LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 17 d. Nr. XI-576

Vilnius

 

(Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2006, Nr. 119-4549; 2008, Nr. 45-1681; 2009, Nr. 25-979)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies 10 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) neįgaliųjų asociacijų, įmonių ir įstaigų, kurių dalyviai yra tik neįgaliųjų asociacijos, nekilnojamasis turtas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