LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. lapkričio 5 d. Nr. ISAK-2247

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083):

1.1. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama be išorinio vertinimo procedūros tuo atveju, jei yra akredituota pati aukštoji mokykla. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo įvertinusi jos atitikimą reikalavimams studijų programoms. Jei aukštoji mokykla nėra akredituota, ketinama vykdyti studijų programa yra akredituojama tik atlikus išorinį jos vertinimą. Šiuo atveju Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvada.“

1.3. Išdėstau 20 punktą taip:

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 45 dienas priimti vieną iš 21 punkte nurodytų sprendimų. Ketinama vykdyti studijų programa įvertinama teigiamai ir akredituojama 3 metams, jeigu vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro sudaro ne mažiau kaip 8 balus ir nė viena iš 1–4 vertinimo sričių nėra įvertinta „nepatenkinamai“ pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę (5 ir 6 sritys nevertinamos).“

1.4. Papildau 42 punktu:

42. Aprašo 17 punktas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d. Iki šio punkto įsigaliojimo sprendimas dėl visų ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo priimamas įvertinus jų atitikimą reikalavimams studijų programoms. Įgaliota akredituojanti institucija ketinamą vykdyti studijų programą įvertina teigiamai ir ją akredituoja 3 metams, jeigu vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 10 balų ir nė viena iš vertinimo sričių nėra įvertinta „nepatenkinamai“ pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę, išskyrus 5 sritį, kuri nevertinama.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki 2009 m. gruodžio 31 d. ketinamų vykdyti studijų programų aprašai teikiami pagal Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintą Naujos studijų programos aprašo sandarą (metodines rekomendacijas);

2.2. nuo 2010 m. sausio 1 d. ketinamų vykdyti studijų programų aprašai teikiami pagal Studijų kokybės vertinimo centro parengtus ir patvirtintus Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir vertinimo metodinius nurodymus.

3. P a v e d u Studijų kokybės vertinimo centrui iki 2009 metų lapkričio 16 d. parengti ir patvirtinti Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir vertinimo metodinius nurodymus.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius