LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL APDOVANOJIMO DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINU IR GEDIMINO ORDINO MEDALIU

 

1997 m. vasario 10 d. Nr. 1200

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanoju Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino medaliu Lietuvai, jos ūkiui, kultūrai, mokslui ir švietimui nusipelniusius Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečius:

 

3-ojo laipsnio ordinu

 

Regimantą ADOMAITĮ – Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro aktorių, kino aktorių;

Teodorą BLINSTRUBĄ – Amerikos lietuvių fondo pirmąjį pirmininką, ilgametį lietuvių bendruomenės veikėją,

Thomą JANSENĄ – Europos Komisijos perspektyvinės analizės grupės narį, buvusį Europos krikščionių demokratų partijų sąjungos generalinį sekretorių;

Gediminą JOKŪBONĮ – skulptorių, Lietuvos dailės akademijos profesorių;

Joną GRICIŲ – kino operatorių, Lietuvos muzikos akademijos Kino ir televizijos katedros docentą;

Stanislovą KUZMĄ – skulptorių;

Eugenijų PAULAUSKĄ – smuikininką, Lietuvos muzikos akademijos profesorių;

 

4-ojo laipsnio ordinu

 

Antaną ANILIONĮ – specialiosios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ prezidentą;

Vytautą BIMBĄ – Vilniaus universiteto Kūno kultūros centro docentą, buvusį ilgametį Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio meistrų komandos trenerį;

Česlovą GUTAUSKĄ – respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausiąjį gydytoją;

Genovaitę KAZOKIENĘ – Lietuvos kultūros mecenatę, menotyrininkę, daktarę;

Jiržį MARVANĄ – Čekijos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Graikijoje, baltistą, profesorių filologijos daktarą;

Vacį MILIŲ – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyriausiąjį mokslinį bendradarbį, profesorių habilituotą daktarą;

Gintarą RINKEVIČIŲ – Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro meno vadovą ir vyriausiąjį dirigentą;

Joną SAKEVIČIŲ – Londono Šv. Kazimiero bažnyčios kleboną;

Joną ŽĖKĄ – akcinės bendrovės „Radviliškio mašinų gamykla“ generalinį direktorių;

 

5-ojo laipsnio ordinu

 

Juozą BEKAMPĮ – Marijampolės rajono Pulokų kaimo ūkininką;

Arvydą JUOZAITĮ – filosofą, daktarą, žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiąjį redaktorių, Santarvės fondo tarybos pirmininką;

Hansą Friedrichą FISCHERĮ – humanitarinės pagalbos Lietuvai organizatorių, Leipcigo Šv. Mergelės Marijos bažnyčios kunigą, daktarą;

Gražiną GRIGALIŪNIENĘ – šeimynos mamą-auklėtoją (Panevėžio raj.);

Vytenį GUBAVIČIŲ – vilnos akcinės bendrovės „Drobė“ generalinį direktorių (Kauno m.);

Skaistutę IDZELEVIČIENĘ – Klaipėdos universiteto Teatrinio meno fakulteto Sportinių šokių katedros docentę, Klaipėdos sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ vadovę ir trenerę;

Romaldą IDZELEVIČIŲ – Klaipėdos universiteto Teatrinio meno fakulteto Sportinių šokių katedros vyresnįjį dėstytoją, Klaipėdos sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ vadovą ir trenerį;

Stasį JARMALAVIČIŲ – akcinės bendrovės aviakompanijos „Lietuvos avialinijos“ Skraidymo departamento direktoriaus pavaduotoją;

Mariją JUOZAPAITYTĘ-RUDIENĘ – Bendrojo Amerikos lietuvių šalpos fondo pirmininkę;

Beatričę KLEIZAITĘ-VASARIS – Kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondo pirmininkę;

Klausą LIPPERTĄ – Vokietijos Raudonojo Kryžiaus savanorį, humanitarinės pagalbos Lietuvai organizatorių;

Gerdą LUBKERĮ – Vokietijos Raudonojo Kryžiaus savanorį, humanitarinės pagalbos Lietuvai organizatorių;

Stasį POVILAITĮ – estrados solistą;

Ramutę SKUČAITĘ – poetę, dramaturgę, Nacionalinio vaiko teisių gynimo komiteto narę;

Kurtą SPERĄ – Lietuvos Respublikos garbės konsulą Austrijoje, Transporto vadybos ir logistikos mokslo ir tyrimų firmos „Logostrans“ vadybos direktorių, profesorių daktarą;

Bryaną Henry VAUGHANĄ – Australijos Naujojo Pietų Velso valstijos senatorių, Lietuvos interesų rėmėją Australijoje;

Eleną ŽILINSKIENĘ – akcinės bendrovės „Armina“ direktorę (Alytaus raj.);

 

1-ojo laipsnio medaliu

 

Antaną GUDONĮ – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje narį;

Giunterį FRANKĄ – Vokietijos ekonominių ryšių su užsieniu ministerijos Senjorų ekspertų tarybos atstovą, profesorių habilituotą daktarą;

Vytautą JARUTĮ – kalvį, liaudies menininką (Alytaus m.);

Stasį JOKUBAITĮ – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje narį;

Gabrielę KARALIENĘ – Vilkaviškio krašto istorijos muziejaus direktorę;

Juozą KEINĄ – specialiosios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus elektros tiekimo ruožo elektromonterį;

Kęstutį LIUBINĄ – akcinės bendrovės „Veritas“ generalinį direktorių (Marijampolės m.);

Aliną MORKŪNIENĘ – Vilniaus lengvosios pramonės ir buitinių paslaugų mokyklos direktorę;

Sigitą PUIDĄ – akcinės bendrovės „Šilkas“ pameistrį (Kauno m.);

Antaną SKORKĄ – specialiosios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus kelių ruožo baro viršininką;

Birutę STROLIENĘ – ilgametę Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos Fortepijono specialybės skyriaus vedėją;

Kazį TUMKEVIČIŲ – ilgametį Šiaulių dramos teatro aktorių ir režisierių;

Joną VARANAUSKĄ – akcinės bendrovės „Liteksas ir Calw“ apdailos cecho mechaniką (Kauno m.).

 

2 straipsnis.

Pirmosios lietuviškosios knygos 450 metų sukakties proga už nuopelnus lietuviškajai knygai, jos populiarinimui apdovanoju Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino medaliu šiuos mokslininkus, menininkus, kultūros darbuotojus:

 

4-ojo laipsnio ordinu

 

Kazimierą BARĖNĄ – ilgametį lietuvių išeivijos spaudos darbuotoją, poetą, rašytoją, vertėją;

Leoną GUDAITĮ – Vytauto Didžiojo universiteto Senato pirmininko pavaduotoją, Lietuvių literatūros katedros vedėją, profesorių habilituotą daktarą;

Algirdą SABALIAUSKĄ – Lietuvių kalbos instituto direktorių, habilituotą daktarą;

Vytautą VANAGĄ – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovą, habilituotą daktarą;

 

5-ojo laipsnio ordinu

 

Vladą BULAVĄ – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorių, daktarą;

Birutę BUTKEVIČIENĘ – Vilniaus universiteto bibliotekos direktorę;

Anuprą GAURONSKĄ – misionierių kunigą (Karaliaučiaus kraštas);

Domą KAUNĄ – Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėją, profesorių habilituotą daktarą;

Ingridą KORSAKAITĘ – Kultūros ir meno instituto Dailės istorijos skyriaus vyresniąją mokslinę bendradarbę, daktarę;

Ingę LUKŠAITĘ – Lietuvos istorijos instituto vyresniąją mokslinę bendradarbę, Vytauto Didžiojo universiteto docentę daktarę;

Janiną ŽILYTĘ-STEPONAVIČIENĘ – dailininkę, knygų iliustratorę;

 

1-ojo laipsnio medaliu

 

Janiną ARBAČIAUSKIENĘ – Marijampolės miesto P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorę;

Zofiją BLIUJIENĘ – Varėnos rajono centrinės bibliotekos direktorę;

Zitą JODEIKIENĘ – Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę;

Eleną KAPUSTINSKIENĘ – specialiosios paskirties akcinės bendrovės spaustuvės „Spindulys“ generalinę direktorę (Kauno m.);

Jadvygą KUOLIENĘ – Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorę;

Juozą MARCINKEVIČIŲ – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktorių, daktarą;

Janiną MATULIENĘ – Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos direktorę;

Aldoną PILIENĘ – Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę;

Klemensą SINKEVIČIŲ – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoją, Bibliotekininkystės centro direktorių, profesorių habilituotą daktarą;

Jurgį TORNAU – buvusį ilgametį Vilniaus universiteto bibliotekos direktorių;

Silviją VĖLAVIČIENĘ – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėją;

 

2-ojo laipsnio medaliu

 

Aldoną RUSECKAITĘ – Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorę (Kauno m.);

 

3 straipsnis.

Lietuvos universiteto įkūrimo Kaune 75-erių metų sukakties proga apdovanoju Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino medaliu šiuos šalies aukštajam mokslui nusipelniusius asmenis:

 

4-ojo laipsnio ordinu

 

Mykolą JANKAUSKĄ – Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorių habilituotą daktarą;

Mykolą KOSČIAUSKĄ – Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių daktarą;

 

5-ojo laipsnio ordinu

 

Algirdą MATUKONĮ – Kauno technologijos universiteto profesorių habilituotą daktarą;

Simoną PILECKĮ – Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorių habilituotą daktarą;

Vacį SADAUSKĄ – Kauno medicinos akademijos profesorių habilituotą daktarą;

Bronių VAŠKELĮ – buvusį Vytauto Didžiojo universiteto rektorių, profesorių habilituotą daktarą;

 

1-ojo laipsnio medaliu

 

Joną BAKŠĮ – Kauno medicinos akademijos docentą daktarą;

Vytautą BARAUSKĄ – Lietuvos veterinarijos akademijos docentą daktarą;

Aloyzą DIRSĘ – Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorių habilituotą daktarą;

Vladą JANULEVIČIŲ – Lietuvos žemės ūkio universiteto docentą daktarą;

Bronių JURALEVIČIŲ – Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorių daktarą;

Albertą JASIULIONĮ – Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorių habilituotą daktarą.

Joną KUOSĄ – Lietuvos veterinarijos akademijos profesorių habilituotą daktarą;

Viktorą ŠARKŪNĄ – Lietuvos veterinarijos akademijos profesorių daktarą.

 

4 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________