INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. T-156 „DĖL BENDRO VISŲ GALIMŲ EKSPONUOTI TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS SUKURTOSE TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS DARBO VIETOSE DUOMENŲ VITRINŲ, JŲ OBJEKTŲ IR TEIKIAMŲ TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS TIPINIŲ DOKUMENTŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 9 d. Nr. T-117

Vilnius

 

Pakeičiu Bendrą visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. T-156 (Žin., 2007, Nr. 116-4757; 2008, Nr. 98-3825; 2009, Nr. 37-1431):

1. Išdėstau 1 lentelės „TDS darbo vietose visos galimos eksponuoti duomenų vitrinos“ 7 punktą taip:

 

„7. Naudojimosi TDS apskaita

7.1.

TDS naudojimo statistika

Su JA ir FA duomenimis“

 

2. Papildau 1 lentelę „TDS darbo vietose visos galimos eksponuoti duomenų vitrinos“ nauju 8 punktu:

 

„8. Kokybės kontrolės posistemė

8.1.

Kontrolinės sumos

Be JA duomenų

8.2.

KKP kriterijai

Be JA duomenų

8.3.

Nekokybiški įrašai

Be JA duomenų“

 

3. Išdėstau 2 lentelę „DV aprašymai“ taip:

 

„2 lentelė. DV aprašymai

 

1. Mokesčių mokėtojai

1.1. TDS subjektai

DV aprašymas

Juridinių asmenų registro (JAR), Mokesčių mokėtojų registro (MMR) ir metiniai statistiniai duomenys (pagrindinė ekonominė veikla, institucinis sektorius, nuosavybės forma, apyvarta) apie juridinius asmenis (JA), kurių duomenys yra sukelti į TDS

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Atnaujinami ir papildomi naujais kiekvieną darbo dieną iki darbo dienos pradžios

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, kontaktai, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, PVMM kodas ir registravimo datos, MM tipas, registravimo MMR datos.

3.  Laikotarpis: metai.

4.  Teritorija: JA registravimo apskritis ir savivaldybė.

5.  Ekonominės veiklos: pagrindinės EV kodas ir pavadinimas pagal Statistikos departamentą, PMD ir PVMD, pagrindinės EV sekcija ir skyrius pagal Statistikos departamentą.

6.  Metinė apyvarta: apyvartos pagal PNA, PMD ir PVMD, apyvartos grupės.

7.  Teisinė forma: kodas, pavadinimas.

8.  Teisinis statusas: kodas, pavadinimas.

9.  Nuosavybės forma: kodas, pavadinimas.

10.     Institucinis sektorius: kodas, pavadinimas.

1.2. JA ketvirtiniai rodikliai

DV aprašymas

Ketvirtiniai duomenys apie juridinius asmenis (JA), kurių duomenys sukelti į TDS, – PVM deklaracijos, mokėjimų į VMI prie FM surenkamąsias sąskaitas ir valstybinio socialinio draudimo duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, VSDF valdyba, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų – JA duomenys. FA duomenų nėra

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį iki mėnesio 15 dienos imtinai. Papildomi ataskaitinio ketvirčio duomenimis kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio antrojo mėnesio pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Juridiniai asmenys: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis.

4.  PVM deklaracijos sumos: deklaracijos FR0600 11–31 langeliai (langelių grupės I. Prekių sandoriai Lietuvoje, II. Kiti prekių tiekimo sandoriai, III. Pirkimo ir (arba) importo PVM, IV. PVM atskaitos dalis ir V. Pardavimo PVM). Išvestiniai rodikliai: Mokėtinas PVM, Gautinas PVM, Pardavimai, Suvartojimai, Pirkimai, Pardavimo PVM, Pirkimo PVM, VB PVM, Visas PVM.

5.  Mokėjimai į VMI prie FM sąskaitas: sumokėtos pajamų mokesčio, pelno mokesčio, PVM, akcizų ir kitų mokesčių ketvirtinės sumos.

6.  Draudimas VSDF: draudžiamųjų pajamų suma, vidutinis apdraustųjų skaičius, priskaičiuota draudimo įmokos suma, pervesta draudimo įmokos suma.

 

1.3. Galimai nevykdantys EV mokesčių mokėtojai

DV aprašymas

Pateikiami duomenys apie mokesčių mokėtojus, galimai nevykdančius ekonominės veiklos.

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų – JA duomenys. FA duomenų nėra

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Aktualus duomenų pateikimo dienai sąrašas

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kiekvieną mėnesį iki 6 ir 21 dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.      Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.      Juridiniai asmenys: registravimo MMR datos, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV veikla, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.      Laikotarpis: metai, mėnuo.

4.      Informacija apie mokesčius: finansinės atskaitomybės dokumentai, pelno mokesčio deklaracijos, PVM deklaracijos, mokesčių nemokėjimas, socialinio draudimo įmokų deklaravimas.

2. Mokėjimai ir paskolos

2.1. Konsoliduota F1VP

DV aprašymas

Konsoliduoti Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Formos 1-VP) duomenys. Mėnesiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Muitinės departamentas, Finansų ministerija

Asmens duomenų buvimas

Be FA ir JA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

DV papildoma ataskaitinio mėnesio duomenimis ir atnaujinama pasikeitus ankstesniems duomenims kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčiai: grupė 1 (pagrindiniai mokesčiai), grupė 2 (dažniausiai naudojamos suminės eilutės), grupė 3 (dažniausiai naudojamos F1VP bei jos 1 ir 2 priedų eilutės), grupė 4 (visos smulkiausios F1VP bei jos 1 ir 2 priedų eilutės).

3.  Institucijos: kodas, pavadinimas.

4.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

5.  Teritorija: apskritis, savivaldybė.

6.  Sumos: iš viso įplaukė, paskirstyta valstybės biudžetui, paskirstyta savivaldybių biudžetams tiesiogiai, paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą, paskirstyta fondams.

2.2. F1VP nuo metų pradžios

DV aprašymas

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys nuo metų pradžios. Mėnesiniai duomenys. Fotografinio tipo DV.

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija

Asmens duomenų buvimas

Be FA ir JA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2004-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

DV papildoma ataskaitinio mėnesio duomenimis ir atnaujinama pasikeitus ankstesniems duomenims kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  F1VP duomenys: eilutės numeris ir pavadinimas, iš viso įplaukė, paskirstyta valstybės biudžetui, paskirstyta savivaldybių biudžetams tiesiogiai, paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą, paskirstyta fondams, pildytojo kodas ir pavadinimas.

3.  Laikotarpis: metai, mėnuo.

2.3. F1VP už vieną mėnesį

DV aprašymas

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys už ataskaitinį mėnesį. Mėnesiniai duomenys. Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija

Asmens duomenų buvimas

Be FA ir JA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2004-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

DV papildoma ataskaitinio mėnesio duomenimis ir atnaujinama pasikeitus ankstesniems duomenims kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  F1VP duomenys: F1VP įmokų pavadinimas, eilutės numeris, iš viso įplaukė, paskirstyta valstybės biudžetui, paskirstyta savivaldybių biudžetams tiesiogiai, paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą, paskirstyta fondams, pildytojo kodas ir pavadinimas.

3.  Laikotarpis: metai, mėnuo.

2.4. Mokėjimai į VMI sąskaitas

DV aprašymas

Detalūs duomenys apie atliktus mokėjimus į VMI surenkamąsias sąskaitas, mokesčių išskaitas, užskaitas ir grąžinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir nuasmenintais bei agreguotais FA duomenimis

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais iki darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, MM pavadinimas, JA kodas, JA pavadinimas, PVMM kodas, registravimo apskritis ir savivaldybė, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius, ekonominės veiklos, metinė apyvarta.

3.  Teritorija, kurioje sumokėtas mokestis: apskritis, savivaldybė.

4.  Mokesčio sumokėjimo laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo, data.

5.  Mokesčio rūšys: įmokos kodas, BK kodas, BK pavadinimas.

6.  F1VP (poklasis): aktualios F1VP eilutė, grupė 1, grupė 2, grupė 3, grupė 4.

7.  Mokėjimai: suma, operacijų skaičius, tipai, rūšys.

2.5. Paskolos ir garantijos

DV aprašymas

Finansų ministerijos suteiktos paskolos ir garantijos juridiniams asmenims. Ketvirtiniai duomenys. Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2005-01-01 (pagal informacijos datą)

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, JA kodas, JA pavadinimas, PVMM kodas, registravimo apskritis ir savivaldybė, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius, pagrindinė EV, metinė apyvarta.

3.  Laikotarpis: gavimo, grąžinimo ir informacijos datos.

4.  Paskolos ir garantijos: numeris, tipas, pagrindas, gauta suma, negrąžinta suma, pradelsta suma, kiekis.

3. Deklaracijos ir ataskaitos

3.1. Akcizų deklaracijos

DV aprašymas

Akcizais apmokestinamų prekių mėnesiniai duomenys, detalūs pagal juridinius asmenis, jų sandėlius, teritorijas, prekių rūšis ir mokestinį laikotarpį

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio laikotarpio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, ekonominė veikla, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Deklaracijos atributai: MM tipas, prekės pavadinimas, matavimo vienetas, tarifinė grupė, prekės ID.

4.  Akcizinių prekių sandėliai (poklasis): sandėlio ID, sandėlio adresas, sandėlio registravimo apskritis ir savivaldybė.

5.  Mokestinis laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

6.  Deklaruotos sumos: mokėtinas akcizas, grąžintinas akcizas, akcizo skirtumas, 1 dešimtadienio suma, 2 dešimtadienio suma, 3 dešimtadienio suma.

7.  FR0630S priedas: visi deklaracijos langeliai.

8.  FR0630N priedas: prekių likutis, faktinis prekių likutis, inventorizacijos rezultatas.

9.  FR0630V priedas: vidutinis kiekis, vidutinė akcizų suma, didžiausias kiekis, iš viso.

10.     FR0630M priedas: prekių likutis, faktinis prekių likutis, inventorizacijos rezultatas.

3.2. PVM deklaracijos

DV aprašymas

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 visų langelių duomenys, detalūs pagal mokesčių mokėtojus – JA ir mokestinį laikotarpį. Mėnesiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų – JA ir nuasmeninti bei agreguoti mokesčių mokėtojų – FA duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, ekonominė veikla, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4.  Deklaracijos atributai: pildymo data, registracijos numeris, mokestinis laikotarpis, deklaracijos tipas ir rūšis.

5.  Deklaruotos sumos: deklaracijos FR0600 11–31 langeliai (langelių grupės I. Prekių sandoriai Lietuvoje, II. Kiti prekių tiekimo sandoriai, III. Pirkimo ir (arba) importo PVM, IV. PVM atskaitos dalis ir V. Pardavimo PVM).

6.  Išvestiniai rodikliai: Mokėtinas PVM, Gautinas PVM, Pardavimai, Suvartojimai, Pirkimai, Pardavimo PVM, Pirkimo PVM, VB PVM, Visas PVM.

7.  Sumokėtos sumos: sumokėtos PVM įmokos, palūkanos, baudos, delspinigiai , sumokėtas visas PVM.

8.  Reikšmingų deklaracijų skaičiai pagrindiniams deklaracijos FR0600 langeliams ir išvestiniams rodikliams.

9.  Duomenų kokybė: duomenų klaidingumo požymiai, pagalbiniai rodikliai.

10.     Patikrintos deklaracijos (nuo 2007-01-01): tikrinimo data, klaidos kodas, klaidos statusas.

 

3.3. Prekių tiekimo į ES ataskaitos

DV aprašymas

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 duomenys, detalūs pagal ataskaitos teikėjus – JA ir nuasmeninti pagal ataskaitos teikėjus – FA.. Ketvirtiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų – JA ir nuasmeninti bei agreguoti mokesčių mokėtojų – FA duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Ataskaitos FR0564 teikėjai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis.

4.  Ataskaitos atributai: pildymo data, registravimo data, ataskaitos tipas.

5.  Deklaruotos sumos: eilutės numeris, valstybės kodas, pirkėjo PVMM kodas ES, prekių vertė, trikampė prekyba.

6.  Reikšmingų ataskaitų skaičiai: prekių vertė, trikampė prekyba.

3.4. Muitinės procedūros

DV aprašymas

Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktas muitinės importo procedūras

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Muitinės departamentas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2003-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys papildomi ataskaitinio laikotarpio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 16 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Mokestinis laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4.  Deklaracijos atributai: registravimo data, deklaracijos numeris.

5.  Deklaruotos prekės: prekės numeris ir kodas, prekių kiekis, matavimo vienetas.

6.  Muitinės procedūros: kodas, pavadinimas.

7.  Deklaruotos sumos: statistinė (muitinė) vertė, vidutinė importuojamos prekės muitinė kaina.

8.  Prekių kilmės šalis: kodas, pavadinimas.

9.  Šalis siuntėja: kodas, pavadinimas.

3.5. Importo mokesčiai

DV aprašymas

Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktų muitinės procedūrų importo mokesčius

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Muitinės departamentas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2003-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys papildomi ataskaitinio laikotarpio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 16 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  JA. Muitinės rodikliai (poklasis): JA kodas ir pavadinimas.

4.  Mokestinis laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

5.  Deklaracijos atributai: registravimo data, deklaracijos numeris.

6.  Deklaruotos prekės: prekės numeris ir kodas.

7.  Muitinės procedūros: kodas, pavadinimas.

8.  Importo mokesčiai: įmokos kodas, skola muitinei.

9.  Deklaruotos sumos: prekės kaina.

10.     Prekių kilmės šalis: kodas, pavadinimas.

11.     Šalis siuntėja: kodas, pavadinimas.

3.6. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204

DV aprašymas

Pagrindiniai ribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, ekonominė veikla, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai.

4.  Deklaracijos atributai: registracijos numeris, mokestinis laikotarpis, deklaracijos tikslinimo požymis, darbuotojų skaičius, pajamų bendra suma.

5.  Deklaruotos sumos: Pelno didinimas, pajamų didinimas, neapmokestinamos pajamos, neįtrauktos pajamos, pelnas, pelno mokestis, nuostoliai – deklaracijos langeliai.

3.7. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204A

DV aprašymas

Pagrindiniai neribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai.

4.  Deklaracijos atributai: registracijos numeris, mokestinis laikotarpis, deklaracijos tikslinimo požymis, darbuotojų skaičius.

5.  Deklaruotos sumos: Pajamos (įplaukos), neapmokestinamos pajamos, Leidžiami atskaitymai iš pajamų, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, pelnas, pelno mokestis, nuostoliai, pirkėjų skolos – deklaracijos langeliai.

 

3.8. Balansai

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formų A ir E (Balanso) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai.

4.  Deklaracijos atributai: formos požymis, informacijos data, pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5.  A ir E formų pagrindiniai bendri laukai (poklasis): turtas (ilgalaikis, trumpalaikis, sukauptos pajamos), nuosavybė (kapitalas ir rezervai, finansavimas, atidėjimai, įsipareigojimai, sukauptos sąnaudos).

6.  A forma (pilnos atskaitomybės) (poklasis): visi deklaracijos langeliai.

7.  E forma (sutrumpintos atskaitomybės) (poklasis): visi deklaracijos langeliai.

3.9. Pelno (nuostolio) ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formų B ir F (Pelno (nuostolio) ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai.

4.  Deklaruotos sumos: formos požymis, informacijos data, pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5.  B ir F formų pagrindiniai bendri laukai (poklasis): pardavimai ir paslaugos, bendrasis pelnas, veiklos sąnaudos, veiklos pelnas, kita veikla, finansinė ir investicinė veikla, įprastinės veiklos pelnas, ypatingoji veikla, pelnas prieš apmokestinimą, pelno mokestis, grynasis pelnas.

6.  B forma (pilnos atskaitomybės) (poklasis): visi deklaracijos langeliai.

7.  F forma (sutrumpintos atskaitomybės) (poklasis): visi deklaracijos langeliai.

3.10. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formos C (Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai.

4.  Deklaracijos atributai: pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5.  Deklaruotos sumos: nepaskirstytasis rezultatas, grynasis rezultatas, paskirstytinas rezultatas, akcininkų įnašai, pervedimai iš rezervų, paskirstytinas pelnas, pelno paskirstymas, nepaskirstytasis rezultatas.

3.11. Pinigų srautų ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formos D (Pinigų srautų ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai.

4.  Deklaracijos atributai: pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5.  Deklaruotos sumos (pinigų srautai): iš įmonės veiklos, iš investicinės veiklos, iš finansinės veiklos, iš ypatingosios veiklos, grynieji pinigų srautai, pinigai laikotarpio pradžioje, pinigai laikotarpio pabaigoje.

4. Valstybinio socialinio draudimo duomenys

4.1. Draudėjai

DV aprašymas

Pagrindiniai draudėjų Valstybiniame socialinio draudimo fonde rodikliai: draudžiamųjų pajamų suma, vidutinis draudžiamų asmenų skaičius, priskaičiuotos ir pervestos fondui draudimo sumos. Ketvirtiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VSDF valdyba, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs JA – draudėjų VSDF ir nuasmeninti bei agreguoti kitų draudėjų VSDF (tarp jų FA) duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki paskutinio ataskaitinio ketvirčio imtinai

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio ketvirčio duomenimis kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio antrojo mėnesio pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Draudėjai. VSDF rodikliai: įmonės tipas, asmens tipas.

3.  Draudėjai. JA rodikliai: kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

4.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis.

5.  Pagrindiniai draudėjų faktai: draudžiamųjų pajamų suma, vidutinis apdraustųjų skaičius, priskaičiuota draudimo įmokos suma (atskirai per 1, 2 ir 3 ketvirčio mėnesius), pervesta draudimo įmokos suma (atskirai per 1, 2 ir 3 ketvirčio mėnesius).

4.2. 1-SD ir 2-SD pranešimai

DV aprašymas

Duomenys apie draudimo pradžią teikiami pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD).

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VSDF valdyba, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs JA – draudėjų VSDF duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2008-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 12 dienos.

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.        Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų ir atnaujinimo data ir apimtis.

2.        Draudėjai. VSDF rodikliai: įmonės tipas, asmens tipas.

3.        Draudėjai. JA rodikliai: kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmone, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

4.        Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

5.        Duomenys pagal pranešimus: pranešimo tipas, pranešimų kiekis per ataskaitinį mėnesį, priežasties kodas, priežasties pavadinimas.

5. Patikrinimai ir pažeidimai

5.1. Patikrinimai

DV aprašymas

Konsoliduoti duomenys apie mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, FNTT, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4.  Pavedimas patikrinti: institucija, numeris, rūšies kodas ir pavadinimas, registravimo data, patikrinimų skaičius.

5.  Patikrinimas: numeris, pradžia, pabaiga, temos kodas ir pavadinimas.

6.  Patikrinimo rezultatai: sustabdymo data, akto įteikimo data, rezultato kodas ir pavadinimas.

5.2. VMI atlikti patikrinimai

DV aprašymas

Duomenys apie VMI atliktus mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo, tikrinto mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga.

4.  Pavedimas patikrinti: unikalus pavedimo numeris , rūšies kodas ir pavadinimas, registravimo data, mokestinės prievolės identifikacinis kodas, patikrinimų skaičius.

5.  Patikrinimas: pradžia, pabaiga, temos kodas ir pavadinimas.

6.  Patikrinimo rezultatai: anuliavimo priežastys ir data, akto pasirašymo data, akto įteikimo data, rezultato kodas ir pavadinimas, dokumento tipas, akte priskaičiuota pinigų suma, delspinigių likutis, mokesčio likutis, sprendimu patvirtinta pinigų suma, patikrinimo identifikatorius pertikrinimo atveju.

5.3. FNTT atlikti patikrinimai

DV aprašymas

Duomenys apie FNTT atliktus mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

FNTT

Asmens duomenų buvimas

Be detalių JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

3.  Pavedimas patikrinti: numeris, departamento kodas ir pavadinimas, revizijos kodas ir pavadinimas, nutarimo ir registravimo datos, patikrinimų skaičius.

4.  Patikrinimas: bylos medžiagos numeris, pradžia, pabaiga.

5.  Patikrinimo rezultatai: sustabdymo ir patvirtinimo datos, baudžiamosios bylos numeris, išaiškinta suma.

6.  Vykdymas: sumokėjimo data, sumokėta suma.

5.4. ATP

DV aprašymas

Konsoliduoti duomenys apie Administracinius teisės pažeidimus ir su jais susijusius juridinius asmenis

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, FNTT, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4.  Protokolas: institucija, numeris, surašiusio protokolą padalinio kodas ir pavadinimas, data.

5.  Nutarimas: nutarimo numeris ir data, bylos numeris, reikšmė, bylų skaičius, asmenų skaičius. ATPK straipsnio ir jo dalių numeriai ir pavadinimai.

5.5. VMI nustatyti ATP

DV aprašymas

Duomenys apie VMI nustatytus Administracinius teisės pažeidimus ir su jais susijusius juridinius asmenis

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4.  Protokolas: tikrinimo ir protokolo numeriai, surašiusio protokolą padalinio kodas ir pavadinimas, protokolo surašymo, įteikimo ir svarstymo datos.

5.  Nutarimas: nutarimo numeris, priėmusio nutarimą padalinio kodas ir pavadinimas, nutarimo data, bylos numeris, reikšmė, bauda, bylų skaičius, asmenų skaičius, ATPK straipsnio ir jo dalių numeriai.

6.  Vykdymas: Anuliavimo data, sumokėjimo data, mokėjimo reikšmė, sumokėta suma.

5.6. FNTT nustatyti ATP

DV aprašymas

Duomenys apie FNTT nustatytus Administracinius teisės pažeidimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

FNTT

Asmens duomenų buvimas

Be detalių JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

3.  Protokolas: protokolo numeris ir surašymo data, departamento kodas ir pavadinimas, pažeidėjų ID.

4.  Nutarimas: bylos numeris, nutarimo data, nutarimo reikšmė, perdavimo į teismą ir atsakymo gavimo datos, bauda, bylų skaičius, ATPK straipsnio ir jo dalių numeriai.

5.  Vykdymas: mokėjimo data, sumokėta suma.

5.7. Nusikaltimai finansų sistemai

DV aprašymas

Duomenys apie FNTT nagrinėtus nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai

Institucijos, kurių duomenys naudojami

FNTT, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.  Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4.  Ikiteisminis tyrimas: priežastis, departamento kodas ir pavadinimas, baudžiamosios bylos ir bylos medžiagos numeriai, tyrimo pradžios ir pabaigos datos, informacija, bylų skaičius, asmenų skaičius.

5.  Pažeidimai (poklasis): baudžiamojo kodekso straipsnio ir straipsnio dalių numeriai.

6.  Tyrimo procesas (poklasis): baudžiamojo proceso kodekso straipsnio ir straipsnio dalių numeriai, baudžiamojo proceso pavadinimas, pradžia ir pabaiga.

6. Ūkiniai ir finansiniai šalies rodikliai

6.1. Įmonių finansiniai rodikliai

DV aprašymas

Agreguoti metiniai įmonių finansiniai rodikliai, detalūs pagal įmonių pagrindines ekonomines veiklas (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Ekonominės veiklos: pavadinimas, kodas NACE, kodas STAS.

3.  Įmonių finansiniai rodikliai.

6.2. Bendrasis vidaus produktas

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie pagrindinius BVP rodiklius šalyje (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Metinis BVP: metai, BVP veikusiomis kainomis, BVP palyginamosiomis kainomis, BVP doleriais, BVP eurais ir kiti.

3.  Ketvirtinis BVP: metai, ketvirtis, BVP veikusiomis kainomis, BVP palyginamosiomis kainomis, BVP doleriais, BVP eurais ir kiti.

6.3. BVP pagal ekonomines veiklas

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie BVP rodiklius pagal pagrindines ekonomines veiklas (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Metinis BVP pagal ekonomines veiklas palyginamosiomis kainomis: metai, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

3.  Ketvirtinis BVP pagal ekonomines veiklas palyginamosiomis kainomis: metai, ketvirtis, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

4.  Metinis BVP pagal ekonomines veiklas veikusiomis kainomis: metai, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

5.  Ketvirtinis BVP pagal ekonomines veiklas veikusiomis kainomis: metai, ketvirtis, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

6.4. BVP išlaidų metodu

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie BVP išlaidų metodu (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Metinis BVP išlaidų metodu palyginamosiomis kainomis: metai, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

3.  Ketvirtinis BVP išlaidų metodu palyginamosiomis kainomis: metai, ketvirtis, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

4.  Metinis BVP išlaidų metodu veikusiomis kainomis: metai, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

5.  Ketvirtinis BVP išlaidų metodu veikusiomis kainomis: metai, ketvirtis, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

6.5. BVP pajamų metodu

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie BVP pajamų metodu (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Metinis BVP pajamų metodu (metai, kompensacijos, pelnas, kapitalo suvartojimas ir kiti).

3.  Ketvirtinis BVP pajamų metodu (metai, ketvirtis, kompensacijos, pelnas, kapitalo suvartojimas ir kiti).

6.6. Užsienio prekyba

DV aprašymas

Eksporto ir importo rodikliai pagal prekių grupes bei ekonomines kategorijas (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2004-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  Laikotarpis: metai, ketvirtis, mėnuo.

3.  Eksporto rodikliai.

4.  Eksportas pagal ekonomines kategorijas (poklasis).

5.  Eksportas pagal prekių grupes (poklasis).

6.  Užsienio partnerių eksportas (poklasis).

7.  Lietuvos prekių eksportas (poklasis).

8.  Importo rodikliai.

9.  Importas pagal ekonomines kategorijas (poklasis).

10.     Importas pagal prekių grupes (poklasis).

11.     Užsienio partnerių importas (poklasis).

7. Naudojimosi TDS apskaita

7.1. TDS naudojimo statistika

DV aprašymas

Statistiniai duomenys apie naudojimosi Tarpžinybine mokestinių duomenų saugykla apimtis.

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Visų institucijų – TDS steigėjų ir TDS naudotojų duomenys

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA – TDS naudotojų duomenimis ir FA – įgaliotų naudotis
TDS darbuotojų duomenimis

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2009-09-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.  Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.  TDS naudotojai: institucija, padalinys, galutinio naudotojo vardas ir pavardė, galutinių naudotojų skaičius, institucijų skaičius.

3.  Laikotarpis: metai, ketvirtis, mėnuo, savaitė, data.

4.  Naudojimosi TDS įvykiai: įvykio ID, įvykio pavadinimas, įvykių skaičius, įvykių trukmė.

5.  Duomenų vitrinos: pavadinimas.

6.  Naudojimosi TDS sesijos: ID, naudotojas, pradžia, pabaiga, trukmė, skaičius.

 

8. Kokybės kontrolės posistemė

8.1. Kontrolinės sumos

DV aprašymas

Apibūdinamos ir aprašomos TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų kontrolinės sumos, kurios naudojamos TDS Kokybės kontrolės posistemėje.

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Visų institucijų – TDS steigėjų ir TDS naudotojų duomenys

Asmens duomenų buvimas

Duomenų vitrinoje pateikiami agreguoti pagal mokesčių mokėtojus ir DV eksponuojamus įrašus duomenys. Konkrečių DV eksponuojamų duomenų įrašų (kokybiškų ar nekokybiškų) duomenų vitrinoje nėra

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Pagal TDS duomenų vitrinų ETL procedūras, kurios atliktos po 2009-01-01

Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas

Eksponuojami duomenys atnaujinami automatiškai per 24 valandas po to, kai pateikiami kokie nors nauji duomenys į KKP

Objektų klasės ir pagrindiniai jų objektai

1. Laikotarpis: data, metai, mėnuo, savaitė, diena.

2. TDS duomenų vitrinos: ID, pavadinimas, grupė, aprašymas, galimų DV skaičius.

3. Kontrolinės sumos: ID, pavadinimas, tipas, aprašymas, naudojimo pradžia ir pabaiga, modifikavimo datos, pastabos, galimų KS skaičius.

4. Kontrolinių sumų reikšmės: KS ID, įrašo tipas, TDS data, ETL data, KS reikšmė, naudojamų KS skaičius.

8.2. Kriterijai

DV aprašymas

TDS duomenų vitrinų duomenų atnaujinimo faktų, kontrolinių sumų ir nusakančių duomenų pilnumą bei teisingumą absoliutinių ir santykinių kokybės rodiklių analizei skirta duomenų vitrina.

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija, VMI prie FM, Muitinės departamentas, VSDF valdyba, Statistikos departamentas, FNTT.

Asmens duomenų buvimas

Duomenų vitrinoje pateikiami tiktai agreguoti pagal mokesčių mokėtojus ir teikiamų į TDS duomenų įrašus duomenys. Konkrečių teikiamų į TDS duomenų įrašų (kokybiškų ar nekokybiškų) duomenų vitrinoje nėra.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Pagal TDS duomenų vitrinų ETL procedūras, kurios atliktos po 2008-12-01.

Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas

Eksponuojami duomenys atnaujinami automatiškai per 24 valandas po to, kai pateikiami kokie nors nauji duomenys į KKP.

Objektų klasės ir pagrindiniai jų objektai

1. ETL procedūrų laikotarpis: Metai, mėnuo, savaite, diena, metai_mėnuo.

2. TDS duomenų vitrinos: ID, grupė, pavadinimas, aprašymas, skaičius.

3. Kontrolinės sumos: ID, pavadinimas, aprašymas, KS tipas, įrašo tipas, TDS data, ETL data, KS reikšmė, KS skaičius.

4. Kriterijai: ID, pavadinimas, aprašymas, duomenų šaltinis, kriterijaus tipas, ETL data, identifikuotų įrašų skaičius, kriterijų skaičius.

4.1. TDS duomenų laikotarpis: Metai.

4.2. TDS duomenų subjektai: Asmens tipas.

4.3. JA rodikliai: Registravimo apskritis, EV sekcija, AP sekcija.

4.2. Duomenų teikėjo informacija: Klaidos statusas.

8.3. Nekokybiški įrašai

DV aprašymas

TDS duomenų vitrinose eksponuojamų ir KKP identifikuotų neteisingų, dubliuojančių vienas kitą arba įtartinų teisingumo prasme įrašų teikimui galimai su tais įrašais susijusioms institucijoms. Detalios informacijos apie tokius įrašus teikimui TDS darbo vietose dirbantiems asmenims.

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija, VMI prie FM, Muitinės departamentas, VSDF valdyba, Statistikos departamentas, FNTT.

Asmens duomenų buvimas

Duomenų vitrinoje fizinio ar juridinio asmens duomenų nėra.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Pagal TDS duomenų vitrinų ETL procedūras, kurios atliktos po 2009-01-01.

Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas

Eksponuojami duomenys atnaujinami automatiškai per 24 valandas po to, kai pateikiami kokie nors nauji duomenys į KKP.

Objektų klasės ir pagrindiniai jų objektai

1.        Kriterijai: ID, pavadinimas, naudojamų duomenų šaltinis, tipas, aprašymas, algoritmas, pagrindimas, galimos nekokybės priežastys, galimai atsakingos institucijos, naudojimo požymis, naudojimo pradžia ir pabaiga, modifikavimo datos, pastabos.

2.        Identifikuoti įrašai: DV įrašo ID, įtraukimo data, įrašo statusas ir jo data, nekokybiškų įrašų skaičius.

3.        Teikimas patikrinti Nekokybiško įrašo teikimo institucijai su prašymu papildomai jį patikrinti indikatoriai. Galimos indikatorių reikšmės: 1 – įrašas teikiamas, 0 – įrašas neteikiamas.“

 

4. Išdėstau 3 lentelę „Teikiami TDS naudotojams tipiniai dokumentai“ taip:

 

„3 lentelė. Teikiami TDS naudotojams tipiniai dokumentai

 

Eil. Nr.

Tipinio dokumento pavadinimas

JA/FA duomenų buvimas

1. Mokesčių mokėtojai

1.1.

TDS duomenys apie pasirinktą juridinį asmenį

Su JA duomenimis

2. Duomenų vitrinos duomenų apžvalga

2.1.

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos duomenų apžvalga

Be JA duomenų

2.2.

Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 rodikliai pagal juridinių asmenų grupes

Be JA duomenų

2.3.

Muitinės deklaracijų skaičius ir jose deklaruotos sumos

Be JA duomenų

2.4.

Akcizų deklaracijų skaičiai ir deklaruotos sumos

Be JA duomenų

2.5.

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenys pagal institucijas

Be JA duomenų

2.6.

Pagrindinių mokesčių palyginimas pasirinktais metais

Be JA duomenų

2.7.

Pagrindiniai draudėjų faktai ir duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus

Be JA duomenų

3. Duomenų kokybė

3.1.

Įtartinos duomenų teisingumo prasme PVM deklaracijos

Su JA duomenimis

4. Patikrinimai ir pažeidimai

4.1.

Patikrinimų duomenų apžvalga

Be JA duomenų

4.2.

Administracinių teisės pažeidimų duomenų apžvalga

Be JA duomenų

4.3.

Nusikaltimų finansų sistemai duomenų apžvalga

Be JA duomenų

5. Kokybės kontrolės posistemė

5.1.

Kriterijai

Be JA duomenų

5.2.

Kontrolinės sumos

Be JA duomenų

5.3.

Nekokybiški įrašai

Be JA duomenų“

 

5. Išdėstau 4 lentelę „TDS naudotojams teikiamų tipinių dokumentų aprašymas“ taip:

 

„4 lentelė. TDS naudotojams teikiamų tipinių dokumentų aprašymas

 

1. Mokesčių mokėtojai

1.1. TDS duomenys apie pasirinktą juridinį asmenį

Pateikiamos informacijos aprašymas

Pasirinkto JA registriniai duomenys, pagrindinė ekonominė veikla ir metinė apyvarta, vidutinis apdraustųjų skaičius ir draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, sumos, PVM deklaracijos duomenys ir sumokami į VMI prie FM surenkamąsias sąskaitas mokesčiai pagal TDS duomenis.

Turinys

1.       Apie dokumentą

2.       Bendra informacija

3.       Mokesčių mokėtojų registro (MMR) duomenys

4.       Institucinis sektorius, nuosavybės forma ir pagrindinė ekonominė veikla (EV)

5.       Metinė apyvarta

6.       Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) duomenys

7.       PVM deklaracijos duomenys

8.       Sumokėti mokesčiai į VMI surenkamąsias sąskaitas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų.

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrinos "TDS subjektai", "PVM deklaracijos", "Mokėjimai į VMI sąskaitas", "Draudėjai" ir "Duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus". Dokumente panaudoti VMI prie FM, Statistikos departamento ir VSDF valdybos teikiami į TDS duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, skirtas naudoti TDS darbo vietoje ir atspausdinti A4 formato popieriuje. Atnaujinant dokumento duomenis reikia pasirinkti JA, nurodant jo 9-ženklų juridinio asmens kodą (Promt tipo dokumentas).

Paskirtis

Dokumentas skirtas TDS naudotojų darbuotojams, nagrinėjantiems konkrečių JA ekonominius-finansinius rodiklius.

Naudojantis dokumentu galima savo kompiuterio ekrane greitai gauti pagrindinę informaciją, parengtą apie pasirinktą JA pagal sukauptus TDS duomenis, atsispausdinti ją popieriuje ir išsaugoti pdf formate.

2. Duomenų vitrinos duomenų apžvalga

2.1. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos duomenų apžvalga

Pateikiamos informacijos aprašymas

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoje FR0600 visų šalies mokesčių mokėtojų bendrai deklaruojamų sumų ir joms reikšmingų deklaracijų skaičiaus kitimas laike pagal metus, pusmečius ir mėnesius. Kartu pateikiama informacija apie duomenų teisingumo prasme įtartinas deklaracijas ir jų įtaką visoje šalyje bendrai deklaruojamoms sumoms.

Turinys

1.       Įvadas

2.       Nagrinėjami rodikliai ir naudojamos sąvokos

3.       PVM deklaracijų ir jas pateikusių mokesčių mokėtojų skaičiai

4.       Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai Lietuvoje (11–15 deklaracijos langeliai)

5.       Kiti prekių tiekimo (įsigijimo) ir paslaugų teikimo sandoriai (16–21 langeliai)

6.       Pirkimo ir importo PVM (22–24 langeliai)

7.       Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVM (26–31 langeliai)

8.       Išvestiniai rodikliai: Mokėtinas į biudžetą ir Grąžintinas iš biudžeto PVM

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrina, "PVM deklaracijos". Dokumente panaudoti VMI prie FM ir Statistikos departamento teikiami į TDS duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, skirtas naudoti TDS darbo vietoje ir atspausdinti A4 formato popieriuje.

Paskirtis

Dokumentas skirtas TDS naudotojų darbuotojams, naudojantiems PVM deklaracijos duomenis.

Naudojantis dokumentu galima greitai peržvelgti ir įvertinti PVM deklaracijos FR0600 langeliuose deklaruojamus agreguotus pagal mokesčių mokėtojus duomenis bei jų kitimą laike.

2.2. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 rodikliai pagal juridinių asmenų grupes

Pateikiamos informacijos aprašymas

Pelno mokesčio metinės deklaracijos (PLN204) pagrindinių rodiklių (pelno prieš apmokestinimą, pelno mokesčio) pasiskirstymas pagal juridinių asmenų registracijos vietą, pagrindines ekonomines veiklas ir metinės apyvartos grupes

Turinys

1.   Įvadas

2.   Pelnas prieš apmokestinimą pagal EV

3.   Pelnas prieš apmokestinimą pagal apskritis

4.   Pelnas prieš apmokestinimą pagal apyvartas

5.   Pelno mokestis pagal EV

6.   Pelno mokestis pagal apskritis

7.   Pelno mokestis pagal apyvartas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrina "Pelno mokesčio deklaracijos PLN204". Dokumente panaudoti VMI prie FM ir Statistikos departamento teikiami į TDS duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas.

Paskirtis

Dokumentas skirtas TDS naudotojų darbuotojams, analizuojantiems juridinių asmenų pelną.

Naudojantis dokumentu galima greitai peržvelgti ir įvertinti Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 langeliuose deklaruojamus agreguotus pagal mokesčių mokėtojų grupes duomenis.

2.3. Muitinės importo deklaracijų skaičius ir jose deklaruotos sumos

Pateikiamos informacijos aprašymas

Muitinės procedūrų, parengtų pagal Bendrąjį administracinį dokumentą, skaičiai, deklaracijas pateikusių juridinių asmenų skaičiai, deklaruotos sumos. Pateikiami duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktas muitinės importo procedūras nuo 2004-05-01 iki paskutinio duomenų atnaujinimo datos.

Turinys

1.   Įvadas

2.   Laikotarpis, importo deklaracijų skaičius, juridinių asmenų skaičius, deklaruotų prekių statistinė vertė, apskaičiuota mokesčių

3.   Apskaičiuota mokesčių pagal muitinės procedūras

4.   Apskaičiuota mokesčių pagal Kombinuotosios nomenklatūros skyrius

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrina "Muitinės procedūros". Dokumente panaudoti Muitinės departamento, VMI prie FM ir Statistikos departamento teikiami į TDS duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas.

Paskirtis

Dokumentas skirtas duomenų apie juridinių asmenų įformintas importo deklaracijas apžvalgai.

Naudojantis dokumentu galima greitai peržvelgti ir įvertinti muitinės procedūrų, parengtų pagal Bendrąjį administracinį dokumentą skaičius, deklaruojamus duomenis.

2.4. Akcizų deklaracijų skaičiai ir deklaruotos sumos

Pateikiamos informacijos aprašymas

Akcizų deklaracijų skaičiai, deklaracijas pateikusių juridinių asmenų skaičiai, deklaruotos sumos pagal pagrindines prekių grupes.

Turinys

1.   Įvadas

2.   Deklaracijų, JA, sandėlių skaičiai

3.   Deklaruotos sumos pagal prekių grupes

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikimai į TDS duomenys

Duomenų vitrina "Akcizų deklaracijos". Dokumente panaudoti VMI prie FM ir Statistikos departamento teikiami į TDS duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas.

Paskirtis

Dokumentas skirtas TDS naudotojų darbuotojams, analizuojantiems akcizų deklaracijas.

Naudojantis dokumentu galima greitai peržvelgti ir įvertinti akcizų deklaracijų skaičius ir deklaruojamas sumas.

2.5. Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenys pagal institucijas

Pateikiamos informacijos aprašymas

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Formos 1-VP) nesuminės eilutės, kurias pildo Muitinės departamentas, Finansų ministerija ir VMI prie FM.

Turinys

1.   Įvadas

2.   Mokesčių sumos pasirinktą laikotarpį

3.   Mokesčių apyskaita

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrina "Konsoliduota F1VP". Dokumente panaudoti VMI prie FM, Muitinės departamento ir Finansų ministerijos teikiami į TDS duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, skirtas naudoti TDS darbo vietoje ir atspausdinti A4 formato popieriuje. Atnaujinant dokumento duomenis reikia pasirinkti metus.

Paskirtis

Dokumentas skirtas TDS naudotojų darbuotojams, nagrinėjantiems konkrečių institucijų surenkamus mokesčius.

Naudojantis dokumentu galima savo kompiuterio ekrane greitai gauti pagrindinę informaciją, parengtą apie VMI prie FM, Muitinės departamento, Finansų ministerijos surenkamus mokesčius, atsispausdinti ją popieriuje ir išsaugoti pdf formate.

2.6. Pagrindinių mokesčių palyginimas pasirinktais metais

Pateikiamos informacijos aprašymas

Pagrindinių mokesčių, kuriuos surenka VMI, palyginimas pagal metus, mėnesius, ekonomines veiklas ir mokesčių mokėtojų (MM) tipus.

Turinys

1.   Įvadas

2.   Mokesčiai kas mėnesį

3.   Mokesčiai pagal apskritis

4.   Mokesčiai pagal ekonominių veiklų sekcijas

5.   Mokesčiai pagal MM tipą

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrina "Mokėjimai į VMI sąskaitas". Dokumente panaudoti VMI prie FM teikiami į TDS duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, skirtas naudoti TDS darbo vietoje ir atspausdinti A4 formato popieriuje. Atnaujinant dokumento duomenis reikia pasirinkti metus.

