Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Panemunių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo

 

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. 1607

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Panemunių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Panemunių regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Velniaravio rezervatas, Pilies, Nemuno, Nykos ir Seredžiaus kraštovaizdžio draustiniai, Šilinės, Gystaus, Klangių ir Dubausio botaniniai draustiniai, Kartupio, Antkalnės, Armenos, Tučių, Virangės ir Šilupės geomorfologiniai draustiniai ir Rečių botaninis-zoologinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Velniaravio rezervato – išsaugoti senus brandžius, sengirėms artimus medynus su vyraujančiomis retų ir nykstančių augalų bendrijomis, didžiausią regioninio parko teritorijoje brandžių skroblynų masyvą;

2.2. Pilies kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Panemunės (Gelgaudų) pilies kompleksą;

2.3. Nemuno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdžio etaloną su šalia slėnio esančiomis gamtinėmis (Plokščių erozinis raguvynas, Pupkaimio kalvagūbris, Obeliškių, Veliuonos, Graužėnų eroziniai atragiai, Veliuonos sufozinis cirkas, Didžupio– Vaiguvos slėniai su Šventduobės šaltiniu) ir kultūrinėmis (kultūros paveldo vietovė – Veliuonos miestelis, Veliuonos piliakalniai, piliavietė, Veliuonos dvaro sodyba, Raudonės pilies kompleksas, Plokščių (Vaiguviškių), Kubilių (Šilavėnų), Stulgių, Raudonėnų piliakalniai ir kita) vertybėmis;

2.4. Nykos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Nykos ir Nykutės erozinių slėnių kompleksus su Misiūnų, Dulinčiškių piliakalniais, Ilguvos bažnyčia, retų ir nykstančių augalų (tuščiavidurių rūtenių, miškinių dirvuolių, gebenių lipikių, miškinių varnalėšų, dirvinių česnakų, dygiųjų slyvų) bendrijomis;

2.5. Seredžiaus kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti vertingą Nemuno ir Dubysos santakos kraštovaizdį, Seredžiaus miestelio gatvių tinklą ir erdvinę struktūrą, Seredžiaus piliakalnį su senovės gyvenviete, Seredžiaus piliavietę, senojo miesto vietą ir kapinyną, Belvederio dvaro sodybą;

2.6. Šilinės botaninio draustinio – išsaugoti lėkštame šlaite ir negiliose raguvose susiformavusius ąžuolynus, pušynus ir lapuočių medynus;

2.7. Gystaus botaninio draustinio – išsaugoti regionui būdingas upių šlaitų lapuočių miškų, dygiųjų krūmynų ir žolinių augalų bendrijas;

2.8. Klangių botaninio draustinio – išsaugoti didžiausią Lietuvoje dygiųjų krūmynų įvairovę su termofilinių bendrijų fragmentais;

2.9. Dubausio botaninio draustinio – išsaugoti natūralias žolines atvirų šlaitų ir stepinių termofilinių augalų bendrijas su retų rūšių cenopopuliacijomis;

2.10. Rečių botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti Nemuno upės salpai būdingas užliejamųjų pievų bendrijas, plačialapių miškų gyvūnų gausą ir įvairovę, paukščių perimvietes;

2.11. Kartupio geomorfologinio draustinio – išsaugoti unikalų ištęstą Kartupio erozinį salagūbrį;

2.12. Antkalnės geomorfologinio draustinio – išsaugoti vėduoklės formos erozinį kompleksą su dygiųjų krūmynų bendrijomis;

2.13. Armenos geomorfologinio draustinio – išsaugoti gilios sąskaidos, smarkiai raguvotą Armenos žemupio erozinį kompleksą;

2.14. Tučių geomorfologinio draustinio – išsaugoti stambiai grioviuotą Nemuno slėnio šlaitų kompleksą;

2.15. Virangės geomorfologinio draustinio – išsaugoti siaurą skardingą Virangės erozinį kompleksą;

2.16. Šilupės geomorfologinio draustinio – išsaugoti siaurą skardingą Šilupės erozinį kompleksą.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Panemunių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr.  1311 „Dėl Panemunių regioninio parko, jo zonų ir parko apsaugos zonos ribų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3354).

5. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Panemunių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________

 

 

 

Panemuniu ribos 1 lapas

 

Panemuniu ribos 2 lapas

 

_________________