LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 8 d. Nr. XI-534

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 99-1958; 2000, Nr. 41-1167, Nr. 64-1923; 2005, Nr. 71-2558; 2007, Nr. 8-314)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pensininkui mirus, pensija išmokama jį palaidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma.“

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

2. Sprendimai dėl išmokų laidojusiems asmenims už pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjus, mirusius iki šio įstatymo įsigaliojimo, priimami šių pensijų gavėjų mirties dieną galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________