Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO IR APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-798

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.8 punktu ir Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-393 „Dėl Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3476):

1. Skelbiu valstybės saugomais gamtos paveldo objektais:

1.1. geologinį objektą – Dailidžių akmenį, Švėtės atodangą;

1.2. botaninius objektus – Alkų ąžuolą, Dubravos arboretumą, Padysnio veimutinę pušį, Plokščių miško eglę, Saloto dvikamienes liepas, Velniakampio pušį;

1.3. zoologinį objektą – Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelį.

2. Tvirtinu pridedamus valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus:*

2.1. Alkų ąžuolo;

2.2. Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelio;

2.3. Dailidžių akmens;

2.4. Dubravos arboretumo;

2.5. Padysnio veimutinės pušies;

2.6. Plokščių miško eglės;

2.7. Saloto dvikamienių liepų;

2.8. Švėtės atodangos;

2.9. Velniakampio pušies.

3. Išbraukiu skyriuje „Botaniniai objektai“ sunykusius valstybės saugomus gamtos paveldo objektus:

3.1. Beržos ąžuolą;

3.2. Gelgaudiškio miško eglę (storiausią Lietuvos eglę);

3.3. Purviniškių pušį;

3.4. Zyplių ąžuolą;

3.5. Žvirblaukio ąžuolą (1).

4. Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-146; 2008, Nr. 67-2539), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

5. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

5.1. skelbti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www.vstt.lt);

5.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus atitinkamoms apskričių viršininkų administracijoms, savivaldybių administracijoms, regionų aplinkos apsaugos departamentams ir agentūroms, valstybinių parkų direkcijoms, žemės ar miško savininkams, valdytojams ar naudotojams.

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-798 redakcija)

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Geologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

1. Jurakalnio griovos atodanga ir atragis

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (612 kv., 1 skl.) teritorija, Daubiškių k., Rimšių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

2. Papilės atodanga*

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (640 kv., 1 skl.) teritorija, Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

3. Purvių atodanga

atodangos

Akmenės r. sav.

Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Ventos g-jos (502 kv., 40, 43, 45 skl.) teritorija, Viliošių k.

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

4. Alovės atodanga*

atodangos

Alytaus r. sav.

Alovės sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (20 kv., 4 skl.; 47 kv., 21–23 skl.) teritorija, Kaniūkų k.

 

5. Didysis Dzūkijos akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Dainavos g-jos (512 kv., 12 skl.) teritorija, Vangelonių k.

 

6. Dūdiškių akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav.

Butrimonių sen.

Alytaus miškų urėdijos Pivašiūnų g-jos (177 kv., 8 skl.) teritorija, Dūdiškių k.

 

7. Nemunaičio atodangos*

atodangos

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Nemunaičio miškas

 

8. Raudonasis akmuo*

rieduliai

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (44 kv., 15 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

9. Abromiškio atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (556 kv., 38 skl.) teritorija

Anykščių regioninis parkas

10. Akmuo Puntukas*

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdija, Anykščių g-ja, Anykščių šilelis, Dvaronių k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

11. Akmuo Puntuko Brolis*

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (302 kv., 21 skl.) teritorija, Penionių miškas, Šeimyniškių k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

12. Barboros akmuo*

rieduliai

Anykščių r. sav.

Troškūnų sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (98 kv., 17 skl.) teritorija

 

13. Pavarių akmuo

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (59 kv., 10 skl.) teritorija, Pavarių miškas, Pavarių II k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

14. Šlavės atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (407 kv., 8 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

15. Variaus atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (382 kv., 12, 13 skl.) teritorija, Pavarių II k.

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

16. Vetygalos atodanga*

atodangos

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (468 kv., 26, 27 skl.) teritorija, Vetygalos k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

17. Vildžiūnų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Kurklių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (183 kv., 15, 19 skl.) teritorija, Pavirinčių miškas, Šližių k.

Anykščių regioninis parkas, Virintos kraštovaizdžio draustinis

18. Siponių atodanga*

atodangos

Birštono sav.

Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (66 kv., 3, 6 skl.) teritorija, Siponių k.

Nemuno kilpų regioninis parkas

19. Škėvonių atodanga*

atodangos

Birštono sav.

Birštono sen.

Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (77 kv., 44-47, 49 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Škėvonių geomorfologinis draustinis

20. Ievos duobė

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdija, Biržų g-ja, Kaunelių vs.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

21. Jaronio duobė*

smegduobės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Kirdonių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

22. Karvės Ola*

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (682 kv., 9 skl.) teritorija, Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

23. Lapės Ola

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

24. Tabokinės atodanga*

atodangos

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (407 kv., 31 skl.; 408 kv., 3 skl.) teritorija, Tabokinės k.

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

25. Velniapilio uola*

atodangos

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (640 kv., 5 skl.) teritorija

 

26. Snaigupėlės atodanga*

atodangos

Druskininkų sav.

Leipalingio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės g-jos (817 kv., 22 skl.) teritorija, Gailiūnų k.

 

27. Velnio akmuo*

rieduliai

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Švendubrės k.

Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

28. Ausiutiškių konglomeratas

konglomeratai

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (40 kv., 13 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinis

29. Akmuo Gaidys*

rieduliai

Jonavos r. sav.

Užusalių sen.

Neries upė ties Krėslynų k.

 

30. Akmuo Valiūnas

rieduliai

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (530 kv., 7 skl.) teritorija, Batėgalos k.

 

31. Andruškonių atodanga

atodangos

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Jonavos miškų urėdijos Girelės g-jos (535 kv., 15, 18 skl.) teritorija, Mažųjų Žinėnų k.

Kulvos valstybinis geomorfologinis draustinis

32. Mykoliškių akmuo

rieduliai

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Neries upė ties Mykoliškių k.

 

33. Švėtės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (17 kv., 5 skl.) teritorija, Švedlaukio k.

Žagarės regioninis parkas, Švėtės botaninis draustinis

34. Tyrelio akmuo

rieduliai

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Mikaičių g-jos (69 kv., 14 skl.) teritorija

Žagarės regioninis parkas, Mūšos tyrelio telmologinis draustinis

35. Žagarės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

36. Dovainonių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (373, 374 kv.) teritorija

Kauno marių regioninis parkas

37. Gastilionių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

38. Kovaičių akmenys (2)

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Kovaičių k.

 

39. Lašinių konglomeratų atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (378 kv., 2 skl.) teritorija, Strėvos miškas, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

40. Strėvos atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (377 kv., 4 skl.) teritorija, Lašinių k.

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

41. Totoriškių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Totoriškių k.

 

42. Adomo Mickevičiaus akmuo

rieduliai

Kauno m. sav.

Žaliakalnio sen.

Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (48 kv., 14 skl.) teritorija, Žaliakalnis,

Adomo Mickevičiaus slėnis

 

43. Drąseikių atodanga*

atodangos

Kauno r. sav.

Lapių sen.

Kauno miškų urėdijos Vytėnų g-jos (138 kv., 21, 23, 24, 31 skl.) teritorija, Stavidvario k., Andruškonių k.

 

44. Kalniškių konglomeratų atodanga

atodangos

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (9 kv., 1 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas, Žiegždrių k.

Kauno marių regioninis parkas

45. Karalgirio akmuo

rieduliai

Kauno r. sav.

Babtų sen.

Karalgirio k.

 

46. Žiegždrių atodanga

atodangos

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (8 kv., 1–2 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas, Žiegždrių k., Laumėnų k.

Kauno marių regioninis parkas

47. Akmenų ruožas Velniakelis

riedulynai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (503 kv., 1, 10-12, 19-20 skl.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas

48. Kriaučiaus akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav.

Pakražančio sen.

Vileikių k.

 

49. Oreliškės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav.

Vaiguvos sen.

Galinių k.

 

50. Pašimšės akmuo*

rieduliai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Pašimšės k.

 

51. Tučkinės akmenų ruožas

riedulynai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (31, 32, 33 kv.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

52. Pilsupių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto g-jos (442 kv., 6 skl.) teritorija, Pilsupių k.

 

53. Siponių Ožakmenis

rieduliai

Kėdainių r. sav.

Dotnuvos sen.

Bakšių vs.

 

54. Vosbučių atodanga*

atodangos

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Guptilčių k.

Kėdainių rajono savivaldybės Vosbučių botaninis-zoologinis draustinis

55. Akmuo Baravykas

rieduliai

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (19 kv.) teritorija, Dumpių miškas

 

56. Lapiškės akmuo*

rieduliai

Klaipėdos r. sav.

Vėžaičių sen.

Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių g-jos (893 kv., 13 skl.) teritorija, Lapiškės miškas

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

57. Olandų kepurės skardis

 

Klaipėdos r. sav.

Kretingalės sen.

Kretingos miškų urėdijos Klaipėdos g-jos (1 kv., 6-7, 12-14 skl.; 2 kv., 1, 3-5, 17 skl.) teritorija, Kukuliškių miškas

Pajūrio regioninis parkas, Olandų kepurės

kraštovaizdžio draustinis

58. Akmuo Daubos kūlis*

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Lenkimų g-jos (511 kv., 10 skl.) teritorija, Naujosios Įpilties k.

 

59. Akmuo Kūlių Bobelė*

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Benaičių k.

 

60. Akmuo Laumės Lova

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Auksūdžio k.

 

61. Pelėkių akmuo*

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Laukžemės k.

 

62. Sakuočių akmuo

rieduliai

Kretingos r. sav.

Kartenos sen.

Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (760 kv., 14 skl.) teritorija, Sakuočių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

63. Stirniškių atodanga*

atodangos

Kupiškio r. sav.

Subačiaus sen.

Stirniškių k.

Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

64. Geidžių akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Tirkšlių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Ruzgų g-jos (165 kv., 10 skl.) teritorija, Geidžių k.

 

65. Juodasis akmuo*

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (38 kv., 2 skl.) teritorija, Žibikų miškas, Žibikų k.

Ventos regioninis parkas

66. Skleipių akmuo

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Skleipių k.

Ventos regioninis parkas, Virvytės kraštovaizdžio draustinis

67. Akmuo Valiulis

rieduliai

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (817 kv., 3 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

68. Jurkiškio akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Dubingių sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (1124 kv., 12 skl.) teritorija, Jurkiškio up.

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

69. Kreiviškių akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Luokesos sen.

Kreiviškių k.

 

70. Lakajos akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Inturkės sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos g-jos (145 kv., 4 skl.) teritorija, Juodenėnų miškas

Labanoro regioninis parkas

71. Mindučių akmuo*

rieduliai

Molėtų r. sav.

Čiulėnų sen.

Mindučių k.

 

72. Marių mergelio atodanga*

atodangos

Neringos sav.

Nidos sen.

Nidos g-jos (241 kv., 4 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

73. Bulotiškio akmuo

rieduliai

Pakruojo r. sav.

Žeimelio sen.

Pakruojo miškų urėdijos Žeimelio g-jos (21 kv., 5 skl.) teritorija, Bulotiškio miškas

 

74. Kundročių akmuo*

rieduliai

Pakruojo r. sav.

Pakruojo sen.

Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo g-jos (345 kv., 2 skl.) teritorija, Kundročių k.

 

75. Raudonpamūšio atodanga*

atodangos

Pakruojo r. sav.

Guostagalio sen.

Raudonpamūšio k.

 

76. Akmenys Mukolas ir Mukoliukas

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Smilgių sen.

Panevėžio miškų urėdijos Gustonių g-jos (5 kv., 2 skl.) teritorija

 

77. Akmuo Rapolas*

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (87 kv., 25 skl.) teritorija, Varnakalnio miškas, Linkavos upė

Krekenavos regioninis parkas, Linkavos hidrografinis draustinis

78. Akmuo Velnio Pėda

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Upytės sen.

Ėriškių k.

 

79. Banionių akmuo*

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Kliuokmaniškio k.

 

80. Barklainių akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Karvelių k.

 

81. Ėriškių miško akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Upytės g-jos (481 kv., 19 skl.) teritorija, Barklainių I k.

 

82. Naujamiesčio akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Naujamiesčio k.

 

83. Nauradų akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Nauradų k.

 

84. Petraičių akmuo*

rieduliai

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

Liukpetrių k.

 

85. Skalių kalno atodanga*

atodangos

Pasvalio r. sav.

Joniškėlio sen.

Stipinų k.

Pasvalio rajono savivaldybės Mūšos slėnio botaninis draustinis

86. Akmuo Dievo Stalas*

rieduliai

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (8 kv., 9 skl.) teritorija, Keturakių miškas

 

87. Akmuo Galąstuvas

rieduliai

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (8 kv., 5 skl.) teritorija

 

88. Dyburių atodanga

atodangos

Plungės r. sav.

Šateikių sen.

Telšių miškų urėdijos Šateikių g-jos (37 kv., 41 skl.) teritorija, Dyburių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos gamtinis rezervatas

89. Ubagų kalno akmuo

rieduliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

90. Atodanga Ožkų Pečius*

atodangos

Prienų r. sav.

Jiezno sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (335 kv., 4 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Verknės kraštovaizdžio draustinis

91. Balbieriškio atodanga*

atodangos

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (456 kv., 11-14 skl.) teritorija, Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

92. Šiauliškių akmuo*

rieduliai

Prienų r. sav.

Ašmintos sen.

Prienų miškų urėdijos Meškapievio g-jos (2 kv., 12 skl.) teritorija, Mačiūnų miškas

 

93. Velnio akmuo*

rieduliai

Radviliškio r. sav.

Baisogalos apylinkės sen.

Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos g-jos (56 kv., 12 skl.) teritorija, Baisogalos miškas

 

94. Akmenės akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Akmenės k.

Tytuvėnų regioninis parkas

95. Dubenuotas akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos g-jos (924 kv., 22 skl.) teritorija

Dubysos regioninis parkas, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis

96. Pakalniškių akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Pakalniškių k.

 

97. Rinkšelių akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Rinkšelių k.

Tytuvėnų regioninis parkas

98. Skirtino akmuo*

rieduliai

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (214 kv., 11 skl.) teritorija, Skirtino up. slėnis

 

99. Ožakmenis*

rieduliai

Rokiškio r. sav.

Rokiškio sen.

Rokiškio miškų urėdijos Vyžuonos g-jos (70 kv., 18 skl.) teritorija, Ignotiškio miškas

 

100. Akmuo Stabo kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Krakių k.

 

 

101. Akmuo Šilalės kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (407 kv., 5 skl.) teritorija

Salantų regioninis parkas, Erlos geomorfologinis draustinis

102. Kulalių skaldyklos akmenynas

riedulynai

Skuodo r. sav.

Notėnų sen.

Kulalių k.

Salantų regioninis parkas, Šauklių kraštovaizdžio draustinis

103. Mosėdžio akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Baksčių k.

Salantų regioninis parkas

104. Puokės akmuo*

rieduliai

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Puokės k.

 

105. Šauklių akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Šauklių k.

Salantų regioninis parkas

106. Akmuo Mokas

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (66 kv., 11 skl.) teritorija

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

107. Cegelnios akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios g-jos (462 kv., 9 skl.) teritorija, Karalinos k.

 

108. Dailidžių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos, Poškonių g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Stalgonių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

109. Kaniūkų akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Kaniūkų k.

 

110. Rėžių akmuo*

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Butrimonių sen.

Rėžių k.

 

111. Rimašių akmenynas

riedulynai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos teritorija, Grybiškių k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

112. Stakų konglomerato luistai

konglomeratai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas, Stakų k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Stakų kraštovaizdžio draustinis

113. Šaltinių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (647 kv., 1 skl.) teritorija, Šaltinių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

114. Laumės akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (81 kv., 22 skl.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

115. Martyno akmuo*

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (10 kv., 53 skl.) teritorija, Skaistgirio miškas

Šilkalnių valstybinis geomorfologinis draustinis

116. Urkuvėnų akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (81 kv., 16 skl.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

117. Didysis Keberkščių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (307 kv., 13 skl.) teritorija, Keberkščių k.

 

118. Didžiųjų Vankių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Laukuvos sen.

Didžiųjų Vankių k.

Varnių regioninis parkas

119. Drobūkščių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Traksėdžio sen.

Drobūkščių k.

 

120. Gervuogynės akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Šilalės kaimiškoji sen.

Tauragės miškų urėdijos Obelyno g-jos (406 kv., 16 skl.) teritorija, Kiaukų k., Akmenos upės vaga

 

 

121. Gudirvių akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Gudirvių k.

 

122. Gūvainių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Traksėdžio sen.

Gūvainių k.

 

123. Ilgočio akmenys (2)*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (4 kv., 26 skl.) teritorija, Pailgočio k., Ilgočio up. vaga

 

124. Kunigiškių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Kunigiškių k.

 

125. Lileikėnų akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Lileikėnų k.

 

126. Pabremenio akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Vytogalos k.

 

127. Pakoplyčio akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Tauragės miškų urėdijos Obelyno g-jos (407 kv., 8 skl.) teritorija, Pakoplyčio k., Akmenos upės vaga

 

128. Rauško akmuo*

rieduliai

Šilalės r. sav.

Kaltinėnų sen.

Prienų k., aukščiausia automagistralės Klaipėda–Kaunas vieta

 


129. Dūdų akmuo*

rieduliai

Širvintų r. sav.

Gelvonų sen.

Kangedų k.

 

130. Janavo akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Strūnaičių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Modžiūnų g-jos (536 kv., 21 skl.) teritorija, Janavo miškas

 

131. Ožkos akmuo*

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (43 kv., 29 skl.) teritorija, Baranavos miškas

Labanoro regioninis parkas

132. Šakalių akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Šakalių k.

 

133. Akmuo Milžinas

rieduliai

Tauragės r. sav.

Mažonų sen.

Tamošaičių k.

Pagramančio regioninis parkas

134. Didysis Jomantų akmuo*

rieduliai

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (25 kv., 29 skl.) teritorija, Jomantų miškas

Varnių regioninis parkas

135. Nikronių akmuo*

rieduliai

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (60 kv., 14 skl.) teritorija, Babrauninkų miškas

Aukštadvario regioninis parkas

136. Velnio duobė*

įgriuvos

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (10 kv., 43–45 skl; 16 kv., 22, 23, 25 skl.) teritorija, Kalvių miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

137. Akmuo Mokas*

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 12 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

138. Juozapavos akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Veprių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Gelvonų g-jos (8 kv., 3 skl.) teritorija, Juozapavos vs.

 

139. Šaltupės akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (68 kv., 2 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

140. Akmenys Mokas ir Mokiukas*

rieduliai

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (300 kv., 59 skl.) teritorija, Šeimaties k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Tauragno kraštovaizdžio draustinis

141. Šeimyniškių atodanga ir konglomerato uola

atodangos

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Šeimyniškių k.

 

142. Utenio akmuo

rieduliai

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Viskėnų k.

 

143. Vosgėlių akmuo*

rieduliai

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Vosgėlių k.

 

144. Akmenys (2) su Jaučio Pėda

rieduliai

Varėnos r. sav.

Valkininkų sen.

Valkininkų miškų urėdijos Šalčios g-jos (939 kv., 44 skl.) teritorija, Kuršių k.

 

145. Akmuo Kiškio Bažnyčia

rieduliai

Varėnos r. sav.

Varėnos sen.

Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių g-jos (71 kv., 36 skl.) teritorija, Šilaičio miškas

 

146. Liškiavos atodanga

atodangos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (82 kv., 6 skl.) teritorija, Liškiavos k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Liškiavos kraštovaizdžio draustinis

147. Vištyčio akmuo*

rieduliai

Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio mstl.

Vištyčio regioninis parkas

148. Plikakalnio atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Vingio g-jos (9 kv., 13, 21–23 skl.) teritorija

Karoliniškių valstybinis kraštovaizdžio draustinis

149. Pučkorių atodanga*

atodangos

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Pavilnių g-jos (21 kv., 8, 16–18, 35 skl.) teritorija

Pavilnių regioninis parkas, Pučkorių kraštovaizdžio draustinis

150. Airėnų konglomeratas

konglomeratai

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos teritorija (309 kv., 15 skl.), Airėnų I k.

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis, Neries upė

151. Karmazinų atodanga

atodangos

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (312 kv., 19 skl.) teritorija, Karmazinų k.

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

152. Skališkių uola*

atodangos

Vilniaus r. sav.

Nemenčinės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės g-jos (25 kv., 34, 35 skl.) teritorija

 

153. Akmuo Raganos Sostas

rieduliai

Zarasų r. sav.

Turmanto sen.

Lapeliškių k.

 

154. Lygumų akmuo*

rieduliai

Zarasų r. sav.

Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Zarasų g-jos (8 kv., 11 skl.) teritorija, Lygumų miškas

 

155. Napoleono akmuo

rieduliai

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (48 kv., 32 skl.) teritorija, Salako miškas

 

 

156. Šavašos akmuo su Pėda

rieduliai

Zarasų r. sav.

Degučių sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (58 kv., 15 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

157. Druskelės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (371 kv., 4 skl.) teritorija, Norūnų miškas, Balkasodžio k.

 

158. Nemunaičio mineralinė versmė*

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Lankų k.

 

159. Kavarsko tufų šaltinis

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Kavarsko m.

 

160. Šaltinis Karalienės liūnas

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Anykščių g-jos (310 kv., 1, 4–6 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

161. Smardonės šaltinis*

šaltiniai, versmės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Pabiržės mstl., Likėnų parkas

Biržų regioninis parkas

162. Švedpolio šaltinis

šaltiniai, versmės

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (17 kv., 1 skl.) teritorija, Švedlaukio k.

Žagarės regioninis parkas

163. Darsūniškio mineralinis šaltinis

šaltiniai, versmės

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Darsūniškio k.

 

164. Vyžupio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Kalvarijos sav.

Kalvarijos sen.

Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos g-jos (427 kv., 27 skl.) teritorija, Tabarų k.

 

165. Svilės šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (415 kv., 8, 10 skl.) teritorija, Svilės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas, Svilės kraštovaizdžio draustinis

166. Vilko šaltinis*

šaltiniai, versmės

Lazdijų r. sav.

Veisiejų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Paliepio g-jos (113 kv., 16 skl.) teritorija, Norkūnų miškas

 

167. Vilktupio šaltinis

šaltiniai, versmės

Panevėžio r. sav.

Karsakiškio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Žaliosios g-jos (238 kv., 12 skl.) teritorija, Paliūniškio miškas

 

168. Baltasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

Barklainių k.

 

169. Žalsvasis šaltinis*

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav.

Pasvalio miesto sen.

Pasvalio m.

 

170. Koiskalnio šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Paukštakių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (66 kv., 19 skl.) teritorija, Paburgės k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

171. Pilelio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (57 kv., 18 skl.) teritorija, Paplatelės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas

172. Plokščių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g- jos (32 kv., 35 skl.) teritorija, Plokštinės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

173. Balbieriškio versmės*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

174. Žiupos šaltiniai*

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Stakliškių k.

 

175. Arimaičių šaltinis

šaltiniai, versmės

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų sen.

Arimaičių k.

 

176. Šmitos versmė*

šaltiniai, versmės

Skuodo r. sav.

Aleksandrijos sen.

Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (337 kv., 24 skl.) teritorija, Truikinų k.

 

177. Lekėčių šaltinis

šaltiniai, versmės

Šakių r. sav.

Lekėčių sen.

Šakių miškų urėdijos Lekėčių g-jos (11 kv., 16 skl.) teritorija, Lekėčių miškas

 

178. Grimzdų šaltinis*

šaltiniai, versmės

Šilalės r. sav.

Kvėdarnos sen.

Rietavo miškų urėdijos Girėnų g-jos (459 kv., 49 skl.) teritorija, Grimzdų k.

 

179. Lino verdenė*

šaltiniai, versmės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Švenčionių g-jos (13 kv., 1 skl.) teritorija

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

180. Saidžių šaltinis

šaltiniai, versmės

Trakų r. sav.

Lentvario sen.

Trakų miškų urėdijos Lentvario g-jos (4 kv., 9 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

181. Lentvorų šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (559 kv., 25 skl.) teritorija, Lentvorų k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

182. Paduburio šaltinis*

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Kulniškių k.

 

183. Siesarties šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (133 kv., 23 skl.) teritorija, Siesarties k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

184. Žuvintės šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 18 skl.) teritorija

 

185. Lygamiškio šaltinis

šaltiniai, versmės

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Lygamiškio k.

 

186. Skroblaus versmės*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (621, 626 kv.) teritorija, Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis

187. Versmė Ūlos akis*

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (šalia 16 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

188. Mudrių šaltinis*

šaltiniai, versmės

Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų sen.

Margų k.

 

189. Rudoji versmelė

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (880 kv., 4 skl.) teritorija, Salako mstl.

 

 

190. Šveicarkos šaltinis

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav.

Antalieptės sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (443 kv., 14 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

191. Avižlio atragis

atragiai

Akmenės r. sav.

Ventos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (597 kv., 15-17 skl.) teritorija, Purvių k.

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

192. Galvinio gūbrys*

kalvos, gūbriai

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (779, 780, 783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

193. Panemuninkų skardis*

skardžiai

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32, 37, 38, 43 kv.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

194. Ladakalnis*

kalvos, gūbriai

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (220 kv.) teritorija, Papiliakalnės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis

195. Žagarės ozas*

ozai

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (302 kv., 1 skl.) teritorija, Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas, Žagarės urbanistinis draustinis

196. Agilos kopa*

kopos

Neringos sav.

Juodkrantės (89, 91 kv.) ir Preilos g-jų (93, 94 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

197. Angių kalnas*

kopos

Neringos sav.

Nidos g-jos (222, 223, 225, 226 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

198. Karvaičių kopa*

kopos

Neringos sav.

Preilos g-jos (138, 139, 142, 143, 146, 147 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, , Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

199. Lydumo ragas*

kyšuliai

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (87 kv., 23-25 skl.; 89 kv., 17–20 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

200. Naglių ragas*

kyšuliai

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (65, 67 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

201. Raganos kalnas*

kopos

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (46, 47 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

202. Skirpsto kopa*

kopos

Neringos sav.

Preilos g-jos (116, 117, 119-121, 123, 124 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, , Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

203. Urbo kalnas*

kopos

Neringos sav.

Nidos g-jos (8-12, 234 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

204. Vecekrugo kopa*

kopos

Neringos sav.

Preilos g-jos (174-176, 179-181 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, , Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

205. Vingio kopa*

kopos

Neringos sav.

Juodkrantės g-jos (79, 81, 83, 85 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

206. Lapgirio ozas*

ozai

Pakruojo r. sav.

Lygumų sen.

Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo g-jos (381 kv., 6, 35 skl.) teritorija, Lapgirio k.

 

207. Prarajos duobė

daubos

Plungės r. sav.

Babrungo sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (322 kv., 45 skl.) teritorija, Babrungėnų k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

208. Pūkštės kalnas*

kalvos, gūbriai

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3, 4, 6, 7 kv.) teritorija, Barstyčių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Mikytų kraštovaizdžio draustinis

209. Ozas Barzdos kalnas*

ozai

Ukmergės r. sav.

Pivonijos sen.

Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų g-jos (624 kv., 9, 13 skl.) teritorija, Bartkūnų k.

 

210. Vyžuonų ozas

ozai

Utenos r. sav.

Vyžuonų sen.

Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (273 kv., 10– 16 skl.) teritorija, Vyžuonų vs.

 

211. Didžioji Jonionių griova*

griovos, raguvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (17 kv.) teritorija, Kibyšių miškas, Jonionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

212. Krušonių skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (95, 99, 200 kv.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

213. Mančiagirės skardžiai*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (43, 53, 59, 60, 928, 932, 936 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

214. Mardasavo skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (62 kv.) teritorija, Kvaraciejiškės miškas, Mardasavo k., Puvočių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

215. Rudnios cirkas*

cirkai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 536 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

216. Rudnios pietinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (537 kv., 6, 15, 16, 18, 19, 20, 42 skl.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

217. Rudnios šiaurinis kalvaragis*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (519, 520 kv.) teritorija, Rudnios k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

218. Sarkajiedų dauba*

daubos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (5, 6, 7 kv.) teritorija, Panemunės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

219. Trakiškių kalvagūbris*

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Puvočių g-jos (841, 858, 875 kv.) teritorija, Trakiškių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

220. Uciekos skardis*

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (135, 204 kv.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

221. Šeškinės ozas*

ozai

Vilniaus m. sav.

Šeškinės sen.

Dalis teritorijos, esančios tarp Gelvonų, Ozo ir Geležinio Vilko g.

 

222. Vilkų duobė

daubos

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (304 kv., 12 skl.) teritorija, Žemaitiškių miškas

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrografiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

223. Bedugnis*

ežerai

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

224. Baluošo Ilgasalė*

salos

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (509 kv., 5–7 skl.) teritorija, Baluošo ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

225. Dringio ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (588 kv.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Siurių telmologinis draustinis

226. Ešerinis (2 ež.)*

ežerai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (224, 524 kv.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

227. Ožių ragas*

pusiasaliai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (538 kv., 9, 10 skl.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

228. Kaukinės ežeras (Žiedelis)

ežerai

Kaišiadorių r. sav.

Žiežmarių apylinkės sen.

Kaukinės k.

Kaukinės valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

229. Auksalės pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (12 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

230. Beržoro ežero sala

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (9 kv., 2, 3 skl.) teritorija, Beržoro ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kaimo kraštovaizdžio draustinis

231. Gaidsalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (12 kv., 43 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

232. Ilgio ežero salos (2)

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (26 kv., 29 skl.) teritorija, Ilgio ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

233. Kreiviškių pusiasalis*

pusiasaliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (12 kv., 1-12, 18 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos hidrografinis draustinis

234. Platelių ežero salos: Briedsalė, Veršio, Pilies*

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (36 kv., 1-6 skl.; 43 kv., 1-2 skl.; 44 kv., 1-4 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Šventorkalnio archeologinis draustinis (Pilies sala)

235. Pliksalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (11 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

236. Šončelio sala

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

237. Ubagsalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (33 kv., 5 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas

238. Aiseto pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (6 kv., 1-10 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Aiseto kraštovaizdžio draustinis

239. Alnio pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (91 kv., 1, 2 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Alnio hidrografinis draustinis

240. Mažųjų Siaurių pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (6 kv., 4, 5, 6 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnų hidrografinis draustinis

241. Aklažeris Vokštelis*

ežerai

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (24 kv., 31 skl.; 25 kv., 32 skl.) teritorija

Varnių regioninis parkas

242. Bajorės rėva*

rėvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Maksimų k. ir Panaros k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

243. Netiesų miško ežerėliai*

ežerai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kibyšių g-jos (736, 789 kv.) teritorija, Netiesų miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Netiesų hidrografinis draustinis

244. Siuvėjo rėva*

rėvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Maksimonių k. ir Jonionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

 

Botaniniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

245. Dovydžių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Kruopių sen.

Dovydžių k.

 

246. Papilės penkiolikakamienė liepa

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

247. Rudikių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (641 kv., 25 skl.) teritorija, Rudikių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

248. Užbrasčių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

buv. Užbrasčių k.

 

249. Noriūnų miško eglė (aukščiausia Lietuvos eglė)*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (42 kv., 8 skl.) teritorija, Noriūnų miškas

Balkasodžio valstybinis botaninis draustinis

250. Punios šilo ąžuolai (4)

medžių grupės

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32 kv.; 17 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

251. Punios šilo pušis (aukščiausia Lietuvos pušis)*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (3 kv., 9 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo gamtinis rezervatas

252. Senoji Geisčiūnų guoba*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

253. Senoji Geisčiūnų kriaušė

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

254. Storasis Punios šilo ąžuolas*

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (12 kv., 23 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

255. Žvirgždėnų pušis

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Daugų sen.

Žvirgždėnų k.

 

256. Sandariškių ąžuolas

medžiai

 

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Sandariškių vs.

 

257. Latežerio ąžuolas

medžiai

 

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Druskininkų miškų urėdijos Latežerio g-jos (357 kv., 12 skl.) teritorija, Latežerio k.

 

258. Alkų ąžuolas

medžiai

 

Elektrėnų sav.

Kazokiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (803 kv., 1 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

259. Paneriškių ąžuolas

medžiai

 

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (825 kv., 3 skl.) teritorija, Paneriškių k.

Neries regioninis parkas, Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

260. Asalnų pušis*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (537 kv., 21 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

261. Labakaršio pušis*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų g-jos (503 kv., 18 skl.) teritorija, Kamčiatkos miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

262. Padysnio veimutinė pušis

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Naujojo Daugėliškio sen.

Padysnio II vs.

 

263. Palūšės ąžuolas

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Palūšės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas

264. Trainiškio ąžuolas*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (501 kv., 26 skl.) teritorija, Linkmenų miškas, Trainiškio k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

265. Tverečiaus ąžuolas*

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Tverečiaus sen.

Tverečiaus mstl.

 

266. Upninkų liepos (2)

medžiai

 

Jonavos r. sav.

Upninkų sen.

Dienovidžių k.

 

267. Vainių tuopa

medžiai

 

Jonavos r.

Šilų sen.

Vainių k.

 

268. Beržynės ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (14 kv., 24 skl.) teritorija, Beržynės miškas, Endriškių k.

 

269. Gumbuotasis Vaineikių ąžuolas*

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Satkūnų sen.

Vaineikių k.

 

270. Magnaus Butlerio dvaro liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žvelgaičių k.

 

271. Maldenių ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Joniškio miškų urėdijos Joniškio g-jos (60 kv., 6 skl.) teritorija, Maldenių (Obelynės) miškas

 

272. Raistų ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (324 kv., 6 skl.) teritorija, Raistų k.

 

273. Raistų liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Raistų k.

 

274. Reibiniškio miško dvikamienis ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (18 kv., 10 skl.) teritorija, Reibiniškio miškas

 

275. Taučiūnų liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Lankaičių k.

 

276. Veršių ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Veršių k.

 

277. Žagarės miško veimutinė pušis

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (49 kv., 15 skl.) teritorija, Žagarės miškas

Žagarės regioninis parkas, Žagarės botaninis-zoologinis draustinis

278. Žeimių vinkšna

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 18 skl.) teritorija, Žeimių k.

 

279. Avietiškių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Avietiškių k.

 

280. Baublio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (573 kv., 32 skl.) teritorija, Stulgių k.

 

281. Gediminaičio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

282. Gelgaudų ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Skirsnemunės sen.

Jurbarko miškų urėdijos Panemunės g-jos (522 kv., 15 skl.) teritorija, Pilies I k.

Panemunių regioninis parkas, Pilies kraštovaizdžio architektūros draustinis

283. Globio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (573 kv., 29 skl.) teritorija, Stulgių k.

 

284. Graužėnų pušis

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (600 kv., 13 skl.) teritorija, Graužėnų k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

285. Raudonės juodoji tuopa

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

286. Milaičių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Milaičių k.

 

287. Papiškių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Veliuonos sen.

Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (618 kv., 6 skl.) teritorija, Papiškių k.

Panemunių regioninis parkas

288. Raudonės liepa

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

289. Vidkiemio ąžuolų alėja

medžių grupės

Jurbarko r. sav.

Smalininkų sen.

Vidkiemio k.

 

290. Žvirblaukio ąžuolas 

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (584 kv., 22 skl.) teritorija, Žvirblaukio k.

 

291. Borų miško pušis

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Kaišiadorių apylinkės sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Žaslių g-jos (516 kv., 6 skl.) teritorija, Borų miškas

 

292. Gastilionių ąžuolas

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (362 kv., 13 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

293. Grigaliūno liepa

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Antakalnio k.

 

294. Rumšiškių miško ąžuolas

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (369 kv., 9 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas, Rumšiškių k.

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

295. Rumšiškių miško pušis*

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Rumšiškių g-jos (363 kv., 6 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

296. Žaslių guoba

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Žaslių mstl.

 

297. Lampėdžių liepa Gražuolė*

medžiai

 

Kauno m. sav.

Vilijampolės sen.

Lampėdžiai, Romuvos g. 57

Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis

298. Senoji Kauno obelis

medžiai

 

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

Kauno m., Senosios Obels g. 18

 

299. Vytauto parko liepa

medžiai

 

Kauno m. sav.

Žaliakalnio sen.

Kauno m., Kauno miesto savivaldybės miškų Centrinio Ąžuolyno parko (46 kv., 2 skl.) teritorija

 

300. Dubravos arboretumas

dendrologiniai rinkiniai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos, Vaišvydavos g-jos (66, 81 kv.) teritorija, Girionių k., Vaišvydavos k.

Kauno marių regioninis parkas

301. Dubravos Dvyniai

suaugę medžiai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (78 kv., 16 skl.) teritorija, Dubravos miškas

 

302. Girionių parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (64, 65 kv.) teritorija, Girionių k.

Kauno marių regioninis parkas

303. Karvelių ąžuolas

medžiai

 

Kauno r. sav.

Ringaudų sen.

Pyplių k.

 

304. Liepa Motinėlė

medžiai

 

Kauno r. sav.

Zapyškio sen.

Braziūkų k.

 

305. Žiglos maumedis

medžiai

 

Kauno r. sav.

Taurakiemio sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (34 kv., 2 skl.) teritorija, Viršužiglio miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

306. Didysis Gorainių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (297 kv., 4 skl.) teritorija, Gorainių k.

 

307. Elbarų ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užpelkių g-jos (478 kv., 11 skl.) teritorija, Elbarų k.

 

308. Kiaunorių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Kiaunorių k.

 

309. Martyno pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (13 kv., 5 skl.) teritorija, Plikšilio miškas

 

310. Jungirio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (266 kv., 8 skl.) teritorija, Jungirio k.

 

311. Pakarčemio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Aukštmiškio vs.

 

312. Panūdžių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Panūdžių k.

 

313. Perkūnkalnio pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (249 kv., 1 skl.) teritorija, Želvių miškas

 

314. Reibių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kukečių sen.

Reibių k.

 

315. Spunsčio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (608 kv., 5 skl.) teritorija

 

316. Storoji Tytuvėnų šilo pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (32 kv., 19 skl.) teritorija, Tytuvėnų miškas, Tytuvėnų m.

Tytuvėnų regioninis parkas

317. Šventragių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Šventragių k.

 

318. Lančiūnavos ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Truskavos sen.

Kėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos g-jos (23 kv., 7 skl.) teritorija, Lančiūnavos miškas

Lančiūnavos miško biosferos poligonas

319. Mikalojaus Daukšos ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

Kėdainių m.

 

320. Nykio vinkšna

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Gudžiūnų sen.

Senkonių k.

Kėdainių rajono savivaldybės Paberžės kraštovaizdžio draustinis

321. Šaravų ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Josvainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 1 skl.) teritorija, Šaravų miškas

 

322. Šventybrasčio ąžuolai (4)

medžių grupės

Kėdainių r. sav.

Vilainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Kėdainių g-jos (351 kv., 24 skl.) teritorija, Šventybrasčio k.

Kėdainių rajono savivaldybės Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinis

323. Storoji Klaipėdos liepa*

medžiai

 

Klaipėdos m. sav.

Minijos g.

 

324. Svencelės ąžuolas

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Priekulės sen.

Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (256 kv., 7 skl.) teritorija, Svencelės k.

 

325. Šernų ąžuolas

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (25 kv., 4 skl.) teritorija, Šernų miškas

 

326. Galdiko ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Imbarės sen.

Mažųjų Žalimų k.

 

327. Plokščių ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Plokščių k.

 

328. Salantų kaštonas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Salantų miesto sen.

Salantų m.

Salantų regioninis parkas, Salantų urbanistinis draustinis

329. Tamožinės miško ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (738 kv., 9 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

330. Tamožinės miško pušis

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Kretingos miškų urėdijos Vaineikių g-jos (733 kv., 8 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

331. Vaineikupio ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Vaineikių k.

 

332. Buivėnų ąžuolas

medžiai

 

Kupiškio r. sav.

Noriūnų sen.

Buivėnų k.

 

 

333. Didysis Širvinto ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

334. Drevėtasis Širvinto ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Seirijų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 8 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Metelių k.

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

335. Prapuntų tuopa

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

Šventežerio sen.

Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (431 kv., 3 skl.) teritorija, Širvinto miškas, Prapuntų k.

 

336. Vainežerio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav.

Kapčiamiesčio sen.

Vainežerio k., Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio g-jos (707 kv., 9, 12 skl.) teritorija

Veisiejų regioninis parkas, Ančios kraštovaizdžio draustinis

337. Veisiejų dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav.

Veisiejų miesto sen.

Veisiejų m., Veisiejų miškų urėdijos Veisiejų g-jos (531 kv., 22 skl.) teritorija

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

338. Buktos ąžuolas

medžiai

 

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (23 kv., 11 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

339. Dovinės vingio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Netičkampio k., Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (407 kv., 4–7 skl.) teritorija

 

340. Grįstakelio ąžuolas

medžiai

 

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (56 kv., 6 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

341. Pašešupio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav.

Degučių sen.

Marijampolės m.

 

342. Storasis Gargždų ąžuolas*

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Mažeikių apylinkės sen.

Gargždų k.

 

343. Renavo eglė (storiausia Lietuvos eglė)

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Sedos sen.

Mažeikių miškų urėdijos Renavo g-jos (260 kv., 38 skl.) teritorija, Renavo k.

Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

344. Žibikų ąžuolas

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Žibikų k.

 

345. Alkūnų ąžuolas*

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Joniškio sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 29 skl.) teritorija, Alkūnų miškas

 

346. Šaukšteliškių ąžuolas

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Luokesos sen.

Utenos miškų urėdijos Rudesos g-jos (1021 kv., 8 skl.) teritorija, Šaukšteliškių k.

 

347. Virintos ąžuolas

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (794 kv., 30 skl.) teritorija

Virintos valstybinis hidrografinis draustinis

348. Vilkyškių ąžuolų alėja

medžių grupės

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (tarp 869 kv., 28 skl. ir 82 kv., 19 skl.) teritorija

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

349. Raganų eglė*

medžiai

 

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (83 kv. 53 skl.) teritorija, Vilkyškių miškas

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

350. Klovainių ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Krivaičių k.

 

351. Rozalimo ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Rozalimo sen.

Rozalimo mstl.

 

352. Storasis Klovainių ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Klovainių mstl.

 

353. Storasis Pamūšio ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Pašvitinio sen.

Pamūšio k.

 

354. Šilų ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Pakruojo miškų urėdijos Klovainių g-jos (72 kv., 11 skl.) teritorija

 

355. Daniliškio liepų alėja

medžių grupės

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (541 kv., 2 skl.) teritorija, Daniliškio k.

Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis

356. Kalnelio daugiakamienė pušis

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio g-jos (74 kv., 14 skl.) teritorija, Kalnelio k.

Krekenavos regioninis parkas

357. Pakuodžiupių kadagys

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Pakuodžiupių k.

 

358. Gedučių ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Vaškų sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (44 kv., 4 skl.) teritorija, Gedučių miškas

 

359. Girniūnų ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pasvalio apylinkių sen.

Girniūnų k.

 

360. Moliūnų ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Moliūnų k.

 

 

361. Ramoninės ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Ramoninės k.

 

362. Šakarnių pušis

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Biržų miškų urėdijos Saločių g-jos (17 kv., 12 skl.) teritorija, Šakarnių miškas

 

363. Žadeikonių ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Žadeikonių k.

 

364. Birškaus bukas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Beržoro k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kaimo kraštovaizdžio draustinis

365. Eglė Boba

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (307kv., 10 skl.) teritorija

Žemaitijos nacionalinis parkas

366. Mingėlos ąžuolas*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Nausodžio sen.

Vieštovėnų k.

 

367. Perkūno ąžuolas*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Plungės miesto sen.

Plungės m., M. Oginskio parkas

 

368. Platelių liepa*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas

369. Platelių vinkšna*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

370. Plokščių miško eglė

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos, Platelių g-jos (13 kv., 14 skl.) teritorija, Plokščių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkos

hidrografinis draustinis

371. Raganos uosis*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

372. Stirbaičių ąžuolas*

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Beržoro g-jos (4 kv., 17 skl.) teritorija, Stirbaičių miškas, Stirbaičių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

373. Balbieriškio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

 

374. Degsnės miško maumedis (aukščiausias Lietuvos medis)

medžiai

 

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos Balbieriškio g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Degsnės miškas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Degsnės botaninis draustinis

375. Gojaus miško ąžuolas

medžiai

 

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (24 kv., 7 skl.) teritorija, Gojaus miškas, Pakrovų k.

 

376. Aukštelkų ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų sen.

Aukštelkų k.

 

377. Dapšionių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Sidabravo sen.

Dapšionių k.

 

378. Dvikamienis Radvilonių miško ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (71 kv., 5 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

379. Kurklių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Šeduvos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (54 kv., 2 skl.) teritorija, Kurklių miškas

 

380. Liaudiškių pušis

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Baisogalos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (146 kv., 15 skl.) teritorija, Liaudiškių miškas

 

381. Linkaičių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav.

Radviliškio sen.

Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (23 kv., 3 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

382. Linkaičių pušis

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Šeduvos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (29 kv., 22 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

383. Radvilonių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (59 kv., 6 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

384. Gražusis Plauginių miško ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Raseinių sen.

Raseinių miškų urėdijos Padubysio g-jos (36 kv., 23 skl.) teritorija, Plauginių miškas

Dubysos regioninis parkas, Plauginių botaninis-zoologinis draustinis

385. Molavėnų ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (215 kv., 17 skl.) teritorija, Molavėnų k.

Pašešuvio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

386. Vienišoji Zvėgių miško pušis

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų g-jos (30 kv., 24 skl.) teritorija, Zvėgių miškas

 

387. Bradesių ąžuolas*

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Kriaunų sen.

Rokiškio miškų urėdijos Girios g-jos (727 kv., 40 skl.) teritorija, Bradesių k.

Sartų regioninis parkas

388. Mataučiznos guoba

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Obelių sen.

Mataučiznos k.

 

389. Salų tuopa

medžiai

Rokiškio r. sav.

Kamajų sen.

Salų mstl.

 

390. Žiūkeliškių ąžuolas

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Jūžintų sen.

Žiūkeliškių k.

Sartų regioninis parkas, Rašų hidrografinis draustinis

391. Dvikamienė Zyplių miško pušis

medžiai

 

Šakių r. sav.

Griškabūdžio sen.

Šakių miškų urėdijos Klevinių g-jos (48 kv., 29 skl.) teritorija, Zyplių miškas

 

392. Gelgaudiškio dvaro parko antrasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio m.

Panemunių regioninis parkas

393. Gelgaudiškio dvaro parko pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio m.

Panemunių regioninis parkas

394. Gelgaudiškio pušis

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (2 kv., 26 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

395. Ilguvos ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Kriūkų sen.

Šakių miškų urėdijos Plokščių g-jos (336 kv., 8 skl.) teritorija, Ilguvos k.

Panemunių regioninis parkas, Nykos kraštovaizdžio draustinis

396. Obeliškių antrasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv., 2 skl.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

397. Obeliškių pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Šakių miškų urėdijos Gelgaudiškio g-jos (11 kv., 2 skl.) teritorija, Obeliškių k.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

398. Grybiškių ąžuolas

medžiai

 

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

399. Grybiškių pušis

medžiai

 

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

400. Stakų ąžuolas

medžiai

 

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas, Stakų k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Stakų kraštovaizdžio draustinis

401. Lieporių liepos (2)

medžiai

Šiaulių m. sav.

Šiaulių m.

 

402. Bubių šešiakamienė eglė

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (68 kv., 18 skl.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Raudos kraštovaizdžio draustinis

403. Bubių tuopos (5)

medžių grupės

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Bubių k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

404. Dugnų ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Raudėnų sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (šalia 3 kv., 20 skl.) teritorija, Dugnų miškas

 

405. Paežerių ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Raudėnų sen.

Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (16 kv., 13 skl.) teritorija, Paežerių miškas

 

406. Pociškės pušis

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Pociškės k.

Kurtuvėnų regioninis parkas

407. Zuikiškės ąžuolas

medžiai

 

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (94 kv., 24 skl.) teritorija, Paraudžių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas

408. Antininkų ąžuolas

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Bijotų sen.

Antininkų k.

 

409. Laumenų ažuolas

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Kaltinėnų sen.

Laumenų k.

Varnių regioninis parkas

410. Ręsčių uosis

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Laukuvos sen.

Ręsčių k.

 

411. Visdžiaugų ąžuolas

medžiai

 

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Visdžiaugų k.

 

412. Didžioji tuja

medžiai

 

Šilutės r. sav.

Kintų sen.

Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (26 kv., 3 skl.) teritorija, Kintų mstl.

 

 

413. Hermano Zudermano ąžuolas

medžiai

 

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

Šilutės miškų urėdijos Šilutės g-jos (115 kv., 15 skl.) teritorija, Žalgirių miškas

Nemuno deltos regioninis parkas, Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis

414. Pagrynių ąžuolas

medžiai

 

Šilutės r. sav.

Šilutės sen.

Šilutės miškų urėdijos Šilutės g-jos (902 kv., 30 skl.) teritorija, Šilutės m.

 

415. Abejučių ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (141 kv., 42 skl.) teritorija

Asvejos regioninis parkas

416. Adamavo ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Adamavo k.

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

417. Argirdiškės pušis

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (119 kv., 11 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

418. Baltagalio pušis

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

419. Gaigalinio kadagys

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (45 kv., 8 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas

420. Grybų ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos g-jos (337 kv., 30 skl.) teritorija

 

421. Joniškės liepa

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Joniškės k.

Labanoro regioninis parkas, Lakajų kraštovaizdžio draustinis

422. Juodalksnis Gumbulis

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (62 kv., 1 skl.) teritorija, Januliškio k.

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

423. Karpakėlio pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Karpakėlio k.

Asvejos regioninis parkas, Asvejos kraštovaizdžio draustinis

424. Kretuonių pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Kretuonių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis

425. Kretuonių antrasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Kretuonių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis

426. Labanoro pušys (6)

medžių grupės

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (32 kv., 11 skl.; 33 kv., 1 skl.) teritorija, Labanoro miškas

Labanoro regioninis parkas, Kiauneliškio gamtinis rezervatas

427. Laužėnų ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laužėnų k.

 

428. Laužėnų liepa

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laužėnų k.

 

429. Liepų Pavėsinė

medžių grupės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Šventos k.

Sirvėtos regioninis parkas, Šventos kraštovaizdžio draustinis

430. Medišionių liepos (4)

medžių grupės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Medišionių vs.

 

 

431. Obelų Rago kadagiai

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Obelų Rago k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas

432. Peršokšnos piramidinė eglė

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (63 kv., 38 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis

433. Purvino antrasis ąžuolas

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (115 kv., 8 skl.) teritorija, Dubingių miškas

Asvejos regioninis parkas, Purviniškių telmologinis draustinis

434. Pušis su Koja

medžiai

 

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 22 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis

435. Gaurės ąžuolas

medžiai

 

Tauragės r. sav.

Gaurės sen.

Tauragės miškų urėdijos Eičių g-jos (904 kv., 17 skl.) teritorija, Gaurės mstl.

 

436. Karklotės ąžuolas

medžiai

 

Tauragės r. sav.

Batakių sen.

Tauragės miškų urėdijos Batakių g-jos (638 kv., 55 skl.) teritorija, Karklotės k.

 

437. Saloto dvikamienės liepos

medžiai

 

Telšių r. sav.

Žarėnų sen.

Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (1479 kv., 13 skl.) teritorija

Varnių regioninis parkas, Minijos ištakų hidrografinis draustinis

438. Skliausčių ąžuolas

medžiai

 

Telšių r. sav.

Luokės sen.

Skliausčių k.

Varnių regioninis parkas

439. Tado Blindos pušis

medžiai

 

Telšių r. sav.

Luokės sen.

Telšių miškų urėdijos Ūbiškės g-jos (74 kv.. 28 skl.) teritorija, Byvainės miškas

 

440. Adomo Mickevičiaus ąžuolas

medžiai

 

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Aukštadvario mstl.

Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario urbanistinis draustinis

441. Viktoro Bergo ąžuolas

medžiai

 

Trakų r. sav.

Lentvario sen.

Sausių k., automagistralės Vilnius–Kaunas 23 km

 

442. Atkočių tuopa

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Deltuvos sen.

Bardiškėlių k.

 

443. Felinkos ąžuolas

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (560 kv., 3 skl.) teritorija, Felinkos miškas

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

444. Lentvorų ąžuolas

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Lentvorų k.

 

445. Viškonių ąžuolas

medžiai

 

Ukmergės r. sav.

Taujėnų sen.

Balelių (Viškonių) k.

 

446. Klykių ąžuolas

medžiai

 

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Klykių k.

 

447. Pakalnių ąžuolas

medžiai

 

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Pakalnių k.

 

448. Šuminų pušis

medžiai

 

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Šuminų k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

449. Varniškių II ąžuolas

medžiai

 

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (170 kv., 31 skl.) teritorija, Varniškių III vs.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Pliaušės hidrografinis draustinis

450. Varniškių liepa

medžiai

 

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (185 kv., 26 skl.) teritorija, Varniškių k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Varniškių kultūrinis draustinis

451. Aukštagirio augavietė

augavietės

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Randamonių g-jos (568 kv., 33 skl.) teritorija, Kapiniškių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

452. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (1 kv., 13 skl.) teritorija

453. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (2 kv., 13 skl.) teritorija

454. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 26 skl.) teritorija

455. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (7 kv., 32 skl.) teritorija

456. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (24 kv., 8 skl.) teritorija

457. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (40 kv., 12 skl.) teritorija

458. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (45 kv., 36 skl.) teritorija

459. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

460. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (47 kv., 15 skl.) teritorija

461. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (56 kv., 6 skl.) teritorija

462. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (74 kv., 26 skl.) teritorija

463. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (74kv., 26 skl.) teritorija

464. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (79 kv., 38 skl.) teritorija

465. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (82 kv., 46 skl.) teritorija

466. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (85 kv., 30 skl.) teritorija

467. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

 

Čepkelių rezervato (86 kv., 3 skl.) teritorija

468. Drevėtos pušys (2)

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

469. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (141 kv., 24 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

470. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (160 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Grūdos hidrografinis draustinis

471. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (182 kv., 41 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

472. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 5 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

473. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (204 kv., 36 skl.) teritorija, Darželių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

474. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 13 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

475. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (257 kv., 16 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

476. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (269 kv., 14 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Didžiabalės telmologinis draustinis

477. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 22 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

478. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (271 kv., 32 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

479. Drevėtos pušys (2)

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (2 kv., 20 skl.) teritorija, Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

480. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (79 kv., 7 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Dravių kampo geomorfologinis draustinis

481. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (107 kv., 14 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

482. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (127 kv., 52 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

483. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (143 kv., 80 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

484. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (197 kv., 32 skl.) teritorija, Marcinkonių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

485. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (198 kv., 12 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

486. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (199 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

487. Drevėta pušis

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (326 kv., 9 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas

488. Drevėtos pušys (2)

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (197 kv., 12 skl.) teritorija, Trasninko k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

489. Dūbo pušis*

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Druskininkų miškų urėdijos Kabelių g-jos (389 kv., 5 skl.) teritorija, Dūbo miškas

 

490. Lietuvio liepa*

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Margionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis

491. Zervynų ąžuolas

medžiai

 

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Zervynų k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

492. Ąžuolų Karalienė

medžiai

 

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (25 kv., 5 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

493. Belūnų ąžuolas

medžiai

 

Vilniaus r. sav.

Zujūnų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Sudervės g-jos (124 kv., 1 skl.) teritorija, Belūnų miškas

Griovių valstybinis geomorfologinis draustinis

494. Glitiškių ąžuolas*

medžiai

 

Vilniaus r. sav.

Paberžės sen.

Glitiškių k.

 

495. Gojaus ąžuolas

medžiai

 

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (301 kv., 25 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

496. Šventasis Daubų ąžuolas

medžiai

 

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (323 kv., 2 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

497. Vaigeliškių ąžuolas

medžiai

 

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (37 kv., 8 skl.) teritorija, Drebulynės miškas

Neries regioninis parkas

498. Velniakampio pušis

medžiai

 

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (15 kv., 4 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinis

499. Balčių ąžuolas

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Degučių sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (509 kv., 69 skl.) teritorija, Senadvario miškas

Gražutės regioninis parkas, Veprio kraštovaizdžio draustinis

500. Eglės Sesės

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Gražutės g-jos (100 kv., 16 skl.) teritorija, Gražutės miškas

Gražutės regioninis parkas

501. Ilgašilio pušis

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Dusetų sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (11 kv., 18 skl.) teritorija, Ilgašilio miškas

Sartų regioninis parkas, Ilgašilio botaninis-zoologinis draustinis

502. Kalniukų ąžuolas

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Antazavės g-jos (221 kv., 40 skl.) teritorija, buv. Kalniukų k.

 

503. Mukulių ąžuolas

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Zarasų sen.

Mukulių k.

 

504. Pakerių kadagiai

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Antazavės sen.

Pakerių k.

Sartų regioninis parkas, Kalviškių kraštovaizdžio draustinis

505. Pakerniškių juodalksnis

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (847 kv., 22 skl.) teritorija, Pakerniškių k.

Gražutės regioninis parkas

506. Pažemio pušis

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Degučių sen.

Pažemio k.

 

507. Salako pušis

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Zarasų miškų urėdijos Salako g-jos (29 kv., 8 skl.) teritorija, Giteniškės miškas

Gražutės regioninis parkas, Dumblynės kraštovaizdžio draustinis

508. Stelmužės ąžuolas*

medžiai

 

Zarasų r. sav.

Imbrado sen.

Stelmužės k.

 

 

Zoologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

509. Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis

gyvūnų rūšių radavietės

Vilniaus m. sav.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Panerių g-jos (10 kv., 4 skl.; 12 kv., 2, 3, 13 skl.) teritorija

Vilniaus m. savivaldybės Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis

 

* Vertingiausi gamtos paveldo objektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ (Žin., 2000, Nr. 24-621) paskelbti gamtos paminklais.

_________________

part_cc43db216329495c88530ea57a77691c_end


 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

_________________

 * Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planai skelbiami „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje www.valstybes-zinios.lt.