Paskirtis

Dokumentas skirtas TDS naudotojų darbuotojams, nagrinėjantiems pagrindinius mokesčius, kuriuos surenka VMI, pagal apskritis, ekonomines veiklas ir MM tipus.

Naudojantis dokumentu galima savo kompiuterio ekrane greitai gauti pagrindinę informaciją, parengtą apie VMI surenkamus pagrindinius mokesčius, atsispausdinti ją popieriuje ir išsaugoti pdf formate.

2.7. Pagrindiniai draudėjų faktai ir duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus

Pateikiamos informacijos aprašymas

Vidutinis mėnesinis atlyginimas ir susijusių duomenų reikšmės – Valstybinio socialinio draudimo fondo rodikliai: draudžiamųjų pajamų suma, draudėjų ir apdraustųjų skaičius. Ketvirtiniai duomenys. Duomenys apie draudimo pradžią pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD). Mėnesiniai duomenys nuo 2008-01-01

Turinys

1. Įvadas

2. Vidutinis mėnesinis atlyginimas šalyje

3. Vidutinio mėnesinio atlyginimo ir susijusių duomenų reikšmės

4. Vidutinis mėnesinis atlyginimas pagal metus ir apskritis

5. 1-SD ir 2-SD pranešimų skaičius šalyje

6. Pranešimų skaičius pagal priežastis ketvirčiais

7. Pranešimų skaičius pagal apskritis ketvirčiais

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrinos "4.1 Draudėjai" ir "4.2. 1-SD ir 2-SD pranešimai". Dokumente naudojami, VSDF valdybos, VMI prie FM ir statistikos departamento duomenys.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas.

Paskirtis

Dokumentas skirtas institucijų – TDS naudotojų darbuotojams, analizuojantiems VSDF duomenis. Naudojantis dokumentu galima greitai peržvelgti ir gauti pagrindinę informaciją apie vidutinį atlyginimą šalyje, apdraustųjų skaičius, taip pat apie priėmimų ir atleidimų skaičius šalyje.

3. Duomenų kokybė

3.1. Įtartinos duomenų teisingumo prasme PVM deklaracijos

Pateikiamos informacijos aprašymas

Aktuali informacija apie duomenų teisingumo prasme įtartinas PVM deklaracijas, kurios yra sukeltos į TDS ir eksponuojamos jos naudotojams.

Aprašomi naudojami įtartinų deklaracijų išskyrimo kriterijai, pateikiama informacija apie įtartinų deklaracijų skaičių ir įtaką agreguotiems rodikliams bei pateikiami labiausiai išsiskiriantys įtartinų deklaracijų pavyzdžiai.

Bendru atveju, kaip įtartinas, naudojami kriterijai išskiria ir dalį teisingų deklaracijų. Todėl jas vadiname ne klaidingomis, o tiktai įtartinomis teisingumo prasme.

Turinys

1.   Įvadas

2.   Nagrinėjami rodikliai ir naudojami pažymėjimai

3.   Įtartinų deklaracijų skaičius pagal apskritis, pagrindines ekonomines veiklas ir apyvartas

4.   Įtartinų deklaracijų įtaka pagal mokesčių mokėtojus agreguotiems rodikliams

5.   Pardavimų kriterijus. Didelis teigiamas Pardavimų pikas vienoje deklaracijoje

6.   Suvartojimų kriterijus. Didelis teigiamas Suvartojimų pikas vienoje deklaracijoje

7.   Pirkimų kriterijus. Didelis teigiamas Pirkimų pikas vienoje deklaracijoje

8.   Pardavimo PVM kriterijus. Didelis teigiamas Pardavimo PVM pikas vienoje deklaracijoje

9.   Pirkimo PVM kriterijus. Didelis teigiamas Pirkimo PVM pikas vienoje deklaracijoje

10. Mažo PVM kriterijus. Neigiamas viso veiklos laikotarpio visas PVM

11. Mažo viso veiklos laikotarpio faktinio PVM tarifo kriterijus

12. Didelio viso veiklos laikotarpio faktinio PVM tarifo kriterijus

13. Nepriemokos kriterijus

14. Permokos kriterijus

15. Dublio kriterijus. Už tą patį laikotarpį pateiktos kelios galiojančios PVM deklaracijos

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrina "PVM deklaracijos", kuri sudaryta iš VMI prie FM ir Statistikos departamento teikiamų į TDS duomenų.

Duomenys papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki antro po ataskaitinio mėnesio 10 dienos imtinai. Atnaujinami kiekvieną savaitę pirmadieniais.

Dokumento ataskaitų atnaujinimo datos nurodytos ataskaitų pradžioje.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS.

Paskirtis

Dokumentas skirtas TDS naudotojams, naudojantiems PVM deklaracijos duomenis ir norintiems įvertinti jų patikimumą.

Dokumento pagalba galima išskirti labiausiai įtartinas duomenų teisingumo požiūriu deklaracijas ir įvertinti jų įtaką į visų PVM mokėtojų agreguotus rodiklius.

Statinė dokumento versija pdf formate skirta aktualios informacijos apie PVM deklaracijos duomenų patikimumą pateikimui betarpiškai nedirbantiems su TDS asmenims.

4. Patikrinimai ir pažeidimai

4.1. Patikrinimų duomenų apžvalga

Pateikiamos informacijos aprašymas

Dokumente pateikiamas mokestinių patikrinimų, atliktų Juridiniams asmenims, pasiskirstymas pagal metus, atlikusias institucijas. Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiamos mokestinių patikrinimų metu išaiškintos mokesčių nepriemokos.

Turinys

1. Įvadas

2. Juridinių asmenų mokestinių patikrinimų skaičiai

3. Juridinių asmenų, kuriems buvo atlikti mokestiniai patikrinimai, pasiskirstymas

4. Patikrinimo metu išaiškintos mokesčių nepriemokos

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrinos "Patikrinimai", "VMI atlikti patikrinimai", "FNTT atlikti patikrinimai" kurios sudarytos iš VMI prie FM, FNTT ir Statistikos departamento teikiamų į TDS duomenų.

Duomenys papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS.

Paskirtis

Dokumento pagalba galima greitai apžvelgti TDS naudotojams eksponuojamus pirminius duomenis apie mokestinius patikrinimus.

Dokumentas skirtas TDS naudotojams, naudojantiems duomenis apie mokestinius patikrinimus.

Statinė dokumento versija pdf formate skirta informacijos apie mokestinius patikrinimus pateikimui betarpiškai nedirbantiems su TDS asmenims.

4.2. Administracinių teisės pažeidimų duomenų apžvalga

Pateikiamos informacijos aprašymas

Dokumente pateikiami administracinius teisės pažeidimus įvykdžiusių Fizinių asmenų ir su jais susijusių Juridinių asmenų skaičiai, susijusių Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiami nagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičiai pagal jas nagrinėjusias institucijas ir jų padalinius, pažeidimų pasiskirstymas pagal rūšis bei nustatytiems pažeidimams priskaičiuotos ir sumokėtos baudos.

Turinys

1. Įvadas

2. Administracinių teisės pažeidimų bylų ir jose dalyvavusių asmenų skaičiai

3. Su administraciniais teisės pažeidimais susijusių juridinių asmenų pasiskirstymas

4. Nustatytiems administraciniams teisės pažeidimams priskaičiuotos ir sumokėtos baudos bei pažeidimų pasiskirstymas pagal ATPK skirsnius

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrinos "Administraciniai teisės pažeidimai", "VMI nustatyti ATP", "FNTT nustatyti ATP", kurios sudarytos iš VMI prie FM, FNTT ir Statistikos departamento teikiamų į TDS duomenų.

Duomenys papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS.

Paskirtis

Dokumento pagalba galima greitai apžvelgti TDS naudotojams eksponuojamus pirminius duomenis apie administracinius teisės pažeidimus.

Dokumentas skirtas galutiniams TDS naudotojams, naudojantiems duomenis apie administracinius teisės pažeidimus.

Statinė dokumento versija pdf formate skirta informacijos apie administracinius teisės pažeidimus pateikimui betarpiškai nedirbantiems su TDS asmenims.

4.3. Nusikaltimų finansų sistemai duomenų apžvalga

Pateikiamos informacijos aprašymas

Dokumente pateikiami nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus padariusių Fizinių ir Juridinių asmenų skaičiai, Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiami nagrinėtų nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų bylų skaičiai pagal jas nagrinėjusią instituciją ir jos padalinius, bylų iškėlimo priežastis. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius.

Turinys

1. Įvadas

2. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų bylų ir jose dalyvavusių asmenų skaičiai

3. Juridinių asmenų, kurie dalyvavo nusikaltimų finansų sistemai bylose, pasiskirstymas

4. Bylų iškėlimo priežastys ir pažeidimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Duomenų vitrina "Nusikaltimai finansų sistemai", kuri sudaryta iš VMI prie FM, FNTT ir Statistikos departamento teikiamų į TDS duomenų.

Duomenys papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai.

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS.

Paskirtis

Dokumento pagalba galima greitai apžvelgti TDS naudotojams eksponuojamus pirminius duomenis apie nusikaltimus finansų sistemai.

Dokumentas skirtas TDS naudotojams, naudojantiems duomenis apie nusikaltimus finansų sistemai.

Statinė dokumento versija pdf formate skirta informacijos apie nusikaltimus finansų sistemai pateikimui betarpiškai nedirbantiems su TDS asmenims.

5. Kokybės kontrolės posistemė

5.1. Kriterijai

Pateikiamos informacijos aprašymas

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) kokybės kontrolės posistemės (KKP) kriterijų (KR), kurie naudojami identifikuojant TDS duomenų vitrinose (DV) eksponuojamų duomenų nekokybiškus įrašus, apžvalga.

Identifikuotų nekokybiškų įrašų absoliutiniai ir santykiniai (atžvilgiu visų eksponuojamų įrašų) skaičiai grafikų ir lentelių pavidale pagal kiekvieną KKP naudojamą kriterijų ir pagal DV ETL procedūrų datas pradedant 2009-04-01.

Turinys

1.         Įvadas

2.         Kriterijų santrauka

3.         TDS subjektai

4.         Konsoliduota F1VP

5.         F1VP nuometų pradžios

6.         F1VP už vieną mėnesį

7.         Mokėjimai į VMI sąskaitas

8.         Akcizų deklaracijos

9.         PVM deklaracijos

10.       Prekių tiekimo į ES ataskaitos

11.       Muitinės procedūros

12.       Importo mokesčiai

13.       PLN204

14.       PLN204A

15.       Draudėjai

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Naudojama KKP vitrina „Kriterijai“

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS.

Paskirtis

Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems detaliau susipažinti su KKP naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijais ir jų naudojimo rezultatais.

Dokumento kopija pdf formate gali būti naudojama teikiant informaciją apie KKP ir TDS duomenų bei informacijos kokybę.

5.2. Kontrolinės sumos

Pateikiamos informacijos aprašymas

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) kokybės kontrolės posistemėje (KKP) nagrinėjamų TDS duomenų vitrinų (DV) kontrolinių sumų (KS) reikšmių dinamika laike pagal DV ETL procedūrų datas.

Informacija pateikiama grafikų ir lentelių pavidale visoms DV kartu ir kiekvienai DV atskirai. Pirmuoju atveju nagrinėjama tiktai viena KS - DV eksponuojamų įrašų skaičius ir informacija pateikiama pagal metus ir savaites. Antruoju atveju nagrinėjamos visos konkrečios DV atveju naudojamos KS ir informacija pateikiama pagal šios DV ETL procedūrų datas.

Nurodomos naudojamų KS reikšmės ir santykiniai TDS duomenų kokybės rodikliai, nusakantys nekokybiškų įrašų įtaką KS reikšmėms.

Nagrinėjami 5 rūšių nekokybiški įrašai: nepilni, neteisingi, dubliuojantys vienas kitą, įtartini teisingumo prasme ir visi išvardyti kartu.

Turinys

1.         Įvadas

2.         Visos DV

3.         TDS subjektai

4.         Konsoliduota F1VP

5.         F1VP nuometų pradžios

6.         F1VP už vieną mėnesį

7.         Mokėjimai į VMI sąskaitas

8.         Akcizų deklaracijos

9.         PVM deklaracijos

10.       Prekių tiekimo į ES ataskaitos

11.       Muitinės procedūros

12.       Importo mokesčiai

13.       PLN204

14.       PLN204A

15.       Draudėjai

16.       Patikrinimai

17.       VMI atlikti patikrinimai

18.       FNTT atlikti patikrinimai

19.       ATP

20.       VMI nustatyti ATP

21.       FNTT nustatyti ATP

22.       Nusikaltimai finansų sistemai

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Naudojama KKP vitrina „Kontrolinė sumos“

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS.

Paskirtis

Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems susipažinti su TDS duomenų ir informacijos kokybės rodikliais bei jų dinamika laike.

Dokumento kopija pdf formate skirta naudoti teikiant informaciją visiems suinteresuotiems asmenims apie TDS duomenų ir informacijos kokybę.

5.3. Nekokybiški įrašai

Pateikiamos informacijos aprašymas

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) kokybės kontrolės posistemėje (KKP) identifikuotų TDS duomenų vitrinose (DV) eksponuojamų duomenų nekokybiškų įrašų sąrašas pagal nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijus pasirinkus norimą DV.

Dokumente nurodomi tiktai neteisingi, dubliuojantys vienas kitą ir įtartini teisingumo prasme įrašai. KKP identifikuoti nepilni įrašai nenurodomi. Jeigu įtraukti visose DV eksponuojamus įrašus, tai šiam BO dokumentui jų būtų perdaug.

Turinys

1.         Įvadas

2.         Nekokybiški įrašai

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Naudojamos DV ir teikiami į TDS duomenys

Naudojama KKP vitrina „Nekokybiški įrašai“

Dokumento tipas

Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS.

Paskirtis

Dokumentas yra sudėtinė KKP dalis. Jis skirtas įgaliotiems naudotis TDS asmenims, norintiems detaliau susipažinti su KKP naudojamais nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijais ir jų naudojimo rezultatais.“

 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Aurimas Matulis