LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 21 d. Nr. XI-593

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975)

 

1 straipsnis. 40 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 40 straipsnį 5 dalimi:

5. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios administracinį bendradarbiavimą, gali nustatyti kitokias tarnybinės pagalbos teikimo sąlygas, negu nustato šis įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________