LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ANTSTOLIO, ANTSTOLIO PADĖJĖJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 12 d. Nr. 1R-317

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 8 straipsnio 4 dalimi ir 28 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1R-403 „Dėl antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. spalio 12 d.

įsakymu Nr. 1R-317

 

ANTSTOLIO, ANTSTOLIO PADĖJĖJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reguliuoja antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimo (toliau vadinama – pažymėjimas) išdavimo tvarką.

2. Pažymėjimas išduodamas asmeniui, įrašytam į Lietuvos antstolių, antstolių padėjėjų sąrašą.

3. Pažymėjimas yra nustatytos formos dokumentas, patvirtinantis antstolio, antstolio padėjėjo tapatybę ir jo einamas pareigas.

4. Pažymėjime įrašoma: pažymėjimo numeris, antstolio, antstolio padėjėjo vardas ir pavardė, veiklos teritorija, kurioje asmuo paskirtas eiti antstolio pareigas, arba antstolio, kurio padėjėju asmuo paskirtas, vardas ir pavardė, pažymėjimo galiojimo laikas (šio Aprašo 1 ir 2 priedai).

5. Pažymėjimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teisingumo ministro įsakymo dėl asmens įrašymo į Lietuvos antstolių, antstolių padėjėjų sąrašą priėmimo dienos išduoda Teisingumo ministerijos administracijos padalinys (toliau vadinama – administracijos padalinys), atliekantis antstolių, antstolių padėjėjų personalo valdymo funkcijas.

6. Pažymėjimą pasirašo teisingumo ministras arba jo įgaliotas asmuo.

7. Antstolis, antstolio padėjėjas, gaudamas pažymėjimą, pasirašo Antstolių, antstolių padėjėjų pažymėjimų registravimo žurnale (šio Aprašo 3 priedas), kurį tvarko atsakingas administracijos padalinio valstybės tarnautojas.

8. Pažymėjimas galioja 5 metus.

9. Naujas pažymėjimas išduodamas pasibaigus jo galiojimo terminui, pasikeitus antstolio, antstolio padėjėjo asmens duomenims, taip pat jeigu pažymėjimas sugadintas, susidėvėjęs ar prarastas. Dėl naujo pažymėjimo išdavimo antstolis, antstolio padėjėjas Teisingumo ministerijai pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių turi būti išduotas naujas pažymėjimas.

10. Naujas pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti naują pažymėjimą gavimo Teisingumo ministerijoje dienos.

11. Jeigu naujas pažymėjimas turi būti išduotas dėl to, kad pasibaigė pažymėjimo galiojimo terminas, prašymą išduoti naują pažymėjimą antstolis, antstolio padėjėjas Teisingumo ministerijai turi pateikti ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.

12. Praradęs pažymėjimą, antstolis, antstolio padėjėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pažymėjimo praradimo dienos Teisingumo ministerijai ir Lietuvos antstolių rūmams privalo pateikti rašytinį prašymą dėl pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu. Informacija apie negaliojantį pažymėjimą skelbiama Teisingumo ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmų internetinėse svetainėse ne trumpiau kaip iki negaliojančiu paskelbtame pažymėjime nurodyto jo galiojimo termino pabaigos.

13. Atleidus antstolį iš pareigų, išbraukus antstolio padėjėją iš antstolių padėjėjų sąrašo, antstolis, antstolio padėjėjas, pažymėjimą grąžina administracijos padaliniui.

14. Grąžinti pažymėjimai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Antstolio pažymėjimo formos pavyzdys)

 

 

(herbas)

Lietuvos Respublikos vėliavos simbolis

 

__________________________________________

(Institucijos pavadinimas)

 

ANTSTOLIO PAŽYMĖJIMAS Nr. ______

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

__________________________________________

(veiklos teritorija)

___________________________________________

 

 

 

Vieta nuotraukai

 

Galioja iki__________________

 

 

Teisingumo ministras

(arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

 

 

A.V.

 

 

_______________________________________

Parašas

 

 

1. Pažymėjimo matmenys 70 mm x 100 mm.

2. Pažymėjimas tvirtinamas Teisingumo ministerijos antspaudu ir teisingumo ministro arba jo įgalioto asmens parašu. Antspaudas dedamas taip, kad dengtų nuotraukos kraštą.

_________________

 

Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Antstolio padėjėjo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

 

(herbas)

Lietuvos Respublikos vėliavos simbolis

 

__________________________________________

(Institucijos pavadinimas)

 

ANTSTOLIO PADĖJĖJO PAŽYMĖJIMAS Nr. ______

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

__________________________________________

(veiklos teritorija)

___________________________________________

 

 

 

Vieta nuotraukai

 

Galioja iki__________________

 

 

Teisingumo ministras

(arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

 

 

A.V.

 

 

_______________________________________

Parašas

 

 

1. Pažymėjimo matmenys 70 mm x 100 mm.

2. Pažymėjimas tvirtinamas Teisingumo ministerijos antspaudu ir teisingumo ministro arba jo įgalioto asmens parašu. Antspaudas dedamas taip, kad dengtų nuotraukos kraštą.

 

_________________

 

Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimo

išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

ANTSTOLIŲ, ANTSTOLIŲ PADĖJĖJŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pažymėjimo numeris

Pažymėjimo galiojimo terminas

Pažymėjimo išdavimo data

Antstolio, antstolio padėjėjo ar jo įgalioto asmens parašas

Pažymėjimo grąžinimo data

1

2

3

4

5

6

7

8

 

_________________