Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1227

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73; 2006, Nr. 94-3695):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Siekdama sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442; 2009, Nr. 85-3576) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų nuostatuose:

2.1. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2 premijos, fizinių mokslų srityje – 2 premijos, biomedicinos mokslų srityje – 2 premijos, technologijos mokslų srityje – 1 premija.“

2.2. Įrašyti 4 punkte vietoj žodžių „340 minimalaus gyvenimo lygio dydžių“ žodžius „780 bazinių socialinių išmokų dydžių“.

2.3. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti mokslo darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema, kurių tyrimų rezultatai įnešė svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (arba) labai prisidėjo prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir (arba) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.“

2.4. Išbraukti 8 punkte antrąjį sakinį.

2.5. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Darbus, siūlomus premijai gauti, priima komisija kasmet iki spalio 1 dienos (2009 metais – iki lapkričio 24 d.), jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenumato kitaip. Darbų priėmimo tvarką, reikalavimus teikiamiems konkursui darbams, darbų vertinimo kriterijus nustato ir viešai paskelbia spaudoje komisija kasmet iki rugpjūčio 1 dienos (2009 metais – iki spalio 23 d.). Siūlant darbus premijai gauti, pateikiami šie dokumentai:

9.1. mokslo darbas arba taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas;

9.2. darbą teikiančių institucijų pristatymas;

9.3. darbo anotacija;

9.4. darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas;

9.5. darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.“

2.6. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Mokslo darbų, siūlomų premijai gauti, ir jų autorių sąrašą komisija kasmet skelbia viešai spaudoje iki lapkričio 1 dienos (2009 metais – iki gruodžio 10 d.).“

2.7. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Komisijos narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai siūlo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, Lietuvos pramonininkų konfederacija, asociacija Žinių ekonomikos forumas, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, kitos mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos. Pasiūlymus dėl Lietuvos mokslo premijų laureatų, siūlomų į komisijos narius, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų akademija. Švietimo ir mokslo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti komisijos sudėtį, išklausiusi Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos nuomonę.“

2.8. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Komisija susideda iš 29 narių: komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, komisijos mokslinio sekretoriaus, 11 Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos narių ir 15 Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sekcijos narių. Komisijos sekcijose kiekvienai mokslo sričiai atstovauja po 5 narius. Ne mažiau kaip trečdalį kiekvienos komisijos sekcijų narių turi sudaryti Lietuvos mokslo premijos laureatai, kuriems Lietuvos mokslo premijos paskirtos per pastaruosius 5 metus. Į komisijos sekcijų narius gali būti siūlomi mokslininkai, per paskutinius 5 metus vykdantys aktyvią ir produktyvią mokslinę veiklą, atitinkamoje mokslo srityje turintys tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir ekspertinio darbo patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais. Komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, komisijos mokslinio sekretoriaus kandidatūros atrenkamos iš pasiūlytų į komisijos sekcijų narius mokslininkų. Komisijos sekcijoje negali būti daugiau kaip 2 asmenys, einantys pagrindines pareigas toje pačioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje. Komisijos kadencija – 3 metai. Asmenys komisijos veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 komisijos kadencijas iš eilės. Asmenys, jau dalyvavę komisijos veikloje 2 komisijos kadencijas iš eilės, gali būti vėl tvirtinami komisijos nariais tik praėjus vienai komisijos kadencijai. Jeigu komisijos narys keičiamas nepasibaigus komisijos kadencijai, naujas komisijos narys skiriamas likusiam komisijos kadencijos laikui, kuris nelaikomas visa komisijos kadencija.“

2.9. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Komisijos nariai dirba pasiskirstę į šias 2 sekcijas:

14.1. humanitarinių ir socialinių mokslų;

14.2. fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų.“

2.10. Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. Komisijos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pasirašo komisijos pirmininkas. Posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo išsiunčiamas visiems komisijos nariams, o prireikus – ir kitiems asmenims.“

2.11. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Komisijos posėdžiai uždari. Komisijos posėdyje, be komisijos narių, komisijos pirmininko kvietimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.“

2.12. Išbraukti 28 punkte žodžius „ir komisijos patvirtintu darbo reglamentu“.

2.13. Išbraukti 31 punkte žodžius „komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka“.

2.14. Išdėstyti 33 punktą taip:

33. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti komisija kviečia ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Darbų ekspertizei gali būti pasitelkiami ir užsienio ekspertai. Ekspertais negali būti komisijos nariai.“

2.15. Išbraukti 35 punkte žodžius „darbo reglamento“.

2.16. Išdėstyti 36 punkto pirmąjį sakinį taip:

36. Su Lietuvos mokslo premijoms pateiktais darbais, komisijos pakviestų ekspertų recenzijomis ir komisijoje gautomis nuomonėmis apie pateiktus darbus supažindinami komisijos nariai.“

2.17. Išbraukti 37 punkte žodžius „komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka“.

2.18. Išdėstyti 38 punktą taip:

38. Komisijos sprendimas dėl Lietuvos mokslo premijų skyrimo priimamas slaptu balsavimu baigiamajame komisijos posėdyje. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas komisija priima kasmet iki vasario 10 dienos. Apie priimtą sprendimą skirti premijas komisija informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Švietimo ir mokslo ministeriją, viešai paskelbia spaudoje.“

2.19. Išdėstyti 39 punktą taip:

39. Asmenims, kuriems paskirtos premijos, suteikiamas premijos laureato vardas ir įteikiamas Lietuvos mokslo premijos laureato diplomas. Lietuvos mokslo premijos laureatai turi perskaityti viešą pranešimą apie savo mokslinius laimėjimus Lietuvos mokslo bendruomenei ir visuomenei. Laureatų pranešimų skaitymą organizuoja Lietuvos mokslų akademija. Premijos įteikimo metu laureatai trumpai pristato premijuotus darbus.“

2.20. Įrašyti 42 punkte vietoj skaičiaus „5“ skaičių „15“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS