LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-609

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 104-2322)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Biudžetinių įstaigų nuostatai

Biudžetinių įstaigų nuostatus tvirtina jų steigėjai. Nuostatai yra teisinis dokumentas, kuriuo biudžetinė įstaiga vadovaujasi savo veikloje.

Biudžetinės įstaigos nuostatuose turi būti nurodyta:

įstaigos pavadinimas;

įstaigos veiklos pobūdis ir tikslai;

valdymo institucijų sudarymo tvarka, jų kompetencija, funkcijos ir atsakomybė;

darbuotojų priėmimo į darbą tvarka;

darbo apmokėjimo tvarka;

lėšų šaltiniai ir lėšų naudojimo tvarka;

finansinės veiklos kontrolė;

nuostatos, susijusios su biudžetinės įstaigos ypatybėmis (specifika), neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams.

Biudžetinės įstaigos buveinė turi būti nurodyta steigimo akte. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo priima steigėjas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________