LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2001 m. birželio 14 d. ĮSAKYMO Nr. 317 „DĖL STR 2.03.01:2001 „statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 27 d. Nr. D1-624

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898):

1. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Šis reglamentas netaikomas rengiant individualių gyvenamųjų namų projektus, atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus. Jis gali būti taikomas šiems projektams statytojams pageidaujant. Šis reglamentas netaikomas laikinųjų statinių atveju.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas