Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 19 D. NUTARIMO NR. 308 „DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 21 d. Nr. 1369

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 27-766; 2004, Nr. 96-3539):

1. Papildyti nauju 2 punktu (ankstesniąją antrąją pastraipą laikant 1 punktu):

2. Pavesti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai ir Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, bendradarbiaujant su Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Gyventojų registro tarnyba), kontroliuoti, kaip laikomasi Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatuose nustatytos uogavimo ir grybavimo Kuršių nerijos nacionalinio parko rezervatuose tvarkos.“

2. Papildyti Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatus, patvirtintus nurodytuoju nutarimu, šiuo 81 punktu:

81. Nacionalinio parko gamtiniuose rezervatuose, išskyrus juose esančio Didžiojo kopagūbrio mišku neapaugusias teritorijas (pilkąsias ir baltąsias kopas), uogauti ir grybauti leidžiama rugsėjo–lapkričio mėnesiais gyventojams, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą Neringos savivaldybėje ir turintiems su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, naudodamiesi Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, tikrina, kaip Nacionalinio parko gamtiniuose rezervatuose laikomasi šiame punkte nustatytos uogavimo ir grybavimo tvarkos, laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir gautą informaciją naudodami tik tarnybos tikslais.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS