LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. gegužės 31 d. ĮSAKYMO Nr. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ pakeitimo

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1062

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB dėl traukinio mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (OL 2007 L 315, p. 51) II priedo „Medicininiai reikalavimai“ nuostatas bei atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos sprendimą 2006/920/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio techninių sąveikos specifikacijos (OL 2006 L 359, p. 1):

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365):

1.1. Išdėstau 1.12 punktą taip:

1.12. „Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų bei tvarkos aprašą (12 priedas).“

1.2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas) 1.12.2 punktą taip:

 

„1.12.2. Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų bei tvarkos aprašą (12 priedas).“

1.3. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarką (12 priedas) nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų bei tvarkos aprašo 36.1.5, 36.1.7 ir 36.3.3 punktų nuostatos įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 dienos.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr. 301

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2009 m. gruodžio 23 d.

įsakymo Nr. V-1062 redakcija)

12 priedas

 

TRAUKINIO MAŠINISTŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBAS SUSIJĘS SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMU, SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Traukinio mašinistų, asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jų privalomo sveikatos tikrinimo reikalavimus ir tvarką.

2. Apraše nustatyto sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens fizinė ir psichikos sveikatos būklė atitinka reikalavimus traukinio mašinistams ir darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

traukinio mašinistas – asmuo, turintis traukinio mašinisto pažymėjimą, traukinio mašinisto sertifikatą ir valdantis geležinkelių riedmenis;

darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu – asmenys, kurie vykdydami savo funkcijas užtikrina geležinkelių transporto eismo saugą.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 4-27; 2006, Nr. 42-1505), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (Žin., 2004. Nr. 72-2489) ir kituose Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, apibrėžtas sąvokas.

5. Traukinio mašinistų padėjėjų fizinei ir psichikos sveikatos būklei ir jos tikrinimui taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir traukinio mašinistams.

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA

 

6. Visi asmenys, pageidaujantys gauti traukinio mašinisto pažymėjimą bei įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) arba dirbantys traukinio mašinistu (toliau – traukinio mašinistai), darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu ir darbuotojai, teikiantys paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams (toliau – darbuotojai), privalo tikrintis sveikatą prieš įgydami šią teisę bei vėliau, dirbdami – periodiškai šiame Apraše nustatyta tvarka.

7. Įsidarbinančiųjų, traukinio mašinistų ir darbuotojų sveikatos būklė turi atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus šio Aprašo III skyriuje, įvertinus kontraindikacijas, taikomas asmenims prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą arba dirbantiems traukinio mašinistais, nurodytas 1 lentelėje.

8. Įsidarbinantiesiems traukinio mašinistams atliktini būtiniausi sveikatos patikrinimai, nurodyti šio Aprašo IV skyriuje.

9. Periodinių traukinio mašinistų ir darbuotojų sveikatos tikrinimų dažnumas ir būtiniausi periodinio sveikatos tikrinimo reikalavimai nurodyti šio Aprašo V skyriuje.

10. Įsidarbinančiųjų, traukinio mašinistų ir darbuotojų privalomas sveikatos tikrinimas atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), turinčioje licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Prieš privalomą sveikatos tikrinimą traukinio mašinistas užpildo ir pasirašo Traukinio mašinisto garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną), nurodytą šio Aprašo 2 lentelėje.

11. Privalomus sveikatos tikrinimus atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) valandų darbo medicinos kursą (atnaujinant žinias ne rečiau kaip kas 5 metus), kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, arba darbo medicinos gydytojas bei gydytojas psichiatras, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojais, psichologais ir skirdami privalomus arba kitus tyrimus – esant indikacijų.

12. Psichikos sveikatą tikrina ASPĮ, kurią asmuo yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje yra prisirašęs, aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras, įvertinęs psichologo atlikto tyrimo rezultatus.

13. Siekdamas įvertinti, ar traukinio mašinistas ir darbuotojas, kurio darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, dėl savo psichikos sveikatos būklės galės saugiai atlikti pareigas, psichologas, įgijęs universiteto išsilavinimą ir vadovaudamasis šiuo Aprašu, gydytojui psichiatrui skyrus, atlieka asmens psichologinį tyrimą, kurio kriterijai nurodyti 1 lentelėje, ir tyrimo rezultatus pateikia gydytojui psichiatrui.

14. Gydytojai, nurodyti šio Aprašo 11 punkte, paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę.

15. Medicinos dokumentų išrašas pagal F Nr. 025/a, F Nr. 003/a (toliau – forma F Nr. 027/a) išduodamas tuo atveju, jei pacientas vyksta tikrintis sveikatos būklę į kitą ASPĮ (kurioje jis neprisirašęs) arba kai jis siunčiamas tikrintis pas kitų reikiamų profesinių kvalifikacijų gydytojus.

16. Tikrinantis sveikatą gydytojas turi teisę gauti informaciją iš kitų ASPĮ, o pastarosios privalo tokią informaciją teikti teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Tikrinant darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu ir kurių darbo aplinkoje galima profesinė rizika, sveikatą, vadovaujamasi Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka (13 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2009, Nr. 39-1480), bei kitais teisės aktais.

18. Tikrinant darbuotojų, teikiančių paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams, tarp jų ir Lietuvos Respublikos kompetentingų atstovų, įteikiančių supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos nustatyta tvarka, sveikatą, vadovaujamasi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127) nuostatomis.

19. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi Asmens sveikatos istorijoje (toliau –F Nr. 025/a), išvada apie darbuotojo profesinį tinkamumą: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“ – į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba į darbovietės antspaudu ir darbdavio parašu patvirtintą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972).

20. Apie tinkamumą mokytis išvada: „gali“ ar „negali“ – į F Nr. 025/a ir į Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo, pasirinktinai – į F Nr.047/a arba į – F Nr.048/a.

21. Gydytojas, sveikatos tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas asmuo neatitinka bendrųjų reikalavimų sveikatos būklei, taikomų įsidarbinantiesiems, traukinio mašinistams arba darbuotojams, arba dėl esančių kontraindikacijų, nurodytų 1 lentelėje, ir negali mokytis arba dirbti traukinio mašinistu, arba dirbti kitų darbų, susijusių su geležinkelių transporto eismu ar teikti paslaugų traukiniu vykstantiems keleiviams, tikrinimo netęsia ir tikrinimo duomenis bei išvadas įrašo į F Nr. 025/a, o išvadą mokymosi įstaigai – į F Nr.086/ a; darbdaviui –į F Nr. 047/a arba į F Nr. 048/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu bei SPĮ antspaudu.

22. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą ASPĮ, kurioje yra prisirašę, pateikia:

22.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

22.2. F Nr. 027/a iš jo ASPĮ aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, įvertinusio psichologo vadovaujantis šio Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka atlikto tyrimo rezultatus;

22.3. darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą F Nr. 047/a – jei privalomai sveikata tikrinama įsidarbinančiajam;

22.4. darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą F Nr. 048/a – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant traukinio mašinistu arba darbuotoju, kurio darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu ar teikiančiu paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams.

23. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą ASPĮ, kurioje jie neprisirašę, pateikia šio Aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus bei F Nr. 027/a iš šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo, prie kurio yra prisirašę teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Galutinę išvadą apie darbuotojo profesinį tinkamumą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu sveikatos tikrinimą pradėjęs gydytojas, įvertinęs visų konsultavusių profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas ir tyrimų rezultatus, nustatęs, kad tikrinamas asmuo atitinka bendruosius reikalavimus traukinio mašinistų sveikatos būklei, taikomus įsidarbinantiesiems, traukinio mašinistams ir darbuotojams.

25. Išvada dėl tinkamumo mokytis geležinkelių transporto darbuotojų mokymo įstaigose įrašoma į F Nr. 086/a ir patvirtinama gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu ir ASPĮ įstaigos antspaudu. F Nr. 086/a atiduodama pacientui asmeniškai. Traukinio mašinisto minimalus amžius yra ne mažesnis kaip 20 metų, tačiau vien tik Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbti juo gali asmenys nuo 18 metų. Pažyma F Nr. 047/a arba F Nr.048/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama dirbti traukinio mašinistu.

26. Išvada darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui dėl tinkamumo dirbti traukinio mašinistu ar kitu darbuotoju įrašoma į F Nr. 047/a ar F Nr. 048/a ir patvirtinama gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu ir ASPĮ įstaigos antspaudu.

27. Išduotos pažymos registruojamos sveikatos tikrinimo žurnale (Ambulatorinių ligonių registracijos knygoje) (toliau – F Nr. 074/a).

28. F Nr. 047/a ar F Nr. 048/a įrašus turi teisę tikrinti darbdaviui atstovaujantis arba jo įgaliotas asmuo, Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, ASPĮ vadovai ar jų įgalioti asmenys.

29. Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 „Dėl Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71-2641) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006 Nr. 56-2000).

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TRAUKINIO MAŠINISTO IR DARBUOTOJO, KURIO DARBAS SUSIJĘS SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMU, SVEIKATOS BŪKLEI

 

30. Traukinio mašinistai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu (toliau – darbuotojai) negali turėti sveikatos sutrikimų arba vartoti vaistus ar medžiagas, kurios galėtų sukelti:

30.1. staigų sąmonės praradimą;

30.2. atidumo ir susikaupimo sumažėjimą;

30.3. staigų nepajėgumą dirbti;

30.4. pusiausvyros ar koordinacijos – praradimą (traukinio mašinisto), pablogėjimą (darbuotojo);

30.5. žymų judrumo sumažėjimą (traukinio mašinisto), didelį judrumo apribojimą (darbuotojo).

31. Turi būti laikomasi šių regėjimui taikomų reikalavimų:

31.1. Regėjimo į tolį aštrumas su pagalba ar be jos:

31.1.1. traukinio mašinisto – 1,0; blogiau matančios akies – mažiausiai 0,5;

31.1.2. darbuotojo – 0,8 (dešinė akis + kairė akis – tiriama atskirai): mažiausias blogiau matančios akies regėjimo aštrumas 0,3;

31.2. korekciniams lęšiams taikomi maksimumai: +5 (toliaregystė) / -8 (trumparegystė); išimtis galima daryti ypatingais atvejais, gavus gydytojo oftalmologo išvadą, šiuo atveju sprendimą priima gydytojas oftalmologas;

31.3. regėjimas trumpu ir vidutiniu atstumu: pakankamas, su korekcija (pagalba) ar be jos;

31.4. leidžiama naudoti:

31.4.1. traukinio mašinistui – kontaktinius lęšius ar akinius, jei regėjimą periodiškai tikrina gydytojas oftalmologas;

31.4.2. darbuotojui – kontaktinius lęšius ar akinius;

31.5. normalus spalvų jutimas: naudojamas pripažintas testas, pvz., Išiharos testas, ir prireikus kitas pripažintas testas;

31.6. regos laukas: visas (nėra jokių anomalijų; galinčių turėti įtakos darbui);

31.7. regėjimas abiem akimis:

31.7.1. traukinio mašinistui – efektyvus; to nereikalaujama, jei asmuo adaptuojasi pakankamai ir turi pakankamai kompensavimo patirties; tik jeigu asmuo prarado binokulinį matymą jau pradėjęs darbą;

31.7.2. darbuotojui – yra;

31.8. abiakis matymas (binokulinis):

31.8.1. traukinio mašinistui – yra (efektyvus);

31.8.2. darbuotojui – yra;

31.9. traukinio mašinistui – spalvų signalų atpažinimas: testas grindžiamas atskirų spalvų atpažinimu, o ne reliatyviais skirtumais;

31.10. kontrastų jutimas traukinio mašinistui ir darbuotojui – geras;

31.11. progresuojančių akių ligų – nėra;

31.12. implantai:

31.12.1. traukinio mašinistui – lęšių implantai, atliktos keratotomijos ir keratektomijos operacijos leistinos tik tuomet, jei kasmet arba gydytojo oftalmologo nustatytais laikotarpiais konsultuojama, tikrinamas operacijų poveikis akims;

31.12.2. darbuotojui – akių implantai (protezai), atliktos keratotomijos ir keratektomijos operacijos leistinos tik tuomet, jei kasmet arba gydytojo oftalmologo nustatytais laikotarpiais konsultuojama, tikrinamas operacijų poveikis akims;

31.13. traukinio mašinistui – atsparumas akinimui;

31.14. traukinio mašinistui – draudžiama naudoti spalvotus kontaktinius lęšius ir fotochrominius lęšius, leidžiama naudoti lęšius su UV filtru.

32. Turi būti laikomasi šių klausai ir kalbėjimui taikomų reikalavimų:

32.1. traukinio mašinistui ir darbuotojui: pakankama, audiograma patvirtinta klausa, t. y. pakankama klausa kalbėtis telefonu ir gebėjimas išgirsti pavojaus signalus bei radijo pranešimus. Orientacinės reikšmės yra šios:

32.1.1. klausos sutrikimo laipsnis neturi viršyti 40 dB, esant 500 ir 1 000 Hz dažniui;

32.1.2. tos ausies, kurioje oro laidumas garsui yra blogesnis, klausos sutrikimo laipsnis neturi viršyti 45 dB, esant 2 000 Hz dažniui;

32.2. traukinio mašinistui: neturi būti jokių vestibulinės sistemos anomalijų;

32.3. traukinio mašinistui: neleistini jokie lėtiniai kalbos sutrikimai (dėl būtinybės garsiai ir aiškiai perduoti pranešimus);

32.4. traukinio mašinistui: ypatingais atvejais leidžiama naudoti klausos aparatus.

33. Minimalios psichologinio tinkamumo normos:

33.1. normalus arba greitas reakcijos laikas;

33.2. adekvatus regimųjų ir girdimųjų stimulų suvokimas;

33.3. normalus vidutinis kalbos tempas, aiškus žodžių tarimas, pakankamas instrukcijų suvokimas;

33.4. gebėjimas sutelkti ir išlaikyti dėmesį, ryškių dėmesio išsekimo požymių nebuvimas;

33.5. informacijos įsiminimo ir išlaikymo atmintyje sutrikimų nebuvimas.

34. Esant nėštumo patologijai ar kitiems veiksniams, komplikuojantiems nėštumą, nėštumas turi būti laikomas priežastimi laikinai nušalinti traukinio mašinistę nuo pareigų. Turi būti taikomos nėščioms traukinių mašinistėms apsaugą užtikrinančios teisės aktų normos. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1184) ir kitais teisės aktais.

 

IV. PRIEŠ PRIIMANT Į MOKYMO ĮSTAIGĄ ARBA Į DARBĄ ATLIKTINI BŪTINIAUSI SVEIKATOS PATIKRINIMAI

 

35. Traukinio mašinistui – bendras sveikatos patikrinimas (t. y. profilaktinis sveikatos tikrinimas, atliktas vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365). Antropometriniai darbuotojų matmenys turi būti tinkami saugiai naudoti geležinkelių riedmenis. Neturi būti reikalaujama arba leidžiama, kad traukinio mašinistas valdytų tam tikrų tipų geležinkelių riedmenis, jeigu dėl jo ūgio, svorio arba kitų fizinių ypatybių tai būtų nesaugu.

36. Traukinio mašinistui – sensorinių funkcijų patikrinimas:

36.1. regėjimo – tikrina gydytojas oftalmologas:

36.1.1. regėjimo aštrumo;

36.1.2. regėjimo lauko (akipločio);

36.1.3. regėjimo prieblandoje (adaptacijos tamsai);

36.1.4. akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.);

36.1.5. kontrastų jutimo;

36.1.6. spalvų jutimo:

36.1.6.1. spalvinio jutimo (įsigyjant traukinio mašinisto pažymėjimą);

36.1.6.2. spalvų signalo atpažinimo;

36.1.7. atsparumo akinimui;

36.2. klausos – tikrina gydytojas otorinolaringologas:

36.2.1. klausos aštrumo, šnabždesiu abipus;

36.2.2. audiograma;

36.3. vestibulinės funkcijos įvertinimas – tikrina gydytojas otorinolaringologas:

36.3.1. tikrinamas spontaninis nistagmas;

36.3.2. atliekami koordinaciniai mėginiai (Rombergo poza, piršto–nosies mėginys ir kt.);

36.3.3. videonistagmometrija atliekama, esant bent vienam patologiniam simptomui, atlikus 35.3.1 ir 35.3.2 punktuose nurodytus tyrimus.

37. Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi.

38. Kraujo tyrimas dėl cukrinio diabeto (gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, esant indikacijų), kiek tai būtina siekiant įvertinti fizinę kandidato būklę.

39. Bendras šlapimo tyrimas analizatoriumi, įskaitant gliukozės nustatymą (esant indikacijų).

40. Traukinio mašinistui – elektrokardiograma (EKG) ramybės būsenoje.

41. Patikrinimai dėl psichotropinių medžiagų, pavyzdžiui, neteisėtų narkotinių medžiagų ar psichotropinių medikamentų vartojimo, piktnaudžiavimo alkoholiu, jei dėl to kyla abejonių dėl tinkamumo darbui.

