VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 1V-139

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 18 str. 4 d. 2 p., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų (Žin., 2009, Nr. 45-1765) 6.4, 12.5 p. ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-243 „Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu:

1. Tvirtinu Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarką (pridedama).

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės energetikos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėjui.

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                       Vytautas Miškinis

 

_________________


Patvirtinta

VEI viršininko 2009-12-30

įsakymu Nr. 1V-139

 

VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTROS ENERGIJAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, TECHNINĖS BŪKLĖS NUSTATYMO TVARKA

 

1. Ši tvarka nustato vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų (toliau energetikos objektai), skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės įvertinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai reikalavimus.

2. Šioje Tvarkoje vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Energetikos įstatymo 2 str., Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; aktuali 2009-12-05) 2 str. ir Elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2009, Nr. 154-6962) 2 str.

3. Elektros energetikos objekto savininkas (toliau – Savininkas) VEI teritoriniam skyriui pateikia:

3.1. prašymą dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo;

3.2. elektros tinklo projektą pagal esamą būklę (su įvertintais pakeitimais);

3.3. atramų įžeminimo kontūro varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės matavimo protokolus (pagal Elektros įrenginių bandymo normų apimčių reikalavimus; Žin., 2001, Nr. 54-1930);

3.4. transformatorinių techninę dokumentaciją: statinių ir įrenginių techninius pasus, faktines elektros grandinių schemas (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus; Žin., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207).

4. VEI teritorinio skyriaus vedėjas, gavęs 3 p. nurodytus dokumentus, skiria Inspekcijos pareigūną (toliau – Pareigūnas) nustatyti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai išvados (toliau – Išvada) parengimo.

5. Pareigūnas per 30 darbo dienų privalo:

5.1. suderinti objekto patikrinimo datą ir laiką su Savininku arba jo įgaliotu atstovu;

5.2. atlikti objekto patikrinimą ir įvertinimą, dalyvaujant Savininkui arba jo įgaliotam atstovui;

5.3. parengti Išvadą;

5.4. pateikti Išvadą tvirtinti VEI teritorinio skyriaus vedėjui.

6. Patvirtintą Išvadą (2 priedas) VEI teritorinio skyriaus vedėjas išduoda Savininkui arba jo įgaliotam atstovui. Išvada skirta pateikti elektros energetikos įmonei dėl elektros energetikos objekto išpirkimo.

7. VEI pareigūnui elektros energetikos objekte nustačius trūkumus, dėl kurių tolesnė eksploatacija negalima, savininkui išduodama neigiama išvada su elektros energetikos objekto patikrinimo dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai aktu (1 priedas).

8. Savininkas, savo lėšomis pašalinęs Tvarkos 1 priede nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti prašymą VEI dėl savo elektros tinklo techninės būklės tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo.

 

_________________


Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų)

lėšomis iki Lietuvos Respublikos

energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų

bendrai naudojamų elektros energetikos

objektų, skirtų elektros energijai perduoti

ir (ar) skirstyti, techninės būklės

nustatymo tvarkos (patvirtinta VEI

viršininko 2009-12-30

įsakymu Nr. 1V-139)

1 priedas

 

___________________________________-_____________________________________

(Elektros energetikos objekto pavadinimas)

 

PATIKRINIMO DĖL TINKAMUMO TOLESNEI EKSPLOATACIJAI AKTAS

 

Eil. Nr.

Elektros tinklo trūkumai

Elemento Nr.,

įrengimo vieta

Pastaba

 

Oro ir kabelių linijos:

 

 

1

Daugiau kaip 30 procentų elektros linijų atramų yra pažeistos (ištrupėjęs betonas, matosi armatūra, neleistinai pakrypusi ir pan.)

 

 

2

Daugiau kaip 30 procentų elektros linijų laidų yra mažesnio skerspjūvio, negu numatyta projekte

 

 

3

Daugiau kaip 30 procentų atramų neįrengti įžemintuvai (pagal projektą)

 

 

4

Kabelių linijos, kertančios važiuojamąją kelio dalį, nėra apsaugotos nuo mechaninio pažeidimo

 

 

5

Pažeisti elektros tinklų apsaugos zonų reikalavimai (statiniai po linijomis, per arti medžiai)

 

 

6

Neišlaikyti nustatyti atstumai nuo oro ir oro kabelių linijų ir jų atvadų iki žemės, pėsčiųjų ėjimo vietos, balkonų, terasų ir pan.

 

 

7

Gandralizdis atramoje

 

 

 

8

Pažeistas izoliatorius

 

 

 

Kabelių spintos, skydeliai:

 

 

9

Daugiau kaip 30 procentų kabelių spintų pažeistos korozijos (spintos viduje sumontuota aparatūra neapsaugota nuo atmosferinio poveikio, pažeistas įžeminimo kontūras)

 

 

10

Neiškelta įvadinė elektros energijos apskaitos spinta (skydelis)

 

 

11

Neparinkti apsaugos įrenginiai (automatiniai jungikliai ir/ar saugikliai) pagal projekto reikalavimus

 

 

 

Transformatorinės:

 

 

12

Transformatorinių metalinės konstrukcijos ženkliai paveiktos korozijos (atsiradusios skylės) ir neužtikrina elektros įrenginių apsaugos nuo atmosferinio poveikio

 

 

13

Neįrengti viršįtampių ribotuvai arba iškrovikliai (pagal projektą)

 

 

 

Dokumentai:

 

 

14

Nėra atramų įžemintuvų varžų matavimo protokolų

 

 

15

Nėra grandinės „fazė–nulis“ trumpo jungimo srovės matavimo protokolo

 

 

16

Elektros tinklo projektas neatitinka esamos būklės (su įvertintais pakeitimais)

 

 

17

Nesukomlektuota transformatorinių techninė dokumentacija: statinių ir įrenginių techniniai pasai, faktinės elektros grandinių schemos (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus)

 

 

 

______________________                 ________________                   ____________________

(VEI pareigūno pareigų                            (parašas, data)                             (vardas, pavardė)

pavadinimas)

______________________                 ________________                   ____________________

(Elektros energetikos objekto                   (parašas, data)                             (vardas, pavardė)

savininko atstovas, pareigos)

 

_________________


Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų)

lėšomis iki Lietuvos Respublikos

energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų

bendrai naudojamų elektros energetikos

objektų, skirtų elektros energijai perduoti

ir (ar) skirstyti, techninės būklės

nustatymo tvarkos (patvirtinta VEI

viršininko 2009-12-30

įsakymu Nr. 1V-139)

2 priedas

 

(herbas)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

 

TVIRTINU

A.V.             VEI ________________  teritorinio sk. vedėjas

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________

(data)

 

IŠVADA

DĖL ___________________________________  BENDRAI NAUDOJAMO ELEKTROS

(Elektros energetikos objekto pavadinimas)

ENERGETIKOS OBJEKTO TINKAMUMO TOLESNEI EKSPLOATACIJAI

 

2009 m. ___________ d. Nr. ____________

_____________________________

(sudarymo vieta)

 

Nagrinėtas prašymas su šiais pridedamais dokumentais: elektros tinklo projektu pagal esamą būklę (su įvertintais pakeitimais); atramų įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės „fazė–nulis“ trumpojo jungimo srovės matavimo protokolais (pagal Elektros įrenginių matavimo ir bandymo normų apimčių reikalavimus); transformatorinių technine dokumentacija: statinių ir įrenginių techniniais pasais, faktinėmis elektros grandinių schemomis (pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus).

 

Atlikta elektros tinklo apžiūra vietoje – elektros įrenginiuose ___________________________

(rasta, nerasta – reikiamą įrašyti)

trūkumų, dėl kurių tolesnė eksploatacija negalima.

Nustatyta, kad ______________________________________________  elektros tinklų techninė būklė

(Elektros energetikos objekto savininko pavadinimas)

__________________________________ perduoti energetikos įmonei tolesnei eksploatacijai.

(tinkama, netinkama – reikiamą įrašyti)

 

______________________                 ________________                   ____________________

(Inspekcijos pareigūno pareigų                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

pavadinimas)

 

Su inspekcijos pareigūno išvadomis sutinku*:

 

______________________                 ________________                   ____________________

(Savininkas, pareigos)                                   (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

_________________