iš tam tikrų civilinės būklės aktų įrašų išdavimu įvairiomis kalbomis, visų pirma tais atvejais, kai jie skirti pateikti užsienyje, s u s i t a r ė dėl šių nuostatų:

 

1 straipsnis

 

Išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų, patvirtinančių gimimą, santuoką ar mirtį, suinteresuotosios šalies prašymu arba tais atvejais, kai naudojantis šiais išrašais reikalingas vertimas, daromi pagal prie šios Konvencijos pridedamas A, B ir C formas.

Šie išrašai kiekvienoje Susitariančiojoje valstybėje išduodami tik teisę gauti viso civilinės būklės akto įrašo kopiją turintiems asmenims.

 

2 straipsnis

 

Išrašai atliekami pagal pirminius aktų įrašų duomenis ir vėlesnius prierašus.

 

3 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji valstybė turi teisę papildyti prie šios Konvencijos pridedamas formas, įtraukdama į jas langelius ir simbolius, kuriuose nurodomi kiti akto įraše nurodyti duomenys ar prierašai prie jo, jei jų formuluotę iš anksto patvirtino Tarptautinės civilinės būklės komisijos Generalinė asamblėja.

Kiekviena Susitariančioji valstybė turi teisę į formas įtraukti identifikavimo numeriui nurodyti skirtą langelį.

 

4 straipsnis

 

Pildant formas visi įrašai daromi lotyniškomis spausdintinėmis raidėmis; gali būti rašoma ir kalbos, kuria padarytas civilinės būklės akto įrašas, pagal kurį pildoma forma, rašmenimis.

 

5 straipsnis

 

Datos rašomos arabiškais skaitmenimis po simboliais Jo, Mo ir An nurodant dieną, mėnesį ir metus. Diena ir mėnuo nurodomi dviem skaitmenimis, metai – keturiais. Pirmosios devynios mėnesio dienos ir pirmieji devyni mėnesiai nurodomi skaitmenimis nuo 01 iki 09.

Po kiekvienos išraše minimos vietos nurodomas valstybės, kurioje ji yra, pavadinimas, jei ši valstybė nėra ta, kurioje išduotas išrašas.

Prieš identifikavimo numerį nurodomas jį suteikusios valstybės pavadinimas.

Lyčiai nurodyti vartojami tik šie simboliai: M = vyras, F = moteris.

Asmens, kuriam išduotas gimimo liudijimas, santuokai, gyvenimui skyrium, ištuokai, santuokos panaikinimui arba mirčiai, taip pat vyro ar žmonos mirčiai nurodyti vartojami tik šie simboliai: Mar = santuoka; Sc = gyvenimas skyrium; Div = ištuoka; A = panaikinimas; D = mirtis; Dm = vyro mirtis; Df = žmonos mirtis. Po šių simbolių nurodoma įvykio data ir vieta. Po simbolio „Mar“ taip pat nurodoma sutuoktinio pavardė ir vardai.

 

6 straipsnis

 

Pirmojoje kiekvieno išrašo pusėje bent dviem kalbomis, tarp jų – valstybės, kurioje išduotas išrašas, oficialia kalba (arba viena iš oficialių kalbų) ir prancūzų kalba turi būti išspausdintos standartinės formuluotės, išskyrus 5 straipsnyje minimus su datomis susijusius simbolius.

Pirmojoje išrašo pusėje kiekvienos valstybės, kuri šios Konvencijos pasirašymo metu yra Tarptautinės civilinės būklės komisijos narė arba 1956 m. rugsėjo 27 d. Paryžiaus konvencijos dėl tam tikrų užsienyje pateikti skirtų išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų šalis, kalba (arba viena iš oficialių kalbų) ir anglų kalba turi būti nurodyta simbolių reikšmė.

Antrojoje kiekvieno išrašo pusėje turi būti pateikta:

- nuoroda į Konvenciją šio straipsnio antrojoje pastraipoje nurodytomis kalbomis,

- standartinių formuluočių vertimas į šio straipsnio antrojoje pastraipoje nurodytas kalbas, išskyrus pirmojoje išrašo pusėje vartotas kalbas,

- Konvencijos 3, 4, 5 ir 7 straipsnių santrauka bent valstybės, kurioje yra išrašą išdavusi institucija, kalba.

Kiekviena prie šios Konvencijos prisijungianti valstybė, deponuodama savo prisijungimo aktą, Šveicarijos federalinei tarybai turi pateikti standartinių formuluočių ir simbolių reikšmių vertimą į savo oficialią kalbą (arba oficialias kalbas).

Šveicarijos federalinė taryba perduoda šį vertimą Susitariančiosioms valstybėms ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generaliniam sekretoriui.

Kiekviena Susitariančioji valstybė turi teisę pridėti šį vertimą prie jos institucijų išduodamų išrašų.

 

7 straipsnis

 

Jei pagal akto įrašą neįmanoma užpildyti išrašo langelio (ar jo dalies), langelis (ar jo dalis) perbraukiant panaikinamas.

 

8 straipsnis

 

Išrašuose nurodoma jų išdavimo data; jie tvirtinami juos išdavusios institucijos atstovo parašu ir antspaudu. Šie išrašai turi tokią pat galią kaip ir pagal juos išduodančios valstybės galiojančias vidaus teisės normas išduoti išrašai.

Šie išrašai be legalizavimo ar jam lygiaverčių formalumų priimami kiekvienos valstybės, šios Konvencijos šalies, teritorijoje.

 

9 straipsnis

 

Jei nėra tarptautinių susitarimų dėl nemokamo civilinės būklės aktų įrašų kopijų ar išrašų iš šių įrašų išdavimo, pagal šią Konvenciją išduodamiems išrašams negali būti taikomas didesnis mokestis nei tas, kuris taikomas išrašams, padarytiems pagal juos išduodančios valstybės galiojančias vidaus teisės normas.

 

10 straipsnis

 

Šia Konvencija nesudaroma kliūčių gauti civilinės būklės aktų įrašų kopijas, padarytas laikantis šalies, kurioje šie įrašai buvo atlikti ar perkelti į registrą, vidaus teisės normų.

 

11 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji valstybė, pasirašydama 12 straipsnyje minimą pranešimą arba prisijungimą prie šios Konvencijos, gali pareikšti, kad pasilieka teisę jos netaikyti išrašams iš su įvaikiais susijusių gimimo aktų įrašų.

 

12 straipsnis

 

Susitariančiosios valstybės praneša Šveicarijos federalinei tarybai apie procedūrų, kurios būtinos pagal jų konstituciją, kad ši Konvencija būtų taikoma jų teritorijoje, įvykdymą.

Šveicarijos federalinė taryba informuoja Susitariančiąsias valstybes ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generalinį sekretorių apie kiekvieną pranešimą pagal šio straipsnio pirmąją pastraipą.

 

13 straipsnis

 

Ši Konvencija įsigalioja trisdešimtą dieną nuo penktojo pranešimo deponavimo dienos ir nuo tada susaisto penkias šį formalumą atlikusias valstybes.

Kiekvieną Susitariančiąją valstybę, vėliau atlikusią 12 straipsnyje nustatytą formalumą, ši Konvencija susaisto trisdešimtąją dieną nuo jos pranešimo deponavimo dienos.

Įsigaliojus šiai Konvencijai Vyriausybė depozitarė nusiunčia jos tekstą Jungtinių Tautų sekretoriatui, kad ji būtų įregistruota ir paskelbta pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnį.

 

14 straipsnis

 

1956 m. rugsėjo 27 d. Paryžiuje pasirašyta Konvencija dėl tam tikrų užsienyje pateikti skirtų išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų nebetaikoma valstybėms, kurių atžvilgiu įsigalioja ši Konvencija.

 

15 straipsnis

 

Vienuoliktame straipsnyje nustatyta išlyga bet kuriuo metu gali būti visiškai ar iš dalies atšaukta. Apie jos atšaukimą turi būti pranešta Šveicarijos federalinei tarybai.

Šveicarijos federalinė taryba informuoja Susitariančiąsias valstybes ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generalinį sekretorių apie kiekvieną pranešimą pagal šio straipsnio pirmąją pastraipą.

 

16 straipsnis

 

Ši Konvencija be apribojimų taikoma visoje kiekvienos Susitariančiosios šalies metropolijos teritorijoje.

Kiekviena Susitariančioji valstybė pasirašymo, pranešimo, prisijungimo metu arba vėliau gali pranešti Šveicarijos federalinei tarybai apie tai, kad ši Konvencija taikoma vienoje ar keliose tų teritorijų, kurios yra už jos metropolijos ribų, vienoje ar keliose tų valstybių ar teritorijų, už kurias ji prisiėmusi tarptautinę atsakomybę. Apie tokį pranešimą Šveicarijos federalinė taryba informuoja kiekvieną Susitariančiąją valstybę ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generalinį sekretorių. Ši Konvencija pranešime nurodytoje teritorijoje ar teritorijose pradedama taikyti šešiasdešimtąją dieną nuo tos dienos, kai Šveicarijos federalinė taryba gauna minėtąjį pranešimą.

Kiekviena valstybė, padariusi pareiškimą pagal šio straipsnio antrąją pastraipą, vėliau bet kuriuo metu gali pranešti Šveicarijos federalinei tarybai, kad ši Konvencija nebetaikoma vienoje ar keliose pareiškime nurodytose valstybėse arba teritorijose.

Apie naująjį pranešimą Šveicarijos federalinė taryba informuoja kiekvieną Susitariančiąją valstybę ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generalinį sekretoriatą.

Šią Konvenciją minėtoje teritorijoje liaujamasi taikyti šešiasdešimtąją dieną nuo tos dienos, kai Šveicarijos federalinė taryba gauna minėtąjį pranešimą.

 

17 straipsnis

 

Įsigaliojus šiai Konvencijai prie jos gali prisijungti kiekviena valstybė. Prisijungimo aktas deponuojamas Šveicarijos federalinėje taryboje. Pastaroji apie kiekvieną prisijungimo aktą informuoja Susitariančiąsias valstybes ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generalinį sekretorių. Kiekvienos prisijungiančiosios valstybės atžvilgiu ši Konvencija įsigalioja trisdešimtąją dieną nuo jos prisijungimo akto deponavimo dienos.

 

18 straipsnis

 

Ši Konvencija galioja neribotą laiką. Tačiau kiekviena Susitariančioji valstybė turi teisę bet kuriuo metu ją denonsuoti, raštu pranešdama Šveicarijos federalinei tarybai, kuri apie tai informuoja kitas Susitariančiąsias valstybes ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generalinį sekretorių.

Šia teise valstybė gali pasinaudoti tik praėjus metams nuo šios Konvencijos įsigaliojimo jos atžvilgiu dienos.

Šios Konvencijos denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai Šveicarijos federalinė taryba gauna šio straipsnio pirmojoje pastraipoje minimą pranešimą.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Konvenciją.

Priimta 1976 m. Vienoje vienu egzemplioriumi, kuris deponuojamas Šveicarijos federalinės tarybos archyvuose ir kurio patvirtintos kopijos diplomatiniais kanalais nusiunčiamos kiekvienai Susitariančiajai valstybei ir Tarptautinės civilinės būklės komisijos generaliniam sekretoriatui.

 

__________________________

Konvencijos taikymo teritorija

Pranešdama apie šios Konvencijos ratifikavimą Nyderlandų ambasada Berne patikslino, kad ji taikytina Nyderlandų Karalystės europinėje dalyje.

 

__________________________

Pareiškimas dėl išlygos

Pasirašydama šią Konvenciją Šveicarijos Konfederacija pareiškė, kad pagal 11 straipsnį pasilieka teisę netaikyti šios Konvencijos išrašams iš gimimo aktų įrašų, susijusių su įvaikiais, išlaikančiais giminystės ryšius su šeima, iš kurios jie yra kilę.

 

__________________________

Redaktoriaus pastaba

1990 m. birželio 20 d. Jugoslavijos Socialistinė Federacinė Respublika Šveicarijos užsienio reikalų federaliniam departamentui pranešė apie šios Konvencijos ratifikavimą (ji Jugoslavijoje galioja nuo 1990 m. liepos 20 d.).

1992 m. gruodžio 1 d. Slovėnijos Respublikos užsienio reikalų ministerija Šveicarijos užsienio reikalų federaliniame departamente deponavo prisijungimo prie šios Konvencijos dokumentą (ji Slovėnijoje galioja nuo 1992 m. gruodžio 31 d.).

1993 m. rugsėjo 22 d. Kroatijos Respublika Šveicarijos federalinėje taryboje deponavo prisijungimo prie šios Konvencijos dokumentą (ji Kroatijoje galioja nuo 1993 m. spalio 22 d.).

1994 m. balandžio 15 d. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija Šveicarijos federalinėje taryboje deponavo deklaraciją dėl su šia Konvencija susijusių teisių perėmimo. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija tapo šios Konvencijos šalimi 1991 m. rugsėjo 8 d., savo nepriklausomybės dieną.

1995 m. spalio 11 d. Bosnija ir Hercegovina Šveicarijos federalinėje taryboje deponavo deklaraciją dėl su šia Konvencija susijusių teisių perėmimo. Bosnija ir Hercegovina tapo šios Konvencijos šalimis 1992 m. kovo 6 d., savo nepriklausomybės dieną.

 

_________________


Forma A

Formule A

 

1.

Valstybė:

État:

2.

[vieta] ............. Civilinės būklės aktų įrašų tarnyba

Service de l’état civil de

3.

Išrašas iš gimimo akto įrašo Nr.

Extrait de l’acte de naissance N°

4.

Gimimo data ir vieta

Date et lieu de naissance

Jo

Mo

An

5.

Pavardė

Nom

6.

Vardai

Prénoms

7.

Lytis

Sexe

8.

Tėvas

Père

9.

Motina

Mère

5.

Pavardė

Nom

 

 

6.

Vardai

Prénoms

 

 

10.

Kiti akto įraše pateikti duomenys

Autres énonciations de l’acte

 

 

 

11.

Išdavimo data,

parašas, antspaudas

Date de délivrance,

signature, sceau

Jo

Mo

An

 

 

 

SIMBOLIAI / SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SJMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SIMBOLI / SYMBOLEN / SIMBOLOS / IŞARETLER / SIMBOLI

- Jo: Diena / Jour / Tag / Day / Día / Ήμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan

- Mo: Mėnuo /  Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec

- An: Metai / Année / Jahr / Year / Año / Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina

- M: Vyras / Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / Άρρεν / Maschile / Mannelijk / Masculinon / Erkek / Muški

- F: Moteris / Féminin /Weiblich / Feminine / Femenino / Θήλυ / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadın / Ženski

- Mar: Santuoka / Mariage / Eheschließung / Marriage / Matrimonio / Γάμος / Matrimonio / Huwelijk / Casamento / Evlenme / Zaključenje braka

- Sc: Gyvenimas skyrium / Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separación personal / Χωρισμός από τραπέζης και κοίτης / Separazione personale / Scheidung van tafel en bed / Separação de pessoas e bens / Ayrılık / Fizička rastava

- Div: Ištuoka / Divorce / Scheidung / Dirvorce / Divorcio / Διαζύγιον / Divorzio / Echtscheidung / Divórcio / Boşanma / Razvod

- A: Panaikinimas / Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulación / Άκύρωσις / Annullamento / Nietigverklaring / Anulação / Iptal / Poništenje

- D: Mirtis / Décès / Tod / Death / Defunción / Θάνατος / Morte / Overlijden / Óbito / Ölümü / Smrt

- Dm: Vyro mirtis / Décès du mari / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defunción del marido / Θάνατος τοϋ συζύγου / Morte del marito / Overlijden van de man / Óbito do marido / Kocanın ölümü / Smrt muža

- Df: Žmonos mirtis / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la mujer / Θάνατος της συζύγου / Morte dellu moglie / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene

 

IŠRAŠAS, IŠDUOTAS TAIKANT 1976 M. RUGSĖJO 8 D. VIENOJE PASIRAŠYTĄ KONVENCIJĄ*

 

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976

 

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄß DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976

 

EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976

 

CERTIFICATION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA IL 8 SETTEMBRE 1976

 

UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SETEMBER 1976

 

CERTIDÀO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENCÁO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976

 

VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLEŞME UYARINCA VERILEN ÖRNEK

 

IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

 

1.

Staat / Country / Estado / Κράτος / Stato / Staat / Estado / Devlet / Deržava

2.

Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro civil de / Ληξιαρχική Άρχή του (ή τής ή τών) / Servizio dello stato civile / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registro civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba

3.

Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. / Extract from birth registration no / Certificación del acta de nacimiento N° / Άποσπασμα ληξιαρχικής γεννήσεως άριθ / Estratto dell’atto di nascita n. / Uittreksel uit de geboorteakte nr. / Certidão do assento de nascimento n° / Doğum sicil örneği No. / Izvod iz matične knjige rodjenih br.

4.

Tag und Ort der Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία και τοπος γεννήσεως / Data e luogo di nascita / Geboortedatum en plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tarihi / Datum i mesto rodjenja

5.

Name / Name / Apellidos / Έπώνυμον / Cognome / Naam / Apelidos / Soyadı / Prezime

6.

Vornamen / Forenames / Nombre propio / Όνόματα / Prenomi / Voornamen / Nome próprio / Adı / Ime

7.

Geschlecht / Sex / Sexo / Φϋλον / Sesso / Geslacht / Sexo / Cinsiyeti / Pol

8.

 

Vater / Father / Padre / Πατήρ / Vader / Pai / Baba / Otac

9.

Mutter / Mother / Madre / Μήτηρ / Madre / Moeder / Mãe / Ana / Majka

10.

Andere Angaben aus dem Eintrag / Other particulars of the registration / Otros datos del acta / Έτεραι έγγραφαί τής πράξεως / Altre enunciazioni dell’atto / Andere vermeldingen van de akte / Outros elementos do assento / Işleme ait diğer bilgiler / Drugi podaci iz izvoda

11.

Tag der Austellung, Unterschrift, Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, sello / Χρονολογία έχδόσεως, ύπογραφή, σφραγίς / Data di rilascio, firma, bollo / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Veriliş tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pečat

 

* Pagal šios Konvencijos 3, 4, 5 ir 7 straipsnius:

– Įrašai daromi lotyniškomis spausdintinėmis raidėmis; galima rašyti ir kalbos, kuria padarytas civilinės būklės akto įrašas, pagal kurį pildoma forma, rašmenimis.

– Datos rašomos arabiškais skaitmenimis nurodant dieną, mėnesį ir metus. Diena ir mėnuo nurodomi dviem skaitmenimis, metai – keturiais. Pirmosios devynios mėnesio dienos ir pirmieji devyni mėnesiai nurodomi skaitmenimis nuo 01 iki 09.

– Po kiekvienos išraše minimos vietos nurodomas valstybės, kurioje ji yra, pavadinimas, jei ši valstybė nėra ta, kurioje išduotas išrašas.

– Po simbolių Mar, Sc, Div, A, D, Dm ir Df nurodoma įvykio data ir vieta. Po simbolio Mar dar nurodomi sutuoktinio vardai ir pavardė.

– Jei pagal akto įrašą neįmanoma užpildyti išrašo langelio (ar jo dalies), langelis (ar jo dalis) perbraukiant panaikinamas. 

– Dėl kitų langelių ar simbolių pridėjimo būtinas išankstinis Tarptautinės civilinės būklės komisijos sutikimas.


Forma B

Formule B

 

1.

Valstybė:

État:

2.

[vieta] ............. Civilinės būklės aktų įrašų tarnyba

Service de l’état civil de

3.

Išrašas iš santuokos akto įrašo Nr.

Extrait de l’acte de mariage N°

4.

Santuokos data ir vieta

Date et lieu du mariage

Jo

Mo

An

 

5.

Vyras

Mari

6.

Žmona

Femme

7.

Pavardė iki santuokos

Nom avant le mariage

 

 

8.

Prénoms

Vardai

 

 

9.

Gimimo data ir vieta

Date et lieu de naissance

Jo

Mo

An

Jo

Mo

An

10.

Pavardė po santuokos

Nom après le mariage

 

 

11.

Kiti akto įraše pateikti duomenys

Autres énonciations de l’acte

 

 

 

 

 

12.

Išdavimo data,

parašas, antspaudas

Date de délivrance,

signature, sceau

Jo

Mo

An

 

SIMBOLIAI / SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SJMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SIMBOLI / SYMBOLEN / SIMBOLOS / IŞARETLER / SIMBOLI

- Jo: Diena / Jour / Tag / Day / Día / Ήμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan

- Mo: Mėnuo / Mois / Monat / Month / Mes / Μής / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec

- An: Metai / Année / Jahr / Year / Año / Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina

- Sc: Gyvenimas skyrium / Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separación personal / Χωρισμός από τραπήζης / Separazione personale / Scheidung van tafel en bed / Separação de pessoas e bens / Ayrılık / Fizička rastava

- Div: Ištuoka / Divorce / Scheidung / Dirvorce / Divorcio / Διαζύγιον / Divorzio / Echtscheiding / Divórcio / Boşanma / Razvod

- A: Panaikinimas / Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulación / Άκύρωσις / Annullamento / Nietigverklaring /  Anulação / Iptal / Poništenje

- Dm: Vyro mirtis / Décès du mari / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defunción del marido / Θάνατος τοϋ συζύγου / Morte del marito / Overlijden van de man / Óbito do marido / Kocanın ölümü / Smrt muža

- Df: Žmonos mirtis / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la mujer / Θάνατος της συζύγου / Morte dellu moglie / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene

 

IŠRAŠAS, IŠDUOTAS TAIKANT 1976 M. RUGSĖJO 8 D. VIENOJE PASIRAŠYTĄ KONVENCIJĄ*

 

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976

 

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄß DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976

 

EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976

 

CERTIFICATION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA IL 8 SETTEMBRE 1976

 

UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SETEMBER 1976

 

CERTIDÀO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENCÁO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976

 

VIYANADA 8 EVLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLEŞME UYARINCA VERILEN ÖRNEK

 

IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

 

1.

Staat / Country / Estado / Κράτος / Stato / Staat / Estado / Devlet / Deržava

2.

Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro civil de / Ληξιαρχική Άρχή του (ή τής ή τών) / Servizio dello stato civile / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registro civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba

3.

Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. / Extract from marriage registration no / Extracto del acta de matrimonio Núm. / Άπόσπασμα ληξιαρχικής πράχεως γάμον αριθ. / Estratto dell’atto di matrimonio n. / Uittreksel uit de huwelijksakte nr. / Certidão do assento de casamento n° / Evlenme sicil örneği No. / Izvod iz matične knjige vjenčanih br.

4.

Tag und Ort der Eheschließung / Date and place of the mariage / Fecha y lugar del matrimonio / Χρονολογία καί τοπος / Data e luogo del matrimonio / Datum en plaats van huwelijk / Data e lugar do casamento / Evlenme yeri ve tarihi / Datum i mesto zaključenja braka

5.

Ehemann / Husband / Marido / Σύζυγος / Marito / Man / Marido / Koca / Muž

6.

Ehefrau / Wife / Mujer / Γυνή / Moglie / Vrouw / Muher / Karı / Žena

7.

Name von  Eheschließung / Name before the mariage/ Apellidos antes del matrimonio / Έπώνυμον πρό τοϋ γάμου / Cognome prima del matrimonio / Naam vóór het huwelijk / Apelidos antes do casamento / Evlenmeden önceki soyadı / Prezime pre zaključenja braka

8.

Vornamen / Forenames / Nombre propio / Όνόματα / Prenomi / Voornamen / Nome próprio / Adı / Ime

9.

Tag und Ort der Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία καί τόπος γεννήσεως / Date e luogo di nascita / Geboortedatum en plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tarihi / Datum i mesto rodjenja

10.

Name nach der Eheschließung / Name following marriage / Apellidos después del matrimonio / Έπώνυμον μετά τόν γάμου / Cognome dopo il matrimonio / Naam na het huwelijk / Apelidos depois do casamento / Evlenmeden sonraki soyadi / Prezime poste zaključenja braka

11.

Andere Angaben aus dem Eintrag / Other particulars of the registration / Otros datos del acta / Έτεραι έγγραφαί τής πράξεως / Altre enunciazioni dell’atto / Andere vermeldingen van de akte / Outros elementos do assento / Işleme ait diğer bilgiler / Drugi podaci iz izvoda

12.

Tag der Austellung, Unterschrift, Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, sello / Χρονολογία έχδόσεως, ύπογραφή, σφραγίς / Data di rilascio, firma, bollo / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Veriliş tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pečat

 

* Pagal šios Konvencijos 3, 4, 5 ir 7 straipsnius:

– Įrašai daromi lotyniškomis spausdintinėmis raidėmis; galima rašyti ir kalbos, kuria padarytas civilinės būklės akto įrašas, pagal kurį pildoma forma, rašmenimis.

– Datos rašomos arabiškais skaitmenimis nurodant dieną, mėnesį ir metus. Diena ir mėnuo nurodomi dviem skaitmenimis, metai – keturiais. Pirmosios devynios mėnesio dienos ir pirmieji devyni mėnesiai nurodomi skaitmenimis nuo 01 iki 09.

– Po kiekvienos išraše minimos vietos nurodomas valstybės, kurioje ji yra, pavadinimas, jei ši valstybė nėra ta, kurioje išduotas išrašas.

– Po simbolių Mar, Sc, Div, A, D, Dm ir Df nurodoma įvykio data ir vieta. Po simbolio Mar dar nurodomi sutuoktinio vardai ir pavardė.

– Jei pagal akto įrašą neįmanoma užpildyti išrašo langelio (ar jo dalies), langelis (ar jo dalis) perbraukiant panaikinamas. 

– Dėl kitų langelių ar simbolių pridėjimo būtinas išankstinis Tarptautinės civilinės būklės komisijos sutikimas.


Forma C

Formule C

 

1.

Valstybė:

État:

2.

[vieta] ............. Civilinės būklės aktų įrašų tarnyba

Service de l’état civil de

3.

Išrašas iš mirties akto įrašo Nr.

Extrait de l’acte de décès N°

4.

Mirties data ir vieta

Date et lieu du décès

Jo

Mo

An

5.

Pavardė

Nom

6.

Vardai

Prénoms

7.

Lytis

Sexe

8.

Gimimo data ir vieta

Date et lieu de naissance

Jo

Mo

An

9.

Paskutinio sutuoktinio pavardė

Nom du dernier conjoint

10.

Paskutinio sutuoktinio vardai

Prénoms du dernier conjoint

 

 

12.

Tėvas

Père

13.

Motina

Mère

5.

Pavardė

Nom

 

 

6.

Vardai

Prénoms

 

 

11.

Išdavimo data,

parašas, antspaudas

Date de délivrance,

signature, sceau

Jo

Mo

An

 

SIMBOLIAI / SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SJMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SIMBOLI / SYMBOLEN / SIMBOLOS / IŞARETLER / SIMBOLI

- Jo: Diena / Jour / Tag / Day / Día / Ήμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan

- Mo: Mėnuo /  Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec

- An: Metai / Année / Jahr / Year / Año / Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina

- M: Vyras / Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / Άρρεν / Maschile / Mannelijk / Masculinon / Erkek / Muški

- F: Moteris / Féminin /Weiblich / Feminine / Femenino / Θήλυ / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadın / Ženski

 

IŠRAŠAS, IŠDUOTAS TAIKANT 1976 M. RUGSĖJO 8 D. VIENOJE PASIRAŠYTĄ KONVENCIJĄ*

 

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976

 

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄß DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976

 

EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976

 

CERTIFICATION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA IL 8 SETTEMBRE 1976

 

UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SETEMBER 1976

 

CERTIDÀO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENCÁO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976

 

VIYANADA 8 EVLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLEŞME UYARINCA VERILEN ÖRNEK

 

IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

 

1.

Staat / Country / Estado / Κράτος / Stato / Staat / Estado / Devlet / Deržava

2.

Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro civil de / Ληξιαρχική Άρχή του (ή τής ή τών) / Servizio dello stato civile / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registro civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba

3.

Auszug aus dem Sterbeeintrag Nr. / Extract from death registration no / Certificación del acta de defunció núm. / Άπόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως Θανάτου άριθ. / Estratto dell’atto di morte n. / Uittreksel uit de overlijdensakte nr. / Certidão do assento de óbito n° / Ölüm sicil örneği No. / Izvod iz matične knjige umrlih br.

4.

Tag und Ort des Todes / Date and place of death / Fecha y lugar de la defunción / Χρονολογία καί τόπος θανάτου άριθ. / Data e luogo della morte / Datum en plaats van overlijden / Data e lugar do obito / Ölüm yeri ve tarihi / Datum i mesto smrti

5.

Name / Name / Apellidos / Έπώνυμον / Cognome / Naam / Apelidos / Soyadı / Prezime

6.

Vornamen / Forenames / Nombre propio / Όνομάτα/ Prenomi / Voornamen / Nome próprio / Adı / Ime

7.

Geschlecht / Sex / Sexo / Φϋλον / Sesso / Geslacht / Sexo / Cinsiyeti / Pol

8.

Tag und Ort der Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογα καί τόπος γεννήσεως / Data e luogo di nascita / Geboortedatum en plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tarihi / Datum i mesto rodjenja

9.

Name des letzten Ehegatten / Name of the last spouse / Apellidos del último cónyuge / Έπώνυμον τοϋ τελευαίου συζύγου / Cognome dell’ultimo coniuge / Naam van de laatste echtgenoot / Aoelidos do último cónjuge / Son eşin soyadı / Prezime poslednjeg supružnika

10.

Vorname des letzten Ehegatten / Forenames of the last spouse / Nombre proprio del último cónyuge / Όνόματα τοϋ τελευαίου συζύγου / Prenomi dell’ultimo coniuge / Voornamen van de laatste echtgenoot / Nome próprio do último cónjuge / Son eşin adı / Ime poslednjeg supružnika

11.

Tag der Austellung, Unterschrift, Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, sello / Χρονολογία έχδόσεως, ύπογραφή, σφραγίς / Data di rilascio, firma, bollo / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Veriliş tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pečat

12.

Vater / Father / Padre / Πατήρ / Vader / Pai / Baba / Otac

13.

Mutter / Mother / Madre / Μήτηρ / Madre / Moeder / Mãe / Ana / Majka

 

* Pagal šios Konvencijos 3, 4, 5 ir 7 straipsnius:

 

– Įrašai daromi lotyniškomis spausdintinėmis raidėmis; galima rašyti ir kalbos, kuria padarytas civilinės būklės akto įrašas, pagal kurį pildoma forma, rašmenimis.

– Datos rašomos arabiškais skaitmenimis nurodant dieną, mėnesį ir metus. Diena ir mėnuo nurodomi dviem skaitmenimis, metai – keturiais. Pirmosios devynios mėnesio dienos ir pirmieji devyni mėnesiai nurodomi skaitmenimis nuo 01 iki 09.

– Po kiekvienos išraše minimos vietos nurodomas valstybės, kurioje ji yra, pavadinimas, jei ši valstybė nėra ta, kurioje išduotas išrašas.

– Po simbolių Mar, Sc, Div, A, D, Dm ir Df nurodoma įvykio data ir vieta. Po simbolio Mar dar nurodomi sutuoktinio vardai ir pavardė.

– Jei pagal akto įrašą neįmanoma užpildyti išrašo langelio (ar jo dalies), langelis (ar jo dalis) perbraukiant panaikinamas. 

-           Dėl kitų langelių ar simbolių pridėjimo būtinas išankstinis Tarptautinės civilinės būklės komisijos sutikimas.

_________________