LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ, UPIŲ BASEINŲ, UPIŲ PABASEINIŲ IR PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KATEGORIJŲ KLASIFIKATORIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 7 d. Nr. D1-752

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 (Žin., 2000, Nr. 80-2422; 2009, Nr. 103-4318), 20 ir 21 punktais,

tvirtinu pridedamus:

1.Upių baseinų rajonų klasifikatorių.

2. Upių baseinų klasifikatorių.

3. Upių pabaseinių klasifikatorių.

4. Paviršinių vandens telkinių kategorijų klasifikatorių.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. D1-752

 

UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ Klasifikatorius

 

Eil. Nr.

Kodas

Upių baseinų rajonas

1.

LT1

Nemuno upių baseinų rajonas

2.

LT2

Ventos upių baseinų rajonas

3.

LT3

Lielupės upių baseinų rajonas

4.

LT4

Dauguvos upių baseinų rajonas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. D1-752

 

UPIŲ BASEINŲ Klasifikatorius

 

Eil. Nr.

Kodas

Upės baseinas

1.

LT11

Nemuno upės baseinas

2.

LT12

Lietuvos pajūrio upių baseinas

3.

LT16

Priegliaus upės baseinas

4.

LT23

Ventos upės baseinas

5.

LT27

Šventosios upės baseinas

6.

LT28

Bartuvos upės baseinas

7.

LT34

Mūšos (Lielupės) upės baseinas

8.

LT45

Dauguvos upės baseinas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. D1-752

 

UPIŲ PABASEINiŲ Klasifikatorius

 

Eil. Nr.

Kodas

Upės pabaseinis

1.

LT1100

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) upių pabaseinis

2.

LT1111

Merkio upės pabaseinis

3.

LT1120

Neries mažųjų intakų (su Nerimi) upių pabaseinis

4.

LT1121

Žeimenos upės pabaseinis

5.

LT1122

Šventosios upės pabaseinis

6.

LT1130

Nevėžio upės pabaseinis

7.

LT1140

Dubysos upės pabaseinis

8.

LT1150

Šešupės upės pabaseinis

9.

LT1160

Jūros upės pabaseinis

10.

LT1170

Minijos upės pabaseinis

11.

LT3400

Lielupės upės mažųjų intakų pabaseinis

12.

LT3410

Mūšos upės pabaseinis

13.

LT3420

Nemunėlio upės pabaseinis

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. D1-752

 

Paviršinių VANDENS TELKINIŲ KATEGORIJŲ Klasifikatorius

 

Eil. Nr.

Kodas

Paviršinio vandens telkinio kategorija

1.

1

Upė

2.

2

Kanalas

3.

3

Natūralus ežeras

4.

4

Užtvenktas ežeras

5.

5

Tvenkinys

6.

6

Dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys

7.

7

Tarpiniai vandens telkiniai

8.

8

Pakrantės vandens telkiniai

9.

9

Teritoriniai vandens telkiniai

 

_________________