LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 m. LIEPOS 8 d. ĮSAKYMO Nr. 202 „DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTSTOLIŲ ĮSTATYME BEI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYME, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 13 d. Nr. 1R-319

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 71-2990):

1. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Asmenų įrašymo į antstolių padėjėjų sąrašą tvarkos aprašą.“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmenų įrašymo į antstolių padėjėjų sąrašą tvarką nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                               Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2002 m. liepos 8 d.

įsakymu Nr. 202

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. spalio 13 d.

įsakymo Nr. 1R-319 redakcija)

 

ASMENŲ ĮRAŠYMO Į ANTSTOLIŲ PADĖJĖJŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠAS

 

1. Asmenų įrašymo į antstolių padėjėjų sąrašą tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reguliuoja asmenų, pageidaujančių dirbti antstolių padėjėjais, dokumentų pateikimą, šių asmenų įrašymą ir išbraukimą iš antstolių padėjėjų sąrašo bei šio sąrašo tvarkymą.

2. Asmuo, pageidaujantis vykdyti antstolio padėjėjo veiklą, antstoliui pateikia šiuos dokumentus:

2.1. prašymą priimti į darbą antstolio padėjėju;

2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.3. išsilavinimą liudijantį dokumentą;

2.4. nustatyta tvarka išduotą pažymą apie teistumą;

2.5. darbdavio pažymą apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 5 straipsnio 5 punkte, ir nuo atleidimo iš šių pareigų nepraėjo penkeri metai.

3. Antstolis, įvertinęs pateiktus dokumentus, nustatęs, kad asmuo atitinka teisės aktuose antstolio padėjėjui keliamus reikalavimus, ir nusprendęs įdarbinti asmenį antstolio padėjėju, sudaro su juo darbo sutartį.

4. Darbo sutarties ir šio Aprašo 2.1–2.5 punktuose nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas antstolio, su dviem 3x4 cm dydžio asmens nuotraukomis antstolis pateikia Teisingumo ministerijai. Šio Aprašo 2.4 punkte nurodyta pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki šiame punkte nurodytų dokumentų pateikimo Teisingumo ministerijai dienos. Kartu su šiame punkte nurodytais dokumentais Teisingumo ministerijai antstolis pateikia prašymą įrašyti asmenį į antstolio padėjėjų sąrašą.

5. Prašymą ir dokumentus Teisingumo ministerijai antstolis gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotąja pašto siunta.

6. Antstolio prašymas įrašyti asmenį į antstolių padėjėjų sąrašą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo visų šio Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Teisingumo ministerijai dienos.

7. Asmuo į antstolių padėjėjų sąrašą įrašomas (atsisakoma įrašyti) teisingumo ministro įsakymu. Įsakymo kopija ne vėliau kaip per penkias darbo dienas registruotąja pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiama antstoliui, kuris pateikė prašymą įrašyti asmenį į antstolių padėjėjų sąrašą.

8. Įrašius asmenį į antstolių padėjėjų sąrašą, jam suteikiama teisė vykdyti antstolio padėjėjo veiklą.

9. Antstolių padėjėjų sąrašas skelbiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje (www.tm.lt). Antstolių padėjėjų sąraše nurodomi antstolio padėjėjo ir antstolio, kurio padėjėju asmuo dirba, vardai ir pavardės.

10. Teisė vykdyti antstolio padėjėjo veiklą atimama išbraukiant asmenį iš antstolių padėjėjų sąrašo Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme nustatytais pagrindais, teisingumo ministro įsakymu. Teisingumo ministro įsakymo kopija šio Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka išsiunčiama antstoliui, kurio padėjėju asmuo dirbo.

11. Jeigu teisė vykdyti antstolio padėjėjo veiklą asmeniui turi būti atimta dėl to, kad pasibaigė darbo sutartis dėl darbo antstolio padėjėju, antstolis, kurio padėjėju asmuo dirbo, ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai informuoja Teisingumo ministeriją. Įsakymą dėl asmens išbraukimo iš antstolių padėjėjų sąrašo teisingumo ministras priima per penkias darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo Teisingumo ministerijoje dienos.

12. Teisingumo ministro įsakymas dėl asmens įrašymo, atsisakymo įrašyti ar išbraukimo iš antstolių padėjėjų sąrašo gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________