Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo

 

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. 1606

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Biržų regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Karajimiškio, Kirkilų, Širvėnos ir Tatulos kraštovaizdžio draustiniai, Daumėnų, Drąseikių ir Padaičių geologiniai draustiniai, Apaščios ir Upytės hidrografiniai draustiniai, Daudžgirių, Kirdonių, Medomiškio ir Padaičių botaniniai draustiniai, Ąžuolynės botaninis-zoologinis draustinis, Užubalių telmologinis draustinis ir Biržų urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti karstinių ir sufozinių procesų intensyviai veikiamą Karajimiškio kraštovaizdį su smegduobių gausa, Požemio upelio slėnį, geologinius gamtos paminklus – Karvės ir Lapės olas, Ievos duobę, Klausučių piliakalnį ir buvusių dvarų sodybas;

2.2. Kirkilų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti unikalų Kirkilų kraštovaizdį su karstinėmis sudėtingų konfigūracijų smegduobėmis ir Europos Bendrijos svarbos gipso karsto ežerų buveinėmis;

2.3. Širvėnos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti seniausio Lietuvoje dirbtinio Širvėnos ežero ir jo pakrančių kraštovaizdį, Astravo dvaro sodybą;

2.4. Tatulos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Tatulos upės slėnio kraštovaizdį su vagoje ir slėnyje esančia smegduobių gausa, žemupyje esančiomis natūralių pievų buveinėmis, Smardonės upelį, Smardonės ir Salomėjos šaltinius, Ąžuolpamūšės piliakalnį su gyvenviete, geologinį gamtos paminklą – Jaronio smegduobę ir buvusių dvarų sodybas;

2.5. Daumėnų geologinio draustinio – išsaugoti kvartero nuogulų dangą ir po ja esančias viršutinio devono Tatulos svitos Nemunėlio sluoksnių gipsingas uolienas, įvairias karstinio reljefo formas – pavienes gilias smegduobes, įdubas, įsliuogas;

2.6. Drąseikių geologinio draustinio – išsaugoti prekvarterines nuogulas, kurias sudaro karstėjančios viršutinio devono Tatulos svitos Nemunėlio sluoksnio gipsingos uolienos su plyšiais, kavernomis, požeminėmis tuštumomis ir urvais; Europos Bendrijos svarbos gipso karsto ežerų buveines;

2.7. Padaičių geologinio draustinio – išsaugoti po kvartero danga slūgsančius viršutinio devono Tatulos svitos gipsingus Nemunėlio ir Pasvalio sluoksnius su litogeniniais plyšiais, virtinėmis išsidėsčiusias piltuvo formos gilias smegduobes;

2.8. Apaščios hidrografinio draustinio – išsaugoti Apaščios ir Rovėjos žemupio hidrografinę struktūrą, slėnius su atodangomis ir versmėmis, Rinkuškių, Juodelių piliakalnį;

2.9. Upytės hidrografinio draustinio – išsaugoti natūralų Upytės žemupį kaip nedidelių Mūšos– Nemunėlio žemumos upelių etaloną ir vagą su smegduobėmis;

2.10. Daudžgirių botaninio draustinio – išsaugoti Europos Bendrijos svarbos plačialapių ir mišrių miškų, pelkinių miškų buveines, Mūšos– Nemunėlio lygumai būdingą uosyną;

2.11. Kirdonių botaninio draustinio – išsaugoti Mūšos– Nemunėlio žemumai būdingas mišrių miškų buveines ir gausią paprastųjų kardelių populiaciją;

2.12. Medomiškio botaninio draustinio – išsaugoti Mūšos– Nemunėlio žemumai būdingą minkštųjų lapuočių medyną ir gausią paprastųjų kardelių populiaciją;

2.13. Padaičių botaninio draustinio – išsaugoti europinės svarbos plačialapių ir mišrių miškų buveines – brandų ąžuolyną su drebulių ir beržų priemaiša;

2.14. Ąžuolynės botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti europinės svarbos plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų buveines, Skrebiškių alkakalnį, saugomas gyvūnų – juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių – rūšis;

2.15. Užubalių telmologinio draustinio – išsaugoti Užubalių pelkinį kompleksą;

2.16. Biržų urbanistinio draustinio – išsaugoti Biržų miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę statinių architektūrinę išraišką, kultūrinį sluoksnį, išskirtinės archeologinės, istorinės ir architektūrinės vertės kultūros paminklus: Biržų piliavietę, Biržų pilį ir kitus jame gausiai esančius kultūros paveldo objektus ir jų aplinką.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimą Nr.  1416 „Dėl Biržų, Krekenavos, Sirvėtos regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 110-3035; 2008, Nr. 142-5640; 2009, Nr. 66-2623, Nr. 67-2702):

4.1. išbraukti antraštėje, 1 ir 2 punktuose žodžius „Biržų“;

4.2. pripažinti netekusiomis galios Biržų regioninio parko zonavimo pagrindines nuostatas, kurioms pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 


 

 

Birzu RP ribu planas_1lapas

 

Birzu RP ribu planas_2lapas

 

Birzu RP ribu planas_3lapas

_________________