LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKŲ ĮSTATYMO 5 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-608

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 54-1832; 2007, Nr. 12-499; 2009, Nr. 38-1440)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas

5 straipsnio 2 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „ar buveinės“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) banko pavadinimo;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pakeitimas

9 straipsnio 5 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „ir registravimo pažymėjimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) įregistruotus banko įstatus;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________