LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-542

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802)

 

1 straipsnis. 38 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir papildymas 5 ir 6 dalimis

1. Pakeisti 38 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio reikalavimus atitinkantiems produktams, kuriuose biologinės kilmės priemaišų dalis yra 30 procentų arba didesnė, taikomas šio Įstatymo 33–37 straipsniuose nustatytas akcizo tarifas, sumažintas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) produkto tonoje.“

2. Papildyti 38 straipsnį 5 dalimi:

5. Kitiems šio straipsnio reikalavimus atitinkantiems produktams, nenurodytiems šio straipsnio 4 dalyje, taikomas šio Įstatymo 33–37 straipsniuose nustatytas akcizo tarifas, sumažintas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais), viršijančią teisės aktuose nustatytą privalomų biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais).“

3. Papildyti 38 straipsnį 6 dalimi:

6. Šiame straipsnyje nurodytas akcizo tarifas taikomas tik centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka išduotą atitinkamą leidimą turinčių asmenų pagamintiems mišiniams, nurodytiems šiame leidime.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________