LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 m. GEGUŽĖS 14 d. ĮSAKYMO Nr. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. gruodžio 17 d. Nr. V-1042

Vilnius

 

 

1. P a p i l d a u  Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2007, Nr. 130-5273):

1.1. šiuo 18 punktu:

18. Organų transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų)**“,

1.2.      šia nuoroda po sąrašu:

„** licencijoje nurodomi konkretūs organai pagal specialiuosius organų transplantacijos reikalavimus.“

2. P a v e d u viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS