PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 28 d. Nr. 1-340

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2007, Nr. 110-4530):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, bendruosius priešgaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.

3. Išbraukiu 11 punkte žodžius „iš esmės“.

4. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus organizuoja įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873).“

5. Išdėstau 14 punktą taip:

„Teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, gamybos, augalinės kilmės atliekos, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose.“

6. Išbraukiu 15 punkte žodžius „ir tamsiu paros metu apšviesti“.

7. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Į Asg, Bsg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų pastatus ir patalpas transporto priemonėms įvažiuoti draudžiama.“

8. Išdėstau 18 punkto pirmąjį sakinį taip:

„Automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu.“

9. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Teritorijoje turi būti pažymėtos transporto priemonių stovėjimo, medžiagų laikymo vietos.“

10. Išbraukiu 24 punkto antrąjį sakinį.

11. Išdėstau 29 punktą taip:

29. Avarinių išėjimų vietose įrengtų langų ir durų grotos iš vidaus turi būti varstomos, reikalui esant, lengvai ir greitai nuimamos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.“

12. Išdėstau 34 punktą taip:

34. Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo, turi būti tvarkingos ir pritvirtintos, stogo liukai, durys, langai – lengvai atidaromi bet kuriuo paros metu.“

13. Išdėstau 39 punktą taip:

39. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.“

14. Išbraukiu 41 punkte ženklą „Cg“.

15. Išdėstau 45 punktą taip:

45. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį turi būti užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.“

16. Išdėstau 47 punktą taip:

47. Vėdinimo įrenginių, elektros skydinių ir kitų techninių patalpų durys turi būti užrakintos.“

17. Išdėstau 50 punktą taip:

50. Visuomeninės paskirties pastatų budintis personalas privalo žinoti veiksmus kilus gaisrui ar įvykus avarijai, specialiųjų ar avarinių tarnybų ir atsakingų valstybės tarnautojų bei darbuotojų telefonų numerius.“

18. Pripažįstu netekusiu galios 51 punktą.

19. Išbraukiu 53 punkte žodžius „o jų akumuliatoriai turi būti tikrinami ne rečiau kaip kartą per metus“.

20. Išdėstau 55 punktą taip:

55. Viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose turi būti priešgaisrinės saugos reikalavimų atmintinė (7 priedas).“

21. Pripažįstu netekusiais galios 56, 57 punktus.

22. Įrašau 59 punkte vietoj žodžių „judėjimo negalią“ žodžius „riboto judėjimo funkciją“.

23. Pripažįstu netekusiu galios 62 punktą.

24. Išdėstau 63 punktą taip:

63. Gydymo paskirties pastatuose draudžiama laikyti deguonies balionus (išskyrus projektinėje dokumentacijoje nustatytas vietas), tiekti dujas guminėmis žarnelėmis ir nesandariais vamzdynais.“

25. Pripažįstu netekusiais galios 67, 68, 82, 83 punktus.

26. Išdėstau 87 punktą taip:

87. Teatruose dūmų liukai turi būti techniškai tvarkingi ir nuolat parengti darbui.“

27. Įrašau 97 punkte vietoj žodžių „valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija“ žodžius „teritorine valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) įstaiga“.

28. Išbraukiu 99 punkte žodžius „ir degios“.

29. Išbraukiu 103.3 punkte žodžius „ypač degias ir labai degias medžiagas“.

30. Pripažįstu netekusiais galios 103.4, 104, 105 punktus.

31. Įrašau 106 punkte vietoj žodžių „valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija“ žodžius „teritorine VPGT įstaiga“.

32. Pripažįstu netekusiu galios 108 punktą.

33. Išdėstau 109 punktą taip:

109. Priešgaisrinių durų, vartų, liukų sandarumo tarpiklių, savaiminio užsidarymo mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.“

34. Išbraukiu 116 punkto antrąjį sakinį.

35. Išbraukiu 122 punkte žodį „sandėliuojamų“.

36. Išbraukiu 134 punkto antrąjį sakinį.

37. Išbraukiu 140 punkte žodžius „lygūs ir“.

38. Pripažįstu netekusiu galios 142.1 punktą.

39. Išdėstau 145.1 punktą taip:

145.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;“.

40. Išbraukiu 145.4 punkte žodžius „techniškai netvarkingoms bei“.

41. Įrašau 146 punkte vietoj žodžio „ketvirtį“ žodžius „tris mėnesius“.

42. Išbraukiu 154 punkte žodį „nereikalingus“.

43. Įrašau 175 punkte vietoj žodžio „nesugedę“ žodžius „techniškai tvarkingi ir veikiantys“.

44. Išbraukiu 199 punkte žodžius „taip pat neišjungtus elektros prietaisus“.

45. Įrašau 225 punkte vietoj žodžio „smėliu“ žodžius „smėliu arba sorbentu“.

46. Išbraukiu 228 punkto antrąjį sakinį.

47. Išdėstau 240 punkto antrąjį sakinį taip:

„Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m2, šios sandėliavimo vietos turi būti pažymėtos juostomis ant grindų.“

48. Išdėstau 243 punktą taip:

243. Sandėliuose praeigos tarp stelažų, rietuvių ir praeigos tarp stelažų, rietuvių ir sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m ir neužkrautos.“

49. Išdėstau 244 punktą taip:

244. Sandėlių, kurių plotas didesnis kaip 200 m2, stelažai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės medžiagų, praeigos tarp stelažų, rietuvių – ne siauresnės kaip 1,2 m, o tarp sienų labiausiai išsikišusių konstrukcijų ir stelažų, rietuvių – ne siauresnės kaip 0,8 m.“

50. Įrašau 264 punkte vietoj žodžių „padangų ir gumos atliekų“ žodžius „padangų ir (arba) gumos atliekų“, vietoj žodžių „valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija“ žodžius „teritorine VPGT įstaiga“.

51. Pripažįstu netekusiu galios 272 punktą.

52. Įrašau 305 punkte vietoj žodžių „stabdyti estakadose“ žodžius „stabdyti ypač degių ir labai degių naftos produktų perpylimo estakadose“.

53. Įrašau 307 punkte vietoj žodžio „darbus“ žodžius „perpylimo darbus“.

54. Įrašau 331 punkte vietoj žodžio „produktus“ žodžius „produktus prieplaukose“.

55. Išdėstau 338 punktą taip:

338. Automobilinės cisternos, gabenančios ypač degius ir labai degius skysčius, turi būti įžemintos su žeme besiliečiančiais elektros krūvio nuvedikliais.“

56. Pripažįstu netekusiais galios 344, 350, 360.1 punktus.

57. Įrašau 360.7 punkte vietoj žodžio „metalinius“ žodžius „tam skirtus“.

58. Išdėstau 361.4 punktą taip:

361.4. prieš pradėdamas pildyti dujų balioną, transporto priemonės vairuotojas privalo išjungti variklį (degimą);“.

59. Pripažįstu netekusiu galios 361.5 punktą.

60. Išdėstau 361.6 punktą taip:

361.6. dujų balionas negali būti pildomas daugiau kaip 80 % jo bendro tūrio, jei techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip;“.

61. Pripažįstu netekusiais galios 361.8, 364 punktus.

62. Išdėstau 367 punktą taip:

367. Degalinės teritorijoje leidžiama laikyti buitinių dujų balionuose ne didesnį kaip 1340 kg dujų kiekį ir ne arčiau kaip 5 m nuo degalinės pastatų ir įrenginių.“

63. Pripažįstu netekusiais galios 368, 369, 370, 371 punktus.

64. Įrašau 379 punkte vietoj žodžių „kitas degias medžiagas ir preparatus bei nereikalingus daiktus“ žodžius „kitas medžiagas ir įrenginius“.

65. Pripažįstu netekusiais galios 394, 399 punktus.

66. Išdėstau 403 punktą taip:

403. Įrengiant stogo dangą draudžiama šildymo įrenginiuose naudojamo kuro atsargas ir tuščią jo tarą laikyti ant stogo dangos.“

67. Išdėstau 417 punktą taip:

417. Prieš darbų pradžią statybos aikštelėje turi būti išdėstytos pirminės gaisro gesinimo priemonės, sutvarkyti keliai ir prieigos.“

68. Išbraukiu 427 punkte žodžius „metaliniais skydais, sudrėkintos vandeniu“ ir „aikštelių ir aukštų“.

69. Pripažįstu netekusiais galios 438, 439, 440, 441, 442, 443.2, 450 punktus.

70. Išdėstau 457 punktą taip:

457. Transporto priemonių remonto vietose turi būti nedegios dėžės su dangčiais naudotiems kuro ir degalų filtrams, skudurams, šiukšlėms sudėti. Panaudoti naftos produktai turi būti išpilami į metalinius indus ir laikomi tik tam tikslui skirtose vietose. Išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.“

71. Išdėstau 459 punkto antrąjį sakinį taip:

„Tokį automobilių kuro ir tepalų kiekį leidžiama laikyti sandariai uždarytoje tam skirtoje taroje.“

72. Įrašau 462 punkte vietoj žodžių „duobės ir rūsiai“ žodžius „nevėdinamos duobės ar rūsiai“.

73. Įrašau 502 punkte vietoj žodžių „valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija“ žodžius „teritorine VPGT įstaiga“.

74. Išdėstau 504 punktą taip:

504. Prie pagrindinio įvažiavimo į sodų teritoriją turi būti įrengta sodų sklypų, kelių, vandens telkinių, gaisrinių hidrantų išdėstymo schema.“

75. Išdėstau 507 punktą taip:

507. Šašlykines, kepsnines, buitines krosneles, rūkyklas, lauko židinius naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių.“

76. Pripažįstu netekusiu galios 554 punktą.

77. Išbraukiu 564 punkto antrąjį sakinį.

78. Išdėstau 565 punktą taip:

565. Pirotechnikos priemonių sandėliai pagal laikomų pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekį skirstomi į atskirai stovinčius, įrengtus kitos paskirties pastatuose ir įrengtus specializuotose pirotechnikos priemonių parduotuvėse. Specializuota pirotechnikos priemonių parduotuvė (toliau – specializuota parduotuvė) – prekybinės paskirties pastatas ar patalpa, kuriuose esančių prekių asortimentą sudaro tik pirotechnikos priemonės ir (ar) ginklai, šaudmenys. Pirotechnikos priemones laikyti leidžiama ir kilnojamuose sandėliuose (konteineriuose, specialiuose automobiliuose, jų priekabose).“

79. Išdėstau 570 punkto pirmąjį sakinį taip:

„Maksimalus leistinas sandėliuose laikyti pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekis nustatomas atlikus objekto pavojaus ir rizikos analizę, kurią būtina suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.“

80. Išdėstau 585 punktą taip:

585. Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti tik I ir II klasės pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg.“

81. Išdėstau 586 punktą taip:

586. Laikinose prekybos pirotechnikos priemonėmis vietose bendras jų kiekis (vienoje prekybos vietoje) turi būti ne didesnis kaip 30 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 6 kg.

Draudžiama laikinas prekybos pirotechnikos priemonėmis vietas įrengti evakuacijos keliuose.“

82. Išdėstau 587 punktą taip:

587. Parduotuvių (išskyrus specializuotas) ne darbo metu pirotechnikos priemonės turi būti laikomos nedegiose spintose arba tam pritaikytose patalpose.“

83. Išdėstau 588 punktą taip:

588. Specializuotų parduotuvių prekybos salėse leidžiama laikyti ne daugiau kaip 100 kg pirotechnikos priemonių, kurių bendras sudėtinio pirotechninio mišinio kiekis ne didesnis kaip 20 kg.“

84. Išdėstau 596 punktą taip:

596. Naudoti pirotechnikos priemones masinių renginių metu patalpose leidžiama tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir teritorinės VPGT įstaigos vadovo sutikimu.

Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas teritorinei VPGT įstaigai pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas).“

85. Įrašau 608, 609 punktuose vietoj žodžių „vidaus priešgaisrinis vandentiekis“ atitinkamu linksniu žodžius „vidaus gaisrinis vandentiekis“.

86. Išdėstau 610 punktą taip:

610. Vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirkštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų. Gaisrinių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių – aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris. Priėjimų prie gaisrinių čiaupų vietos turi būti laisvos ir neužkrautos. Gaisrinių čiaupų ir gaisrinių žarnų jungiamosios movos turi atitikti galiojančio standarto reikalavimus.“

87. Įrašau 613 punkte vietoj žodžių „priešgaisrinis vandentiekis“ žodžius „gaisrinis vandentiekis“.

88. Pripažįstu netekusiu galios 616 punktą.

89. Išdėstau 617 punktą taip:

617. Priešgaisriniai skydai ar stendai pirminėms gaisro gesinimo priemonėms laikyti (5 priedas) įmonės, įstaigos, organizacijos teritorijoje turi būti įrengti taip, kad būtų patogu greitai pasinaudoti juose esančiomis gesinimo priemonėmis, ir statomi matomose, patogiose prieiti vietose.“

90. Pripažįstu netekusiais galios 618, 619 punktus.

91. Išdėstau 625 punktą taip:

625. Gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai. Nešiojamųjų gesintuvų ženklinimas turi atitikti LST EN 3-7+A1:2007, o kilnojamųjų – LST EN 1866-1: 2007 standarto reikalavimus.“

92. Išdėstau 626 punktą taip:

626. Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip kartą per metus, gesintuvų korpusų stiprumo hidrauliniai bandymai atliekami ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.“

93. Įrašau 629 punkte vietoj žodžių „nuolat veikiantys ir tvarkingi“ žodžius „techniškai tvarkingi ir veikiantys“.

94. Išbraukiu 1 priedo pirmajame sakinyje žodžius „suderintą su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais“.

95. Papildau 1 priedą šia pastraipa:

„Priešgaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas priešgaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.“

96. Įrašau 2 priedo 1 punkte vietoj žodžių „priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai“ žodį „ugniagesiams“.

97. Išdėstau 5 priedo 1 punktą taip:

1. Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LST EN 3 standartų serijos, o kilnojamieji – LST EN 1866:2006 ir LST EN 1866-1:2007 standartų reikalavimus.“

98. Išdėstau 5 priedo 2 punktą taip:

2. Gaisrų klasių žymėjimas turi atitikti LST EN 2:1996 ir LST EN 2:1996/A1:2004 standartų reikalavimus.“

99. Išdėstau 5 priedo 3 punktą taip:

3. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, efektyvumą pagal LST EN 3 standartų serijos, LST EN 1866:2006 ir LST EN 1866-1:2007 standartų reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.“

100. Įrašau 5 priedo 10.4 punkte vietoj žodžio „vežiojamųjų“ žodį „kilnojamųjų“.

101. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedo 16 punktą.

102. Įrašau 5 priedo 3 lentelės pavadinime vietoj žodžio „vežiojamųjų“ žodį „kilnojamųjų“.

103. Įrašau 6 priedo 1 punkte vietoj žodžių „viešbučių paskirties“ žodžius „viešbučių bei poilsio paskirties“.

104. Įrašau 6 priedo 3 punkte vietoj žodžių „viešbučio, motelio, senelių prieglaudos“ žodžius „viešbučio, motelio, senelių prieglaudos, pensiono, poilsio namų, nakvynės namų“.

105. Išdėstau 6 priedo 9 punktą taip:

9. Žmonių evakuacijos plano sutartiniai ženklai pateikti lentelėje.

 

Ženklas

Reikšmė

Kontūro spalva

Fono spalva

01(pav.)

gesintuvas

raudona

balta

02(pav.)

gaisrinis čiaupas

raudona

balta / raudona

(pav.)

dūmų šalinimo įrenginio rankinio paleidimo mygtukas

raudona

balta

04(pav.)

elektros skydelis

juoda

geltona

05(pav.)

telefonas

mėlyna

 

06(pav.)

gaisrinės signalizacijos mygtukas

raudona

balta

07(pav.)

gaisrinio siurblio (elektrifikuotos sklendės) įjungimo mygtukas

raudona

balta

09 (pav.)

pagrindinis evakuacijos kelias

žalia

 

10 (pav.)

atsarginis evakuacijos kelias

žalia

 

11(pav.)

jūs esate čia (plano vieta)

žalia

balta

106. Įrašau 7 priede vietoj žodžių „priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai“ žodį „ugniagesiams“, o vietoj žodžių „priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų“ žodį „ugniagesių“.

107. Įrašau 12 priede vietoj žodžio „priešgaisrinio“ žodį „gaisrinio“.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis