LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. vasario 25 d. Nr. VIII-127

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 104-2322)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio papildymas

Papildyti 8 straipsnį 6 dalimi:

„Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai, taip pat jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovai, pažeidę biudžetų asignavimų paskirstymo ir naudojimo tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS