LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. sausio 14 d. Nr. XI-649

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29, Nr. 68-2364, Nr. 116-4322; 2007, Nr. 140-5762)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies 15 punkto pakeitimas

7 straipsnio 1 dalies 15 punkte vietoj žodžių „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ įrašyti žodžius „prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

15) suvestiniai detalizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) tvarkomo registro duomenys, kai ginklo savininkas, valdytojas ar naudotojas yra krašto apsaugos sistemos institucija, vidaus reikalų sistemos ar Valstybės saugumo departamento sistemos institucija arba operatyvinės veiklos subjektai;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________