LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 10 d. Nr. XI-544

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868, Nr. 117-4368; 2009, Nr. 77-3166)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 11 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Be aukciono išnuomotos valstybinės žemės nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, kai į šią žemę atkuriamos nuosavybės teisės, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, nustatytus atvejus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________