LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL  ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO IR KONTROLĖS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 14 d. Nr. V-978

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2003, Nr. 32-1308, Nr. 91(1)-4106; 2004, Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679; 2008, Nr. 38-1377; 2009, Nr. 29-1142) 10 straipsnio 2 dalies 20 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 56-2000; 2008, Nr. 142-5629; 2009, Nr. 76-3123) patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 15 punktu:

1. T v i r t i n u  asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir kontrolės krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2.  L a i k a u  netekusiu galios KAM ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 145 „Dėl karių ir civilių KAS tarnautojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo tvarkos“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2009 m. spalio 14 d.

įsakymu Nr. V-978

 

ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO IR KONTROLĖS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir kontrolės krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS) tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato karių, (valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai), taip pat darbuotojų, dirbančių aplinkoje, veikiamoje pavojingų veiksnių, ar dirbančių su potencialiai pavojingais įrenginiais, neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo organizavimo ir kontrolės tvarką.

2. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose taisyklėse vartojamas sąvokas.

3. Potencialiai pavojingais įrenginiais (didesnio pavojaus šaltiniu) laikomos visos sausumos ar vandens (įskaitant vidaus vandenų) transporto priemonės, orlaiviai, technologiniai ir energetiniai įrenginiai, visų rūšių ginklai, šaudmenys ir sprogmenys, nuodingosios, sprogstamosios medžiagos ir jų mišiniai. Pavojingu veiksniu laikomas tarnybos (darbo) aplinkoje esantis rizikos veiksnys, dėl kurio darbuotojas ar aplinkiniai asmenys gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų ar mirtį (tarnyba/darbas aplinkoje, kurioje naudojami didesnio pavojaus šaltiniai, nepriklausomai nuo to, ar pats karys/darbuotojas juos naudoja, taip pat tarnyba/darbas aplinkoje, kurioje tarnybinėms užduotims atlikti keliami didesni fizinės ar psichinės įtampos reikalavimai ir pan.).

4. KAS institucijos, jos padalinio vadovas (viršininkas) ar jo įgaliotas asmuo, karinio vieneto vadas ar jo įgaliotas asmuo (vadovo, vado įsakymu skiriamas asmuo), karo policininkai (toliau – atsakingi asmenys) turi teisę tikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų:

4.1. visus asmenis, vairuojančius KAS institucijų ar jų padalinių, karinių vienetų tarnybines transporto priemones;

4.2. karius, įvertinę požymius, kurių esant galima įtarti, kad karys yra neblaivus ir/ar apsvaigęs (iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai);

4.3. kitus asmenis (darbuotojus), dirbančius aplinkoje, veikiamoje pavojingų veiksnių, ar dirbančius su potencialiai pavojingais įrenginiais, įvertinę požymius, kurių esant galima įtarti, kad kitas asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs (iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai).

5. Atsakingi asmenys, įvertinę požymius, kurių esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs (iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai), tikrina asmenis, vairuojančius KAS institucijų ar jų padalinių, karinių vienetų transporto priemones, karius, taip pat darbuotojus, dirbančius aplinkoje, veikiamoje pavojingų veiksnių, ar dirbančius su potencialiai pavojingais įrenginiais, ar jie yra neblaivūs (girti) arba juos pristato į karių asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – KASPĮ) arba, išrašę siuntimą (1 priedas), – į asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) atlikti medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti.

6. Kario, darbuotojo neblaivumo (girtumo) įrodymu laikomi:

6.1. specialiųjų techninių priemonių, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka, rodmenys, viršijantys teisės aktuose nustatytą leidžiamą maksimalią etilo alkoholio koncentraciją iškvepiamame ore, užfiksuoti šių priemonių rodmenų fiksavimo būdais, pasirašyti tikrinimą atlikusio atsakingo(-ų) asmens(-ų);

6.2. medicininės apžiūros aktas, kuriame konstatuotas neblaivumas (girtumas).

7. Kario, darbuotojo apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų įrodymu laikomas medicininės apžiūros aktas, kuriame konstatuotas apsvaigimas nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

 

II. asmenų neblaivumo (girtumo) NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS krašto apsaugos sistemoje

 

8. Atsakingi asmenys, gavę informaciją (pranešimą) apie asmenį, vairuojantį KAS tarnybinę transporto priemonę, karį, taip pat darbuotoją, dirbantį aplinkoje, veikiamoje pavojingų veiksnių, ar dirbantį su potencialiai pavojingais įrenginiais, įtariamą esantį tarnyboje (darbe) neblaivų (girtą) ar apsvaigusį nuo psichiką veikiančių medžiagų, privalo apie tai informuoti KAS institucijos ar jos padalinio vadovą (viršininką), karinio vieneto vadą ir imtis priemonių jo neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatyti.

9. Asmens sveikatos priežiūros specialistai (toliau – sveikatos priežiūros specialistai), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę atlikti medicininę apžiūrą, ją atlieka sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

10. Dėl neblaivumo (girtumo) specialiomis techninėmis priemonėmis, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka, tikrinama griežtai vadovaujantis tos techninės priemonės naudojimo aprašymu, prieš tai tikrinamam asmeniui išsiskalavus burną vandeniu. Praėjus 15 minučių po pirminio tikrinimo, turi būti tikrinama pakartotinai.

11. Atsakingi asmenys, prieš tikrindami dėl neblaivumo ar siųsdami atlikti medicininės apžiūros, turi paaiškinti įtariamiems neblaiviems (girtiems) asmenims atsisakymo tikrintis ar atlikti medicininę apžiūrą teisines pasekmes ir išaiškinti asmens teisę ne vėliau kaip per 1 valandą nuo tikrinimo, medicininės apžiūros atlikimo ar atsisakymo ją atlikti pačiam kreiptis į pageidaujamą ASPĮ su prašymu savo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą. Jeigu asmuo šio punkto nustatyta tvarka kreipiasi į ASPĮ, jis privalo medicininės apžiūros aktą pristatyti KAS institucijos ar jos padalinio vadovui (viršininkui), karinio vieneto vadui tą pačią dieną, kurią jį gauna. Jei asmuo medicininės apžiūros aktą gauna po savo darbo dienos valandų ar ne darbo dieną, jis privalo aktą pristatyti kitą darbo dieną.

12. Atsakingi asmenys, įvertinę požymius, kuriems esant galima įtarti, kad karys, (darbuotojas, dirbantis aplinkoje, veikiamoje pavojingų veiksnių, ar dirbantis su potencialiai pavojingais įrenginiais), yra neblaivus (iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai), ir įtarę jį esant neblaivų, ne vėliau kaip per 1 valandą nuo įtarimo momento atlieka tikrinimą.

13. Kiekvienas asmenų neblaivumo (girtumo) tikrinimo atvejis registruojamas nustatytos formos Asmenų neblaivumo (girtumo) tikrinimo registre (2 priedas).

14. Jei asmuo atsisako tikrintis arba pasirašytinai susipažinti su tikrinimo rezultatais, atsakingas asmuo privalo pasikviesti du asmenis (liudininkus), jų akivaizdoje asmeniui pasiūlyti atlikti tikrinimą, paaiškinti jam atsisakymo tikrintis ar atlikti medicininę apžiūrą teisines pasekmes ir, jam atsisakius, tai pažymėti registre, kuriame pasirašo atsakingas asmuo ir liudininkai.

15. Jeigu atsakingi asmenys neturi galimybės atlikti asmens, įtariamo, kad yra neblaivus (girtas), objektyvaus tikrinimo, jie privalo užtikrinti, kad asmuo būtų pristatytas į KASPĮ ar, išrašę siuntimą, užtikrinti, kad asmuo būtų pristatytas į ASPĮ atlikti medicininės apžiūros.

16. Įtarus ir/ar nustačius, kad asmuo yra neblaivus (girtas), jis teisės aktų nustatyta tvarka nušalinamas nuo tarnybos (darbo).

17. Atsakingi asmenys privalo tikrinti asmenų neblaivumą (girtumą) patalpoje, kurioje nebūtų pašalinių asmenų. kai nėra galimybės tikrinimą atlikti tokioje patalpoje (lauko pratybų, karinių mokymų, patruliavimo metu ir kt.) asmenų neblaivumą (girtumą) galima tikrinti bet kurioje asmenų buvimo vietoje (patalpoje).

 

IIi. asmenų apsvaigimo NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ nustatymO ORGANIZAVIMAS krašto apsaugos sistemoje

 

18. Atsakingi asmenys, įvertinę požymius, kurių esant galima įtarti, kad karys, (darbuotojas, dirbantis aplinkoje, veikiamoje pavojingų veiksnių, ar dirbantis su potencialiai pavojingais įrenginiais) yra apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai), siekdami nustatyti, ar asmuo yra apsvaigęs (neapsvaigęs) nuo psichiką veikiančių medžiagų, privalo užtikrinti, kad asmuo nedelsiant būtų pristatytas į KASPĮ ar, išrašius siuntimą, – į ASPĮ atlikti medicininės apžiūros.

19. Dėl kiekvieno atvejo, kai asmuo yra įtariamas apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, turi būti surašomas tarnybinis pranešimas įtariamojo apsvaigimu nuo psichiką veikiančių medžiagų KAS institucijos ar jos padalinio vadovui (viršininkui), karinio vieneto vadui arba, jei įtariamu asmeniu yra minėti vadovai, – jų tiesioginiam vadovui.

20. Įtariamam, kad yra apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, asmeniui atsisakius medicininės apžiūros, atsakingi asmenys paaiškina įtariamajam atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą teisines pasekmes ir apie atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą faktą tarnybiniu pranešimu, kurį pasirašo atsakingi asmenys ir 2 liudininkai, informuoja įtariamo apsvaigimu nuo psichiką veikiančių medžiagų KAS institucijos ar jos padalinio vadovą (viršininką), karinio vieneto vadą, arba, jei įtariamu asmeniu yra minėti vadovai, – jų tiesioginį vadovą.

21. Įtarus ir/ar nustačius, kad asmuo yra apsvaigęs, jis teisės aktų nustatyta tvarka nušalinamas nuo tarnybos (darbo).

 

IV. ASMENŲ, VAIRUOJANČIŲ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TARNYBINES TRANSPORTO PRIEMONES, NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖ

 

22. KAS institucijos ar jos padalinio vadovai (viršininkai), karinių vienetų vadai privalo organizuoti asmenų, vairuojančių KAS institucijos ar jos padalinio, karinio vieneto tarnybines transporto priemones, tikrinimą dėl neblaivumo (girtumo).

23. Tikrina atsakingi asmenys, likus ne daugiau kaip 30 minučių iki išvykimo. Tikrinimo vietą nustato KAS institucijos, jos padalinio vadovas (viršininkas) ar jo įgaliotas asmuo, karinio vieneto vadas ar jo įgaliotas asmuo.

24. Tikrinimas organizuojamas ir tikrinimo rezultatai įforminami šio tvarkos aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

25. Įvertinus požymius, kurių esant galima įtarti, kad asmuo, vairuojantis KAS institucijos, jos padalinio ar karinio vieneto tarnybinę transporto priemonę, yra apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai), medicininė apžiūra organizuojama šio tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ AR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ APLINKOJE, NEVEIKIAMOJE PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ, AR NEDIRBANČIŲ SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS ĮRENGINIAIS, NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖ

 

26. Atsakingi asmenys, įvertinę požymius, kurių esant galima įtarti, kad darbuotojas, dirbantis aplinkoje, neveikiamoje pavojingų veiksnių, ar nedirbantis su potencialiai pavojingais įrenginiais tarnybos (darbo) vietoje yra neblaivus ir/ar apsvaigęs (iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai), privalo apie tai tarnybiniu pranešimu informuoti KAS institucijos ar jos padalinio, karinio vieneto, kuriame dirba įtariamasis, vadovą (vadą).

27. KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (viršininkas), karinio vieneto vadas, gavęs pranešimą apie įtariamą darbuotoją, nedelsdamas nušalina tokį asmenį nuo tarnybos (darbo). Nušalintas asmuo pasirašytinai supažindinamas su nušalinimo pagrindu (3 priedas).

28. Jeigu darbuotojas nesutinka su pareikštu įtarimu, jis turi teisę reikalauti, kad būtų atliktas tikrinimas arba jam būtų užtikrinta galimybė atlikti medicininę apžiūrą dėl neblaivumo nustatymo šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka ar dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo šio aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

 

VI. ATLYGINIMAS UŽ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATLIKTĄ MEDICININĘ APŽIŪRĄ

 

29. Už medicininę apžiūrą su ASPĮ atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių nustatyta tvarka.

30. Jei ASPĮ atliktos medicininės apžiūros metu buvo nustatytas asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų faktas, KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (viršininkas), karinio vieneto vadas turi organizuoti patirtų išlaidų išieškojimą iš to asmens.

 

_________________

 


Asmenų neblaivumo (girtumo) ar

apsvaigimo nustatymo ir kontrolės

krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

__________________________________________

(KAS institucijos ar padalinio, karinio vieneto pavadinimas, adresas, kodas)

 

__________________________________________

(pristatančiojo asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas)

________________________________________

 

Siuntimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros

 

200_____ m. ___________ mėn. _____ d. _____ val. _____ min.

 

_____________________________

(surašymo vieta)

 

___________________________________________________________________________

(siunčiamojo asmens vardas, pavardė ir gimimo metai)

Siuntimo priežastis ____________________________________________________________

 

 

______________________

(parašas)

 

_________________


Asmenų neblaivumo (girtumo) ar

apsvaigimo nustatymo ir kontrolės

krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

asmenų neblaivumo (girtumo) tikrinimo registras

 

Eil. Nr.

Specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, markė, modelis ir numeris

Tikrinimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės)

Asmens, kuris tikrintas, vardas, pavardė, asmens kodas

Tikrinimo rezultatai

Tikrinto asmens parašas

Karo policininko, KAS institucijos ar padalinio vadovo įgalioto asmens, kuris atliko tikrinimą, vardas, pavardė, pareigos

Tikrinusio asmens parašas

Liudininko vardas, pavardė ir pareigos*

Liudininko parašas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pildoma tik tikrinamajam atsisakius tikrinimo

 

_________________


Asmenų neblaivumo (girtumo) ar

apsvaigimo nustatymo ir kontrolės

krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo

3 priedas

__________________________________________

(KAS institucijos ar padalinio, karinio vieneto pavadinimas, adresas, kodas)

 

__________________________________________

(KAS institucijos ar padalinio, karinio vieneto vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

__________________________________________

(surašymo vieta ir laikas)

 

________________________________________

(Darbuotojo, nušalinto nuo tarnybos/darbo pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________

 

PRANEŠIMAS APIE NUŠALINIMĄ NUO TARNYBOS/DARBO

 

Informuoju Jus, kad nuo 200_____ m. _________________ mėn. _____ d. ______ val. _______ min. esate nušalintas nuo tarnybos/darbo, įtarus, kad esate neblaivus ir/ar apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

Nesutikdamas su pareikštu įtarimu, turite teisę reikalauti, kad Jums būtų atliktas tikrinimas dėl neblaivumo (girtumo) nustatymo specialiomis techninėmis priemonėmis (nesant galimybei atlikti Jūsų objektyvaus tikrinimo, Jūs būsite pristatytas į KASPĮ ar į ASPĮ atlikti medicininės apžiūros).

Jūs taip pat turite teisę atsisakyti tikrintis ir ne vėliau kaip per 1 valandą nuo pasirašymo apie Jūsų nušalinimą nuo darbo, pats kreiptis į pageidaujamą ASPĮ su prašymu savo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą. Šiuo atveju Jūs privalote medicininės apžiūros aktą KAS institucijos ar jos padalinio vadovui (viršininkui), karinio vieneto vadui pristatyti tą pačią dieną, kurią jį gausite. Jei medicininės apžiūros aktas gaunamas po Jūsų darbo dienos valandų ar ne darbo dieną, Jūs privalote aktą pristatyti kitą darbo dieną.

 

_____________________

(Vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

_____________________

(parašas)

 

SUSIPAŽINAU“

 

_____________________

(Darbuotojo, nušalinto nuo tarnybos/darbo pareigos, vardas ir pavardė)

_____________________

(parašas ir pasirašymo laikas)

 

NUŠALINTAS NUO DARBO DARBUOTOJAS

PASIRAŠYTI PRANEŠIMĄ ATSISAKĖ“

 

_____________________

(Liudininko pareigos, vardas ir pavardė)

_____________________

(Liudininko pareigos, vardas ir pavardė)

_____________________

(parašas ir pasirašymo laikas)

_____________________

(parašas ir pasirašymo laikas)

 

_________________