LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. D1-44 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.05:2005 „BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 23 d. Nr. D1-622

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 17-550):

1. Papildau šiuo 9.14 punktu:

9.14. LST EN ISO 17660-1:2006 „Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys;“.

2. Papildau šiuo 9.15 punktu:

9.15. LST EN ISO 17660-2:2006 „Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios suvirintosios jungtys.“

3. Papildau šiuo 2361 punktu:

2361. Mažiausiasis linkio skersmuo, iki kurio lenkiamas armatūros strypas, turi būti toks, kad strypas nesupleišėtų ir nesuirtų strypo linkio viduje esantis betonas.

Kad armatūra nebūtų pažeista, strypo lenkimo kaiščio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip phifm,min, kurio reikšmės pateiktos 30 a lentelėje.

 

30 a lentelė. Mažiausiasis lenkimo kaiščio skersmuo

a) strypai ir viela

Strypo skersmuo

Linkių, kablių ir kilpų mažiausiasis lenkimo kaiščio skersmuo (žr. 39 paveikslą)

phif ≤ 16 mm

4fphi

phif > 16 mm

7fphi

 

b) virintinė lenkta armatūra ir armatūrinis tinklas, lenktas po suvirinimo

 

Mažiausiasis lenkimo kaiščio skersmuo

 arba

(pav.)

 arba

(pav.)

5fphi

d ³>= 3f                   5fphi

d < 3fphi arba linkio zonoje yra virintinė siūlė: 20fphi

Pastaba: Jei linkio zonoje suvirinama ir tai atliekama pagal LST EN ISO 17660-1:2006 [9.14] ir LST EN ISO 17660-2:2006 [9.15] reikalavimus, lenkimo kaiščio skersmenį leidžiama sumažinti iki 5 fphi.

 

Lenkimo kaiščio skersmuo netikrinamas, jei laikomasi šių sąlygų:

– strypo inkaravimui už linkio pabaigos nereikia ilgesnės kaip 5fphi atkarpos;

– strypas nėra prie krašto (linkio plokštuma arti betono paviršiaus) ir linkio vidinėje pusėje yra skersinis strypas, kurio skersmuo ≥ phif;

– lenkimo kaiščio skersmuo yra ne mažesnis kaip 30 a lentelėje nurodytas reikšmes. Priešingu atveju lenkimo kaiščio skersmuo phifm,min turi būti padidintas pagal šią nelygybę:

 

phifm,min  ≥ Fbt ((1/ab) + 1/(2phif))/fcd ;        (17.1 a)

 

čia:

Fbt – tempiamoji jėga, kurią strype ar suglaustų strypų grupėje lenkimo pradžioje sudaro kritinės apkrovos;

ab – pusė atstumo tarp strypų (arba suglaustų strypų grupių) centrų, matuojant statmenai linkio plokštumai. Jei strypas ar strypų grupė yra netoli elemento paviršiaus, ab turi būti apsauginio betono sluoksnio dydžio, pridėjus phif/2.

fcd reikšmė neturi būti imama didesnė kaip atitinkamą C55/67 klasės betono reikšmę.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas