LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2006 M. GEGUŽĖS 17 d. ĮSAKYMO Nr. D1-236 „DĖL NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-830

Vilnius

 

Pakeičiu Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473) 30 punktą ir išdėstau jį taip:

30. Aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 GE, nuo 2009 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrintas 29 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis nuotekų valymas. Išimtiniais atvejais esamoms aglomeracijoms, kai nėra techninių galimybių užtikrinti 29 punkte nustatytų reikalavimų ir aglomeracijos nuotekų tvarkymo sistemą eksploatuojantis asmuo pateikia taršos mažinimo planą, leidimuose gali būti nustatomi faktines galimybes atitinkantys LLK ir LLT normatyvai, kurie taikomi ne ilgiau nei plane numatytas priemonių įgyvendinimo laikotarpis. Faktines galimybes atitinkantys LLK ir LLT normatyvai taip pat gali būti nustatomi nuotekų valymo įrenginių paleidimo – derinimo arba remonto darbų atlikimo laikotarpiui.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas