LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. gegužės 31 d. ĮSAKYMO Nr. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ pakeitimo

 

2009 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1072

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2008, Nr. 121-4626):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Siekdamas reglamentuoti profilaktinių sveikatos tikrinimų vykdymą ir kokybę bei apmokėjimo už juos tvarką ir vykdydamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127) nuostatas:“

2. Išdėstau 1.13 punktą taip:

1.13. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (13 priedas).“

3. Išdėstau 4 punktą taip:

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“

4. Įrašau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo (7 priedas) 1 lentelės 2 punkto skiltyje „Tikrinamieji kandidatai ir vairuotojai“ vietoje žodžių „kenksmingomis sveikatai darbo sąlygomis“ žodžius „galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje)“, skiltyje „Tikrinimų periodiškumas“ po žodžio „per“ skaičių „2“.

5. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarką (13 priedas) nauja redakcija (pridedama).

6. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr. 301

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2009 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. V- 1072 redakcija)

13 priedas

 

ASMENŲ, DIRBANČIŲ DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS), PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenys, norintys įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) ar dirbantys (toliau – darbuotojai) darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

2. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įsidarbinančiųjų ir darbuotojų, kurie siekia dirbti ar dirba darbus, įrašytus į Pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą 2002 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3751), arba darbo aplinkoje, kurioje įvertinus riziką, atsižvelgiant į Profesinės rizikos vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A1-159/V-612 „Dėl Profesinės rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4504), nustatyti rizikos veiksniai, išankstinio (prieš pradedant darbą ar veiklą), periodinio (darbo metu ar kai veikla yra tęsiama) bei neeilinio (nesilaikant nustatyto periodiškumo) privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslą, vietą, tvarką: periodiškumą, sveikatos tikrintojus, privalomus tyrimus, kontraindikacijas, dokumentų įforminimą ir kontrolę.

3. Darbuotojų, kurie dirba darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, tikrinama periodiškai, vadovaujantis šiuo Aprašu bei Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127) ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

4. Aprašu nustatyta tvarka priklauso nuo konkretaus pavojingo darbo ir (ar) kenksmingo veiksnio. Vadovaujamasi Aprašo 1 lentelės „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir (ar) 2 lentelės „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“ nuostatomis.

5. Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas:

5.1. apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;

5.2. įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;

5.3. įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis;

5.4. siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

6. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos atitinka darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

7. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau – įsakymas Nr. 515), nurodant:

7.1. vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;

7.2. kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje;

7.3. pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje;

7.4. metines efektinės apšvitos dozes bei apšvitos dozes, gautas darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, dirbant ypatingomis sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388);

7.5. F Nr. 048/a turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbovietės antspaudu bei darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens parašu.

8. Privalomai profilaktiškai darbuotojų sveikata tikrinama asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), turinčioje licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.

9. Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą, pacientas ASPĮ turi pateikti:

9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.2. darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens pagal Aprašo 7 punkto nurodymus užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a, kuriose nurodytus profesinės rizikos veiksnius šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas įrašo į paciento Asmens sveikatos istoriją (toliau – F Nr. 025/a) ir patvirtina savo parašu ir asmeniniu spaudu;

9.3. jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą Medicinos dokumentų išrašą pagal F 025/a, F 003/a (toliau – F Nr. 027/a), patvirtintą įsakymu Nr. 515;

9.4. ASPĮ, kurią asmuo yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo užpildytą F Nr. 027/a (jei asmuo tikrinasi kitoje ASPĮ, nei yra prisirašęs).

10. Privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) valandų darbo medicinos kursą (atnaujinant žinias ne rečiau kaip kas penkeri metai), kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, arba darbo medicinos gydytojas, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skirdami privalomus arba kitus tyrimus – esant indikacijų:

10.1. F Nr. 027/a užpildoma ir išduodama tuo atveju, jei pacientas vyksta tikrintis sveikatos būklę į kitą ASPĮ (kurioje jis neprisirašęs) arba kai jis siunčiamas tikrintis pas kitų reikiamų profesinių kvalifikacijų gydytojus bei atsakant siuntusiam konsultuoti gydytojui;

10.2. F Nr. 027/a pildydamas gydytojas psichiatras nurodo, kad nėra įregistruota asmeniui teiktų sveikatos priežiūros paslaugų arba – nurodomos suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientų psichikos sveikatą tikrina ASPĮ, prie kurios jie prisirašę, aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras, kuris tikrinimo rezultatus įrašo į F Nr. 025/a ir į ASPĮ antspaudu patvirtintą F Nr. 027/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu;

10.3. tikrinantis sveikatą bet kurios profesinės kvalifikacijos ir šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas gali kreiptis informacijos apie paciento sveikatos būklę į kitą ASPĮ, o pastarosios tokią informaciją privalo teikti galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

10.4. šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas, įvertinęs tyrimų rezultatus, konsultavusių kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas bei kontraindikacijas, nurodytas šio Aprašo III skyriuje ir 1, 2 lentelėse, daro išvadą apie asmens profesinį tinkamumą.

11. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenis bei išvadą dėl profesinio tinkamumo kiekvienas tikrinantis sveikatą gydytojas įrašo į F Nr. 025/a.

12. Išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“ įsidarbinančiam – į F Nr. 047/a, dirbančiajam – į F Nr. 048/a įrašo 10.4. punkte nurodytas gydytojas.

13. Tikrinamiesiems dėl darbo su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais bei pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais gydytojas turi nurodyti, kad medicininė priežiūra turi būti tęsiama ir pasibaigus jų poveikiui.

14. Darbuotojų, dirbančių su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais, pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais sveikatos tikrinimo ir tyrimo duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 40 metų baigus dirbti su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais bei pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais.

15. Darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, sveikatos tikrinimo ir tyrimo duomenys bei įrašai apie tinkamumą dirbti turi būti saugomi visą darbuotojo veiklos laikotarpį ir jam pasibaigus tol, kol darbuotojui sukaks (arba turi sukakti) 75 metai, taip pat – ne mažiau kaip 30 metų baigus dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

16. Gydytojas, nurodytas Aprašo 10.4. punkte, pacientui praneša apie su juo asmeniškai susijusius jo profilaktinio sveikatos tikrinimo rezultatus, taip pat informuoja ir pataria, koks sveikatos tikrinimas reikalingas jam, pasibaigus kenksmingo rizikos veiksnio poveikiui. Gydytojas įrašo F Nr. 025/a, kad suteikė pacientui informaciją, ir nurodo kokią.

17. Gydytojas, nurodytas Aprašo 10.4. punkte, ar už sveikatos priežiūrą atsakinga ASPĮ, ar darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba gali pasiūlyti darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui siųsti darbuotoją neeilinio sveikatos tikrinimo. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo privalo pasirūpinti, kad būtų atliekamas to darbuotojo ir bet kurio kito darbuotojo, kuris patyrė panašų poveikį, sveikatos patikrinimas:

17.1. jei nustatoma rizika darbuotojų sveikatai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 V-1025 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 65-2396);

17.2. jei nustatoma, kad dirbtinės optinės spinduliuotės veikimas viršija ribines vertes, jeigu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A1-366/V-1025 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo dirbtinės optinės spinduliuotės keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 136-5540) numatyto įvertinimo ir matavimo rezultatai rodo riziką sveikatai ar nustatomas neigiamas poveikis sveikatai (įskaitant ligas ir sveikatos problemas), jei gydytojas, nurodytas 10.4. punkte, nusprendžia, kad to priežastis – dirbtinės optinės spinduliuotės poveikis darbe;

17.3. jei nustatoma, kad darbuotoją veikia triukšmas, viršijantis kasdienio triukšmo viršutinę ekspozicijos vertę, jis turi teisę, kad jo (jos) klausą patikrintų gydytojas otorinolaringologas. Profilaktinė audiometrija taip pat taikoma darbuotojams, kuriuos veikiantis triukšmas viršija kasdienio triukšmo žemutinę ekspozicijos vertę, jeigu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1804) numatyto įvertinimo ir matavimo rezultatai rodo riziką sveikatai. Tokio patikrinimo tikslas yra anksti diagnozuoti galimą klausos praradimą dėl triukšmo ir išsaugoti klausą;

17.4. jei mechaninės vibracijos poveikis darbuotojui yra toks, kad dėl jo gali pasireikšti liga ar kenksmingi sveikatai padariniai, ar tikėtina, kad liga ar kenksmingi sveikatai padariniai pasireiškia esant konkrečioms darbuotojo darbo sąlygoms, bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad darbuotojus veikia vibracija, kurios veikimo vertės viršija Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1350) nustatytas vertes;

17.5. tikrinant sveikatą asmenims, dirbantiesiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais – vadovautis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu.

17.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

18. ASPĮ gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.

19. Asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių moterų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems nustatytas nepilnas darbingumo lygis privalomi sveikatos tikrinimai:

19.1. tikrinant sveikatą asmenims iki 18 metų amžiaus – vadovautis Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-502);

19.2. tikrinant sveikatą nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims – vadovautis Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1184);

19.3. dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo galimybės dirbti konkretų darbą sprendžia 10.4. punkte nurodytas gydytojas, gavęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos rekomendacijas ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą.

 

III. LIGŲ IR SVEIKATOS PROBLEMŲ, DĖL KURIŲ DRAUDŽIAMA DIRBTI DARBO APLINKOJE PROFESINĖS RIZIKOS (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS) SĄLYGOMIS, SĄRAŠAS (BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS)

 

20. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis:

20.1. piktybiniai navikai (po gydymo, sprendžiama individualiai);

20.2. bet kurios lokalizacijos tuberkuliozė su mikobakterijų išskyrimu;

20.3. jungiamojo audinio ir skeleto–raumenų ligos (sąnarių, stuburo) su nuolatiniais, trukdančiais atlikti profesinius veiksmus, funkcijos sutrikimais (esant atramos judėjimo funkcijos sutrikimams, jei jie koreguojami specialiomis priemonėmis, individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas ortopedas traumatologas);

20.4. dekompensuota glaukoma.

21. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje:

21.1. organinės centrinės nervų sistemos ligos su nuolatiniais funkcijos sutrikimais;

21.2. lėtiniai ir dažnai pasikartojantys psichikos sutrikimai ir jiems prilygstančios būklės paūmėjimo metu, kai reikalingas aktyvus psichiatro stebėjimas ir gydymas;

21.3. epilepsija G40;

21.4. lėtinės kraujotakos sistemos ligos:

21.4.1. nekoreguoti ir pasikartojantys paroksizminės skilvelinės tachikardijos epizodai su hemodinamikos sutrikimais I47.2;

21.4.2. nekoreguota atrioventrikulinė blokada su hemodinamikos sutrikimais I44.2;

21.4.3. sunkios lėtinės kraujotakos sistemos ligos su nepakankamumu I50–I52, funkcinė klasė pagal NYHA IV, stadija D; (esant sunkiems širdies ir kraujagyslių funkcijos sutrikimams, juos koregavus, individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas kardiologas);

21.5. lėtinės kvėpavimo takų ligos J41–J47, kai yra indikacijų gydyti ilgalaike oksigenoterapija;

21.6. cukrinis diabetas, gydomas insulinu, sulfonilkarbamidais ar glinidais, esant hipoglikeminėms būklėms, ir kiti gliukozės apykaitos ir kasos vidinės sekrecijos funkcijos sutrikimai E10.0–E14.0; E15 (individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas endokrinologas).

 

IV. baigiamosios nuostatos

 

22. Kiekvienas sveikatą tikrinantis gydytojas atsako už sveikatos tikrinimo kokybę ir įrašo tikrinimo rezultatus į F Nr. 025/a, jei reikia – ir į F Nr. 027/a.

23. Privalomai profilaktiškai patikrinus asmens sveikatą, darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens prašymu ASPĮ gali būti apibendrinami rezultatai, pateikiamos rekomendacijos dėl įdarbinimo.

24. Po privalomo profilaktinio periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens prašymu gali būti surašomas šio priedo 3 lentelėje nurodytus reikalavimus atitinkantis protokolas.

25. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos patikrinimą F Nr. 086/a, F Nr. 047/a, arba F Nr.048/a išduodama asmeniui, kuris pats ją pateikia mokymo įstaigai arba darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui.

26. Pasitikrinę sveikatą asmenys, stojantys mokytis – mokslo ar mokymo įstaigai, įsidarbinantys ar darbuotojai – darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui pateikia formas (stojantys mokytis – F Nr. 086/a įsidarbinantys – F Nr. 047/a, darbuotojai – F Nr. 048/a), patvirtintas įsakymu Nr. 515, kurios turi būti saugomos šio ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Kiekvienas to paprašęs darbuotojas gali susipažinti su savo asmenine medicinine dokumentacija.

28. Sveikatos tikrinimo ir jo dokumentacijos kontrolę gali vykdyti ASPĮ vadovai ar jų įgalioti asmenys. F Nr. 047/a ir F Nr. 048/a įrašus turi teisę tikrinti darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, ASPĮ vadovai ar jų įgalioti asmenys.

29. Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui ir darbuotojui.

30. Įrašų apie sveikatos būklę informacija turi būti tęstinė, todėl darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi pasilikti F Nr. 048/a patvirtintą kopiją, o F Nr. 048/a originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.

31. Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais, 10.4. punkte nurodyto gydytojo siuntimu, įvertinusi konkrečios profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą, apie tinkamumą dirbti sprendžia Gydytojų konsultacinė komisija.

32. Jei privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo metu asmeniui įtariama profesinė liga, apie ją pranešama, vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2398).

33. Asmuo, kuris nesutinka su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004,Nr. 115-4284) numatyta tvarka.

 

_________________

 

 

1 lentelė

 

DARBAI, ĮRAŠYTI Į PAVOJINGŲ DARBŲ SĄRAŠĄ, KURIUOS DIRBANT IR (AR) PRIIMANT Į DARBĄ PRIVALOMA TIKRINTIS SVEIKATĄ.

TIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS IR MASTAS. PAPILDOMOS KONTRAINDIKACIJOS

 

Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą

Tikrinimų periodiškumas

Sveikatos tikrintojai

Privalomi tyrimai

Papildomos kontraindikacijos

 

 

1

2

3

4

5

6

1. Darbas elektros įrenginiuose, įrengtuose lauke, elektros srovės pavojingumo atžvilgiu pavojingose ir labai pavojingose patalpose, taip pat veikiančių elektros įrenginių srovinių grandinių, skirtų didesnei kaip 10 A srovei ir esant aukštesnei kaip 50 V kintamosios srovės ir aukštesnei kaip 75 V nuolatinės srovės įtampai, remonto ir (ar) derinimo darbai

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas,

esant indikacijų – psichiatras ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Regėjimo aštrumo ir regėjimo lauko ištyrimas, vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2

3. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20H53.4

4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94.

Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

5. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

6. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas psichiatras.

7. Epilepsija G40

2. Mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas

Regėjimo aštrumo,

vestibulinės funkcijos ištyrimas

1. Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

2. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20H53.4

3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81;  H82

3. Epilepsija G40

3. Krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas

Regėjimo aštrumo, akipločio, spalvinio jutimo (priimant į darbą), akispūdžio – asmenims nuo 40 m.,

vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Regėjimo organų ligos:

1.1. Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

1.2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2

1.3. Spalvų jutimo sutrikimai (tiems, kurie dirba su spalvota signalizacija) H53.5

1.4. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20H53.4

2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

4. Epilepsija G40

4. Darbai laivuose, iš jų žvejybos laivuose ir kituose plaukiojančiuose įrenginiuose

 

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

 

Vadovaujamasi „Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2005, Nr. 128-4637) 11 priedu.

5. Darbai šuliniuose, iškasose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (išskyrus požemines pėsčiųjų perėjas ir pervažas), uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas,

esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Regėjimo aštrumo,

vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma, EKG

1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2

3. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

4. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

5. Obliteruojantis endarteritas, žymus venų išsiplėtimas, hemorojus su dažnais paūmėjimais, komplikacijomis I77.6, I83.0, I83.1, I83.2

6. Išvaržos ir galinčios įstrigti išvaržos K40–K46, tiesiosios žarnos iškritimas K62.3

7. Išplitę subatrofiniai viršutinių kvėpavimo takų gleivinės pakitimai J30; J31; J37–J39; uodimo sutrikimai R43,0; R43,1; R43,8; uodžiamojo nervo ligos G 52,0

8. Astma J45

9. Lėtiniai sąnarių uždegimai su ženkliu funkcijos sutrikimu M15

10. Cukrinis diabetas E10-E14

11. Epilepsija G40

6. Darbai atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus, kai pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai)

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas

Regėjimo aštrumo, akipločio, spalvinio jutimo (priimant į darbą) ištyrimas,

EKG,

vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

3. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 kita akimi

4. Epilepsija G40

7. Darbai su plėšriaisiais ir kitais pavojingais gyvūnais

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

3. Degeneracinė trumparegystė H44.2

4. Paveldimos tinklainės distrofijos H35.5

5. Epilepsija G40

8. Hidroelektrinių, hidrotechninių įrenginių konstrukcijų, kurių patvankos aukštis didesnis kaip 3 metrai, rekonstravimas ir kapitalinis remontas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94 (individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas)

3. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

4. Epilepsija G40

9. Darbai cirke

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas

1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

2. Epilepsija G40

3. Pagal konkrečius profesinės rizikos veiksnius

10. Darbai skraidančiuose orlaiviuose

 

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

 

Vadovaujamasi Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2005, Nr. 128-4637; 2008, Nr. 76-3030).

11. Miško ruošos darbai (stačiojo miško kirtimas, vėjavartų, vėjalaužų likvidavimas)

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas

otorinolaringeologas,

neurologas

Regėjimo aštrumo, vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

2. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20H53.4

3. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

4. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

5. Venų ligos: žymus ar komplikuotas kojų venų išsiplėtimas, hemorojus su dažnais paūmėjimais ar komplikacijomis (kraujavimu, tromboze) I83.0, I83.1, I83.2, I84

6. Obliteruojantis endarteritas su komplikacijomis I77.6.

7. Jungiamojo audinio ir skeleto–raumenų ligos su funkcijos, tarp jų plaštakos, sutrikimu (stuburo pakenkimai – darbui, susijusiam su jo apkrovimu)

8. Išvaržos K40–K46

9. Cukrinis diabetas E10–E14

12. Gręžimo darbai, išgaunant naudingąsias iškasenas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas,

otorinolaringologas

Regėjimo aštrumo, vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

3. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 kita akimi

13. Elektros, ryšių bei laidinio radijo oro ir požeminių linijų, dujotiekių, naftotiekių ar kitų produktotiekių vamzdynų įrengimo, išmontavimo darbai

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82 3.

3. Epilepsija G40

4. Pagal konkrečius profesinės rizikos veiksnius

14. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas

1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

2. Epilepsija G40

3. Obliteruojantis endarteritas su komplikacijomis I70.

4. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligos su funkcijos, tarp jų plaštakos, sutrikimu (stuburo pakenkimai – darbui, susijusiam su jo apkrovimu)

5. Išvarža K40–K46

6. Cukrinis diabetas E10–E14

15. Žemės darbai patogeniškai užterštame dirvožemyje, požeminių elektros tinklų, dujotiekio ir kitų požeminių komunikacijų (13 punktas) apsauginėse zonose

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas

1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

 

16. Darbai potencialiai sprogioje aplinkoje

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas

otorinolaringologas, psichiatras

Regėjimo aštrumo ištyrimas, audiograma

1. Regėjimas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2

3. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20H53.4

4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

5. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas psichiatras.

17. Remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas,

audiograma

1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

18. Traukinių sąstatų formavimas (išformavimas), traukinių techninė apžiūra jų stovėjimo vietose ir darbai eksploatuojamuose geležinkelio ruožuose, automobilių kelių važiuojamosiose juostose

 

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

 

Vadovaujamasi Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2005, Nr. 128-4637; 2008, Nr. 76-3030).

19. Psichikos ligonių gydymas ir priežiūra

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Otorinolaringologas

Vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma.

1. Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur H91.3

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82

20. Valstybinių veterinarijos inspektorių pareigų vykdymas, veterinarijos gydytojų bei felčerių paslaugos

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas,

otorinolaringologas

Esant indikacijų – audiograma

1. Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur H91.3

2. Aklumas H53.0

21. Potencialiai pavojingų įrenginių montavimo darbai, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas

Regėjimo aštrumo ir regėjimo lauko tyrimas

vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma

1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2

3. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20H53.4

4. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82

5. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės  dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas

6. Epilepsija G40

22. Inkasatorių, apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas,

neurologas,

otorinolaringologas,

psichiatras,

esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Regėjimo aštrumo, refrakcijos,

vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma

1. Regėjimas su korekcija silpnesnis nei 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi

2. Refrakcijos anomalijos: trumparegiškumas

(daugiau kaip 4,0D), progresuojantis trumparegiškumas su pakitimais akių dugne, hipermetropija – daugiau kaip 4,0D, hipermetropinis astigmatizmas – daugiau kaip 1,0D, miopinis astigmatizmas – daugiau kaip 1D

3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82

4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

5. Galūnės, plaštakos, pėdos trūkumas

6. Periferinių kraujagyslių ligos: obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas, varikozinis venų išsiplėtimas ir kitos I70-I73.0, I77.6, I83.0, I83.1, I83.2.

7. Lėtinės, dažnai paūmėjančios, odos ligos L23-L24, L50, L53. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas dermatovenerologas.

7. Epilepsija G40

8. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas psichiatras.

23. Gaisrų gesinimas, gelbėjimo darbai pramoninių ir transporto avarijų vietose, gaivalinių nelaimių padarinių, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas.

Esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Regėjimo aštrumo,

akipločio,

vestibulinės funkcijos ištyrimas,

KLR1,

EKG1,

esant indikacijų – audiograma

1. Regėjimo organų ligos:

1.1. Regėjimo aštrumo susilpnėjimas. Regėjimas silpnesnis kaip 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi (be korekcijos)

1.2. Lėtinės ašarų takų, vokų ligos, organiniai vokų trūkumai H02, H04.2–H04.3

1.3. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 10H53.4

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

3. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m. atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

4. Lėtinės periferinės nervų sistemos ligos G62–G64

5. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos (ir esant kompensacijai) I05–I09, I10–I15, I20–I28, I30–I52

6. Lėtinės kvėpavimo organų ligos su funkcijos sutrikimu J44–J47, J45, J96.1

7. Burnos ertmės ir dantų ligos, dantų nebuvimas, jeigu tai trukdo naudotis kvėpavimo aparatais, uždedamų protezų turėjimas, alveolinė piorėja, stomatitas, periodontitas, apatinio žandikaulio kontraktūra ir ankilozė, artritas K05.1, K05.3, K12

8. Krūtinės ląstos deformacija, trikdanti kvėpavimą ir apsunkinanti darbą su dujokauke

9. Gerybiniai navikai, trukdantys dirbti su dujokauke

10. Visų rūšių išvaržos K40–K46

11. Obliteruojantis endarteritas, kojų venų varikozinis išsiplėtimas, trofinės opos, tromboflebitas, hemorojus I70, I77.6, I83.0, I83.1, I83.2. I84

12. Nosies polipai, pertvaros iškrypimai, žymiai trikdantys kvėpavimą pro nosį J33; J34,2

13. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai ar hipertrofiniai pakitimai J30; J31; J37; J38; J39

14. Cukrinis diabetas E10–E14

15. Epilepsija G40

24. Savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos padalinių darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

 

Tyrimai ir konsultacijos – atliekama vadovaujantis Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 73-3127)

25. Kiti darbai, atliekami pavojingų darbų atlikimo vietose (zonose), išskyrus nurodytus 22 punkte.

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

 

Pagal konkrečius profesines rizikos veiksnius

 

_________________

 


 

2 lentelė

 

PRIVALOMŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TVARKA PRIIMANT Į DARBĄ IR (AR) DIRBANT KENKSMINGŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ POVEIKYJE

(KAI KURIAIS ATVEJAIS – PAKEITUS DARBĄ AR DARBOVIETĘ)

 

Kenksmingi rizikos veiksniai ir medžiagos

Darbo pobūdis

Tikrinimų periodiškumas

Sveikatos tikrintojai

Privalomi tyrimai

Papildomos kontraindikacijos

Pirminio lygio

Antrinio lygio

1

2

3

4

5

6

7

1. CHEMINIAI VEIKSNIAI

1.1. Akrilonitrilas

(K, R, O) *

Naudojimas, procesai, susiję su akrilonitrilo išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas (privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

8. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų –otorinolaringologas, nefrologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų – plaučių funkciniai mėginiai, šlapimo nuosėdų mikroskopija, forminių elementų kiekio nustatymas šlapime

1.2. Alifatiniai aminai (etanolaminas, dietanolaminas, metilaminas ir kiti)

(O)

Naudojimas, procesai, susiję su alifatinių aminų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

Esant indikacijų – Otorinolaringologas, nefrologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.3. Alifatinių angliavandenilių halogeniniai dariniai (dichloretanas, anglies tetrachloridas, chloroformas) (O, K)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas, psichiatras

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47 J96.1

4. Lėtinės priekinės akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. Riebioji seborėja, odos folikulinio aparato ligos L00–L08, L10–L14, L21

6. Toksikomanija F10–F19

Esant indikacijų –oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.4. Anglies disulfidas

(K, R, O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

8. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

9. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų –neurologas,

oftalmologas, pulmonologas, gastroenterologas, nefrologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.5. Aromatinių angliavandenilių halogeniniai dariniai (bifenilai, benzilchloridas, chlorbenzenas,

halogeniniai benzilai)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Psichiatras

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

2. Toksikomanija, narkomanija F10–F19

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

4. Galūnių polineuropatijos G60–G64

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –neurologas, hematologas, dermatovenerologas

 

1.6. Aromatinių angliavandenilių nitro dariniai (dinitrofenolis dinitrobenzenas, trinitrotoluenas) (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Psichiatras, oftalmologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Katarakta (kontaktuojant su tolueno nitrojunginiais) H25–H26, H28

4. Priekinės akies dalies lėtinės ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. Astma J45

6. Lėtinės uždegiminės šlapimo pūslės ligos (dirbant su anilino dažais) N30

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

8. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

9. Toksikomanija, narkomanija F10–F19

Esant indikacijų –neurologas, gastroenterologas, nefrologas, urologas, dermatovenerologas, hematologas, pulmonologas

 

1.7. Aromatiniai aminai (benzidinas, fenilendiaminas dianizidinas, toluidinas, naftilaminai) (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Lėtinės šlapimo takų ir inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23, N25–N29

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

Esant indikacijų –urologas,

nefrologas, hematologas, pulmonologas, dermatovenerologas

 

1.8. Asbestas ir (ar) asbesto turintys produktai:

Sąvoka „asbestas“ šiame įsakyme reiškia šiuos pluoštinius silikatus:

1.8.1. asbesto aktinolitas, CAS Nr. 77536-66-4 (*),

1.8.2. asbestas griuneritas (amozitas) CAS Nr. 12172-73-5 (*),

1.8.3. antofilitas, CAS Nr. 77536-67-5 (*),

1.8.4. chrizotilas, CAS Nr. 12001-29-5 (*),

1.8.5. krokidolitas, CAS Nr. 12001-28-4 (*),

1.8.6. tremolitas, CAS Nr. 77536-68-6 (*),

(*) Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos (CAS) suteikiamas numeris

Procesai, susiję su asbesto plaušelių išsiskyrimu

Ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus.

Nebedirbantiems su asbestu, bet galėjusiems patirti jo poveikį praeityje – 1 kartą per 5 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Pokalbis su asmeniu,

kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, krūtinės ląstos klinikinis patikrinimas, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J39, J34.2

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas,

pulmonologas,

onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų – skreplių citologinis tyrimas arba KLR arba tomodensitometrija

1.9. Arsenas:

1.9.1. neorganiniai junginiai (arseno hidridas, arseno sulfidas, arseno oksidas, arseno chloridas, arsenatai);

1.9.2. organiniai junginiai (arsenazai ir kt.) (K)

Naudojimas; procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Galūnių polineuropatijos G60–G64

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77

8. Lėtinės inkstų ir šlapimo pūslės ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23, N30

Esant indikacijų –neurologas,

otorinolaringologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas, dermatovenerologas, gastroenterologas

 

1.10. Azodažikliai

(antrachinoniniai, ftalocianiliniai)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

2. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77

Esant indikacijų –dermatovenerologas, gastroenterologas

 

1.11. Azoto rūgštis, amoniakas, azoto oksidai (Ū)

Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

Esant indikacijų –otorinolaringologas, pulmonologas

 

1.12. Baris ir jo junginiai (bario karbonatas, bario hidrofosfatas, bario feritas)

Tirpių ir netirpių bario junginių naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT, EKG

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Širdies ritmo sutrikimai I47–I49

Esant indikacijų –pulmonologas, kardiologas

Esant indikacijų –kalis, natris, cholesterolis kraujo serume

1.13. Benzenas

(K, O) ir jo homologai (ksilenas, toluenas, stirenas, izopropilbenzenas)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Hematologas, psichiatras

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), leukograma, ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi,

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

2. Toksikomanija, narkomanija F10–F19

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

4. Galūnių polineuropatijos G60–G64

5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų –dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.14. 1,2-benzendikarboksirūgštis (ftalio rūgštis, ftalio rūgšties anhidridas (Ū, J)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas,

neurologas, pulmonologas

 

1.15. Berilis ir jo junginiai (berilio oksidas, berilio sulfatas, berilio nitratas, berilio chloridas)

(J, K)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

5. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –otorinolaringologas,

oftalmologas – dirbant su tirpiais berilio junginiais, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.16. Bromas ir jo junginiai (brombenzenas

bromfenolis ir kt.) (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –otorinolaringologas, pulmonologas, dermatovenerologas, oftalmologas

 

1.17. Chloras ir jo junginiai (chloro vandenilis), chloro turintys mišiniai (chlorbutanas, chlorfenolis ir jo druskos ir kt.)

(Ū)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas, pulmonologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų – KLR

1.18. Chromas,

chromo rūgštis (J, K), jų junginiai ir lydiniai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, nosies pertvaros iškrypimai ir nosies kvėpavimo funkcijos sutrikimas J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, hematologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų – leukograma

1.19. Ciano vandenilio rūgštis ir jos junginiai, cianamidai ir kt. (Ū, O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

Esant indikacijų – oftalmologas

 

1.20. Dibutilftalatas (R)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas,

neurologas, pulmonologas

 

1.21. 3,4-dichloroanilinas (O, J)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas,

neurologas, pulmonologas

 

1.21. Diizodecilftalatas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas,

pulmonologas

 

1.22. Diizononilftalatas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas,

pulmonologas

 

1.23. Dimetilformamidas, dietilacetamidas ir kt. riebiųjų rūgščių amidai (R, O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas, psichiatras

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

3. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77

4. Psichikos ligos F00–F09, F20–F29, F70–F79, F80–F89, F99

Esant indikacijų –otorinolaringologas, gastroenterologas, dermatovenerologas

 

1.24. Dirbtinis ir sintetinis pluoštas (J)

Gamyba, perdirbimas, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis rinitas, laringitas J30–J31, J37–J39

2. Astma J45

Esant indikacijų –otorinolaringologas, neurologas

 

1.25. Di-C9–11 šakotieji alkilesteriai, turintys daug C10 angliavandenilių

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį  J30–J31, J34.2, J37–J39,

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas, gastroenterologas, hematologas, psichiatras, dermatovenerologas

 

1.26. Di-C8–10 šakotieji alkilesteriai, turintys daug C9 angliavandenilių

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas, gastroenterologas, hematologas, psichiatras, dermatovenerologas

 

 

1.27. Dulkės:

1.27.1. abrazyvinės ir turinčios abrazyvinių medžiagų (elektrokorundų, karbido, boro, elboro, silicio ir kt.);

Apdirbimas, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.2. anglies (juodųjų suodžių, grafito, kokso, dirbtinių deimantų);

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.3. augalinės ir gyvulinės kilmės (medvilnės, linų, kanapių, vilnos, džiuto, grūdų, tabako, medienos, durpių, popieriaus) (J)

Gamyba, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.4. metalų ir jų lydinių dulkės

Apdirbimas, padengimo procesai naudojant metalų aerozolius

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.5. neorganinių liuminoforų, (taip pat su mažiau kaip 5 % kadmio kiekiu)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.27.6. turinčios silicio (laisvas ir amorfinis silicio dioksidas)

Liejimo darbai, paviršių, pastatų valymo smėliu darbai

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas

 

1.28. Etilendiamintetraacetatas (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, pulmonologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.29. Farmakologinės priemonės (narkotiniai preparatai, vitaminai, hormonai, antibiotikai, citostatikai)

Gamyba, naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, psichiatras, otorinolaringologas, neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma,  bendras baltymas kraujo serume, ALT, AST,  šlapimo tyrimas  analizatoriumi,

KLR, IKFT

1. Uoslės funkcijos sutrikimas R43.0, R43.1

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai, Menjero liga H81, H81.0

3. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

4. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19

5. Alerginės odos ligos L23

6. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

7. Astma J45

8. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

9. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

10. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

11. Psichikos ligos F00–F09, F20–F29, F70–F79, F80–F89, F99

12. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

13. Nėštumas Z32, Z33, Z34, Z35

Esant indikacijų – oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, gastroenterologas, nefrologas, hematologas

Klinikinis kraujo tyrimas

1.30. Fenoliai ir jų dariniai (chlorfenoliai, krezoliai, butilfenoliai ir kt.) (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.31. Fluoras ir jo junginiai (vandenilio fluoridas, fluoridai, fluoritai ir kt.) (Ū)

Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas. Nosies pertvaros iškrypimai J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Galūnių polineuropatijos G60–G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Burnos ertmės ligos (lėtinis gingivitas, stomatitas, parodontitas) K05.1, K12, K05.3

7. Lėtinės odos ligos  L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

8. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas,

pulmonologas, odontologas, dermatovenerologas

 

1.32. Formaldehidas (Ū, J, K) ir kiti alifatiniai aldehidai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų ligos J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas,

oftalmologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.33. Fosforas ir jo junginiai (geltonasis fosforas (K), fosforo pentoksidas, fosforo chloroksidas (Ū, O), fosforo trichloridas, fosforo rūgštis, fosfatai ir kt.)

Gamyba, naudojimas, procesai susiję su jų išsiskyrimu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Galūnių polineuropatijos G60–G64

7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77 

8. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas,

neurologas, gastroenterologas, dermatovenerologas

 

1.34. Furanas ir jo dariniai (furfurolas, tetrahidrofuranas ir kt.) (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG

1. Hiperplastinis laringitas  J37.0

2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas

 

1.35. Gyvsidabris ir jo junginiai (K, O), gyvsidabrio garai (K)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas, odontologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, gyvsidabris šlapime

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Žandikaulių ir dantų ligos (lėtinis gingivitas, stomatitas, parodontitas) K05.1, K12, K05.3

3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

4. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – dermatovenerologas,

nefrologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.36. Hidrazinas ir jo junginiai (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, kardiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT, bendras baltymas kraujo serume, ALT, AST, cholesterolis kraujo serume

1. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77 

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Kraujotakos sistemos ligos I00–I99

Esant indikacijų – gastroenterologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.37. Izocianatai

(Ū J)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis rinitas, laringitas J30–J31, J37–J39

2. Astma J45

 

 

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – KLR

 

1.38. Kadmis ir jo junginiai (K)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas su kvėpavimo funkcijos sutrikimu J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Gerybinė prostatos hiperplazija N40

8. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, nefrologas, hematologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų –leukograma

 

1.39. Koksavimo dujos ir kiti koksavimo produktai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu, asfaltbetoninių dangų paruošimas ir klojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, hematologas, pulmonologas

Esant indikacijų – leukograma

 

1.40. Litis ir jo junginiai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG

1. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

3. CNS ligos  G00–G09, G10–G13, G30–G32

Esant indikacijų – oftalmologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų –

litis kraujo serume

1.41. Manganas ir jo junginiai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

2. Galūnių polineuropatijos G60–G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

8. Alerginės odos ligos L23

Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas

 

1.42. Metalai: (kobaltas (J), vanadis, molibdenas, titanas cirkonis (F), volframas) ir jų junginiai

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Alerginės odos ligos L23

8. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77 

Esant indikacijų – neurologas, pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas

chemoterapeutas,

gastroenterologas

Esant indikacijų – baltymas kraujo serume, ALT, AST, EKG

1.43. Metanolis (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Psichiatras, oftalmologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, akių dugno tyrimas

1. Regos nervo ir tinklainės ligos H46–H48, H33–H25

2. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19

Esant indikacijų –neurologas

 

1.44. Metilacetatas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma,

KLR, IKFT

1. Išplitę atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, dermatovenerologas

 

1.45. Monochloracto rūgštis (O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Išplitę atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – pulmonologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų – leukograma

1.46. Nafta, naftos perdirbimo produktai, benzinas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas, neurologas, psichiatras

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi,

KLR, IKFT

1. Hiperplastinis laringitas J37

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

6. Lėtinės odos ligos, diskeratozės L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77 

8. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

9. Galūnių polineuropatijos G60–G64

10. Narkomanija, toksikomanija F10–F19

11. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas,

onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas

Esant indikacijų –leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

1.47. Naftalenas (naftalinas), chloruoti naftalenai ir jų junginiai

(O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo

tyrimas analizatoriumi,

IKFT

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

3. Astma J45

4. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

5. Kraujo ir kraujodaros

organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – neurologas, pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas,

onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas

Esant indikacijų – leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

1.48. ?beta–naftomis

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

 

 

Esant indikacijų –nefrologas, dermatovenerologas

 

1.49. Nikelis (J) ir jo junginiai (oksidas, karbonatas, chloridas, sulfatas ir kt.) (K, J, R), subsulfidas, karbonilas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu

analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Lėtinis hiperplastinis rinitas, laringitas J31, J37

5. Gerybiniai navikai D10–D36

6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

7. Odos alerginės ligos L23

Esant indikacijų –otorinolaringologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas, hematologas

Esant indikacijų – leukograma

1.50. Ozonas (Ū)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas

 

1.51. Pentanas

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

2. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77 

3. Astma J45

4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, gastroenterologas, radiologas

Esant indikacijų – KLR

1.52. Pesticidai

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, audiograma,

baltymas kraujo serume, ALT, AST

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77 

3. Astma J45

4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

5. Klausos nervo pažeidimas H80–H83, H94

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – neurologas,

oftalmologas, otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas

Esant indikacijų – gyvsidabrio nustatymas šlapime arba kraujyje

 

1.53. Plastmasės ir sintetinės dervos masės, kurių pagrindas:

1.53.1. akrilinė ir metakrilinė rūgštys (J)

Polimerų ir kopolimerų gamyba, perdirbimas, emulsijų, lakų, dažų naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

5. Galūnių polineuropatijos G60–G64

6. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77 

7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

8. Alerginės odos ligos L23

Esant indikacijų – neurologas,

otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas,

nefrologas

 

1.53.2. alifatiniai neprisotintieji angliavandeniliai (etilenas, propilenas ir kt.)

Polimerų ir kopolimerų gamyba, perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77 

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Alerginės odos ligos L23

8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas,

nefrologas, hematologas

Esant indikacijų – leukograma

1.53.3. amino dvibazės rūgštys (sebacino rūgštis, ftalio rūgštis ir kt.) diaminai (diamindifeniloksidas, diaminofenolis ir kt.) (J)

Poliamidų gamyba, perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės kepenų ligos  K70–K77 

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Alerginės odos ligos L23

8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų –otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, nefrologas, hematologas

Esant indikacijų – klinikinis kraujo tyrimas

 

1.53.4. epichlorhidrinas

(J, K, O)

Epoksidinių dervų ir plastmasių jo pagrindu gamyba ir naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi

1. Astma J45

2. Alerginės odos ligos L23

3. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų – pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.53.5. Fenolis (O) ir formaldehidas

(Ū, J, K)

Polimerų gamyba, Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi, KLR,  IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

7. Alerginės odos ligos L23

8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

9. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, gastroenterologas, nefrologas, dermatovenerologas, hematologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

Esant indikacijų – leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST

 

1.53.6. Fluoro organiniai junginiai (fluorofortas, fluorotanas ir kt.)

Polimerų (fluoroplastų) ir kopolimerų gamyba; fluoroplastų šiluminis ir mechaninis perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, hipertrofinis laringitas J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Galūnių polineuropatijos G60–G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

7. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų –neurologas, otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.53.7. Silicio organiniai junginiai

Dervų, lakų, skystų silikonų gamyba; polimerų, presavimo medžiagų perdirbimas; lakų, tepalų, dervų naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas

 

1.53.8. Stirenas (O)

Stireno polimerų ir kopolimerų, polieterinių dervų, lakų ir klijų, stikloplastikų gamyba; dervų ir plastmasių perdirbimas; dervų lakų, klijų naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma, IKFT

1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77 

2. Astma J45

3. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

 

Esant indikacijų – hematologas, gastroenterologas, pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų –krūtinės ląstos rentgenograma,  baltymas kraujo serume, ALT, AST

1.53.9. Vinilchlorido monomeras (toliau – VCM) , (K, O) vinilchloridas, chloretenas, chloretilenas

Polivinilchlorido naudojimas, procesai, susiję su VCM monomero išsiskyrimu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Esant indikacijų – onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, hematologas,

neurologas, dermatovenerologas, endokrinologas, psichiatras, pulmonologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma, gliukozės kiekis kraujyje, KLR, IKFT, baltymas kraujo serume, ALT, AST

Esant indikacijų –rankų kaulų rentgenologinis tyrimas

1. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

2. Galūnių polineuropatijos G60–G64

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6.Cukrinis diabetas E10–E14

7. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77 

8. Lėtinės odos ligos, sklerodermija L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54, M34

9. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19

10. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

11. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

1.54. Retieji žemės elementai (lantanas, cezis, kandis, erbis ir kt.)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

Esant indikacijų – pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – KLR

1.55. Selenas, telūras ir jų junginiai

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – radiologas, pulmonologas, dermatovenerologas

Esant indikacijų – KLR

 

1.56. Siera ir jos junginiai (sieros ir sulfitinė rūgštys, sieros dioksidas (Ū), sieros trioksidas, sieros vandenilis ir kt.) (F, Ū)

Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT, KLR

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas

 

1.57. Skalūnų dervos

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Astma J45

3. Lėtinės odos ligos, fotodermatozės, diskeratozės, seborėjinis dermatitas L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54, L56, L21, L80, L84–L85

4. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

Esant indikacijų – dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas,

otorinolaringologas,

oftalmologas, radiologas

Esant indikacijų – KLR

1.58. Sintetinės skalbimo priemonės (J)

Naudojimas, gamyba

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

2. Astma J45

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

4. Atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J30–J31, J37–J39

5. Odos alerginės ligos L23

Esant indikacijų – otorinolaringologas, dermatovenerologas,

pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – KLR

1.59. Stibis ir jo junginiai (stibio oksidas, stibio chloridas, stibio jodidas, stibio fluoridas ir kt.)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas

 

1.60. Sintetinis kaučiukas (butadieninis, poliizopreninis, polichlorpreninis)

Naudojimas, vulkanizavimas, perdirbimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Astma J45

2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – pulmonologas

 

1.61. Švinas ir jo neorganiniai junginiai (R)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, eritrocitai su bazofiliniu grūdėtumu, hemoglobinas, retikuliocitų kiekis leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas  analizatoriumi

1. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

2. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

3. Galūnių polineuropatijos G60–G64

Esant indikacijų – neurologas

 

1.62. Suvirinimo aerozoliai:

1.62.1. turintys, nikelio, chromo, fluoro junginių, berilio, švino (J, K, R);

Suvirinimas, pjovimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39, J34.2

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas,

dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas

 

1.62.2. turintys mangano, aliuminio, titano, vario, cinko, molibdeno, vanadžio, volframo

Suvirinimas, pjovimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Radiologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39, J34.2

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

8. Galūnių polineuropatijos G60–G64

9. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas dermatovenerologas

 

1.63. Talis ir jo junginiai (talio bromidas, talio jodidas, talio chloridas, talio hidroksidas, talio nitratas ir kt.)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. Lėtinis gingivitas, stomatitas, paradontozė K05.1, K12, K05.3

3. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

Esant indikacijų – otorinolaringologas,

neurologas,

oftalmologas

 

1.64. Taurieji metalai (auksas, sidabras, jų junginiai ir lydiniai) (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG

1. Astma J45

2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II? J96.1

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas

 

1.65. Tetraetilšvinas (R, O)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Neurologas

(privaloma)

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma

1. Galūnių polineuropatijos G60–G64

2. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32

3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – hematologas

 

1.66. Tetranatrioetilendiamintetraacetatas

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Astma J45

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II? J96.1

Esant indikacijų –pulmonologas

Esant indikacijų – KLR

1.67. Urzolis ir urzoliniai dažai (J)

Naudojimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Astma J45

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II? J96.1

5. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

6. Odos alerginės ligos L23

Esant indikacijų –otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, radiologas

Esant indikacijų – KLR

 

1.68. Vandenilio peroksidas (Ū)

Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrivmu

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39

2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

3. Astma J45

4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

Esant indikacijų –otorinolaringologas, pulmonologas, dermatovenerologas, radiologas

Esant indikacijų – KLR

1.69. Kitos pavojingos cheminės medžiagos, neišvardytos šiame sąraše ir naudojamos Lietuvoje

 

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR

1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, nosies pertvaros iškrypimai ir nosies kvėpavimo funkcijos sutrikimas J30–J31, J34.2, J37–J39

2. Plaučių tuberkuliozė A15

3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

4. Astma J45

5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1

6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20

7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54

8. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

9. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23

10. Kraujo ir kraujodaros organų ligos  D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77

Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, nefrologas, gastroenterologas, hematologas, radiologas,

klinikinės imunologijos ir alergologijos gydytojas,

Esant indikacijų – leukograma

 

2. BIOLOGINIAI VEIKSNIAI

2.1. Alergenai, skirti diagnostikai ir gydymui; kraujo preparatai, imunobiologiniai preparatai

Gamyba

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT, esant indikacijų – plaučių funkciniai mėginiai, šlapimo nuosėdų mikroskopija, forminių elementų kiekio nustatymas šlapime

1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30– J31, J37– J39

2. Lėtinės plaučių ligos
J44–J47

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas J96.1;

4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10– L14, L20–L30, L40, L50–L54

5.Lėtinės kepenų ligos K70–K77

6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N23

7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48

 

Otorinolaringologas

esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

 

2.2. Antibiotikai („A“)

Naudojimas medicinoje, veterinarijoje ir vaistinėse

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT, esant indikacijų – plaučių funkciniai mėginiai, šlapimo nuosėdų mikroskopija, forminių elementų kiekio nustatymas šlapime

1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30– J31, J37– J39

2. Lėtinės plaučių ligos J 44– J47

3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas J96.1;

4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10– L14, L20–L30, L40, L50–L54;

5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77

 

Otorinolaringologas

esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

 

2.3. Fermentiniai preparatai, biostimuliatoriai („A“)

Gamyba ir panaudojimas medicinoje, vaistinėse, žemės ūkyje ir kt.

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – radiologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

esant indikacijų – KLR

1. Alerginės odos ligos L23; L24

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai ir alerginės ligos J30– J31

 

Otorinolaringologas

esant indikacijų – ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

 

2.4. Grybai – producentai, baltymų – vitaminų koncentratai, pašarinės mielės, kombinuotieji pašarai („A“)

Gamyba ir produktų, gautų mikrobiologinės sintezės būdu, naudojimas. Transportavimo taros plovimas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – radiologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

esant indikacijų – KLR

1. Alerginės odos ligos L23; L24

2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai ir alerginės ligos J30–J31

3. Lėtinės plaučių ligos J41– J47

 

Otorinolaringologas

esant indikacijų – ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

 

2.5. Helmintais užkrėsta medžiaga

Kontaktavimas su užkrėsta helmintais medžiaga, infekciniais ligoniais

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – radiologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), KLR,

esant indikacijų – išmatų tyrimas dėl helmintų ir kiti tyrimai

Bendrosios kontraindikacijos

 

2.5.1. Pavojingos biologinės medžiagos (I – IV rizikos grupės, iš jų infekcinių ir virusinių ligų sukėlėjai)

Darbai maisto gamybos įmonėse, darbai, kurių metu kontaktuojama su gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais; darbai sveikatos apsaugos įstaigose, įskaitant darbą izoliatoriuose ir lavoninėse; darbai klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose; darbai žemės ūkyje; darbai atliekų perdirbimo (utilizavimo) įmonėse, vandens valymo įrenginiuose ir kt.

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – radiologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – KLR 

Bendrosios kontraindikacijos

 

 

1.

2.

3. FIZIKINIAI VEIKSNIAI

3.1. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai („A“, „C“)

1. Darbai su jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais ir uždaraisiais ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ( „A“ kategorijos darbuotojai)

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas, psichiatras ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), leukograma, regėjimo aštrumas,

akipločio ištyrimas,

esant indikacijų – IKFT, KLR

1. Regėjimas su korekcija ne mažesnis kaip 0.5 – viena ir 0.2 – kita akimi. Refrakcija skiaskopiškai: trumparegystė, esant normaliam akies dugnui iki 10.0 D, toliaregystė – iki 8.0 D, astigmatizmas – ne mažiau kaip 3.0 D

2. Katarakta H26 – H28. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77.

4. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48.

