LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 1.21, 2.47, 2.49, 2.54, 2.55, 2.58, 2.62, 2.64, 2.65, 2.66, 2.70, 2.71, 2.72, 2.82, 2.100, 2.104, 2.106, 2.114, 2.180 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-595

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr. 72-2495, 2009, Nr. 141-6205)

 

1 straipsnis. 1.21 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 1.21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bent vienas iš asmenų, veikiančių atstovybės ar filialo vardu, turi gyventi Lietuvos Respublikoje. Ši nuostata netaikoma Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų atstovybėms ar filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.“

 

2 straipsnis. 2.47 straipsnio 1 dalies 3 punkto pripažinimas netekusiu galios ir 3 dalies pakeitimas

1. 2.47 straipsnio 1 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. 2.47 straipsnio 3 dalyje po žodžių „atšaukimo tvarkos“ įrašyti žodžius „juridinio asmens steigimo dokumentų keitimo tvarkos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Juridinio asmens dalyvių susirinkimo kompetencijos ir šaukimo tvarkos, kitų juridinio asmens organų kompetencijos bei skyrimo ir atšaukimo tvarkos, juridinio asmens steigimo dokumentų keitimo tvarkos nurodyti nereikia, jeigu ji nesiskiria nuo įstatymuose nustatytos ir apie tai nurodoma pačiuose įstatuose.“

 

3 straipsnis. 2.49 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. 2.49 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „steigimo dokumentuose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu juridinio asmens buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine.“

2. Pakeisti 2.49 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Sprendimą dėl juridinio asmens buveinės priima steigėjai. Sprendimas dėl juridinio asmens buveinės pakeitimo priimamas juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu kitaip nenumatyta atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.“

 

4 straipsnis. 2.54 straipsnio 1 dalies 2 punkto pripažinimas netekusiu galios ir 2 dalies pakeitimas

1. 2.54 straipsnio 1 dalies 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. 2.54 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „straipsnyje“ įrašyti žodžius ir skaičius „straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Juridinio asmens filialo nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie filialą įsteigusį asmenį, nustatyta šio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose, ir juridinio asmens valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo teisinio statuso.“

 

5 straipsnis. 2.55 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.55 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įregistravę filialą, privalo informuoti juridinių asmenų registrą apie pateiktų registrui juridinio asmens ar kitos organizacijos dokumentų ir duomenų pasikeitimus ir apie juridinio asmens ar kitos organizacijos teisinį statusą, pateikti juridinio asmens, kitos organizacijos ar filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis skirtingais, negu taikomi Europos Sąjungoje, reikalavimais ir finansinė atskaitomybė būtina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taikomus užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai.“

 

6 straipsnis. 2.58 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.58 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įregistravę atstovybę, privalo informuoti juridinių asmenų registrą apie pateiktų registrui juridinio asmens dokumentų ir duomenų pasikeitimus ir apie juridinio asmens teisinį statusą.“

 

7 straipsnis. 2.62 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.62 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vadovaujančiąją juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigą ir registro tvarkymo įstaigą (registro tvarkytoją) nustato įstatymas.“

 

8 straipsnis. 2.64 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 2.64 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. 2.64 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „trisdešimt dienų“ įrašyti žodžius „tris darbo dienas“, po žodžio „pateikimo“ įrašyti žodžius „ir atlyginimo už registravimą sumokėjimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Juridinis asmuo turi būti įregistruojamas per tris darbo dienas nuo visų šio straipsnio 2 dalyje išvardytų dokumentų pateikimo ir atlyginimo už registravimą sumokėjimo.“

3. Papildyti 2.64 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Už juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių registravimą, jų duomenų, informacijos ir steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimą mokamas atlyginimas. Atlyginimo dydį nustato Vyriausybė.“

4. Buvusią 2.64 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.

 

9 straipsnis. 2.65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.65 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2.65 straipsnis. Juridinio asmens kodas

Juridinį asmenį įregistravęs registro tvarkytojas juridiniam asmeniui suteikia juridinio asmens kodą ir išduoda juridinių asmenų registro išrašą.“

 

10 straipsnis. 2.66 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 2.66 straipsnio 1 dalies 6 punkte išbraukti žodžius „juridinio asmens kodas“, „buveinė“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);“.

2. 2.66 straipsnio 1 dalies 7 punkte išbraukti žodžius „ir parašų pavyzdžiai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos;“.

3. Papildyti 2.66 straipsnio 1 dalį nauju 13 punktu:

13) juridinio asmens finansiniai metai;“.

4. Buvusį 2.66 straipsnio 1 dalies 13 punktą laikyti 14 punktu.

5. Pakeisti 2.66 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Juridinių asmenų registrui pateikiamas įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kitaip.“

 

11 straipsnis. 2.70 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 2.70 straipsnį 4 dalimi:

4. Registro tvarkytojo prašymai dėl juridinio asmens likvidavimo nagrinėjami Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. 2.71 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 2.71 straipsnio 2 dalyje po žodžio „dokumentai“ įrašyti žodžius „jų kopijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kiekvienam juridiniam asmeniui suformuojama atskira byla. Joje kaupiami ir saugomi registrui pateikti dokumentai, jų kopijos, duomenys bei kita informacija, susijusi su tuo juridiniu asmeniu.“

2. Pakeisti 2.71 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Registro teikiami rašytinės formos registro duomenų ir informacijos išrašai turi turėti žymą „išrašas tikras“, o dokumentų kopijos – žymą „kopija tikra“, išskyrus atvejus, kai tokios žymos asmuo, kuris kreipiasi, nereikalauja. Registro teikiami elektroninės formos registro duomenų ir informacijos išrašai ir dokumentų kopijos netvirtinamos žymomis „išrašas tikras“ („kopija tikra“), išskyrus atvejus, kai tokios žymos asmuo, kuris kreipiasi, reikalauja. Juridinių asmenų registro tvarkytojo išduodami registro duomenų ir informacijos išrašai, dokumentų kopijos turi prima facie galią.“

 

13 straipsnis. 2.72 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 2.72 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) teisėtvarkos institucijoms, teismams ir mokesčių administravimo institucijoms – kiek jų reikia tiesioginėms funkcijoms atlikti;“. “

2. 2.72 straipsnio 4 dalies 3 punkte vietoj žodžių „keitimosi duomenimis“ įrašyti žodžius „duomenų teikimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) kitiems valstybės registrams ir informacinėms sistemoms – pagal duomenų teikimo sutartis.“

 

14 straipsnis. 2.82 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2.82 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „finansinės atskaitomybės sudarymą“, „duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui“, „ar juridinio asmens steigimo dokumentuose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Valdymo organas atsako už juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimą, pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės juridinio asmens veiklai, juridinio asmens veiklos organizavimą, juridinio asmens dalyvių apskaitą, veiksmus, nurodytus šio kodekso 2.4 straipsnio 3 dalyje, jei kitaip nenumatyta atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.“

 

15 straipsnis. 2.100 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.100 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Juridinių asmenų reorganizavimo sąlygas įvertina turintys reikiamą kvalifikaciją nepriklausomi ekspertai, jeigu tai nustatyta atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.“

 

16 straipsnis. 2.104 straipsnio 4 dalies pakeitimas

2.104 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžių „2.112 straipsnio 1 dalis“ įrašyti skaičius ir žodžius „2.112 straipsnio 1 ir 2 dalys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Pertvarkant juridinius asmenis, mutatis mutandis taikomi šio kodekso 2.101 straipsnio 2 dalis, 2.102 straipsnis, 2.107 straipsnio 1 dalis, 2.112 straipsnio 1 ir 2 dalys.“

 

17 straipsnis. 2.106 straipsnio 4 punkto pakeitimas

2.106 straipsnio 4 punkte vietoj žodžio „sprendimas“ įrašyti žodį „nutartis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) teismo nutartis likviduoti juridinį asmenį šio kodekso 2.70 straipsnyje nurodytais atvejais;“.

 

18 straipsnis. 2.114 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

2.114 straipsnio 1 dalies 5 punkte po žodžių „juridinio asmens“ įrašyti žodį „steigimo“, vietoj žodžio „nenumatytas“ įrašyti žodį „nenurodytas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) juridinio asmens steigimo dokumentuose nenurodytas jo pavadinimas, tikslai, įstatinio kapitalo ar dalyvių asmeninių įnašų dydis, jei to reikalauja atskiras juridinių asmenų teisines formas reglamentuojančių įstatymų imperatyviosios normos.“

 

19 straipsnis. 2.180 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.180 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti prokūros apribojimai neturi įtakos tretiesiems asmenims.“

 

20 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms

Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

21 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas, išskyrus 20 straipsnį, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 11 straipsnio normos taikomos tik juridinio asmens likvidavimo procedūroms, pradėtoms po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________