LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 m. LIEPOS 24 d. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 17 d. Nr. ISAK-2741

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083, Nr. 134-5862):

1.1. papildau šiuo 3.3 punktu:

3.3. ketinamos vykdyti studijų programos iki 2011 m. sausio 1 d. akredituojamos be išorinio vertinimo procedūros;“;

1.2. papildau šiuo 3.4 punktu:

3.4. šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Tvarkos aprašo 17 punktas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.“;

1.3. papildau šiuo 3.5 punktu:

3.5. šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Tvarkos aprašo 19.3 punktas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.“;

1.4. papildau šiuo 3.6 punktu:

3.6. šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Tvarkos aprašo 20 punkto redakcija, galiojanti nuo 2011 m. sausio 1 d.:

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 45 dienas nustatyti studijų programos aprašo atitiktį reikalavimams studijų programoms ir priimti vieną iš 21 punkte nurodytų sprendimų. Kai ketinamą vykdyti studijų programą teikia neakredituota aukštoji mokykla, įgaliota akredituojanti institucija Aprašo 21.1 punkte nurodytą sprendimą gali priimti tik tuomet, kai ketinamos vykdyti studijų programos aprašo įvertinimas pagal 1–4 vertinimo sritis sudaro ne mažiau kaip 8 balus ir nė viena iš 1–4 vertinimo sričių nėra vertinta „nepatenkinamai“ pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę (5 ir 6 sritys nevertinamos).“;

1.5. papildau šiuo 3.7 punktu:

3.7. šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Tvarkos aprašo 29 punkto redakcija, galiojanti nuo 2011 m. sausio 1 d.:

29. Išoriniam vertinimui teikiamos vykdomos akredituotos studijų programos; jeigu aukštoji mokykla nėra akredituota, išoriniam vertinimui teikiamos ir ketinamos vykdyti studijų programos.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše  (Žin., 2009, Nr. 96-4083, Nr. 134-5862):

2.1. išdėstau 7 punktą taip:

7. Centras privalo parengti, aprobavus Centro tarybai ir suderinus su Švietimo ir mokslo ministerija, patvirtinti ir viešai skelbti studijų programų savianalizės rengimo metodiką, išorinio vertinimo kriterijų, vertinimo ekspertų atrankos ir vertinimo procedūrų aprašą. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka išorinį vertinimą remdamasi Agentūros nustatytais ir viešai paskelbtais išorinio vertinimo kriterijais ir procedūromis.“;

2.2. išdėstau 17 punktą taip:

17. Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama be išorinio vertinimo procedūros tuo atveju, jei yra akredituota pati aukštoji mokykla. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo įvertinusi studijų programos aprašo atitikimą reikalavimams studijų programoms. Jei aukštoji mokykla nėra akredituota, ketinama vykdyti studijų programa yra akredituojama tik atlikus išorinį jos vertinimą. Šiuo atveju Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvada.“;

2.3. išdėstau 20 punktą taip:

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 45 dienas nustatyti studijų programos aprašo atitiktį reikalavimams studijų programoms ir priimti vieną iš 21 punkte nurodytų sprendimų.“;

2.4. įrašau 28.1 punkte vietoj skaičiaus „26“ skaičių „26.1“;

2.5. išdėstau 29 punktą taip:

29. Išoriniam vertinimui teikiamos vykdomos akredituotos studijų programos.“;

2.6. išdėstau 34 punktą taip:

34. Studijų programa įvertinama teigiamai, jeigu atitinka šio Aprašo 28.2 punkto reikalavimus.“;

2.7. pripažįstu netekusiu galios 42 punktą.

3. P a v e d u Studijų kokybės vertinimo centrui iki 2009 m. gruodžio 31 d. parengti ir aprobavus Studijų kokybės vertinimo centro tarybai ir suderinus su Švietimo ir mokslo ministerija patvirtinti Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems (studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašams; jei nėra patvirtintų studijų krypties, krypčių grupės, srities aprašų, studijų programos turi atitikti studijų krypčių reglamentuose nustatytus specialiuosius reikalavimus) reikalavimams studijų programoms nustatymo metodinius nurodymus.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius