LIETUVOS RESPUBLIKOS
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ IR EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ PENSINIŲ TEISIŲ IŠSAUGOJIMO IR PERKĖLIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. lapkričio 12 d. Nr. XI-473

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad asmenims, dirbantiems (dirbusiems) Europos Sąjungos institucijose (toliau – ES institucijų darbuotojai), pensinės teisės, įgytos Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos institucijose, būtų išsaugotos ir perkeltos iš vienos pensijų sistemos į kitą, o Europos Parlamento nariams būtų išsaugotos Lietuvos Respublikoje įgytos pensinės teisės.

2. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, nurodytų šio įstatymo 2 priede (toliau – įgyvendinamieji ES teisės aktai), nuostatų taikymą.

3. ES institucijų darbuotojų pensinės teisės išsaugomos ir perkeliamos pagal įgyvendinamųjų ES teisės aktų ir šio įstatymo 3–11 straipsnių nuostatas pervedant lėšas, užtikrinančias šių asmenų įgytas pensines teises.

4. Europos Parlamento narių Lietuvos Respublikoje įgytos pensinės teisės išsaugomos pagal šio įstatymo 12 straipsnio nuostatas, sumuojant 12 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju įgaliojimų Europos Parlamente trukmę ir valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas:

1) ES institucijų darbuotojams, kurie įgijo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą (toliau – Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas) ir (ar) pensinių teisių ES institucijų pensijų sistemoje;

2) Europos Parlamento nariams, kurie įgijo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

2. Šis įstatymas reglamentuoja:

1) lėšų, užtikrinančių ES institucijų darbuotojų pensines teises, įgytas pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą iki jų darbo ES institucijose pradžios (toliau – lėšos už Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fonde (toliau – VSD fondas) įgytas pensines teises), apskaičiavimo ir pervedimo, taip pat pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą (toliau – Pensijų kaupimo įstatymas) asmens vardu sukauptų lėšų (toliau – pensijų fonde sukauptos lėšos) pervedimo į ES institucijų pensijų sistemą tvarką;

2) lėšų, užtikrinančių ES institucijų darbuotojų ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises (toliau – lėšos už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises), pervedimo į VSD fondo biudžetą, pensijų fondą, atitinkantį įgyvendinamuosiuose ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus, arba į VSD fondo biudžetą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, tvarką.

3. Europos Parlamento nariams šis įstatymas taikomas tiek, kiek įgyvendinamuosiuose ES teisės aktuose nustatytas šių asmenų nacionalinėje pensijų sistemoje įgytų pensinių teisių išsaugojimas.

4. Šio įstatymo nuostatos dėl VSD fonde įgytų pensinių teisių perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą netaikomos asmenims, kurie yra sukakę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, jeigu jiems jau paskirtos ir mokamos valstybinės socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) ar ištarnauto laiko pensijos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VSD FONDE IR PENSIJŲ FONDE ĮGYTŲ PENSINIŲ TEISIŲ PERKĖLIMO Į ES INSTITUCIJŲ PENSIJŲ SISTEMĄ TVARKA

 

3 straipsnis. Informacijos apie asmens įgytas pensines teises pateikimas kompetentingai ES institucijai

1. Lėšas už VSD fonde asmens įgytas pensines teises apskaičiuoja, pensijų fonde sukauptų lėšų apskaičiavimą organizuoja ir informaciją ES kompetentingai institucijai teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSD fondo valdyba). VSD fondo valdyba turi teisę įgalioti kitą VSD fondo administravimo įstaigą atlikti šiame įstatyme VSD fondo valdybai nustatytas funkcijas.

2. Jeigu ES kompetentingos institucijos prašyme pateikti informaciją apie asmens įgytas pensines teises yra nurodyta apskaičiuoti pensijų fonde sukauptų lėšų sumą ir VSD fondo valdybos administruojamame Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registre (toliau – Pensijų kaupimo sutarčių registras) yra įrašas, kad asmuo dalyvauja pensijų kaupime pagal Pensijų kaupimo įstatymą, atitinkama pensijų kaupimo bendrovė informaciją apie pensijų fonde sukauptų lėšų sumą VSD fondo valdybos prašymu pateikia VSD fondo valdybai. Informaciją apie atitinkamame pensijų fonde sukauptų lėšų sumą pensijų kaupimo bendrovė pateikia pagal jų vertę šios informacijos pateikimo dieną.

3. Informacija apie asmens pensines teises, iki darbo ES institucijose pradžios įgytas VSD fonde arba VSD fonde ir pensijų fonde, teikiama Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais.

 

4 straipsnis. Lėšų už VSD fonde asmens įgytas pensines teises apskaičiavimas

1. Lėšos už VSD fonde asmens įgytas pensines teises apskaičiuojamos už laikotarpį iki jo darbo ES institucijose pradžios mėnesio pirmos dienos, nepaisant to, kad asmuo nėra įgijęs Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto minimaliojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo senatvės pensijai skirti ir dar nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus teisei į valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją įgyti.

2. Lėšos už VSD fonde asmens įgytas pensines teises iki darbo ES institucijoje pradžios apskaičiuojamos pagal šio įstatymo 1 priedo 1 punkte nurodytą formulę, atsižvelgiant į:

1) šiam asmeniui Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį pagal jos apskaičiavimo metu VSD fondo valdybos turimus duomenis apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir jam prilygintus laikotarpius, asmens draudžiamąsias pajamas, joms prilygintas pajamas ir apskaičiavimo metu galiojančius valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžius;

2) lėšų už VSD fonde asmens įgytas pensines teises apskaičiavimo metu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą Lietuvos gyventojų tikėtiną gyvenimo trukmę (atsižvelgiant į asmens lytį), skaičiuojamą nuo vyrams ir moterims Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

3. Jeigu asmuo iš VSD fondo gauna (gavo) valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, paskirtą pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą, lėšų už VSD fonde asmens įgytas pensines teises suma, apskaičiuota šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, mažinama dydžiu, kurį sudaro apskaičiuotos sumos 0,4 procento, padauginto iš pilnų mėnesių, kuriuos asmuo gavo išankstinę senatvės pensiją, skaičiaus.

 

5 straipsnis. Lėšų pervedimas

1. VSD fondo valdyba, gavusi ES kompetentingos institucijos prašymą pervesti lėšas už VSD fonde arba VSD fonde ir pensijų fonde asmens įgytas pensines teises, į ES kompetentingos institucijos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą pagal šio įstatymo 4 straipsnį apskaičiuotą lėšų sumą perveda Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais.

2. Jeigu ES kompetentingos institucijos prašyme pervesti lėšas nurodyta pervesti asmens vardu pensijų fonde sukauptas lėšas, VSD fondo valdybos prašymu pensijų fonde sukauptos lėšos pervedamos į šios valdybos nurodytą banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitą šio straipsnio 1 dalyje nurodytame apraše nustatyta tvarka ir terminais, kartu pateikiant VSD fondo valdybai šio straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytą informaciją. Pensijų kaupimo bendrovė pervestinas lėšas apskaičiuoja pagal jų vertę faktinio pervedimo dieną.

3. VSD fondo valdyba, pervesdama lėšas, raštu ar kitu su ES institucija suderintu būdu nurodo:

1) lėšų sumą už VSD fonde asmens įgytas pensines teises;

2) asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo laikotarpį ir jam prilygintus laikotarpius, už kuriuos pervedamos lėšos už VSD fonde asmens įgytas pensines teises;

3) pensijų fonde sukauptų lėšų sumą;

4) lėšų, nurodytų šios dalies 1 ir 3 punktuose, apskaičiavimo datas.

4. Pervedus lėšas už VSD fonde asmens įgytas pensines teises, duomenys apie asmens valstybinio socialinio draudimo ir jam prilygintus laikotarpius, taip pat duomenys apie pervestų lėšų sumą vėliau netikslinami.

 

6 straipsnis. VSD fonde asmens įgytų pensinių teisių pasibaigimas

1. VSD fondo valdyba, pervedusi šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytas lėšas, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Apdraustųjų registras) ir Pensijų kaupimo sutarčių registre įrašo duomenis, kad VSD fonde asmens įgytos pensinės teisės, įgytos už laikotarpį iki asmens darbo ES institucijose pradžios, ir pensijų fonde sukauptos lėšos (jei jos buvo pervestos), yra perkeltos į ES institucijų pensijų sistemą.

2. Perkėlus pensines teises į ES institucijų pensijų sistemą, asmuo netenka teisės gauti valstybines socialinio draudimo pensijas ar kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, išskyrus atvejus, kai jo pensinės teisės šio įstatymo 8 ir 10 straipsniuose nustatyta tvarka perkeliamos į VSD fondą arba VSD fondą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą. Jei asmuo, kurio pensinės teisės buvo perkeltos į ES institucijų pensijų sistemą, miršta ir jo pensinės teisės šio įstatymo 8 ir 10 straipsniuose nustatyta tvarka nebuvo perkeltos į VSD fondą arba VSD fondą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, valstybinės socialinio draudimo našlių ir (ar) našlaičių pensijos už jį neskiriamos.

3. Asmenims, kuriems iki šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytų lėšų perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą buvo paskirta ir mokama valstybinė socialinio draudimo pensija (išskyrus valstybines socialinio draudimo našlių ir (ar) našlaičių (maitintojo netekimo) pensijas) arba kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šios pensijos ar kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po pensinių teisių perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą mėnesio pirmos dienos. Pervedus šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytas lėšas į ES institucijų pensijų sistemą, asmeniui paskirtų valstybinių socialinio draudimo našlių ir (ar) našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimas pratęsiamas Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ES INSTITUCIJŲ PENSIJŲ SISTEMOJE ĮGYTŲ PENSINIŲ TEISIŲ PERKĖLIMAS Į VSD FONDĄ, PENSIJŲ FONDĄ ARBA VSD FONDĄ IR PENSIJŲ FONDĄ

 

7 straipsnis. Lėšų už ES institucijų pensijų sistemoje asmens įgytas pensines teises pervedimo pagrindas ir būdai

1. Asmuo, nutraukęs darbą ES institucijose ir pagal įgyvendinamuosius ES teisės aktus įgijęs teisę perkelti ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises, turi teisę, atsižvelgiant į įgyvendinamuosiuose ES teisės aktuose nustatytas sąlygas, šias pensines teises perkelti į:

1) VSD fondą;

2) pensijų fondą, atitinkantį įgyvendinamuosiuose ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

3) VSD fondą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą.

2. ES institucijose asmens įgytų pensinių teisių perkėlimo procedūra pagal asmens pasirinktą perkėlimo būdą (šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai) nustatyta Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos apraše. ES institucijose įgytos pensinės teisės perkeliamos, kai VSD fondo valdyba gauna iš ES kompetentingos institucijos lėšas už ES institucijų pensijų sistemoje asmens įgytas pensines teises ir informaciją apie jo darbo ES institucijose laikotarpius, už kuriuos pervedamos lėšos.

3. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyto ES institucijų pensijų sistemoje įgytų pensinių teisių perkėlimo būdo negali pasirinkti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo.

 

8 straipsnis. Lėšų už ES institucijų pensijų sistemoje asmens įgytas pensines teises įskaitymas į VSD fondą

1. Jeigu asmuo pasirenka šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pensinių teisių perkėlimo būdą, darbo ES institucijose laikotarpiai ir kiti įgyvendinamuosiuose ES teisės aktuose nustatyti laikotarpiai Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka prilyginami asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, tarsi asmuo būtų draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą. Asmens draudžiamosiomis pajamomis darbo ES institucijose laikotarpiais laikomos asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamos pajamos, apskaičiuotos šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamos pajamos už kiekvienus kalendorinius darbo ES institucijose metus nustatomos asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų koeficientą (K3), apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priedo 2 ar 4.1 punkte nurodytą formulę, dauginant iš metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių tais metais, už kuriuos nustatomos asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamos pajamos, ir iš mėnesių, kuriais tais kalendoriniais metais asmuo dirbo ES institucijose, skaičiaus.

3. Jeigu asmuo, kurio VSD fonde įgytos pensinės teisės buvo perkeltos į ES institucijų pensijų sistemą, pasirenka šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pensinių teisių perkėlimo būdą, Apdraustųjų registre atkuriami iki asmens pensinių teisių perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą šiame registre buvę duomenys apie jo valstybinio socialinio pensijų draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas.

4. Jeigu asmuo, kurio VSD fonde ir pensijų fonde, veikiančiame pagal Pensijų kaupimo įstatymą, įgytos pensinės teisės buvo perkeltos į ES institucijų pensijų sistemą, pasirenka šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą pensinių teisių perkėlimo būdą, pensinės teisės už laikotarpį iki darbo ES institucijose pradžios VSD fonde atkuriamos, netaikant Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatų dėl asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento mažinimo.

5. VSD fondo valdyba, įskaičiusi į VSD fondą lėšas už ES institucijų pensijų sistemoje asmens įgytas pensines teises, į Apdraustųjų registrą įrašo duomenis apie asmens darbo ES institucijose laikotarpius ir už kiekvienus kalendorinius darbo ES institucijose metus įskaitytų asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų sumas.

 

9 straipsnis. Lėšų už ES institucijų pensijų sistemoje asmens įgytas pensines teises pervedimas į pensijų fondą

Jeigu asmuo pasirenka šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pensinių teisių perkėlimo būdą, lėšos už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises įgyvendinamųjų ES teisės aktų nustatyta tvarka pervedamos į asmens pasirinkto pensijų fondo, atitinkančio įgyvendinamuosiuose ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sąskaitą.

 

10 straipsnis. Lėšų už ES institucijų pensijų sistemoje asmens įgytas pensines teises pervedimas į VSD fondą ir pensijų fondą

1. Jeigu asmuo pasirenka šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pensinių teisių perkėlimo būdą, VSD fondo valdyba apskaičiuoja į VSD fondą ir asmens pasirinktą pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, pervedamų lėšų sumas, kai asmuo su šio fondo valdytoju yra sudaręs pensijų kaupimo sutartį, įregistruotą Pensijų kaupimo sutarčių registre.

2. Į pensijų fondą pervedama lėšų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į prašymo perkelti ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises pateikimo dieną galiojantį Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintą valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, tarifą ir draudėjo pensijų socialinio draudimo įmokos bei apdraustojo pensijų socialinio draudimo įmokos tarifų sumą šio įstatymo 1 priedo 3 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

3. Asmens įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, valstybinio socialinio pensijų draudimo laikotarpiai ir asmens draudžiamosios pajamos (draudžiamosioms pajamoms prilyginamos pajamos) nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatomis, atsižvelgiant į lėšų sumą, įskaitomą į VSD fondą. Duomenys apie asmens darbo ES institucijose laikotarpius ir už kiekvienus kalendorinius darbo ES institucijose metus įskaitytų asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų sumas įrašomi į Apdraustųjų registrą.

 

11 straipsnis. Valstybinių socialinio draudimo pensijų ES institucijų darbuotojams mokėjimo ypatumai

1. Jeigu asmuo, gaunantis (iki VSD fonde įgytų pensinių teisių perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą gavęs) valstybinę socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, pasirenka šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte nurodytą pensinių teisių perkėlimo būdą, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka jis įgyja teisę kreiptis dėl šios pensijos skyrimo iš naujo. Jeigu asmuo dėl pensijos skyrimo iš naujo nesikreipia, o jam paskirtos pensijos mokėjimas buvo nutrauktas dėl VSD fonde asmens įgytų pensinių teisių perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą (šio įstatymo 6 straipsnis), jam pradedama mokėti anksčiau paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija. Valstybinė socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija skiriama iš naujo arba pradedama mokėti anksčiau paskirta pensija, jei asmens teisė gauti šią pensiją yra išlikusi.

2. Jeigu asmuo, gaunantis (iki VSD fonde įgytų pensinių teisių perkėlimo į ES institucijų pensijų sistemą gavęs) ištarnauto laiko pensiją arba kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, pasirenka šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte nurodytą pensinių teisių perkėlimo būdą, šių išmokų mokėjimas tęsiamas (atnaujinamas anksčiau mokėtos išmokos mokėjimas), jei teisė gauti atitinkamą išmoką yra išlikusi, o Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas nenustato pagrindų vietoj ištarnauto laiko pensijos skirti senatvės arba netekto darbingumo pensiją.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais valstybinė socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija skiriama iš naujo arba anksčiau mokėta valstybinė socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), ištarnauto laiko pensija arba kompensacija už ypatingas darbo sąlygas pradedama mokėti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, bet ne anksčiau kaip nuo kito mėnesio po lėšų gavimo VSD fonde mėnesio pirmos dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ PENSINIŲ TEISIŲ IŠSAUGOJIMAS

 

12 straipsnis. Valstybinių socialinio draudimo pensijų apskaičiavimo Europos Parlamento nariams ypatumai

1. Asmenims, einantiems (ėjusiems) Europos Parlamento narių pareigas, įgijusiems valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą, valstybinės socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (šiems asmenims mirus – valstybinės socialinio draudimo našlių arba našlaičių pensijos už juos) skiriamos ir (ar) mokamos pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas.

2. Jeigu Europos Parlamento narys yra įgijęs mažesnį negu Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas minimalusis valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas atitinkamos rūšies pensijai skirti, šio asmens teisė gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją nustatoma, sumuojant asmens pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir šio asmens įgaliojimų Europos Parlamente trukmę. Valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir asmens draudžiamąsias pajamas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13 straipsnis. Ginčų sprendimas

1. Ginčai, susiję su VSD fondo valdybos ir pensijų kaupimo bendrovių veiksmais atliekant Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimą ir perkėlimą, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Ginčai, susiję su ES kompetentingos institucijos veiksmais atliekant Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimą ir perkėlimą, sprendžiami įgyvendinamuosiuose ES teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 15 straipsnį, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

15 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2009 m. gruodžio 31 d. patvirtina Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašą ir kitus šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 


 

Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos

institucijų darbuotojų ir Europos

Parlamento narių pensinių teisių

išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo

1 priedas

 

LĖŠŲ UŽ VSD FONDE ĮGYTAS PENSINES TEISES, PERVESTINŲ Į ES INSTITUCIJŲ PENSIJŲ SISTEMĄ, IR LĖŠŲ UŽ ES PENSIJŲ SISTEMOJE ĮGYTAS PENSINES TEISES, PERVEDAMŲ Į VSD FONDĄ IR Į PENSIJŲ FONDĄ, APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lėšų už VSD fonde įgytas pensines teises, pervestinų į ES institucijų pensijų sistemą, suma apskaičiuojama pagal formulę:

RL = [( S1 + S2 + Ss) x 1,1 x B/H + 0,005 x (S1 x K1 + S2 x K2) x D] x 12 x G.

Šioje formulėje:

RL – ES institucijų pensijų sistemai pervedama lėšų už asmens VSD fonde įgytas pensines teises suma;

S1 ir K1 – asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1994 metų, ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, jeigu asmuo yra dirbęs iki 1994 metų;

S2 ir K2 – asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas po 1994 metų;

Ss – asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant savarankiškai, kai asmuo buvo draudžiamas (draudėsi) tik valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinei daliai, ir šiam stažui prilyginti laikotarpiai;

B – apskaičiavimo metu galiojantis valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis;

D – apskaičiavimo metu galiojantis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis;

G – Lietuvos gyventojų vyrų ir moterų tikėtina gyvenimo trukmė, skaičiuojama atsižvelgiant į vyrams ir moterims nustatytą senatvės pensijos amžių;

H – Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas būtinasis valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas senatvės pensijai skirti.

Dydžiai S1, S2, Ss, K1 ir K2 apskaičiuojami Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kai dėl ES institucijų pensijų sistemoje įgytų pensinių teisių perkėlimo į VSD fondą kreipiasi asmuo, kurio pensinės teisės, įgytos VSD fonde iki darbo ES institucijose pradžios, buvo perkeltos į ES institucijų pensijų sistemą, asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų koeficientas K3 už darbo ES institucijose laikotarpį apskaičiuojamas pagal formulę:

K3 = [(RES/(12 x G) – ( S1 + S2 + Ss + S3) x 1,1 x B/H)/(0,005 x D) – S1 x K1 – S2 x K2]/S3.

Šioje formulėje:

RES – į VSD fondą įskaityta lėšų už asmens ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises suma;

S3 – asmens darbo ES institucijose laikotarpis.

Kiti formulėje vartojami dydžiai apibrėžti šio priedo 1 punkte.

3. Jeigu asmuo pasirenka ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises perkelti į VSD fondą ir pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, į šį pensijų fondą pervedamų lėšų suma apskaičiuojama pagal formulę:

P = E x k/p.

Šioje formulėje:

P – į pensijų fondą pervestina lėšų suma;

E – ES kompetentingos institucijos VSD fondo valdybai pervesta lėšų už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises suma;

k – prašymo perkelti ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises pateikimo dieną galiojantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintas valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, tarifas;

p – į pensijų fondą pervedamos sumos apskaičiavimo metais galiojanti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų draudėjo valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos ir apdraustojo valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifų suma.

4. Kai dėl ES institucijų pensijų sistemoje įgytų pensinių teisių perkėlimo kreipiasi asmuo, kurio pensinės teisės, įgytos VSD fonde iki darbo ES institucijose pradžios, nebuvo perkeltos į ES institucijų pensijų sistemą, ES institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės perkeliamos šia tvarka:

4.1. Kai visos asmens pensinės teisės, įgytos ES institucijų pensijų sistemoje, perkeliamos į VSD fondą, darbo ES institucijose laikas prilyginamas asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, o asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų koeficientas K3 už darbo ES institucijose laikotarpį apskaičiuojamas pagal formulę:

K3 = (RES/(12 x G) – S3 x 1,1 x B/H)/(0,005 x D x S3).

Šioje formulėje vartojami dydžiai apibrėžti šio priedo 1 ir 2 punktuose.

4.2. Jeigu asmens pasirinkimu ES institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės perkeliamos į VSD fondą ir į pensijų fondą, veikiantį pagal Pensijų kaupimo įstatymą, pensijų fondui pervedamų lėšų suma apskaičiuojama vadovaujantis šio priedo 3 punkto nuostatomis. Asmens įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, valstybinio socialinio pensijų draudimo laikotarpiai ir asmens draudžiamosios pajamos (draudžiamosioms pajamoms prilyginamos pajamos) nustatomi Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos

institucijų darbuotojų ir Europos

Parlamento narių pensinių teisių

išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Tarnybos nuostatai) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 2 tomas, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 337/2007 (OL 2007 L 90, p. 1).

2. 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimas (2005/684/EB, Euratom) dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo (OL 2005 L 262, p. 1).

 

_________________