LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 m. GRUODŽIO 31 d. ĮSAKYMO Nr. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 7 d. Nr. 3-501

Vilnius

 

Vadovaudamasis Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 2004, Nr. 9-248), 9 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikimą:

1. S u t e i k i u Jonavos autobusų stočiai antrą kategoriją.

2. P a k e i č i u Autobusų stočių veiklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-248; 2005, Nr. 119-4313; 2006, Nr. 24-807; 2007, Nr. 69-2755, Nr. 134-5433; 2008, Nr. 36-1325; 2009, Nr. 67-2735):

2.1. Išdėstau 14.7 punktą taip:

14.7. organizuoti vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimą, apie tai pažymint kelionės lape, autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą (privalomų ekipažams dokumentų turėjimą) ir tarpreisinį poilsį bei teikti vežėjams informaciją apie nustatytus pažeidimus, kai vežėjai ir autobusų stočių savininkai (valdytojai) dėl to yra sudarę atitinkamas sutartis;“.

2.2. Papildau nauju 17.9 punktu:

17.9. vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimo specialioji (-iosios) techninė (-ės) priemonė (-ės) ir tikrinimų registracijos žurnalas.“

2.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Autobusų stočių veiklos nuostatų 2 priede:

2.3.1. išbraukiu iš IV kategorijos autobusų stočių sąrašo 5 eilutę „Jonavos AS     Jonava, Turgaus g. 1     Jonavos r.“;

2.3.2. papildau II kategorijos autobusų stočių sąrašą šia 10 eilute:

10.     Jonavos AS      Jonava, Turgaus g. 1      Jonavos r.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis