LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, DALYVAUJANČIŲ LIKVIDUOJANT EKSTREMALIOS SITUACIJOS PADARINIUS, ATSIRADUSIUS DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, FUNKCIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 24 d. Nr.1V-713/V-1064

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2008–2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 589 (Žin., 2008, Nr. 72-2766), priedo „Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės“ 1.6 punktu:

1. T v i r t i n a m e Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, funkcijų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                   Raimundas Palaitis

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                   Algis Čaplikas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos

ministro 2009 m. gruodžio 24 d.

įsakymu Nr.1V-713 / V-1064

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, DALYVAUJANČIŲ LIKVIDUOJANT EKSTREMALIOS SITUACIJOS PADARINIUS, ATSIRADUSIUS DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, FUNKCIJŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, funkcijų sąrašas (toliau – sąrašas) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų (toliau – institucijos), funkcijas rengiantis ekstremaliai situacijai ir jai susidarius pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais (toliau – ekstremali situacija, ekstremali visuomenės sveikatai situacija).

2. Sąraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr.112-4069) ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. INSTITUCIJŲ FUNKCIJOS RENGIANTIS EKSTREMALIAI SITUACIJAI IR JAI SUSIDARIUS

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija:

3.1. kilus ekstremalios situacijos pavojui arba jai esant teikia civilinės saugos operacijos vadovui arba institucijai, atsakingai už ekstremalios situacijos valdymą, pasiūlymus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo;

3.2. kilus ekstremalios situacijos pavojui arba jai esant organizuoja civilinės saugos operacijos vadovo arba institucijos, atsakingos už ekstremalios situacijos valdymą, prašymu gelbėjimo ir ekstremalios situacijos padarinių šalinimo darbams būtinų pajėgų ir materialinių išteklių telkimą (taip pat gyventojų aprūpinimą maisto ir kitomis būtiniausiomis prekėmis) ir šiems darbams vadovauja;

3.3. susidarius krašto ekstremaliai situacijai, priėmusi sprendimą, organizuoja gyventojų evakavimą iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi;

3.4. pašalinus ekstremalios situacijos padarinius, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei materialinių išteklių naudojimo ataskaitą ir pasiūlymus dėl kompensacijos nukentėjusiesiems ir materialinių išteklių teikėjams.

4. Sveikatos apsaugos ministerija:

4.1. valstybiniu lygiu organizuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ir veiklą didelio masto ekstremalių situacijų lokalizavimo ir padarinių likvidavimo atvejais;

4.2. užtikrina, kad susidarius ekstremaliai situacijai būtų suaktyvintas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centro darbas;

4.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl Ministro Pirmininko skiriamos civilinės saugos operacijų vadovo kandidatūros ir sveikatos priežiūros priemonių, kurių būtina imtis siekiant lokalizuoti ekstremalią situaciją ar likviduoti jos padarinius;

4.4. įvertina susidariusią ekstremalią situaciją, nustato keliamą pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei;

4.5. priima sprendimus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo užkrėstoje teritorijoje;

4.6. pagal kompetenciją rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus ir sprendimų dėl ekstremalios situacijos lokalizavimo, padarinių likvidavimo, darbų organizavimo ir reikiamos pagalbos sveikatos priežiūros srityje projektus;

4.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus ir sprendimų dėl sveikatos priežiūrai užkrėstoje teritorijoje užtikrinti reikalingų materialinių ir finansinių išteklių paskyrimo bei jų panaudojimo projektus;

4.8. vykdo funkcijas, susijusias su užkrečiamųjų ligų sukėlėjais užkrėstų teritorijų ir karantino skelbimu ir šio skelbimo atšaukimu Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

4.9. rengia medžiagą dėl sveikatos priežiūros organizavimo, teikia šią medžiagą ir informaciją, parengtą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 916 (Žin., 2009, Nr. 103-4314), 10.1 punkto reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai, institucijoms ir visuomenei.

5. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras:

5.1. metodiškai vadovauja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui ir veiklai ekstremalių situacijų atvejais;

5.2. vykdo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ekstremalių situacijų atvejais valstybinę priežiūrą ir kontrolę;

5.3. planuoja, organizuoja ir tvarko valstybės medicinos rezervą, jo paskirstymą ir panaudojimą ekstremalių situacijų atvejais;

5.4. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas priėmimą ir perdavimą (visą parą) tarp Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

5.5. esant šalyje įvykiams, kurie gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, kaip Nacionalinis Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) (toliau – PSO TSPT) koordinavimo centras, vykdo veiksmus, nustatytus PSO TSPT.

6. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba):

6.1. kontroliuoja ir koordinuoja teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms ir veiksmus ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų atvejais bei įgyvendinant PSO TSPT;

6.2. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, organizuojant ekstremalių situacijų lokalizavimo ir padarinių likvidavimo priemones;

6.3. dalyvauja organizuojant ir kontroliuoja teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, atliekančių ekstremalios situacijos lokalizavimo ir padarinių likvidavimo darbus, pasirengimą.

7. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos:

7.1. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie ekstremalią situaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. pagal kompetenciją įvertina ekstremalią situaciją, atlieka epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant priešepidemines priemones;

7.3. pagal kompetenciją teikia Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai informaciją apie materialinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų visuomenės sveikatos priežiūrai organizuoti ekstremalios situacijos atveju, poreikį;

7.4. pagal kompetenciją kontroliuoja priešepideminių priemonių taikymą užkrėstoje teritorijoje ir vertina jų veiksmingumą;

7.5. dalyvauja savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro darbe: vertina epideminę situaciją, sergamumo dinamiką, pateikia duomenis savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centrui apie taikytas priešepidemines priemones ir jų veiksmingumą;

7.6. esant būtinybei siūlo sudaryti konsultantų grupę pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamosios ligos diagnozei nustatyti;

7.7. esant būtinybei siūlo sudaryti specialistų grupes priešepideminėms priemonėms atlikti: ligoniams ir asmenims, turėjusiems sąlytį su ligoniu, išaiškinti, tiriamosios medžiagos bandiniams iš ligonių paimti, tiriamosios medžiagos bandiniams iš aplinkos paimti, tiriamajai medžiagai į laboratoriją pristatyti;

7.8. rengia ir teikia savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro vadovui siūlymus dėl priešepideminių priemonių organizavimo;

7.9. pagal kompetenciją teikia gyventojams informaciją ir rekomendacijas apie profilaktikos priemones užkrėstoje teritorijoje.

8. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras:

8.1. pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja sveikatos priežiūros įstaigų veiklai užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, priešepideminių priemonių užkrečiamųjų ligų židiniuose taikymo srityje, esant būtinybei teikia praktinę pagalbą likviduojant užkrečiamųjų ligų židinius;

8.2. apibendrina teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų pateiktus epidemiologinės būklės įvertinimo duomenis;

8.3. iki pavojingos ir/ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinio likvidavimo teikia Sveikatos apsaugos ministerijai, Europos Sąjungos įgaliotai institucijai, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai informaciją apie epidemiologinę situaciją židinyje, tyrimo eigą ir rezultatus;

8.4. konsultuoja mikrobiologinių tyrimų, ligonių izoliavimo, chemoprofilaktikos ir imunoprofilaktikos klausimais;

8.5. informuoja atitinkamas institucijas apie rizikos grupėms susidariusią grėsmę ir profilaktikos priemones;

8.6. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, gyventojams ir visuomenės informavimo priemonėms apie susidariusią situaciją ir profilaktikos priemones;

8.7. prireikus dalyvauja lokalizuojant ir likviduojant pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinį;

8.8. teikia metodinę pagalbą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams ir tarnyboms, dalyvaujančioms lokalizuojant židinį;

8.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant PSO TSPT nuostatas.

9. Vidaus reikalų ministras prireikus šaukia Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdį dėl civilinės saugos būklės šalyje, ekstremalios situacijos įvertinimo, karantino režimo nustatymo ir jo įvedimo, civilinės saugos operacijos vadovo kandidatūros pateikimo Ministrui Pirmininkui tvirtinti, siūlomų priemonių svarstymo ir sprendimų priėmimo.

10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas):

10.1. valstybiniu lygiu organizuoja didelio masto ekstremalios situacijos lokalizavimą, žmonių ir turto gelbėjimą, padarinių šalinimą užkrėstoje teritorijoje;

10.2. renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie ekstremalios situacijos mastą, taikytinas prevencines priemones ir jų veiksmingumą, vertina, analizuoja ir prognozuoja ekstremalios situacijos eigą, planuoja civilinės saugos veiksmus ir pagal savo veiklos sritį planuoja civilinės saugos priemones;

10.3. skiria specialistą į Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centrą;

10.4. organizuoja Ministro Pirmininko paskirto civilinės saugos operacijų vadovo nurodymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimų įgyvendinimą, koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų, institucijų veiklą, patelktų civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų veiksmus;

10.5. organizuoja institucijų ir gyventojų pasirengimą praktiniams veiksmams ekstremalios situacijos atveju;

10.6. pagal kompetenciją teikia pagalbą ministerijų, apskričių ir savivaldybių ekstremalių situacijų valdymų centrams ir gauna iš jų informaciją apie ekstremalios situacijos lokalizavimą ir padarinių likvidavimą ir kitas pagal savo veiklos sritį vykdomas civilinės saugos priemones;

10.7. pagal savo veiklos sritį planuoja civilinės saugos priemones, kaip optimaliai panaudoti valstybės išteklius šalies ūkio gyvybingumui ekstremalios situacijos atveju palaikyti, ekstremalios situacijos židiniams lokalizuoti ir jos padariniams šalinti;

10.8. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl civilinės saugos valstybės rezervo priemonių atsargų naudojimo projektą, o įsigaliojus šiam Vyriausybės nutarimui, organizuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų aprūpinimą jomis;

10.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai, apskrities ir savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centrams pasiūlymus dėl ekstremalios situacijos lokalizavimo ir padarinių likvidavimo bei priimtų sprendimų įgyvendinimo.

11. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos:

11.1. užtikrina teritorijų, kurioms taikomas karantino režimas, ribų apsaugą;

11.2. užtikrina viešąją tvarką teritorijose, kurioms taikomas karantino režimas, organizuoja ir vykdo pasimetusių ir pasiklydusių asmenų paiešką;

11.3. kontroliuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremalaus įvykio židinio teritoriją;

11.4. renka ir apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja žuvusių žmonių atpažinimą ir tapatybės nustatymą;

11.5. patelkia policijos pajėgas, palaiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą karantino režimą, padeda vykdyti ekstremalios situacijos valdymą užkrėstoje teritorijoje.

12. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą laikinai apriboti ar nutraukti vykimą per tam tikrus pasienio kontrolės punktus.

13. Aplinkos ministerija užtikrina hidrometeorologinės informacijos ir prognozės teikimą institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremalią situaciją.

14. Krašto apsaugos ministerija:

14.1. įstatymų nustatyta tvarka telkia kariuomenę į pagalbą kitoms institucijoms;

14.2. vadovaudamasi Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu atvejais planu, patvirtintu Lietuvos kariuomenės vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-589/1-198 (Žin., 2009, Nr. 80-3348), siunčia karinius vienetus ir teikia pagalbą civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms atskiroms užduotims užkrėstoje teritorijoje atlikti.

15. Susisiekimo ministerija:

15.1. numato valstybinės reikšmės kelių apylankas ir pažymi jas kelio ženklais;

15.2. koordinuoja viešųjų ryšių tinklų panaudojimą ekstremalių situacijų valdymo centrų reikmėms.

16. Švietimo ir mokslo ministerija, remdamasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, nustato ikimokyklinėms, mokymo ir kitoms švietimo įstaigoms priemones, būtinas ugdymo (mokymo) procesui organizuoti užkrėstoje teritorijoje arba jam nutraukti.

17. Užsienio reikalų ministerija iš kompetentingų institucijų gautą informaciją apie ekstremalią situaciją perduoda visoms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms Lietuvos Respublikoje.

18. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

18.1. vadovaujasi parengtais gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

18.2. atlieka epizootinį tyrimą, organizuoja, koordinuoja ir vykdo pagal kompetenciją gyvūnų, maisto, pašarų ir vandens užterštumo pavojingais ir ypač pavojingais ligų sukėlėjais tyrimą, atlieka mikrobiologinės taršos stebėseną;

18.3. nustato gyvūnų ligų profilaktines ir gyvūnų žudymo priemones, kontroliuoja jų vykdymą;

18.4. kontroliuoja pavojingų ir ypač pavojingų ligų sukėlėjų užteršto maisto, pašarų, šalutinių gyvūninių produktų sunaikinimą ir geriamojo vandens kenksmingumo pašalinimą;

18.5. nustato užkrėstoje teritorijoje gyvybiškai svarbių objektų funkcionavimo, žmonių ūkinės ir kitų veiklų, susijusių su maisto ir pašarų tvarkymo tęstinumu, geriamojo vandens tiekimu, naminių gyvūnų priežiūra ir auginimu, ir kitas procedūras;

18.6. kontroliuoja ir reglamentuoja maisto ir pašarų tvarkymo subjektų veiklą užkrėstoje teritorijoje;

18.7. įvertina ekstremalios situacijos keliamą grėsmę gyvūnams ir apie diagnozuotas gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir priemones joms likviduoti informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, Sveikatos apsaugos ministeriją, Žemės ūkio ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją;

18.8. pagal kompetenciją informuoja Europos Bendrijų Komisiją, Europos Sąjungos valstybių narių veterinarijos tarnybas, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizaciją apie gyvūnų pavojingas užkrečiamąsias ligas ir jų likvidavimo priemones.

19. Apskrities viršininkas:

19.1. ekstremalios situacijos metu užtikrina priemonių, nustatytų apskrities civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plane, įgyvendinimą:

19.1.1. prireikus padeda savivaldybių ekstremalių situacijų valdymo centrams rūpintis gyventojais, patekusiais į užkrėstą teritoriją;

19.1.2. įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi dėl karinių vienetų pagalbos ekstremalios situacijos atveju, kai įvykio mastas sparčiai didėja, tam tikroms gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų užduotims užkrėstoje teritorijoje atlikti;

19.1.3. kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl piniginių lėšų ir materialinių išteklių, kai nepakanka išteklių ekstremaliai situacijai apskrityje lokalizuoti ir jos padariniams likviduoti;

19.1.4. koordinuoja informacijos apie ekstremalios situacijos apskrityje lokalizavimo ir jos padarinių likvidavimo eigą teikimą visuomenės informavimo priemonėms.

20. Savivaldybės administracijos direktorius:

20.1. ekstremalios situacijos metu užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plane, įgyvendinimą:

20.1.1. įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi dėl karinių vienetų pagalbos ekstremalios situacijos atveju, kai įvykio mastas sparčiai didėja, tam tikroms gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų užduotims atlikti;

20.1.2. perspėja savivaldybės teritorijoje esančias institucijas ir gyventojus apie ekstremalios situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, teikia rekomendacijas gyventojams;

20.1.3. organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, evakuoja ir prireikus apgyvendina evakuotus gyventojus;

20.1.4. organizuoja tarnybų, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų, kitų asmenų, lokalizuojančių ekstremalią situaciją ir likviduojančių jos padarinius, maitinimą, numato ir skiria jų poilsiui vietas;

20.1.5. renka informaciją apie ekstremalios situacijos metu dalyvavusių civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų, ūkio subjektų ir gyventojų patirtą žalą ir nuostolius, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybės paramos ir kompensacijų skyrimą.

 

III. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

21. Informacija ekstremalios situacijos metu teikiama vadovaujantis Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. IV-114 (Žin., 2007, Nr. 40-1515).

 

_________________