6. Susirgimai, neleidžiantys naudotis individualiųjų saugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

7. II–IV stadijų spindulinė liga, esant nuolatiniam kenkimui (esant spindulinės ligos I stadijai, apie tinkamumą dirbti sprendžiama individualiai) T66

8. Prienosinių ančių lėtinės pūlinės ligos J32

9. Lėtiniai otitai su dažnais paūmėjimais H65–H75

10. Cukrinis diabetas E10–E14

11. Psichikos ir elgesio sutrikimai

F20–F29 (kiti psichikos ir elgesio sutrikimai – paūmėjimo metu)

Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas, psichiatras ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

2. Darbai su atvirais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, atominėje elektrinėje bei radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro laikino ir galutinio saugojimo saugyklose (kapinynuose) („A“ kategorijos darbuotojai)

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas, otorinolaringologas, psichiatras, esant indikacijų – nefrologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), leukograma, šlapimo tyrimas analizatoriumi,

regėjimo aštrumas, akipločio ištyrimas,

EKG,

esant indikacijų – IKFT,

KLR

oftalmologas, otorinolaringologas, psichiatras, esant indikacijų – nefrologas, dermatovenerologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai
3.2 .Vibracija

Visi darbai, susiję su vibracijos poveikiu:

rankas ir visą žmogaus kūną veikianti vibracija

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

----

Vestibulinės funkcijos tyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Didelė komplikuota trumparegystė (daugiau kaip 8.0 D) H52.1

2. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

3. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G60–G64, G70–G73

4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.8; H91.9; H93.3; H94, išskyrus H91.3. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas

5. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82

6. Diskogeninės juosmens srities stuburo ligos M51.1

Neurologas,

oftalmologas, otorinolaringologas

3.3. Akustinis triukšmas

Darbai, kai kasdienio veikiančio triukšmo lygis viršija arba gali viršyti žemutinę ekspozicijos vertę veiksmams pradėti 80 dB (A) 

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Otorinolaringologas

Audiograma, esant indikacijų – vestibulinės funkcijos tyrimas

1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.8; H91.9; H93.3; H94, išskyrus H91.3. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82

3. Sunki arterinė hipertenzija I 11– I15

Neurologas, otorinolaringologas

3.4. Dirbtinė optinė spinduliuotė

 

3.4.1. Lazerio (koherentinė) spinduliuotė

 

3.4.2. Nekoherentinė spinduliuotė – bet kokia optinė (ultravioletinė, regimoji, infraraudonoji) spinduliuotė, išskyrus lazerio spinduliuotę

Visos darbo su lazeriais ir su nekoherentinės optinės spinduliuotės šaltiniais rūšys

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas,

esant indikacijų – dermatovenerologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai)

1. Regėjimo susilpnėjimas: mažiau kaip 0.6 – viena ir mažiau kaip 0.5 – kita akimi (su korekcija). Leidžiamos šios anomalinės skiaskopiškai nustatomos refrakcijos ribos: silpnesnės akies – trumparegystė ne daugiau kaip 6.0 D, esant normaliam akies dugnui – iki 10 D, toliaregystė, priklausomai nuo korekcijos – iki 6.0 D, sudėtingas trumparegiškas ar toliaregiškas astigmatizmas – ne daugiau kaip 3.0 D, trumparegiškas ir toliaregiškas astigmatizmas – ne daugiau kaip 3.0 D

2. Katarakta H26–H28. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

3. Lėtinės pasikartojančios odos ligos L20, L23, L40, L50, L53

oftalmologas,

esant indikacijų – dermatovenerologas,

neurologas

3.5. Elektrinis ir magnetinis laukai:

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Elektromagnetinis laukas 10 kHz – 300 GHz dažnių juostose

Visos darbo su nurodyto diapazono elektromagnetinės energijos šaltiniais (stacionarūs radiotechniniai objektai bei jų sistemos) rūšys

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – neurologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

esant indikacijų – EKG ir EEG

Katarakta  H26–H28.

Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas

3.5.2. Pramoninio dažnio (50Hz) elektromagnetinis laukas

Visi darbai, atliekami pramoninio dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko įtakos zonoje

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – neurologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

esant indikacijų – EKG ir EEG

Katarakta  H26–H28

Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas

3.6. Elektrostatinis laukas

Visi darbai su elektrostatinių laukų šaltiniais

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – neurologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

esant indikacijų – EKG

Katarakta  H26–H28

Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas

3.7. Šiluminė aplinka

 

 

 

 

 

 

3.7.1. Šiluminė aplinka darbo patalpose, šiltuoju metų laikotarpiu

Darbai pagal technologinį procesą, kai negalima užtikrinti šiluminio komforto ir pakankamos šiluminės aplinkos darbo vietose higienos normos

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

regėjimo aštrumas

1. Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0.5 viena ir 0.2 – kita akimi

2. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20H53.4

3. Katarakta H26–H28. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

4. Lėtinės odos ligos L20, L23, L40, L50, L53–L54

Oftalmologas,

esant indikacijų – dermatovenerologas

3.7.2. Šiluminė aplinka darbo patalpose šaltuoju metų laikotarpiu

Darbai, viršijant žemiausią ribą pagal šiluminio komforto ir pakankamos šiluminės aplinkos darbo patalpose higienos normą

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

 

1. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

2. Jungiamojo audinio lėtinės uždegiminės ligos M00–M13 M30–M35, M60–M63, M65–M68

3. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G60–G64, G70–G73

Neurologas

esant indikacijų – reumatologas

3.7.3. Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis

Šiltuoju metų laiku daugiau kaip +30°C,

šaltuoju metų laiku – žemesnė

nei -100C

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

regėjimo aštrumas

Žr. 3.7.1 arba 3.7.2 punktus

Oftalmologas,

esant indikacijų – neurologas, dermatovenerologas

3.8. Padidėjęs atmosferos slėgis

Darbai po vandeniu (naro) kesonuose, barokamerose

1 kartą per metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Vestibulinės funkcijos tyrimas,

esant indikacijų – KLR, IKFT,

regėjimo aštrumas,

audiograma

1. Nuolatiniai regėjimo funkcijos sutrikimai, regėjimas mažesnis kaip 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi (be korekcijos)

2. Išorinės ausies ligos: H60–H62; vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos H65–H75; vidinės ausies ligos: H80–H83; H90.3; H90.4; H91.1; H91.3; H93.3; H94, įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H90, H91. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82

4. Žymūs skeleto–raumenų išsivystymo trūkumai ir traumų pasekmės (kūno defektai, anomalijos, deformacijos), sunkinančios judėjimą

5. Vienos rankos dviejų pirštų nebuvimas ar nejudrumas

6. Gerybiniai navikai D10-D36

7. Randai, trofikos sutrikimai, grybelinė infekcija, lėtinės odos ligos joms paūmėjus I83, B35, B37.2, L20, L23, L40, L50, L52, L53

8. Burnos ertmės ir dantų ligos, dantų nebuvimas, jeigu tai trukdo naudotis kvėpavimo aparatais, uždedamų protezų turėjimas, alveolinė piorėja, stomatitas, periodontitas, apatinio žandikaulio kontraktūra ir ankilozė, artritas K05, K06, K10–K13

9. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47

10. Astma J45

11. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I-II° J96.1

12. Lėtinės (centrinės ir periferinės) nervų sistemos ligos G00–G99

13. Somatoforminė autonominė disfunkcija F45.3

14. Lėtinės inkstų ligos, akmenligė N00–N08, N10–N39

15. Širdies ligos, nepriklausomai nuo jų kompensacijos laipsnio I05–I09, I10–I15, I20–I25, I26–I28, I30–I52

16. Arterinė hipertenzija I10–I15

17. Išsiplėtusių kojų venų varikozinės ligos, hemorojus, obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0, I80, I83, I84

18. Jungiamojo audinio lėtinės uždegiminės ligos M00–M25, M30–M36

19. Visos tuberkuliozės formos A15–A19

20. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai F00–F06.4; F07 – nuolat; psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas F10–F19 – aktyviai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas arba remisija, trumpesnė negu 2 m.; schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai F20–F23; F25; F28; F29 – jei remisija trumpesnė negu 5 m.; nuotaikos (afektiniai) sutrikimai F30.1–F33.9 ir neuroziniai sutrikimai F40.0; F41.0–F41.8 – jei remisija trumpesnė negu 3 m.; suaugusiųjų asmenybės sutrikimai F60.0–F60.3; F61.0; F63.1 – kai kompensacija trunka mažiau kaip 3 m.; protinis atsilikimas F71–F79

Neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas,

esant indikacijų – psichiatras, radiologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

3.9. Ultragarsas (kontaktinis perdavimas)

Darbas su ultragarso defektoskopais ir medicinine aparatūra

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Jautrumas vibracijai, esant indikacijų – EKG, šalčio mėginys

1. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G60–G64, G70–G73

2. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

Neurologas

 

4. ERGONOMINIAI (BIOMECHANINIAI) VEIKSNIAI

4.1. Balso stygų nuolatinis įtempimas

Darbai, susiję su balso stygų pertempimu (mokytojų, dėstytojų, diktorių, dainininkų, telefono stočių kai kurių darbuotojų)

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – otorinolaringologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai),

esant indikacijų – klausos tyrimas

1. Lėtinės ligos, susijusios su garso funkcijos sutrikimu (lėtiniai laringitai, faringitai ir pan.) J37.0, J31.2, J38

2. Balso pakitimai R49

Otorinolaringologas

4.2. Darbo sunkumas

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Krovinių tvarkymas rankomis

Bet koks krovinio gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą.

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

Dinamometrija, EKG

1. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos M00–M25, M30–M36

2. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G54–G64, G70–G73

3. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

4. Žymus kojų venų varikozinis išsiplėtimas, tromboflebitas, hemorojus I80–I84

5. Išvaržos, enteroptozės K40–K46, K63.4,

6. Diskogeninės kaklo ir juosmens stuburo ligos M50, M51.1

Neurologas,

esant indikacijų – reumatologas

4.2.2. Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai

Dalyvaujant plaštakos ir pirštų, rankų ir pečių juostos raumenims (kai judesiams atlikti naudojama jėga, kai judesių atlikimui būtinas greitis ir tikslumas)

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – radiologas

Esant indikacijų – plaštakų rentgenograma

1. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos M00–M25, M30–M36

2.Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G54–G64, G70–G73

3. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

Neurologas

esant indikacijų – reumatologas

4.2.3. Darbo poza

Periodiškai esant nepatogioje, fiksuotoje, priverstinėje padėtyje.

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

 

EKG

1. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos M00–M25, M30–M36

2. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G60–G64, G70–G73

3. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0

4. Žymus kojų venų varikozinis išsiplėtimas, I80–I84

Neurologas,

esant indikacijų – kardiologas

reumatologas

4.3.Darbo įtampa

 

 

 

 

 

 

4.3.1.analizatoriai

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1. Padidėjusi regėjimo įtampa, stebimo objekto dydis

Visos darbo rūšys, susijusios su regėjimo įtampa

a) I° (su objektu iki 0,15 mm) ir II° (su objektu nuo 0,15 iki 0,3 mm) preciziniai darbai

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas

Regėjimo aštrumo, akispūdžio nustatymas

1. Regėjimas su korekcija: išankstinio tikrinimo metu – mažiau kaip 1,0, periodinių tikrinimų metu – mažiau kaip 0,8 viena ir 0,5 kita akimi

2. Refrakcijos anomalijos H52: išankstinio tikrinimo metu: miopija – daugiau kaip 3 D,

hipermetropija – daugiau kaip 3 D,

astigmatizmas – daugiau kaip 1,5 D,

periodiškų tikrinimų metu: miopija – daugiau kaip 6,0 D,

hipermetropija – daugiau kaip 4,0 D,

astigmatizmas – daugiau kaip 2,0 D

3. Akomodacijos susilpnėjimas ne pagal amžių H45- H51

4. Lagoftalmas H02.2

5. Lėtinės priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H04.3–H02. H10.4

6. Regos nervo ir tinklainės ligos H30–H36, H46–H48

7. Glaukoma H40, H42. Individualiais atvejais sprendžia gydytojas oftalmologas

b) III ir IV laipsnio tikslumo (0,5–1 mm) darbai įtempus regėjimą: informacijos stebėjimas ekrane ir pan.

Oftalmologas

Regėjimo aštrumo, akispūdžio, binokulinio regėjimo nustatymas

1. Regėjimas su korekcija – ne mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

Refrakcijos anomalijos H52:

miopija – daugiau kaip
8,0 D,

hipermetropija – daugiau kaip 6,0 D,

astigmatizmas – daugiau kaip 2,0 D

2. Binokulinio regėjimo nebuvimas H49–H52

3. Akomodacijos susilpnėjimas ne pagal amžių H45– H51

4. Lagoftalmas H02.2

5. Lėtinės priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H04.3–H02. H10.4

6. Regos nervo ir tinklainės ligos H30–H36, H46–H48

7. Glaukoma H40, H42. Individualiais atvejais dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

4.3.1.2. Padidėjusi klausos įtampa (darbo procesui būtini aiškiai suprantami žodžiai ir signalai)

Darbai dispečerinėse, informacines paslaugas telefonu teikiančiose tarnybose ir pan.

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Otorinolaringologas

Esant indikacijų – audiograma

1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94.

Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas. (ypatingais atvejais leidžiama naudotis klausos aparatais)

4.3.2. Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)

 

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas

Regėjimo aštrumo,

refrakcijos,

akių dugno ištyrimas, akispūdžio nustatymas –vyresniems nei 40 m.

1. Regėjimas su korekcija ne mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

2. Refrakcijos anomalijos H52:

miopija – daugiau kaip 10,0 D, hipermetropija – daugiau kaip 8.0 D, astigmatizmas – daugiau kaip 3,0 D

3. Akomodacijos susilpnėjimas ne pagal amžių H45- H51

4. Lėtinės akių ligos H15–H45. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

5. Regos nervo ir tinklainės ligos H30–H36, H46–H48. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

6. Glaukoma H40–H42. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.

5. Psichosocialiniai veiksniai

5.1. Naktinis darbas

Naktį dirbantys darbuotojai

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

EKG,

esant indikacijų – radiologinis tyrimas

1. Kvėpavimo organų ir širdies kraujagyslių ligos su nepakankamumu J44.9, J45, J80, J84, I05–I52;

2. Miego sutrikimai F51.1, F51.4, F51.5;

3. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai F00–F06.4; F07 – nuolat; psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas  F10–F19 – aktyviai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas arba remisija, trumpesnė negu 2 m.; schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai F20–F23; F25; F28; F29 – jei remisija trumpesnė negu 5 m.; nuotaikos (afektiniai) sutrikimai F30.1–F33.9 ir neuroziniai sutrikimai F40.0; F41.0–F41.8– jei remisija trumpesnė negu 3m.; suaugusiųjų asmenybės sutrikimai F60.0–F60.3; F61.0; F63.1 – kai kompensacija trunka mažiau kaip 3 m; protinis atsilikimas F71–F79.

*– poveikis: F – fibrogeninis, J – jautrinantis, K – kancerogeninis, M – mutageninis, O – patekimas per nepažeistą odą,

R – reprodukcijai toksiškas, Ū – ūmus.

SANTRUMPOS: EEG – elektroencefalograma,

EKG – elektrokardiograma,

ENG – eritrocitų nusėdimo greitis,

KLR – krūtinės ląstos rentgenograma,

IKFT – išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimas.

 

_________________

 

 

 

3 lentelė

Pavyzdinis PROTOKOLAS

 

Įstaigos (įmonės) pavadinimas

Adresas

Tel.,

faks.

el. paštas

 

PROTOKOLAS

200.................

(Data, Nr.)

..................

(Vieta)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284), visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę ir gydymą turi būti konfidenciali, ja galima naudotis tik dėl dirbančiojo interesų, gerbiant pastarojo asmens privatumą.

 

Dėl asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimo

 

...................................................................................................................................................

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

...................................................................................................................................................

šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba darbo medicinos gydytojas 

(gydytojo vardas, pavardė)

vadovaudamasis įstaigos vadovo 200... m. ...............mėn. d. įsakymu Nr. ... atliko profilaktinį dirbančiųjų sveikatos tikrinimą.

 

1. Įmonės (įstaigos) profesinės rizikos veiksniai (cheminiai, biologiniai, fizikiniai, ergonominiai, fiziniai ir kt.):

 

 

 

 

 

 

 

2. Profilaktinio sveikatos tikrinimo duomenys:

Tikrinimo duomenys

Vyrai

Moterys

Iš viso

Reikėjo patikrinti

 

 

 

Patikrinta

 

 

 

Eil. Nr.

vardas, pavardė

gim. m.

profesija

profesinės rizikos veiksnys

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tikrinimo metu atlikta:

Eil. Nr.

Tyrimai

Skaičius

1.

Klinikiniai kraujo tyrimai (Hb, leukocitai, ENG)

 

2.

Šlapimo tyrimai

 

3.

Krūtinės ląstos rentgenogramos

 

4.

Biocheminiai kraujo tyrimai

 

5.

Mikroprecipitacijos reakcijos

 

6.

Audiogramos

 

7.

EKG

 

8.

Tyrimai ultragarsu

 

9.

Kvėpavimo funkcijos tyrimai

 

10.

Skreplių citologiniai tyrimai

 

11.

Kiti tyrimai

 

 

4. Pateiktos išvados:

4.1. Dėl asmenų, kuriems leidžiama dirbti su apribojimais:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gim. m.

Profesija

Profesinės rizikos veiksnys

Apribojimai

Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Dėl asmenų, kuriems įtariama profesinė liga:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gim. m.

Profesija

Profesinės rizikos veiksnys

Įtariama diagnozė

Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Dėl asmenų, kuriems dėl sveikatos būklės būtina pakeisti darbo sąlygas į nesusijusias su profesinės rizikos veiksniais:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gim. m.

Profesija

Profesinės rizikos veiksnys

Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Protokolas surašomas dviem egzemplioriais (paciento darbdaviui, patikrinimą atlikusiai ASPĮ)

 

...................................................................................................................................................

šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba darbo medicinos gydytojas, tel. ...... (vardas, pavardė) “

(parašas)

 

_________________