LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 d. ĮSAKYMO Nr. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-705

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 111-4236; 2007, Nr. 69-2759; 2008, Nr. 77-3046, Nr. 89-3578; 2009, Nr. 23-933):

1. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Šeimos duomenys socialinei paramai gauti – SP-1 formą nauja redakcija (pridedama).

2. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) formą nauja redakcija (pridedama).

3. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formą nauja redakcija (pridedama).

4. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formą nauja redakcija (pridedama).

5. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintos Sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo SP-12 formos 1 punktą taip:

1. Skiriu šiems _________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas, adresas)

mokiniams socialinę paramą

 

Eilės Nr.

Mokinio vardas ir pavardė

Asmens kodas arba gimimo data

Klasė, kurioje mokinys mokosi

Socialinės paramos mokiniams rūšys

Mokinių nemokamas maitinimas

Parama mokinio reikmenims įsigyti

Pietūs

Maitinimas mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje

Pusryčiai arba pavakariai*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Savivaldybės administracija, patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities tyrimo aktą, turi teisę skirti nemokamus pusryčius ar pavakarius savivaldybės nustatyta tvarka.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas