LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 m. SAUSIO 17 d. ĮSAKYMO Nr. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 3 d. Nr. V-988

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti būtinąsias ir geros kokybės medicininės reabilitacijos paslaugas bei tinkamą medicininės reabilitacijos organizavimą ir atsižvelgdamas į 2009 m. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimą Nr. 6/4:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407, Nr. 37-1345, Nr. 54-2032):

1.1. Išdėstau 2.3 punktą taip:

2.3. p a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal kuruojamą sritį.“

1.2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 10 punktą taip:

10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Eil.Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio/ ambulatorinio apsilankymo*/ palaikomosios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** vieno apsilankymo bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio/ ambulatorinio apsilankymo*/ palaikomosios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** vieno apsilankymo bazinė kaina (balais)

1.

Reabilitacija III

201,5

205,3

2.

Reabilitacija II,Pakartotinė reabilitacija

134,2

136,6

3.

Ambulatorinė reabilitacija* II

57,8

58,9

4.

Ambulatorinė reabilitacija* I

48,2

5.

Sveikatos grąžinamasis gydymas

85,1

6.

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

101,2

103,5

7.

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

86,8

88,7

8.

Palaikomoji reabilitacija namuose dėl nervų sistemos ligų**

49,79

49,79

9.

Vaiką slaugantis asmuo

28,9

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Medicininės reabilitacijos paslaugų etapų. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo bendrųjų reikalavimų aprašo:

1.3.1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Pakartotinė, palaikomoji reabilitacija ir palaikomoji reabilitacija namuose.“

1.3.2. Papildau šiuo 4.4 punktu:

4.4. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims iki 18 metų, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas dėl šių priežasčių: G 04; G 35; G 95; G 99.2; S 14.0; S 14.1; T 09.3; T 91.3 ir kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.“

1.3.3. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Palaikomąją reabilitaciją ir palaikomąją reabilitaciją namuose skiria šeimos (gydantis) gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvadomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei nurodyti skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).“

1.3.4. Papildau šiuo 161 punktu:

161. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama po antrojo medicininės reabilitacijos etapo. Palaikomąją reabilitaciją namuose teikia ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga.“

1.3.5. Papildau šiuo 31 punktu:

31. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos namuose:

31.1. Nepertraukiamai teikiamos 3 kartus per savaitę. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių.

31.2. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas namuose teikia šie specialistai:

31.2.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (ne rečiau kaip 2 k. per metus);

31.2.2. kineziterapeutas;

31.2.3. ergoterapeutas.

31.3. Teikiamos paslaugos:

31.3.1. kineziterapijos;

31.3.2. masažo;

31.3.3. ergoterapijos.“

1.4. Nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo antrojo skyriaus pirmojo skirsnio „Pirmasis medicininės reabilitacijos arba sveikatos grąžinamojo gydymo (nemedikamentinio gydymo) etapas“:

1.4.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Po nugaros smegenų pažeidimų, operacijų T 09.3; T 91.3; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; M 48.0.“

1.4.2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Po nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų G 95.“

1.4.3. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo antrą skyrių „Vaikų nervų sistemos ligos“ šiuo skirsniu:

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA NAMUOSE

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

Encefalitas, mielitas, encefalomielitas G 04

Išsėtinė (dauginė) sklerozė G 35

Kitos nugaros smegenų ligos G 95

Mielopatija G 99.2 sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (stuburo piktybiniai navikai C 41.2; nugaros smegenų dangalų piktybiniai navikai C 70.1; nugaros smegenų piktybiniai navikai C 72.0; stuburo gerybiniai navikai D 16.6; nugaros smegenų dangalų gerybiniai navikai D 32.1; nugaros smegenų gerybiniai navikai D 33.4; spondilolistezė M 43.1; stuburo stenozė M 48.0)

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas S 14.0

Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai S 14.1

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas T 09.3

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai T 91.3

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

Nepertraukiamai 3 kartus per savaitę. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių

1.5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Medicininės reabilitacijos paslaugų etapų. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo bendrųjų reikalavimų aprašo:

1.5.1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Pakartotinė, palaikomoji reabilitacija ir palaikomoji reabilitacija namuose.“

1.5.2. Išdėstau 4.1 punktą taip:

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; C 72.2–8; D 16.6; D 32.0; D 32.1; D 33.0; D 33.1; D 33.4 (G 00; G 03–04; G 06.0 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 20–G 21; G 23; G 35, G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0–1; G 95.0–2; G 99.2; (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0–69.8; M 02–M 03; M 05–M 06; M 07; M 08; M 10; M 11; M 16; M 17; M 19; M 30–35; M 36.2; M 43.1; M 45; M 47.2; M 48.0 (S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 72; T 02; (S 06; T 09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); T 90.5; T 91.3. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.“

1.5.3. Papildau šiuo 4.4 punktu:

4.4. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis dėl šių priežasčių: G 04; G 35; G 95; G 99.2; S 14.0; S 14.1; T 09.3; T 91.3, ir kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.“

1.5.4. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po gydymo stacionarinėje ASPĮ. Į reabilitacijos įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo stacionarinio gydymo ir pirmojo reabilitacijos etapo pabaigimo, t. y. nuo formos Nr. 027/a ar epikrizės išrašymo datos. TLK dešimčiai dienų išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Jeigu pacientas atvyksta vėliau, ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija turi įvertinti reabilitacijos tikslingumą. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas yra indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantis gydytojas. Antrojo etapo pradžios data turi būti nurodyta formoje Nr. 027/a ar epikrizėje.“

1.5.5. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Palaikomąją reabilitaciją ir palaikomąją reabilitaciją namuose skiria šeimos (gydantis) gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).“

1.5.6. Papildau šiuo 181 punktu:

181. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama po antrojo medicininės reabilitacijos etapo. Palaikomąją reabilitaciją namuose teikia ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga.“

1.5.7. Papildau šiuo 33 punktu:

33. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos namuose:

33.1. Nepertraukiamai teikiamos 3 kartus per savaitę. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių.

33.2. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas namuose teikia šie specialistai:

33.2.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (ne rečiau kaip 2 k. per metus);

33.2.2. kineziterapeutas;

33.2.3. ergoterapeutas.

33.3. Teikiamos paslaugos:

33.3.1. kineziterapijos;

33.3.2. masažo;

33.3.3. ergoterapijos.“

1.6. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašą nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr. V-50

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. V-988 redakcija)

 

medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo SpecialiŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

Asmenims po sunkios ligos ar traumos, dėl grįžtamų trumpalaikių biosocialinių funkcijų sutrikimų, skiriama ambulatorinė reabilitacija I ir (ar) ambulatorinė reabilitacija II, dėl ilgalaikių, tačiau kompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų – reabilitacija.

Medicininės reabilitacijos indikacijos – ligos, išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) (toliau – TLK-10).

Asmenys, turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma kompensuoti, arba kai pacientai yra asocialūs, stokoja motyvacijos arba dėl suvokimo sutrikimo bei dėl kitų priežasčių negali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, nereabilituojami.

Sergantiems onkologinėmis ligomis po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 balų, skiriama slauga.

Pacientai į reabilitacijos skyrius siunčiami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos poūmiu ligos periodu.

 

I. medicininės REABILITACIJOS BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS

 

1. Nekoreguotos metabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

2. Kepenų, kasos funkcijų III laipsnio funkcijos nepakankamumas.

3. Įvairios kilmės dažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai, didelė anemija, kai Hb yra mažiau nei 80g/l.

4. Bet kokios kilmės echinokokas ir kitos parazitozės B 67.

5. Ūmios infekcinės ligos.

6. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A 15.0–1; A 15.5; A 15.7–9.

7. Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonorėja, trichomonoze ir kt.) A 50–A 64.

8. Psichikos ligos su asmenybės desocializacija F 00; F 02; F 03; F 05; F 10–F 29; F 60; F 63; F 65; F 72–F 73.

9. Komplikuoti skilvelių ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas IV f. kl. pagal NYHA.

10. III ir didesnio laipsnio pragulos*.

11. Ūmus osteomielitas.

12. IV klinikinės grupės onkologiniai pacientai.

13. III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (išskyrus pulmonologinės reabilitacijos skyrius).

14. Įvairios pūlinės (plaučių) ligos, esant didelei intoksikacijai (J 85; J 86).

15. Pūlinės odos ligos, užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).

16. Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

17. Ūmi giliųjų venų trombozė.

18. Esant gretutinėms ligoms, trukdančioms 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos programoje.

 

Pastabos: 1. Esant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumui, dėl gretutinių ligų gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekamos hemodializės.

2. Jei yra trečio laipsnio pragulų, iš pradžių skiriamas chirurginis gydymas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje, tada – medicininė reabilitacija arba, jei yra konservatyvaus gydymo galimybė ir nėra medicininės reabilitacijos priemonių taikymo apribojimų, suderinus su reabilitacijos skyrių vedėjais, gali būti skiriama medicininė reabilitacija.

3. Pacientams, sergantiems onkologinėmis ligomis, per 10 darbo dienų skiriamos 5 (vidutiniškai) psichologo konsultacijos, taikoma meno terapija, aromaterapija ir kt.

 

II. Nervų sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminės ligos C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 04; G 09; G 35; G 95; G 99.2; M 43.1; S 14.0–1; S 24.0; S 24.1; S 34.0–1; S 34.3; T 09.3; I 69.0–8; T 90.5; T 91.3.

2. Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0–1; G 00; G 02.0; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0–1; I 60–I 64; S 06; T 70.3.

3. Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios nervų sistemos ligos G 35; G 37.

4. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas G 20–G 21.

5. Paveldėtoji ir idiopatinė bei uždegiminė polineuropatija G 60–G 63.

6. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 70–G 71.

7. Po tarpslankstelinių diskų, spondiliolistezių, stuburo stenozių operacijų M 43.1; M 48.0; M 50–M 51.

8. Radikulopatijos G 55; M 47.

9. Epilepsija G 40.0–8.

10. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.

11. Po nervų sužalojimo S 14.3; S 44.0–2; S 54.0–2; S 74.0–1; S 84.0–1.

12. Mononeuropatijos C 47; G 56; G 57; G 58–G 59.

13. Cerebrinis paralyžius G 80–G 83.

14. Dorsalgija M 54.

15. Migrena G 43.

16. Galvos skausmai G 44.

17. Praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai G 45.

18. Trišakio nervo ligos G 50.

19. Veidinio nervo ligos G 51.

20. Autonominės nervų sistemos ligos G 90; G 99.0.

21. Vibracinė liga T 75.2; Z 57.7.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje arba asmens sveikatos istorijoje, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ir forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas urologas, gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas kardiologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas gastroenterologas, gydytojas dietologas, gydytojas psichiatras ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų *

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 04; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3; (T 91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

Paraplegijos, paraparezės

ASIA–D atveju arba kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

24

Po galvos smegenų pažeidimų *

A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 00; G 02.0; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0; G 93.1; I 60–I 64; S 06; (G 09; I 69.0–8; T 90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

Bartelio indeksas 35–45 balai,

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

40

Bartelio indeksas 50–65 balai

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

32

Bartelio indeksas 70–80 balų,

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

24

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos * G 35; G 37

Po paūmėjimo, Bartelio indeksas iki 80 balų

20

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas* G 20–G 21

Barthel indeksas iki 80 balų

20

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos *

G 10–G 13; G 23; G 70–G 71; G 60–G 63

Bartelio indeksas iki 80 balų

20

Po tarpslankstelinių diskų, spondilolitezių, stuburo stenozių operacijų

M 50–M 51; M 43.1; M 48.0

Ne vėliau kaip po 2 savaičių po operacijos

Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

20

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas kardiologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas gastroenterologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminės ligos*

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4;G 04; G 35; G 95; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3;

(T 91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

Tetraplegija, esant ASIA– A, B, C tipo pažeidimui:

 

C2–C5 lygyje

100

C6–C7 lygyje

100

Tetraplegija,

esant ASIA– D tipo pažeidimui

70

Paraplegija,

esant ASIA–A,B,C tipo pažeidimui

100

Paraplegija,

esant ASIA–D tipo pažeidimui,

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

Po galvos smegenų pažeidimų*

A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 00; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0; G 93.1; I 60–I 64; S 06; (G 09; I 69.0–8; T 90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

Bartelio indeksas 30 ir mažiau balų, pirmenybė teikiama darbingo amžiaus asmenims

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos – ligonis turi vykdyti nurodymus, galėti aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

54

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos, Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas* G 20; G 21; G 35; G 37

Kai ryškiai pablogėja funkcinė būklė, Bartelio indeksas ne daugiau kaip 45 balai

30

Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos* G 10–G 13; G 23; G 61; G 70–G71

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 45 balai

Ligos eiga stabilizuota, ligonis gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

40

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminės ligos C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4;G 04; G 35; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3;

Tetraplegija esant ASIA–A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

14

 

Paraplegija esant ASIA–A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

14

 

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 06; G 93.0; G 00; G 03–G 04; G 81–G 83; G 95.2; G 93.1; I 60–I 64; S 06

Mini Mental testas – 11–30 balų

14

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G 35; G 37

Po paūmėjimo

Mini Mental testas – 11–30 balų

14

 

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas G 20–G 21

Mini Mental testas – 11–30 balų

14

 

Uždegiminės polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 60–63 G; G70–G 71;

Ligos eiga stabili

14

 

Po tarpslankstelinių diskų operacijų ( 2 sav. po operacijos) M 43.1; M 48.0; M 50–M 51

 

14

 

Vibracinė liga T 75.2; Z 57.7

 

14

 

Radikulopatijos ir nervų pažeidimai C 47; G 51; G 54, G 55.1; G 55.2; G 56–G 57; M 47; M 50–M 51; S 14.3, S 44.0–2; S 54.0–2; S 74.0–1; S 84.0–1

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

14

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

 

Po galvos smegenų pažeidimų C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 09; G 80– G 83; G 93.0– 1; I 69.0– 8; T 90.5

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G 35; G 37

 

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 20–G 21; G 23; G 60–63; G 70–G 71

Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA NAMUOSE

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

Encefalitas, mielitas, encefalomielitas G 04

Išsėtinė (dauginė) sklerozė G 35

Kitos nugaros smegenų ligos G 95

Mielopatija G 99.2 sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (stuburo piktybiniai navikai C 41.2; nugaros smegenų dangalų piktybiniai navikai C 70.1; nugaros smegenų piktybiniai navikai C 72.0; stuburo gerybiniai navikai D 16.6; nugaros smegenų dangalų gerybiniai navikai D 32.1; nugaros smegenų gerybiniai navikai D 33.4; spondilolistezė M 43.1; stuburo stenozė M 48.0)

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas S 14.0

Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai S 14.1

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas T 09.3

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai T 91.3

Asmenys, baigę antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis, kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

Nepertraukiamai 3 kartus per savaitę. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių

 

III. JUDAMOJO – ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Po daugybinių kaulų lūžių T 02.

2. Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S 42.2–4; S 42.7; S 49.7; S 52.2–7; S 72; S 82; S 83.2; S 92.0.

3. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; M 05–M 06; M 15–M 17; M 19; M 75; S 72.

4. Po sąnario pakeitimo operacijų M 15–M 17; M 19; Z 96.6.

5. Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo, dauginių išnirimų S 12; S 13.3; S 22.0–1; S 32.

6. Po nudegimų T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9.

7. Ligonio paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu T 05.0–6; T 11.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8.

8. Reumatoidinis artritas, podagra, kitos kristalinės artropatijos, ankilozuojantis spondilitas, jaunatvinis artritas M 05–M 06; M 08; M 10; M 11; M 45.

9. Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M 15–M 17; M 19.

10. Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 05.4–5; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Z 89.1–9.

11. Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio ar ilgųjų kaulų lūžimu M 80.

12. Artritai, periartritai ir artropatijos M 02–M 03; M 12.5; M 14; M 75.

13. Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35.

14. Psoriazė, hemofilinė artropatija M 07; M 36.2.

15. Po raumenų ir sausgyslių traumos, kita patologija C 49.0–6; C 81–C 82; S 43; S 46; S 73; S 76; S 83; S 86; S 93.2.

16. Ūmus ir poūmis reumatinis artritas I 00.

17. Uždegiminės spondilopatijos, spondiliozė su radikulopatija M 46; M 47.2.

18. Psoriatinės ir enteropatinės artropatijos M 07.

19. Įgytos galūnių deformacijos M 20; M 21.

20. Girnelės ligos M 22.

21. Kelio sąnario pažeidimai M 23; M 24.

22. Kitos sąnarių ligos M 25.

23. Dorsopatijos M 40–M 53.

24. Raumenų ligos M 60–M 62.

25. Sinovijos ir sausgyslių ligos M 65–M 67.

26. Bursitai M 70.

27. Entezopatijos M 76; M 77.

28. Kaulo vientisumo pažeidimai M 84.

29. Kaklo raumenų ir sausgyslių sužalojimas S 16.

30. Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98.

31. Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 15 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir ligų C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S72; S 82; S 83.2; S 83.7; S 86.0; T02 *

Kai ligonį jau galima aktyvinti, Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

20

Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; M 05–M 06; M 15–M 17; M 19; S 72* (sergant onkologinėmis ligomis ir po specifinio gydymo)

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

20

Po sąnario pakeitimo operacijos M 17

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

24

Po sąnario pakeitimo operacijų M 15; M 16; M 19; Z 96.6

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

18

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S 22.0–1; S 32

Kai ligonį galima aktyvinti, Bartelio indeksas mažiau kaip 80 balų

20

Po nudegimų (po stacionarinio gydymo) T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9

Bartelio indeksas iki 80 balų

20

Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C 49.0–6

Hodžkino liga, difuzinė ne Hodžkino limfoma C 81–C 82

Karnovskio indeksas 50–60 balų

20

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu** T 05.0–6; T 11.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

 

24

Pastovus protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo T 11.6; Y 83.5; Q 71–Q 72; T 05.0–6; Z 89.1–8*

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

16

Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 05.4–5; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Z 89.1–9

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 30 balų

16

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

16

Reumatoidinis artritas, ne didesnis kaip II laipsnio aktyvumas ir ne mažesnis kaip II laipsnio funkcijos sutrikimas M 05–M 06 *

Ankilozinis spondilitas M 45 *

Spondiliozė su artropatija M 47.2*

Jaunatvinis artritas M 08*

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 07; M 10*; M 11*

Artropatijos M 02–M 03*

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35*

Po paūmėjimo, Keitelio indeksas 65 ar mažiau balų

18

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė (II–III st., II laipsnio ir didesnio funkcijos nepakankamumo atvejais) M 16* ; M 17 *; M 19 *

Modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

18

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

** Papildomos sąlygos: galimybė pritaikyti protezą.

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas kardiologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Daugybiniai kaulų lūžiai T 02 *

Bartelio indeksas ne daugiau 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų, vykdant reabilitaciją vienu ciklu

30

Vykdant reabilitaciją dviem etapais. Pirmas ciklas, kai yra statinio kojų kaulų apkrovimo kontraindikacija, tačiau nėra kontraindikacijų mokant atlikti apsitarnavimo veiksmus vežimėlyje.

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų.

12

Antras ciklas, vykdant reabilitaciją dviem etapais (kai nėra aktyvios reabilitacijos kontraindikacijų, grąžinant vaikščiojimo funkciją).

18

Po dubens ir kojų kaulų lūžimų C 40.2–3; C 41.4; D 16.2–3; D 16.8; S 72*

Esant ne mažiau kaip 2 gretutinėms ligoms arba komplikuotai eigai. Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų

24

Reumatoidinis artritas, jaunatvinis artritas, ankilozuojantis spondilitas M 05–M 06*; M 08*; M 45*

Spondiliozė su radikulopatija M 47.2*

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 10*; M 11*

Artropatijos M 02–M 03*

Esant ne mažiau kaip 2 gretutinėms ligoms arba komplikuotai ligos eigai, Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų, pacientas gali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

24

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio lūžiu M 80

Poūmiu ligos periodu, esant grįžtamiems biosocialinių funkcijų sutrikimams. Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

12

 

Hemofilinė artropatija M 36.2

II–III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitelio indeksas 70–85 balai (modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų)

12

 

Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96

Gresia darbingumo pagal profesiją praradimas

12

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Po dauginių kaulų lūžimų T 02

Kai ligonį galima aktyvinti

14

 

Po ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžių ir ligų C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S 42.2–4; S 42.7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 92.0

Kai ligonį galima aktyvinti

14

 

Po sąnario operacijų C 40.1–3; D 16.1–3; M 05–M 06; M 08; M 15–M 17; M 19; M 75; S 43.4; S 72 (esant onkologiniams ligoms ir po specifinio gydymo)

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

14

 

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S 22.0–1; S 32.0

Kai ligonį galima aktyvinti

14

 

Po nudegimų T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8; T 95.9

Po stacionarinio gydymo

14

 

Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C 49.0–6

Hodžkino liga, difuzinė ne Hodžkino limfoma C 81–C 82

Karnovskio indeksas daugiau kaip 60 balų

14

 

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu bei vaikščioti* T 05.0–6; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

 

14

 

Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos M 05–M 06; M 12.5; M 14; M 16; M 17; M 19

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 10; M 11

Artropatijos M 02–M 03

Poūmiame periode; Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

14

 

Ankilozinis spondilitas M 45

Spondiliozė su radikulopatija M 47.2

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai

14

 

Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 11.6; T 13.6; T 05.4; Y 83.5

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

14

 

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai), sisteminiai vaskulitai M 30–M 35

 

14

 

Raumenų ir sausgyslių pažeidimai C 49; S 43; S 46; S 73; S 76; S 83; S 86; S 93.2.

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

14

 

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98

 

14

 

* Papildomos sąlygos: protezo pritaikymas.

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir ligų S 72; T 02

 

Reumatoidinis artritas M 05–M 06; M 08

Ankilozinis spondilitas M 45

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35

Spondiliozė su radikulopatija M 47.2

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 07; M 10; M 11

Artropatijos M 02–M 03

 

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M 16 ; M 17; M 19

Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

Hemofilinė artropatija M 36.2

II–III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

20

 

IV. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Miokardo infarktas I 21–I 22.

2. Po širdies ir kraujagyslių operacijų, po širdies persodinimo operacijos C 38.0; C 45.2; D 15.1; Q 21; S 26; Z 94.1; Z 95.

3. Krūtinės angina I 20.0; I 20.1; I 20.8.

4. Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzija I 10–I 13.

5. Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08.

6. Kardiomiopatijos I 42.0–5; I 42.7.

7. Plaučių arterijos trombembolija I 26.0; I 26.9.

8. Reumatas su širdies pažeidimu ar chorėja I 01–2; I 09.

9. Lėtinė išeminė širdies liga I 25.

10. Nereumatinės vožtuvų ydos I 34–I 37.

11. Galūnių arterijų aterosklerozė I 70.2.

12. Rejno liga, obliteruojantis trombangitas I 73.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Kardiologinių ligonių reabilitacijos skyriui vadovauja kardiologas (baigęs reabilitacijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus) arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (baigęs kardiologijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus).

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, ergoterapija – 2 procedūros.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, antrinė ligos prevencija ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas neurologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Miokardo infarktas (poūmiu periodu iki 2 mėn.) I 21–I 22

Širdies nepakankamumas (ŠN) I–III funkcinė klasė pagal NYHA

18

 

Krūtinės angina I 20.0

Didelės rizikos, stabilizuota

14

 

Krūtinės angina I 20.8

Krūtinės anginos III funkcinė klasė, patvirtinta instrumentiniais tyrimais

14

 

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C 38.0; C 45.2; D 15.1; Q 21; S 26; Z 94.1; Z 95.1–4; Z 95.8

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

20

 

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.) Z 95.0

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

12

 

Po širdies ir kraujagyslių operacijų, tik esant komplikuotai eigai (iki 2 mėn.) Z 95.5

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Kardiomiopatija I 42.0–5; I 42.7

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas, antrinė ligos prevencija ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Krūtinės angina I 20.1

Yra stabili stenokardija, funkcinė klasė I–II, patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys)

10

 

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

10

 

Kardiomiopatija I 42.0–5; I 42.7

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Ambulatorinę reabilitaciją ir antrinę prevenciją vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra stacionariniai kardiologijos skyriai, ambulatorinės reabilitacijos skyriai.

Reabilitacijos specialistų komandai vadovauja gydytojas kardiologas, turintis reabilitacijos ir antrinės prevencijos specializaciją, arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, turintis dokumentą, patvirtinantį baigtus tobulinimosi kursus kardiologijos ir antrinės prevencijos srityje.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas, antrinė ligos prevencija ir kitos paslaugos.

Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Po ūmaus miokardo infarkto I 21–I 22

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Po širdies operacijų (aortokoronarinio šuntavimo, koronarų angioplastikos bei stentavimo) Z95

Ne vėliau kaip 2 mėn. po operacijos

14

 

Krūtinės angina, II–III funkcinės klasės (po stacionarinio gydymo) I 20.0; I 20.1; I 20.8

Patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys, koronarografija)

14

 

Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos I 10 –I 13

Didelės kardiovaskulinės rizikos asmenys (sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“, 22 punktas:

22. Didelės ir labai didelės rizikos grupė:

22.1. vien trečio laipsnio AKS padidėjimas arba

22.2. pirmojo, antrojo ar trečiojo laipsnio AKS padidėjimas ir > 3 rizikos veiksniai (užtenka vien rezistencijos insulinui ir (arba) diabeto);

22.3. arterinės hipertenzijos komplikacijos („organų – taikinių“ pažeidimas);

22.4. lydinčios klinikinės būklės, sunkinančios AH eigą ar komplikuojančios AH gydymą.)

14

 

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Kardiomiopatijos I 42.0–I 42.5; I 42.7

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

V. Kvėpavimo sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Obstrukcinės plaučių ligos J 44.

2. Bronchų astma J 45.

3. Bronchektazinė liga J 47.

4. Po plaučių operacijų C 33–C 39; C 45.0; D 02.1–4; D 14.2–D 15.

5. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0.

6. Ūmus plaučių uždegimas J 12–J 18.

7. Ūmus absceduojantis plaučių uždegimas, ūmus abscesas J 85–J 86.

8. Ūminis obstrukcinis bronchitas J 20.

9. Pneumokoniozė J 60–J 64; J 66; Z 57.2

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 15 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, gydytojas radiologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 

Komplikuotos plaučių ligos J 44

Sunki LOPL stadija, paūmėjimas (FEV1/FVC mažiau kaip 70 proc., FEV1 nuo 30 iki 50 proc.

Labai sunki LOPL stadija, paūmėjimas FEV1/FVC mažiau kaip 70 proc., FEV1 mažiau kaip 30 proc. arba kai yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas ir PO2 < 60 mmHg, PCO2 > 50 mmHg.

18

 

Persistuojanti bronchų astma J 45

Vidutinio sunkumo, esant paūmėjimui, simptomai pasireiškia kasdien, paūmėjimai gali trikdyti aktyvumą ir miegą, naktiniai simptomai kartojasi bent kartą per savaitę, 60 proc. < FEV1 < 80 proc. būtinojo ar 60 proc. <PEF< 80 proc. asmeninio geriausio; sunki forma, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien; naktiniai astmos simptomai ir paūmėjimai dažni, FEV ne daugiau kaip 60 proc. būtinojo ar PEF ne daugiau kaip 60 proc. asmeninio geriausio.

18

 

Bronchektazinė liga J 47

Sunki (3) stadija, dažni, užsitęsę ligos paūmėjimai, lėtinis PCO2 > 50 mmHg; labai sunki (4) stadija, komplikuota eiga, dažni paūmėjimai (komplikacijos – amiloidozė ar plautinė širdis, kt.), kvėpavimo nepakankamumas, PaO2 < 60 mmHg.

18

 

Cistinė fibrozė E 84

Vidutinė ar sunki cistinės fibrozės forma

18

 

Po plaučių operacijų (esant onkologinėms ligoms ir po specifinio gydymo) C 33–C 39; C 45.0; D 14.1–4; D 38.0–6

Karnovskio indeksas 50–60 balų

18

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Lėtinės nespecifinės plaučių ligos: LOPL J 44

Ligos paūmėjimas, eiga vidutinio sunkumo FEV1/FVC < 70 proc., FEV1 < 80 proc.

10

 

Ūminis abscesas su pneumonija ar be jos J 85 daugybiniai plaučių abscesai

Sumažėjęs proceso aktyvumas, ligos eiga užsitęsusi

10

 

Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J 20

Užsitęsusi ne mažiau kaip 4 savaites ligos eiga. Sindromas, patvirtintas kliniškai ir spirografiškai

10

 

Pneumokoniozė J 60–J 64; J 66; Z 57.2

Ligos paūmėjimas

10

 

Bronchų astma J 45

Lengva forma, paūmėjimas, simptomai dažniau kaip 1 per savaitę, bet rečiau kaip 1 kartą per dieną; naktiniai simptomai dažniau kaip 2 kartus per mėnesį, bet rečiau kaip 1 kartą per savaitę; kvėpavimo funkcija tarp astmos epizodų normali

10

 

Bronchektazinė liga J 47

Vidutinio sunkumo (2) stadija, paūmėjimas, be kvėpavimo nepakankamumo

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Komplikuotos plaučių ligos C 33–C 39; C 45.0; D 02.1–4; D 14.2–D 15; E 84.0; J 12–J 18; J 20; J 44; J 45; J 47; J 85; Z 57.2

Jeigu yra buvęs ūmus kvėpavimo nepakankamumas, patvirtintas kraujo dujų tyrimo duomenimis

14

 

VI. ENDOKRININĖS LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Cukrinis diabetas E 10–E 14.

2. Skydliaukės ir antinksčių ligos C 73–C 75; D 44.0–1; E 03; E 05; E 06.

3. Vidutinio sunkumo hipoparatireozė C 75.0; D 44.2; E 20.

4. Hipotireozė (po operacinio ir radiacinio gydymo) E 89.

5. Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C 74.0–1; D 44.1; E 27.

6. Antinksčių nepakankamumas E 24; E 25; E 27.1.

7. Hipofizės hipofunkcija C 75.1; D 44.3; E 23.

8. Nutukimas E 66.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromais E 10.5; E 11.5; E 12.5

Kai reikalingos ortopedinės priemonės

18

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Vidutinė ir sunki cukrinio diabeto forma E 10.4–7; E 11.4–7; E 12.4–7

Vidutinė ir sunki CD forma, subkompensacijos stadijoje

Glikemija daugiau kaip 6 mmol/l nevalgius

Glikemija daugiau kaip 10 mmol/l po valgio

gliukolizuotas HB 8,5 ir daugiau

12

 

Skydliaukės ligos:

tirotoksikozė arba po jos radikalaus gydymo, C 73–C 75; D 44.0; E 03; E 05

Tiroiditai E 06

Nenormali skydliaukės ir tirotropinių hormonų pusiausvyra, širdies metabolinio pakenkimo ar nervų sistemos pakenkimo požymiai (tik E03 ir E05)

12

 

Vidutinio sunkumo hipoparatireozė C 75.0; D 44.2; E 20

Antinksčių nepakankamumas, kompensuotas stacionare E 24; E 25; E 27.1

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai C 75.1; D 44.3; E 23

Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą, ir kompensuota funkcija

12

 

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromu E 10.5; E 11.5; E 12.5

Kai reikia ortopedinių priemonių

14

 

Hipotireozė (po operacinio ar radiacinio gydymo) C 73–C 75; D 44.0; E 89.0

 

14

 

Po chirurginio antinkščių žievės ir kitų ligų gydymo C 74.0–1; D 44.1; E 27.1 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

Karnovskio indeksas daugiau kaip 60 balų

14

 

Nutukimas E 66

Po chirurginio gydymo, išsivyčius komplikacijoms

14

 

VII. Virškinimo sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė K 25–K 28.

2. Po skrandžio rezekcijos, tulžies pūslės pašalinimo, stemplės, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo B 67.0; B 67.5; C 15–C 26; C 45.1; C 48; C 78.7; D 10–D 13; D 18; D 19.1; D 20; K 22.3; K 25–K 28; K 31.6; K 40–K 46; K 50–K 51; K 55; K 56.1–8; K 57.2–9; K 59.3; K 62.3; K 75; K 80–K 85; K 86; K 91.2; N 32.1; N 81.6; N 82.2–3; Q 43.1; Q 45.1; S 36; Z 94.4.

3. Virusiniai hepatitai, Krono liga, opinis nespecifinis kolitas, celiakinė liga B 15–B 17; K 50–K 51; K 90.1.

4. Gastritas ir duodenitas K 29.

5. Pilvaplėvės sąaugos K 66.0.

6. Apendicitas K 35.

7. Funkciniai žarnų sutrikimai K 59.

8. Peritonitas K 65.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, dietoterapija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Esant onkologinėms ligoms po operacinio ir specifinio gydymo C 15.0–5; C 16.0–6; C 17.0–3; C 18.0–7; C 19; C 20; C 21.0–2; C 22.0–4.7; C 23; C 24.0–1; C 25.0–4; C 25.7; C 26; C 48.0–2

Karnovskio indeksas 50–60 balų

16

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (patvirtinta gastroskopiškai) K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją, esant komplikacijoms

10

 

Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) D 10–D 13; D 19.1; D 20; K 25–K 28; K 55; K 56.1–8; K 80–K 85; K 91.2; K 40–K 46 – jei yra žarnų gangrena; S 36; Z 94.4

Po laparoskopijos metodu atliktų operacijų¸ tik esant komplikacijoms

10

 

Virusiniai hepatitai B 15–B 17

Iškart po stacionarinio gydymo

10

 

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

Iškart po stacionarinio gydymo

10

 

Ūmus pankreatitas K 85

Užsitęsusi, vidutinio sunkumo ligos eiga, ryški astenija

10

 

Celiakinė liga K 90.0

Užsitęsusi, vidutinio sunkumo ligos eiga, ryški astenija

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (patvirtinta gastroskopiškai) K 25–K 28

Po chirurginio gydymo, užbaigiant stacionarinį arba ambulatorinį gydymą

14

 

Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, stemplės, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo stacionare (po laparoskopijos metodu atliktų operacijų¸ tik esant komplikacijoms) B 67.0; B 67.5; C 15–C 26; C 45.1; C 48; C 78.7; D 10–D 13; D 18; D 19.1; D 20; K 22.3; K 25–K 28; K 31.6; K 50; K 51; K 55; K 56.1–8; K 57.2–9; K 59.3; K 62.3; K 75; K 80–K 85; K 86; K 91.2; N 32.1; N 81.6; N 82.2–3; Q 43.1; Q 45.1

K 40–K 46 – jei yra žarnų gangrena;

Po chirurginio gydymo

14

 

VIII. INKSTŲ LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Po inkstų persodinimo Z 94.0.

2. Tubulointersticinis nefritas N 10–N 12.

3. Po inkstų ir šlapimo takų operacijų C 60–C 62; C 64–C 66; C 67.0–7; C 68; D 29; D 30.0–7; N 13; N 20–N 21.

4. Po prostatos adenomos operacijų N 40.

5. Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05.

6. Inkstinė osteodistrofija N 25.

7. Kitas lėtinis inkstų nepakankamumas N 18.8–9; N 19.

8. Nedidelio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas N 18.

9. Prostatitas N 41.

10. Cistitas N 30.

11. Šlapimo nelaikymas N 39.3–4.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas nefrologas, gydytojas urologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Esant onkologiniams susirgimams po operacinio ir specifinio gydymo C 60–C 62; C 64–C 66; C 67.0–7; C 68

Karnovskio indeksas 50–60 balų

16

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas nefrologas, gydytojas urologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Tubulointersticinis nefritas N 10–N 12

Užsitęsusi komplikuota ligos eiga, kreatininas mažiau kaip 200 mkg/l

10

 

Po prostatos adenomos operacijos N 40

 

10

 

Glomerulų ligos N00; N 03–N 05

Užsitęsusi komplikuota ligos eiga, kreatininas mažiau kaip 200 mkg/l

10

 

Inkstinė osteodistrofija N 25

Pirmą kartą nustačius diagnozę

10

 

Kitas lėtinis inkstų nepakankamumas N 18.8–9; N 19

 

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas nefrologas, gydytojas urologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Po inkstų persodinimo Z 94.0

 

12

 

Po inkstų ir šlapimo takų operacijų (išskyrus litotripsiją) (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) C 60–C 62; C 64–C 66; C 67.0–7; C 68; D 29; D 30.0–7; N 13; N 20–N 21

Karnovskio indeksas daugiau nei 60 balų

12

 

Nedidelio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas N 18

Prieš pradedant gydymą hemodialize ar peritonine dialize. Kreatinino klirensas 100–50 ml/min.

12

 

Inkstų transplantato funkcijos nepakankamumas N 18.8

I–II laipsnio

12

 

IX. Psichikos ir elgesio sutrikimai

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Visos šizofrenijos formos F 20.

2. Visi persirgti depresijos epizodai F 31.3–7; F 32–F 34.

3. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48.

4. Valgymo, neorganiniai miego ir pogimdyminiai psichikos sutrikimai F 50; F 51; F 53.

5. Ilgalaikiai asmenybės pakitimai po katastrofos išgyvenimo F 62.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas psichiatras ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Visos šizofrenijos formos po stacionarinio gydymo F 20

Visi persirgti depresijos epizodai F 31.3–7; F 32–F 34

Neuroziniai stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

Valgymo, neorganiniai miego ir pogimdyminiai psichikos sutrikimai F 50; F 51; F 53

Ilgalaikiai asmenybės pakitimai po katastrofos išgyvenimo F 62.0

Ilgalaikiai asmenybės sutrikimai, nesusiję su smegenų pažeidimu ir liga F 62

Vidutinė ir sunki forma, užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų

12

 

X. Ausų, nosies, gerklės ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Klausos funkcijos sutrikimas (ūmus kurtumas, prikurtimas) H 90–H 91.

2. Po gerklų operacijų C 32.0–3; D 14.1.

3. Užsitęsus gydymui po nosies, ausų, gerklų operacijų, C 01–C 02; C 04–C 05; C 10; C 13; C 11.0–3; C 30–C 31; C 32.0–3; D 10.6; D 14.0–1; H 74.4; H 80; J 34.1–2; J 34.8; J38.0– 2; J 38.7; J 39.0–1; R 49.

4. Vidinės ausies pažeidimas, veikiant triukšmui H 83.3.

5. Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas H 65.

6. Pūlingas vidurinės ausies uždegimas H 66.

7. Vestibulinis funkcijos sutrikimai H 81.

8. Nazofaringitai, sinusitai, tonzilitai, laringitai J 00–J 04; J 06.

9. Vazomotorinis rinitas, lėtiniai viršutinių kvėpavimo takų ai J 30–J 32; J 35; J 37.

10. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R 13; R 47.0; R 47.1; R 47.8; R 48.0; R 48.8; R 49.0; R 49.1; R 49.2; R 49.8

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas, gydytojas dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 

Klausos funkcijos sutrikimas (kurtumas, prikurtimas) H 90–H 91 *

Ūmus kurtumas arba prikurtimas daugiau kaip 54 decibelų

18

 

Po chirurginio ir specifinio gerklų gydymo C 32.0–3; D 14.1

Balsui grąžinti

18

 

* Esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugos vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Vidinės ausies pažeidimas, veikiant triukšmui H 83.3

 

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Ūmus kurtumas ar prikurtimas H 90–H 91

Ūmus kurtumas arba prikurtimas daugiau kaip 54 decibelų

14

 

Užsitęsus gydymui po nosies, ausų, gerklų operacijų C 01–C 02; C 04–C 05; C 10; C 13; C 11.0–3; C 30–C 31; C 32.0–3; D 10.6; D 14.0–1; H 74.4; H 80; J 34.1–2; J 34.8; J 38.0–2; J 38.7; J 39.0–1; R 49 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

 

14

 

Fonastenija ir kitos profesinės gerklų ligos J 38.2; R 49

 

14

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Klausos funkcijos sutrikimas (kurtumas, prikurtimas) H 90–H 91

Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XI. AKIŲ LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Regėjimo funkcijos sutrikimai (ūmus aklumas, silpnaregystė) H 53; H 54.

2. Po tinklainės atšokimo operacijų H 33.

3. Po operacinio akių gydymo C 69.0–6; D 31.0–6; S 05.

4. Glaukoma ir katarakta po operacinio gydymo H 25; H 26; H 40.

5. Po stiklakūnio operacinio gydymo H 43.

6. Miežis ir kiti voko uždegimai H 00–H 01.

7. Akies ir jos priedinių organų terminiai ir cheminiai nudegimai T 26.

8. Uždegiminės kraujagyslinio dangalo, ragenos ir odenos ligos H 20; H 16; H 15.

9. Po ragenos transplantacijos (Z 94.7).

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas oftalmologas, gydytojas dietologas ir kitos

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 

Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas, silpnaregystė) * H 53; H 54

Ūmus aklumas, silpnaregystė

18

 

* Esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugos vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas oftalmologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Po tinklainės atšokimo operacijų H 33

Priekinio segmento išemija

Implanto atmetimas

Numatoma pakartotinė operacija

Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas

10

 

Po operacinio akių gydymo C 69.0–6; D 31.0–6; S 05 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

 

10

 

Glaukoma ir katarakta po operacinio gydymo (gydymo užbaigimui) H 40; H 25; H 26;

Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje

Uždegiminės reakcijos pooperaciniu periodu

Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes

Lęšių masių liekanos

10

 

Akies ir jos priedinių organų terminiai ir cheminiai nudegimai T26

 

10

 

Po ragenos transplantacijos Z 94.7

 

10

 

Uždegiminės kraujagyslinio dangalo, ragenos ir odenos ligos H 20; H 16; H 15

 

10

 

Po stiklakūnio operacinio gydymo H 43

 

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas oftalmologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas, silpnaregystė) H 53; H 54

Ūmus aklumas, silpnaregystė ir pirmuosius dvejus metus po neįgalumo pripažinimo

14

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugos vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas, silpnaregystė) H 53; H 54

Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XII. GINEKOLOGINĖS LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Po krūties operacijų C 50; D 05.

2. Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo C 51; C 52–C 57; D 06–D 07; D 25–D 27; N 70.0; N 71.0; N 80–N 84.0; N 85.1; N 97.1; O 00; Q 51–Q 52.

3. Pūlingi vidinių genitalijų uždegimai, ūmus adneksitas, endometritas, parametritas, pelvioperitonitas) N 70; N 71; N 73.

4. Mažojo dubens pilvaplėvės sąaugos N 99.4.

5. Mastitas N 61.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas chirurgas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 

Po krūties operacijų ir specifinio gydymo C 50.0–9; D 05

Esant limfostazei; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

 

Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo (esant onkologininėms ligoms ir po specifinio gydymo) C 51; C 52–C 57; D 06–D 07; D 25–D 27

Karnovskio indeksas 50–60 balų

18

 

N 70.0; N 71.0; N 80–N 84.0; N 85.1; O 00

Po chirurginio gydymo (išsivysčius komplikacijoms), kai dėl sunkios sveikatos būklės negalima skirti ambulatorinės reabilitacijos

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas chirurgas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Po krūties operacijų ir specifinio gydymo C 50.0–9; D 05

Esant limfostazei

14

 

Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo (esant onkologinėms ligoms ir po specifinio gydymo) C 51; C 52–C 57; D 06–D 07; D 25–D 27; N N 80–N 84.0; N 85.1; N 97.1; O 00; Q 51–Q 52

Karnovskio indeksas daugiau nei 60 balų

14

 

Pūlingi vidinių genitalijų uždegimai (ūmus adneksitas, endometritas, parametritas, pelvioperitonitas ir kt. bei po jų gydymo) N 70; N 71; N 73

 

14

 

XIII. ODOS LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Atopinis dermatitas L 20.

2. Žvynelinė liga L 40.

3. Onkologinės odos ligos C 43–C 44.

4. Odos abscesas, furunkulas, karbunkulas L 02.

5. Limfadenitas L 04.

6. Dermatitai ir ekzemos L 24; L 27.

7. Kojų opa L 97.

8. Odos pažeidimai dėl radiologinės procedūros ar radioterapijos Y 84.2

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros (jei nėra kontraindikacijų), fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas dermatovenerologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Atopinis dermatitas L 20

 

14

 

Žvynelinė liga L 40

 

14

 

XIV. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

Paveikti jonizuojančiosios radiacijos, paūmėjus kitoms ligoms W 88; Z 57.1.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros (jei nėra kontraidikacijų), 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vidaus ligų gydytojas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Ligoniai paveikti jonizuojančiosios radiacijos W 88

 

Radiacijos profesinis poveikis Z 57.1

Paūmėjus kitoms ligoms

 

Visiems pacientams dėl radiacijos profesinio poveikio

12

Radiologinė procedūra ar radioterapija Y 84.2

 

12

 

_________________