LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. 684 „DĖL PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI PAVOJINGAS ATLIEKAS TVARKANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS TAIKOMŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-856

Vilnius

 

Vykdydamas Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003), įgyvendinimo 2007–2013 metų 5.1.1 priemonę ir siekdamas tobulinti pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų, kuriems privaloma gauti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus, parengimą nustatant bendruosius reikalavimus tokių darbuotojų mokymo programoms:

1. P a k e i č i u Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomus kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo tvarką (toliau – Tvarka), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 2004, Nr. 18-552; 2007, Nr. 40-1502):

1.1. Išdėstau 92 punktą taip:

92. Mokymo programos, nurodytos Tvarkos 8.2.1 ir 9.2 punktuose, yra neformalios ir turi būti parengtos taip, kad atitiktų Tvarkos 8, 9 punktų reikalavimus, Tvarkos 3 priede nustatytus Bendruosius reikalavimus mokymo programoms, skirtoms pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiems darbuotojams ir specialistams, privalantiems gauti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus, ir Tvarkos 2 priede nurodytus Papildomus kvalifikacinius reikalavimus“;

1.2. Papildau Tvarką 3 priedu „Bendrieji reikalavimai mokymo programoms, skirtoms pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiems darbuotojams ir specialistams, privalantiems gauti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus“ (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad, derinant pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų mokymo programas, vadovaujamasi Tvarkoje nustatytais pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų kvalifikaciniais reikalavimais ir Bendraisiais reikalavimais mokymo programoms, skirtoms pavojingas atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiems darbuotojams ir specialistams, privalantiems gauti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Suderinta

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

2009-12-08 raštu Nr. 22-02-R-10028


 

Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių

darbuotojams taikomų kvalifikacinių

reikalavimų ir atestavimo tvarkos

3 priedas

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKYMO PROGRAMOMS, SKIRTOMS PAVOJINGAS ATLIEKAS TVARKANČIŲ ĮMONIŲ VADOVAUJANTIEMS DARBUOTOJAMS IR SPECIALISTAMS, PRIVALANTIEMS GAUTI APLINKOS MINISTERIJOS KVALIFIKACIJOS ATESTATUS

 

1. Mokymo programų struktūra turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. titulinis lapas: nurodoma programą tvirtinančioji institucija, jos vadovo pareigos, vardas ir pavardė, programos tvirtinimo data, programos pavadinimas, programą derinančios kompetentingos įstaigos pavadinimas ir pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, data, mokymosi trukmė (dien. ir val.), įgyjama kompetencija atlikti tam tikrą darbą;

1.2. programos turinys: programos apibūdinimas, mokymo planas, mokymui reikalingos sąlygos (mokymo bazė ir mokymo personalas), baigiamasis žinių tikrinimas, rekomenduojamos literatūros sąrašas;

1.3. programos apibūdinimas: paskirtis, poreikio pagrindimas, tikslas, suteikiamas baigimo pažymėjimas, profesinė veikla, kuria galės užsiimti mokymus pagal programą baigęs asmuo, specifiniai ypatumai (praktinių užsiėmimų, mokymo režimo organizavimas ir pan.);

1.4. mokymo planas: pateikiamas lentelės forma, kurioje nurodoma chronologine mokymo tvarka mokymo dalykai arba moduliai, kiekvieno dalyko (modulio) mokymui ir mokymuisi skiriamas laikas (valandomis), išskiriant laiką teoriniams ir praktiniams užsiėmimams, atsiskaitymo forma baigus dalyko (modulio) mokymąsi, baigiamojo vertinimo būdas ir jam skiriamas laikas;

1.5. mokymui reikalingos sąlygos: tai minimalios būtinos sąlygos, kurias mokymo įstaiga turi užtikrinti įgyvendinant mokymo programą. Šioje programos dalyje nurodoma: darbo vietų įrengimas, naudojama mokymo įranga, mokymosi ir vaizdumo priemonės;

1.6. mokymo personalas (išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis);

1.7. baigiamasis žinių vertinimas: teorinių žinių ir praktinių sugebėjimų tikrinimo metodai ir formos;

1.8. rekomenduojamos literatūros sąrašas.

2. Mokymo trukmė pagal mokymo programas priklauso nuo mokymo tikslų ir asmenų išsilavinimo. Rekomenduojama, kad mokymas vyktų ne trumpiau kaip 3 dienas (24 val.).

3. Praktinis mokymas pavojingas atliekas tvarkančių įmonių specialistams turėtų sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. viso mokymo trukmės. Rekomenduojama, kad praktinis mokymas būtų organizuojamas ir realioje darbo vietoje (pavojingas atliekas tvarkančioje įmonėje).

 

_________________