42. Psichikos sveikatos įvertinimas – tikrina gydytojas psichiatras, įvertinęs psichologo atliktus tyrimus:

42.1. kognityvines funkcijas:

42.1.1. reakcijos greitį;

42.1.2. regimųjų ir girdimųjų stimulų suvokimą;

42.1.3. kalbos funkcijas (automatinė kalba, kalbos nuoseklumas, šnekamosios kalbos suvokimas, komunikabilumas);

42.1.4. dėmesį;

42.1.5. atmintį;

42.2. mąstymo tyrimą (gydytojui psichiatrui skyrus);

42.3. asmenybės ir emocijų tyrimas (gydytojui psichiatrui skyrus);

42.4. narkotinių medžiagų naudojimo tyrimai (jei yra klinikinių indikacijų).

43. Neurologo įvertinimas:

43.1. jutimų, motorikos ir koordinacijos įvertinimas;

43.2. kalbos funkcijų įvertinimas (afazija, dizartrija).

44. Krūtinės ląstos rentgenograma – esant indikacijų.

 

V. PERIODINIAI DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAI IR BŪTINIAUSI PERIODINIO SVEIKATOS PATIKRINIMO REIKALAVIMAI

 

45. Dažnumas. Sveikata turi būti tikrinama:

45.1. traukinio mašinistams – ne rečiau kaip kas treji metai, jei asmuo yra jaunesnis nei 55 metų, vėliau – kasmet;

45.2. darbuotojams, jaunesniems kaip 40 m. – kas 5 metus; 41–62 m. amžiaus darbuotojams – kas 3 metus, vyresniems kaip 62 metų darbuotojams – kasmet.

45.3. Gydytojas sveikatos patikrinimus gali skirti dažniau, jei to reikia dėl traukinio mašinisto ar darbuotojo sveikatos: jis gali nuspręsti, kad traukinio mašinisto ar darbuotojo, turinčio galiojančią išvadą dėl tinkamumo dirbti F Nr. 048/a, sveikata turi būti neeilinį kartą patikrinta, pirmiausia, grįžtant į darbą po ilgo nedarbingumo periodo, jeigu jo nedarbingumas tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų, atsižvelgiant į jo nedarbingumo priežastį, ar kitais atvejais.

45.4. Sveikatos patikrinimas turi būti atliktas, jei yra pagrindas abejoti, kad pažymėjimo ar sertifikato turėtojo sveikatos būklė nebeatitinka bendrųjų reikalavimų sveikatos būklei, nurodytų šio Aprašo III skyriuje.

45.5. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį, siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo:

45.5.1. po kiekvieno nelaimingo atsitikimo darbe, ypač – po rikto arba avarijos, kurių priežastis –žmogaus padaryta klaida;

45.5.2. po nebuvimo darbe dėl nelaimingo atsitikimo, per kurį nukentėjo asmenys;

45.5.3. jeigu darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turėjo nušalinti traukinio mašinistą nuo pareigų, kai dėl jo veikos iškilo grėsmė eismo saugai;

45.5.4. dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas – jei mano, kad dėl jo sveikatos būklės kyla abejonių dėl jo tinkamumo dirbti šį darbą, jis tuojau pat praneša apie tai darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui.

46. Būtiniausi periodinio sveikatos patikrinimo reikalavimai. Jei traukinio mašinistas ar darbuotojas atitinka visus sveikatos patikrinimo prieš priimant į darbą kriterijus, periodiniai patikrinimai privalo apimti bent:

46.1. bendrą sveikatos patikrinimą vadovaujantis šio Aprašo 35 punktu;

46.2. sensorinių funkcijų patikrinimą (regėjimas, klausa, spalvų jutimas);

46.3. kraujo tyrimą hematologiniu analizatoriumi;

46.4. bendrą šlapimo tyrimą analizatoriumi (įskaitant tyrimą dėl cukrinio diabeto), kiek tai būtina siekiant įvertinti fizinę kandidato būklę, kaip nurodyta, atlikus klinikinius tyrimus;

46.5. narkotinių medžiagų naudojimo tyrimus, jei yra klinikinių indikacijų;

46.6. vyresniems nei 40 metų traukinio mašinistams būtina atlikti EKG ramybės būsenoje.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Atlikus sveikatos patikrinimą F Nr. 047/a ar F Nr. 048/a atiduodama pacientui, kuris pats ją pateikia darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui. Jos saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Sudėtingais ir ginčytinais (kai dėl išvados reikia spręsti individualiai) atvejais apie tinkamumą mokytis ar dirbti traukinio mašinistu, darbuotoju sprendžia ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK).

49. Kai kyla klausimai dėl individualaus tinkamumo mokytis ar dirbti dėl psichikos sveikatos būklės, sprendžia psichikos sveikatos priežiūros įstaigos GKK, sudaryta iš gydytojų psichiatrų. Į šią komisiją gali būti įtraukti ir kiti psichikos sveikatos priežiūros specialistai.

50. Pacientas, nesutinkantis su privalomo sveikatos patikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

1 lentelė

 

KONTRAINDIKACIJOS, TAIKOMOS ASMENIMS, PRIEŠ PRIIMANT Į MOKYMO ĮSTAIGĄ ARBA Į DARBĄ, ARBA DIRBANTIEMS TRAUKINIO MAŠINISTAIS

 

Eil.

Nr.

Ligos ir sveikatos problemos (kodai pagal TLK-10), dėl kurių ribojama teisė mokytis ar dirbti traukinio mašinistais

Draudžiama

Prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą

Periodiškai

(dirbant)

1.

2

3

4

1.

REGĖJIMAS Turi būti laikomasi šių su regėjimu susijusių reikalavimų: regėjimo į tolį aštrumas su pagalba ar be jos: 1,0; blogiau matančios akies – mažiausiai 0,5

Pastaba. Įsidarbinančiųjų traukinio mašinisto pažymėjimui gauti arba tokiam pažymėjimui atnaujinti sveikesnės akies regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, privalo būti ne mažesnis kaip1,0, o silpnesnės akies – ne mažesnis kaip 0,5. Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad regėjimo aštrumas būtų 1,0 ir 0,5, regėjimo aštrumas kiekviena akimi be korekcinių lęšių privalo būti 0,05 arba minimalus regėjimo aštrumas (1,0 ir 0,5) privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius ar minus penkios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius (nekoreguotas regėjimas ne mažiau kaip 0,05). Korekcija turi būti gerai toleruojama. Mašinisto pažymėjimai neišduodami tiems kandidatams į mašinistus ar neatnaujinami tiems, kurių binokuliarinis regėjimo laukas nėra normalus arba kurie serga diplopija.

Žr. pastabą

Žr. pastabą

1.1.

Toliaregystė H52.0 arba trumparegystė H52.1

Pastaba. Leidžiama naudoti kontaktinius lęšius ar akinius, jei regėjimą periodiškai tikrina gydytojas oftalmologas. Korekciniams lęšiams taikomi maksimumai: +5 D ir -8 D. Jei mašinistas daug metų dirbo tą darbą – spręsti individualiai. Išimtis galima daryti ypatingais atvejais, sprendimą priima gydytojas oftalmologas.

Jei toliaregystė daugiau kaip +5 D ir trumparegystė daugiau kaip -5 D

žr. Pastabą

Jei toliaregystė daugiau kaip +5 D ir trumparegystė
daugiau kaip -8 D

žr. Pastabą

1.2

Glaukoma H40.1–H42 (II–III stadija)

Kitos tinklainės ligos H35–H36 (Progresuojančios akių ligos)

Pastaba. I stadijos glaukoma ir jei traukinio mašinistas dirbo tą darbą ne mažiau kaip 10 metų – spręsti individualiai. Išimtis galima daryti ypatingais atvejais, individualiu gydytojo oftalmologo sprendimu.

Draudžiama

Spręsti individualiai

1.3.

Vokų ligos su regėjimo funkcijos sutrikimu, stabilūs vokų gleivinės pakitimai, vokų raumenų parezės, trukdantys regėjimui arba ribojantys akies obuolio judesius: H02.0–H02.5. Įgimtos vokų, ašarų aparato ir akiduobės formavimosi ydos Q10.0–Q10.3.

Pastaba. Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, dirbti leidžiama.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

1.4.

Lėtinės ašarų sistemos ligos, neišgydomas ašarojimas: H04.2, H04.4, H04.5, H04.6; H04.8; H04.9

Pastaba. Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, dirbti leidžiama.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

1.5.

Diplopija ir žvairumas: H49–H50

Pastaba. Traukinio mašinistu mokytis ir dirbti gali. Išimtis galima daryti ypatingais atvejais, individualiu gydytojo oftalmologo sprendimu.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

1.6.

Lęšiuko ligos H 25–H 28, gyslainės ir tinklainės uždegimas H30–H36,

kitos regos nervo (2-ojo) ir regos takų ligos H47

Pastaba. Regėjimo susilpnėjimas dėl nuolatinio šviesos laužiamųjų skaidrių terpių drumstumo arba akių dugno pakitimų, refrakcijos anomalijų ir kitų organinio pobūdžio priežasčių.

Jei regėjimas mažesnis kaip 1,0 geresniosios akies ir mažiau kaip 0,5 su korekcija blogiau matančios akies

Jei regėjimas mažesnis kaip 1,0 geresniosios akies ir mažiau kaip 0,5 su korekcija blogiau matančios akies

1.7.

Silpnas abiejų akių regėjimas H54.2

 

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 žiūrint abiem akimis

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 žiūrint abiem akimis

1.8.

Akipločio defektai H53.4

Draudžiama

Draudžiama

1.9.

Spalvinio matymo trūkumai H53.5

Draudžiama

Draudžiama

2

KLAUSA

Sergant šiomis ausies ir speninės ataugos ligomis:

 

 

2.1.

Vienpusiu ar abipusiu kurtumu H91.3

Draudžiama

Draudžiama

2.2.

otosclerozė H80.0

Pastaba. Jei po gydymo pasveikstama (ausis nepūliuoja, nėra svaigimo, klausa atitinka reikalavimus) apie tinkamumą mokytis ir dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

2.3.

lėtine atikoantraline liga H66.2 svaigimas

Pastaba. Jei po gydymo pasveikstama: ausis nepūliuoja, nėra svaigimo, klausa atitinka reikalavimus apie tinkamumą mokytis ir dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

2.4.

Sergant kitomis ausų, nosies, gerklės ligomis:

 

 

2.5.

Menjero liga H81.0 svaigimas

Draudžiama

Draudžiama

2.6.

Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybiniai navikai D36 klausos (8-ojo) nervo neurinoma D36.1) svaigimas

Draudžiama

Draudžiama

2.7.

Gerklų stenoze su ryškiu kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimu: gerklų papilomatoze D14.0

Draudžiama

Draudžiama

2.8.

abipusiu balso klosčių paralyžiumi J38.0

Pastaba: jei po gydymo kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimų nėra, gali būti tinkami dirbti.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

2.9.

gerklų ir ryklės onkologinėmis ligomis C14.0–C32.0

Pastaba: jei po gydymo kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimų nėra, gali būti tinkami dirbti.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

2.10.

Gerklų tuberkulioze A16.4

Pastaba: jei po gydymo kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimų nėra, gali būti tinkami dirbti.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

2.11.

Pastaba. Individualiais atvejais, kai trauma ar nelaimingas atsitikimas sutrikdo klausos ar kalbos bei kvėpavimo funkcijas, sprendžia gydytojas otorinolaringologas. Ypatingais atvejais leidžiama naudoti klausos aparatus.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

3.

NĖŠTUMAS.

Esant nėštumo patologijai ar kitiems veiksniams, komplikuojantiems nėštumą, nėštumas turi būti laikomas priežastimi laikinai nušalinti traukinio mašinistę nuo pareigų. Turi būti taikomos nėščioms traukinio mašinistėms apsaugą teikiančios teisės aktų normos.

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1184) ir kitais teisės aktais.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

4.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

4.1. Išduoti ar neišduoti pažymėjimą įsidarbinantiesiems, kurie skundžiasi padidintu arteriniu kraujospūdžiu, sprendžiama remiantis išplėstinės klinikinės kardiologo apžiūros rezultatais, atsižvelgiant į galimas komplikacijas ir pavojų, kurį jos galėtų sukelti geležinkelių transporto eismo saugai. Dirbantiems traukinio mašinistams, sergantiems didelės rizikos arterine hipertenzija, turėtų būti nustatomi individualūs sveikatos tikrinimo terminai ir pažymėjimai atnaujinami po kardiologo konsultacijos.

4.2. Pažymėjimas neišduodamas įsidarbinantiesiems ar neatnaujinamas traukinio mašinistams, kurie serga stabilia III–IV f. klasės krūtinės angina ar yra persirgę ūminiais išeminiais sindromais – nestabiliąja krūtinės angina ar ūminiu miokardo infarktu be kardiologo konsultacijos.

4.3. Be kardiologo konsultacijos pažymėjimas neišduodamas įsidarbinantiesiems ar neatnaujinamas traukinio mašinistams, kurie serga pasikartojančiais paroksizminiais laidumo sutrikimais arba jiems diagnozuoti atrioventrikulinio ritmo sutrikimai, reikalingi gydymo.

Pastaba: Esant sunkiems širdies ir kraujagyslių funkcijos sutrikimams, juos koregavus, individualiu sprendimu išduoti ar neišduoti pažymėjimo įsidarbinantiesiems ir dirbti traukinio mašinistu leidžiama vadovaujantis gydytojo kardiologo išvada.

 

 

4.1.

II laipsnio su didele rizika ir III laipsnio arterinė hipertenzija I11–I15

Pastaba: Tikrinimo terminai nustatomi individualiai.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

4.2.

Nekoreguoti ir pasikartojantys paroksizminės skilvelinės tachikardijos epizodai su hemodinamikos sutrikimais I 47.2.

Draudžiama

Draudžiama

4.3.

Nekoreguota atrioventrikulinė blokada su hemodinamikos sutrikimais I 44.2.

Draudžiama

Draudžiama

5.

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

Sunkios lėtinės plaučių ligos esant kvėpavimo funkcijos nepakankamumui.

Pastaba: Esant sunkiems kvėpavimo funkcijos sutrikimams, juos koregavus, individualiu sprendimu išduoti ar neišduoti pažymėjimo įsidarbinantiesiems ir dirbti traukinio mašinistu leidžiama vadovaujantis gydytojo pulmonologo išvada.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

6.

ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS.

CUKRINIS DIABETAS: E10, E11, E12, E13, E14

Pažymėjimai dirbti traukinio mašinistu gali būti išduodami, sergantiems cukriniu diabetu, pateikus gydytojo endokrinologo išvadą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras kiekvienu atitinkamu atveju.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.

NEUROLOGINĖS LIGOS

Traukinio mašinistų pažymėjimai neišduodami įsidarbinantiesiems ar neatnaujinami traukinio mašinistams, sergantiems sunkiomis nervų sistemos ligomis, išskyrus atvejus, kai prie prašymo pridedama gydytojo neurologo išvada. Centrinės ar periferinės nervų sistemos neurologiniai sutrikimai ar chirurgine intervencija, dėl kurių atsiranda sensoriniai ar motoriniai sutrikimai, darantys poveikį pusiausvyrai bei koordinacijai, privalo būti tinkamai įvertinti atsižvelgiant į jų funkcinius padarinius ir progresavimo riziką. Jei yra ligos progresavimo rizika, traukinio mašinisto pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik periodiškai įvertinant sveikatos būklę, vadovaujantis gydytojo neurologo išvada.

 

 

7.1.

Epilepsija su įvairaus pobūdžio priepuoliais: G40

PASTABOS:

1. Po pirmo (vienintelio) epilepsijos priepuolio negali dirbti mašinistu 2 metus.

2. Diagnozavus epilepsiją (buvus 2 ir daugiau epilepsijos priepuolių) ir priepuoliams nesikartojant, negali dirbti mašinistu 10 metų.

 

Spręsti individualiai

 

Spręsti individualiai

7.2.

Kiti sąmonės sutrikimo epizodai: R56.8

Pastaba: Po nepatikslinto sąmonės sutrikimo epizodo negali dirbti traukinio mašinistu 2 metus.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.3.

Ūminės ir lėtinės nervų sistemos ligos ir jų liekamieji reiškiniai (išlikus reikšmingiems judėjimo, koordinacijos ir jautros sutrikimams).

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

8.

PSICHIkos ir elgesio SUTRIKIMAI

Traukinio mašinisto pažymėjimai neišduodami įsidarbinantiesiems ar neatnaujinami traukinio mašinistams, turintiems:

– sunkių psichikos sutrikimų, įgimtų ar įgytų, sukeltų ligos, traumų ar neurochirurginių operacijų,

– sunkų protinį atsilikimą,

– sunkių elgesio sutrikimų dėl senėjimo proceso; arba asmenybės sutrikimų, kurie labai trikdo nuovoką, elgesį ar sugebėjimą prisitaikyti, išskyrus atvejus, kai kartu su prašymu p