Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1747

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos mokslo premijų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73; 2006, Nr. 94-3695; 2009, Nr. 120-5152), ir 13 punkte po žodžių „kiekvienai mokslo sričiai atstovauja“ įrašyti žodžius „ne mažiau kaip“.

2. Patvirtinti 3 metų kadencijai Lietuvos mokslo premijų komisiją (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 23 d.

nutarimu Nr. 1747

 

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJA

 

prof. Valdemaras Razumas (komisijos pirmininkas)

prof. Rūta Marcinkevičienė (komisijos pirmininko pavaduotoja)

prof. Domas Kaunas (komisijos mokslinis sekretorius)

 

Komisijos nariai:

 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

 

prof. Valentina Dagienė

prof. Vidmantas Egidijus Kurapka

prof. Irena Regina Merkienė

doc. Giedrė Mickūnaitė

prof. Valentinas Mikelėnas

prof. Leonardas Sauka

prof. Vytautas Snieška

habil. dr. Jūratė Sprindytė

prof. Vladislava Stankūnienė

prof. Giedrius Subačius

prof. Eugenija Ulčinaitė

 

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

 

prof. Juozas Augutis

prof. Vilmantė Borutaitė

prof. Juozas Vidas Gražulevičius

prof. Rymantas Kažys

prof. Juozas Kulys

prof. Antanas Leonas Lipeika

prof. Robertas Mokrikas

prof. Rimantas Ramanauskas

prof. Vidmantas Stanys

prof. Donatas Surgailis

prof. Algimantas Undzėnas

habil. dr. Gediminas Valkiūnas

prof. Vladas Vekteris

dr. Česlovas Venclovas

prof. Artūras Žukauskas

 

_________________