LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 12, 14, 15, 16, 22, 23, 231, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 45 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2009 m. lapkričio 19 d. Nr. XI-501

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 55-2127; 2009, Nr. 117-4993)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies 10 punkto pakeitimas

12 straipsnio 1 dalies 10 punkte vietoj žodžių „viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą“ įrašyti žodžius „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

10) kai statyba vykdoma ūkio būdu, leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pareigūnams, statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims (kai tai susiję su jų pareigų vykdymu) netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus), minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus;“.

 

2 straipsnis. 14 straipsnio 6 dalies 2 punkto pakeitimas

14 straipsnio 6 dalies 2 punkte vietoj žodžių „viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą“ įrašyti žodžius „Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) jeigu statybos darbai atliekami pažeidžiant statinio projektą arba nustatoma avarijos grėsmė, iš rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (jei statyba vykdoma ūkio būdu) reikalauti šiuos darbus sustabdyti ir pranešti apie tai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;“.

 

3 straipsnis. 15 straipsnio 5 dalies 3 ir 8 punktų pakeitimas

1. 15 straipsnio 5 dalies 3 punkte vietoj žodžių „viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą“ įrašyti žodžius „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus;“.

2. 15 straipsnio 5 dalies 8 punkte vietoj žodžių „viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą“ įrašyti žodžius „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių pakeitimas

1. 16 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą“ įrašyti žodžius „Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Jei rangovas nevykdo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo apie tai pranešti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus.“

2. 16 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą“ įrašyti žodžius „Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos“, vietoj žodžio „šis“ įrašyti žodį „ši“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę pats sustabdyti statybą ir kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad ši priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį techninio prižiūrėtojo reikalavimą.“

3. 16 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės įgaliota institucija“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Statinio statybos techninės priežiūros tvarką nustato Aplinkos ministerija.“

 

5 straipsnis. 22 straipsnio 1 dalies pakeitimas

22 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „esant projektų ekspertizės išvadoms“ įrašyti žodžius „kai yra projekto ekspertizės aktas, kuriame nurodyta“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Ypatingo statinio projektas ar statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projektas iki gaunant statybos leidimą turi būti statytojo (užsakovo) patvirtintas (tik kai yra projekto ekspertizės aktas, kuriame nurodyta, kad galima projektą tvirtinti).“

 

6 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Statybos leidimą išduoda:

1) pastatui atnaujinti (modernizuoti) šio Įstatymo 231 straipsnyje nustatyta statybos leidimo išdavimo supaprastinta tvarka – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savivaldybės vyriausiasis architektas arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

2) kitam bet kuriam statiniui – savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas).“

2. Pakeisti 23 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) turi pateikti:

1) nustatytos formos prašymą;

2) dokumentus, nurodytus šio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose;

3) sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti;

4) statinio projektą ir kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;

5) statinio projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);

6) statinio projekto patvirtinimo dokumentą (kai projektą tvirtinti privaloma);

7) atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (kai tai privaloma) pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;

8) statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas). Šio pažymėjimo nereikia dėl statinių, kurie negali būti atskiri nekilnojamojo turto kadastro objektai ir neatlikti jų kadastriniai matavimai bei teisinė registracija, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat turimi statinio planai, brėžiniai, schemos ir pan.“

3. Pakeisti 23 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Kad gautų statybos leidimą tik statinį griauti, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) turi pateikti:

1) nustatytos formos prašymą;

2) dokumentus, nurodytus šio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose;

3) įstatymų nustatyta tvarka priimtą sprendimą nugriauti statinį, priklausantį valstybės, savivaldybės ar kito juridinio asmens nuosavybei;

4) statinio griovimo technologijos aprašymą; ypatingo statinio atveju – griovimo projektą;

5) statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą (tik statinio, kuris buvo pripažintas tinkamu naudoti, atveju; kai griaunamas statinys nepripažintas tinkamu naudoti ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pateikiamas jo turtinę priklausomybę liudijantis dokumentas).“

4. 23 straipsnio 8 dalį pripažinti netekusia galios.

5. 23 straipsnio 11 dalį pripažinti netekusia galios.

6. Pakeisti 23 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Statybos leidimą savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) išduoda ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (ypatingo statinio statybos leidimą – per 15 darbo dienų) nuo visų dokumentų, nurodytų šio straipsnio 6 ar 7 dalyje, gavimo dienos.“

7. 23 straipsnio 13 dalį pripažinti netekusia galios.

8. Pakeisti 23 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Kai išduodamas statybos leidimas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ar statyti statinius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo kopija per 3 darbo dienas perduodama už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai. Kai išduodamas statybos leidimas statiniui saugomoje teritorijoje, jo kopija per 3 darbo dienas perduodama saugomos teritorijos administracijai. Visais atvejais statybos leidimo kopija nustatyta tvarka perduodama Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.“

9. Pakeisti 23 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Statybos leidimas netenka galios:

1) kai įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;

2) teismo sprendimu;

3) jei nuo statybos leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo pradėtas statyti 3 metus arba nebuvo pripažintas tinkamu naudoti per 10 metų. Iki šių terminų pabaigos statybos leidimas gali būti pratęstas Aplinkos ministerijos nustatyta supaprastinta tvarka. Statytojas (užsakovas), šiems terminams pasibaigus norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių (jo įgaliotą savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją) dėl naujo statybos leidimo išdavimo.“

10. 23 straipsnio 19 dalį pripažinti netekusia galios.

11. Pakeisti 23 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Statybos leidimas statinį griauti netenka galios šio straipsnio 18 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais, taip pat jei per 3 metus nuo leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo nugriautas. Iki šio termino pabaigos statybos leidimas gali būti pratęstas Aplinkos ministerijos nustatyta supaprastinta tvarka. Statytojas (užsakovas), šiam terminui pasibaigus norėdamas pradėti ar tęsti statinio griovimą, turi kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių (jo įgaliotą savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją) dėl naujo statybos leidimo statinį griauti išdavimo.“

12. Pakeisti 23 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Statybos leidimo išdavimo procedūrai reikalingų dokumentų formas nustato Aplinkos ministerija, o statybos leidimo atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus arba statyti statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje išdavimo procedūrai – Aplinkos ministerija kartu su Kultūros ministerija.“

13. Pakeisti 23 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip:

22. Statybos leidimų apskaitą, sąrašą ir statistikos atskaitomybę tvarko Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, o statybos leidimų atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus – ir už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija. Apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaita ir sąrašas tvarkomas Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 231 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 231 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kad supaprastinta tvarka gautų statybos leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) turi pateikti:

1) prašymą;

2) sutartį su žemės savininku (valdytoju) dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu tais atvejais, jeigu tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti statytojui (užsakovui) nuosavybės teise nepriklausančiame arba nuomos pagrindais nevaldomame žemės sklype. Tokią sutartį dėl valstybinės žemės laikino naudojimo žemės savininkas (valdytojas) parengia per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) kreipimosi dienos;

3) Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą tipinį statinio projektą, pritaikytą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui, arba projektą, parengtą naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, pastato techninės būklės įvertinimo išvadas ir (ar) kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;

4) statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą. Šio pažymėjimo nereikia dėl statinių, kurie negali būti atskiri nekilnojamojo turto kadastro objektai, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat turimi kadastriniai matavimai, statinio planai, brėžiniai, schemos ir panašiai.“

2. 231 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

3. Pakeisti 231 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Supaprastinta tvarka statybos leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savivaldybės vyriausiasis architektas arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, pateikimo dienos.“

4. Pakeisti 231 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kai supaprastinta tvarka statybos leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą išduodamas dėl statinio saugomoje teritorijoje, leidimo kopija perduodama saugomos teritorijos administracijai. Visais atvejais leidimo kopija nustatyta tvarka perduodama Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.“

5. Pakeisti 231 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu statybos leidimas supaprastinta tvarka neišduodamas, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savivaldybės vyriausiasis architektas arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, pateikimo dienos praneša apie tai raštu statytojui (užsakovui), nurodydamas motyvuotas leidimo neišdavimo priežastis.“

6. Pakeisti 231 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Išduodant statybos leidimą supaprastinta tvarka, be šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi šio Įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 4, 5, 15, 17, 18, 21, 22, 23 ir 24 dalių reikalavimai.“

 

8 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimas

25 straipsnio 2 dalies 5 punkte vietoj žodžių „apskrities viršininko administracijai“ įrašyti žodžius „Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) pranešti apie avariją savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei avarija įvyko statybos metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu avarija įvyksta kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, o jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – už aplinkos apsaugą atsakingai institucijai;“.

 

9 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.“

2. 27 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

3. 27 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Apskrities viršininko administracija“ įrašyti žodžius „Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos privalo tikrinti:

1) ar statinio projektavimo sąlygų sąvado ir kitų privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų išdavimo, statinio projekto ekspertizės atlikimo ir patikrinimo savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje bei statybos leidimo išdavimo procedūros ir terminai atitinka teisės aktų nuostatas; ar nevykdoma savavališka statinio statyba; ar statybos metu nepažeidžiami statinio projekto sprendiniai, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai;

2) ar statinio statyba bei griovimas nepažeidžia: žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo kitais pagrindais reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų; teritorijų planavimo dokumentų (kai jie privalomi); trečiųjų asmenų pagrįstų interesų; statinio projektavimo sąlygų sąvado;

3) ar statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai atitinka šio Įstatymo ir Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus atestavimo kvalifikacinius reikalavimus;

4) ar atliekama statinio statybos techninė priežiūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra (kai jos privalomos) ir ar rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu) laikosi šių priežiūrų vadovų į statybos darbų žurnalą įrašytų reikalavimų; ar statybos darbų vykdymo dokumentai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus reikalavimus;

5) ar statinio laikančiosios konstrukcijos statomos ir montuojamos iš statybos produktų, turinčių atitikties dokumentus.“

4. 27 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Apskrities viršininko administracijos“ įrašyti žodžius „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.“

5. Pakeisti 27 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgalioti pareigūnai pagal šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytą kompetenciją turi teisę:

1) sustabdyti statinio statybą šio Įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais;

2) kai tai susiję su pareigomis, netrukdomi patekti į statybvietes, statomus, rekonstruojamus, remontuojamus ar griaunamus statinius, juose esančius butus ir reikalauti iš statybos dalyvių pateikti visus statybos dokumentus;

3) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui;

4) Civilinio kodekso nustatytais atvejais kreiptis į teismą dėl civilinių bylų iškėlimo, kad būtų atlyginta valstybei padaryta žala dėl įstatymų nuostatų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

5) atstovauti teisme institucijai pagal įgaliojimą;

6) jeigu statyba nėra savavališka, įpareigoti statytoją (užsakovą) per nustatytą terminą pagal reikalavimus pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, ar pagal reikalavimus pertvarkyti statinį (jo dalį);

7) tikrinti, ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo veikla atitinka įstatymus, kitus teisės aktus bei normatyvinius statybos techninius dokumentus ir, jeigu yra pažeidimų, – taikyti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas poveikio priemones;

8) reikalauti ir gauti iš statybos dalyvių rašytinius ir žodinius paaiškinimus, dokumentų nuorašus ir kitą informaciją apie jų veiklą statyboje;

9) kreiptis į policiją, kai statybos dalyviai neleidžia statybos valstybinės priežiūros pareigūnams atlikti tarnybinių funkcijų;

10) atrankos būdu tikrinti, ar statinių projektų ir statinių ekspertizių atlikimo procedūros atitinka teisės aktų nuostatas;

11) jeigu statytojas (užsakovas) per nustatytą terminą neįvykdo bet kurio šios dalies 6 punkte nurodyto įpareigojimo, kreiptis į teismą dėl įpareigojimo statytojui per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (jo dalį);

12) dėvėti nustatyto pavyzdžio uniformą.“

6. 27 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.

7. Pakeisti 27 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, privalo būti atestuoti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (patikrinama, ar jie yra susipažinę su šiuo Įstatymu ir kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais).“

8. Pakeisti 27 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Vyriausybės įgaliota institucija.“

9. Pakeisti 27 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, už šiame straipsnyje nustatytos statybos valstybinės priežiūros tvarkos pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.“

10. Papildyti 27 straipsnį 14 dalimi:

14. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, nustačiusi, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadas arba statybos leidimas išduotas neteisėtai, dėl jų panaikinimo kreipiasi į savivaldybės administraciją arba teismą.“

 

10 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

28 straipsnis. Savavališkos statybos padarinių šalinimas

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jiems priskirtą kompetenciją, nustatę, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai:

1) nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku;

2) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo arba siunčia šį protokolą teismui;

3) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos jį pateikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui ar jo įgaliotam administracijos padalinio vadovui.

2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal šio Įstatymo jiems priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statinio statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai statomą ar pastatytą statinį arba savavališkai statomą ar pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę;

2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas.

3. Jei statytojas (užsakovas) per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto reikalavimo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą kreipiasi į teismą.

4. Savavališkos statybos akto surašymo tvarką ir šio akto formą nustato Aplinkos ministerija.“

 

11 straipsnis. 32 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

32 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

12 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

33 straipsnis. Statinio statybos sustabdymas

1. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę sustabdyti statinio statybą savo iniciatyva arba kai reikalauja:

1) savivaldybės administracijos direktorius;

2) Vyriausybės atstovas;

3) statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucija (jei įstatymai ir kiti teisės aktai nesuteikia jai teisės sustabdyti statinio statybą ar griovimą);

4) statytojas (užsakovas);

5) statinio projektuotojas, atliekantis statinio projekto vykdymo priežiūrą;

6) statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

2. Sustabdyti statinio statybą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (nurodydama statybos ar griovimo sustabdymo terminą) turi teisę, kai:

1) nustatoma, kad statinio statyba ar griovimas yra savavališki;

2) nustatoma, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

3) paaiškėja statinio projekto klaidos, dėl kurių atsirado statinio avarijos grėsmė;

4) statybos leidimas neteko galios.

3. Statinio statybą sustabdęs Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas surašo aktą nurodydamas įvykdytų statybos darbų mastą. Akto formą nustato Aplinkos ministerija.

4. Statytojas (užsakovas) ir rangovas privalo likviduoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti statinio statybą sustabdžiusio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūno raštišką sutikimą tęsti statinio statybą. Jeigu šiame straipsnyje nurodyti reikalavimai neįvykdomi, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipiasi į teismą.“

 

13 straipsnis. 34 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 34 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „šio statinio statybos valstybinę priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto“ įrašyti žodžius „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinio perleidimo kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui sutartis gali būti notaro patvirtinta tik pateikus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymą, kad statinys statomas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (statinių, kuriems privalomas projekto tvirtinimas, – patvirtinto projekto), o kai perleidžiami kultūros paveldo statiniai, – taip pat už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos tokio pat turinio pažymą.“

2. 34 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „statybos leidimą išdavusiam viešojo administravimo subjektui“ įrašyti žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui)“, išbraukti skaičių „9“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kad būtų perregistruotas statybos leidimas, statinį įsigijęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) dokumentus, nurodytus šio Įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 2, 3, 8 punktuose (kitus šioje dalyje nurodytus dokumentus privaloma pateikti tik tuo atveju, kai keičiamas statinio projektas), statinio perleidimo sutartį, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje.“

 

14 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 2 dalies pakeitimas

1. 35 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžių „viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą“ įrašyti žodžius „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) kai statinys pastatytas ar statomas pažeidžiant šį ar kitus įstatymus, normatyvinius statybos techninius dokumentus – per Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nustatytą laiką;“.

2. Pakeisti 35 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jei statinio savininkas šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais nenugriovė statinio per nustatytą laiką, sprendimą dėl jo nugriovimo ar nenugriovimo priima teismas. Kreiptis į teismą turi teisę Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju bei statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai šio straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais.“

 

15 straipsnis. 42 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1. 42 straipsnio 1 dalies 1 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 42 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos;“.

3. 42 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės įgaliotos institucijos“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos metodiškai vadovauja šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems viešojo administravimo subjektams, atliekantiems statinių naudojimo priežiūrą.“

 

16 straipsnis. Įstatymo papildymas 45 straipsniu

Papildyti Įstatymą 45 straipsniu:

 

45 straipsnis. Naudojimasis informacinėmis sistemomis

Šio Įstatymo 20, 23, 24, 27, 28, 33 ir 34 straipsniuose nurodytas procedūras viešojo administravimo subjektai atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ šios sistemos nuostatuose, kuriuos tvirtina aplinkos ministras, nustatyta tvarka.“

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________