APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TeRŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. lapkričio 26 d. Nr. AV-156

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2009, Nr. 75-3062) 91 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 1150 „Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“ (Žin., 1998, Nr. 85-2373) 1 punktu, Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 (Žin., 2004, Nr. 115-4310; 2007, Nr. 79-3196), 7.8 ir 11.5 punktais ir įgyvendindamas Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444), 35 punkto nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros atrankos taisykles;

1.2. Pavedimo atlikti laboratorijų patikrinimus formą;

1.3. Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimo ataskaitos formą.

2. Įgalioju Aplinkos tyrimų departamento direktorių Bronislavą Giedraitį (jei jo nėra, – jį pavaduojantį valstybės tarnautoją) parašyti ir pasirašyti sau ir kitiems Aplinkos tyrimų departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, turintiems aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galias, pavedimus atlikti laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, patikrinimus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2006 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. V-108 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros atliekamų laboratorijų, atliekančių aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus, patikrinimų“.

 

 

 

Direktorius                                                                                   Liutauras Stoškus


PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. AV-156

 

LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS ATRANKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – laboratorijų), veiklos priežiūros atrankos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato laboratorijų veiklos patikrinimų planavimą, laboratorijų atranką veiklos patikrinimui, ataskaitų apie laboratorijų patikrinimo rezultatus teikimo tvarką ir yra privalomos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) valstybės tarnautojams, atliekantiems laboratorijų veiklos patikrinimus.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2009, Nr. 75-3062) 91 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo ( Žin., 2002, Nr. 72-3017; 2007, Nr. 116-4741) 12 straipsnio nuostatomis ir Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4310).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Tikrinimo planas – metams sudaromas laboratorijų veiklos tikrinimo planas, kuriame nurodoma: laboratorijos pavadinimas, tikrinimo data nurodant metų ketvirtį, tikrinimo trukmė, tikrinimo sritis, pareigūnų, kurie atliks laboratorijos veiklos patikrinimą, vardai ir pavardės, kita reikalinga informacija.

Pareigūnas – Agentūros valstybės tarnautojas, atliekantis teisės aktais nustatytas aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės funkcijas ir kuriam pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatas suteiktos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno galios.

 

II. LABORATORIJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAVIMAS

 

4. Agentūra turi atlikti visų laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimą ne rečiau kaip kartą per 5 metus.

5. Laboratorijų veiklos planiniai patikrinimai vykdomi visus metus pagal patvirtintą laboratorijų veiklos patikrinimų planą. Aplinkos tyrimų departamento direktorius rengia ir teikia laboratorijų tikrinimo grafiko projektą Agentūros direktoriui (jei jo nėra, direktorių pavaduojančiam valstybės tarnautojui) tvirtinti ne vėliau kaip iki vasario 20 dienos.

6. Patvirtintas laboratorijų veiklos patikrinimų planas gali būti koreguojamas Agentūros direktoriaus sprendimu:

6.1. jeigu pareigūnas (-ai) dėl objektyvių priežasčių negali atlikti numatyto patikrinimo;

6.2. jeigu turi būti vykdomas neplaninis laboratorijos veiklos patikrinimas;

6.3. jeigu pritariama laboratorijos motyvuotam prašymui pakeisti patikrinimo datą.

7. Agentūra turi teisę atlikti ir neplaninį laboratorijų veiklos patikrinimą.

 

III. LABORATORIJŲ ATRANKA TIKRINIMUI

 

8. Tikrintinos laboratorijos parenkamos iš laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, sąrašo. Laboratorijų veiklos patikrinimai vykdomi ne mažiau kaip 1 kartą per 5 metus.

9. Agentūros pareigūnai, atliekantys laboratorijų veiklos planinius patikrinimus, privalo turėti Agentūros direktoriaus arba jo įgalioto pareigūno pasirašytą pavedimą atlikti patikrinimą. Pavedime turi būti nurodyta pareigūno, kuriam pavesta atlikti patikrinimą, vardas ir pavardė, pareigos, tikrinamos laboratorijos pavadinimas ir adresas, patikrinimo tikslas ir rūšis ir trukmė, konkreti patikrinimo data (Taisyklių priedas).

10. Agentūros pareigūnai laboratorijos veiklos patikrinimo metu turi teisę pareikalauti iš laboratorijos visų kontrolei vykdyti reikalingų dokumentų ir informacijos, o laboratorija turi sudaryti sąlygas nekliudomai vykdyti veiklos patikrinimą.

11. Laboratorijos patikrinimo metu įvertinama laboratorijos veiklos atitiktis Leidimų atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444) (toliau – Tvarkos aprašas) 11 priede nurodytiems vertinimo kriterijams.

12. Patikrinus laboratoriją, surašomas laboratorijos patikrinimo aktas, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 15 priede.

13. Agentūra, gavusi iš RAAD ir JTC patikrinimo aktą su laboratorijoje nustatytais Tvarkos aprašo reikalavimų neatitikimais arba pati laboratorijos patikrinimo metu nustačiusi pažeidimus ir juos surašiusi patikrinimo akte, kai pažeidimai kelia abejonių laboratorijos matavimų ir (ar) tyrimų rezultatais, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka priima sprendimą dėl Leidimo galiojimo sustabdymo.

14. Laboratorijos neplaniniam patikrinimui atrenkamos:

14.1. atsiradus aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti tvirtinant laboratorijų veiklos patikrinimų planą;

14.2. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto prašymą ar pavedimą atlikti laboratorijos veiklos patikrinimą;

14.3. turint informacijos apie laboratorijų, kurias pagal savo kompetenciją tikrina Agentūra, veiką, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

14.4. siekiant užtikrinti laboratorijos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatytų teisės pažeidimų pašalinimą ir priimtų sprendimų įgyvendinimą;

14.5. esant bendram su kitomis valstybės įstaigomis ir institucijomis patikrinimui;

14.6. operatyvaus patikrinimo, kuris atliekamas viešojo administravimo subjekto nustatyta tvarka, atveju, kai kyla įtarimas, kad pažeidžiami teisės aktai, už kurių įgyvendinimą yra atsakingas viešojo administravimo subjektas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Laboratorijos veiklos patikrinimo data turi būti suderinta su laboratorija likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio laboratorijos patikrinimo išsiunčiant pranešimą apie būsimą patikrinimą laišku, faksu ar elektroniniu paštu. Pranešime nurodoma patikrinimo pagrindas, patikrinimo pradžios data ir trukmė, patikrinimo sritis ir dokumentų, kuriuos laboratorija patikrinimo metu turi pateikti, sąrašą.

16. Agentūra turi teisę pradėti laboratorijos planinį patikrinimą be pranešimo apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą tais atvejais, kai yra rizikos, kad laboratorija gali paslėpti ar sunaikinti patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, kitus įrodymus.

17. Pareigūnas, pažeidęs šių taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Forma patvirtinta

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. AV-156

 

(Pavedimo atlikti laboratorijų patikrinimus formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

PAVEDIMAS DĖL LABORATORIJŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO

 

200    m.                    d. Nr. DP-

Vilnius

 

Pavedu:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno vardas, pavardė, pareigos)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

atlikti:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti patikrinimo rūšį: planinis, neplaninis, kita)

___________________________________________________________________________

laboratorijoje:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti juridinio asmens pavadinimą, laboratorijos pavadinimą, adresą, tel., faks.)

___________________________________________________________________________ .

Patikrinimo tikslas:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Patikrinimą pradėti 200    m.                           d.

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________


Forma patvirtinta

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. AV-156

 

(Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimo ataskaitos formos pavyzdys)

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS

 

LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS, VEIKLOS PATIKRINIMO 200      M.                 ATASKAITA

 

200                 

Vilnius

 

Atlikta laboratorijų patikrinimų, vnt.

Taikytos poveikio priemonės

Leidimo galiojimo panaikinimas

Leidimų galiojimo sustabdymas, vnt.

Leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimas, vnt.

Parametrų, kuriems nustatyti sustabdytas leidimo galiojimas pagal atskirus tyrimo objektus, skaičius

Parametrų, kuriems nustatyti leidimo galiojimo sustabdymas pagal atskirus tyrimo objektus panaikintas, skaičius

Dėl nustatytų pažeidimų

Laboratorijos prašymu

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos tyrimų departamento direktorius

 

(vardas ir pavardė) (parašas)

 

_________________