Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1222

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530):

1.1. Įrašyti 16 punkte po žodžio „registravimo“ žodį „ir“ ir po žodžio „apžiūros“ žodį „dokumentus“.

1.2. Išdėstyti 44 punktą taip:

44. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys arba kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojantys pėstieji turi judėti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį.“

1.3. Papildyti šiuo 55.7 punktu:

55.7. važiuoti riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojamąja dalimi.“

1.4. Išdėstyti 104 punktą taip:

104. Sustojus neapšviestame kelio ruože tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, būtina įjungti motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos ir priekabos avarinę šviesos signalizaciją. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, transporto priemonė turi būti pastatyta už kelio ribų. Jeigu to negalima padaryti, vietą būtina pažymėti taip, kaip numatyta šių taisyklių 98 punkte.“

1.5. Išbraukti 106 punkte žodžius „prieš sukdamas į kairę“.

1.6. Įrašyti 121.6 punkte po žodžio „ženklais“ žodžius „arba kelio ženklais“ ir po žodžio „bei“ žodį „horizontaliuoju“.

1.7. Įrašyti 126 punkte po žodžio „dalies“ žodį „dešiniojo“.

1.8. Išdėstyti 129 punktą taip:

129. Mopedų vairuotojai privalo važiuoti tik pirmąja nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, aplenkti ar apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę, sustoti (stovėti) vienpusio eismo kelyje.“

1.9. Išdėstyti 155.8 punktą taip:

155.8. sankryžoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos, išskyrus atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai;“.

1.10. Įrašyti 155.11 punkte po žodžio „atstumu“ žodžius „įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtuose atitinkamais kelio ženklais Nr. 113-118“.

1.11. Įrašyti 155.12 punkte po žodžio „atstumu“ žodžius „įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtuose atitinkamais kelio ženklais Nr. 113-118“.

1.12. Įrašyti 179.1 punkte po žodžio „gyvulius“ žodžius „ar paukščius“, o po žodžių „taip pat važiuoti“ žodį „motociklais“.

1.13. Išdėstyti 193 punktą taip:

193. Atliekant inžinerinių komunikacijų, kelių tiesybos, remonto ar priežiūros darbus, specialiųjų transporto priemonių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais vairuotojai gali nepaisyti kelio ženklų (išskyrus didžiausio greičio ribojimo ir pirmumo ženklus), ženklinimo ir transporto priemonių išsidėstymo važiuojamojoje dalyje reikalavimų, jeigu tai nesukels pavojaus saugiam eismui. Specialiųjų transporto priemonių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais vairuotojai, važiuodami kelyje, stovėdami ir (ar) atlikdami darbus, užtikrina, kad nepakenks eismo saugumui.“

1.14. Papildyti šiuo 2021 punktu:

2021. Saugos diržas privalo būti užsegtas juosiant jį per petį ir per juosmenį arba kaip numatė transporto priemonės gamintojas.“

1.15. Įrašyti 203 punkte po žodžio „aikštelėse“ žodžius „ir taksi vairuotojams vežant keleivius“.

1.16. Išbraukti 203 punkte po žodžio „aikštelėse“ žodžius „ir taksi vairuotojams vežant keleivius“.

1.17. Įrašyti 220.6 punkte po žodžio „priemonę“ žodžius „traktorių, savaeigę mašiną“.

1.18. Išbraukti 231.4 punkte žodžius „ir tuo atveju, kai eismo įvykyje dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės (transporto priemonių junginiai)“.

1.19. Išbraukti XXXI skyriaus pavadinime žodžius „ir priekaboms“.

1.20. Išbraukti 241 punkto antrąjį sakinį.

1.21. Išdėstyti 242 punktą taip:

242. Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, su vasarinėmis padangomis.“

1.22. 1 priede:

1.22.1. Išdėstyti įspėjamąjį ženklą Nr. 103 taip:

 

„103

Pakeliamasis tiltas

(pav.)

Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto.“

 

1.22.2. Išdėstyti įspėjamąjį ženklą Nr. 111 taip:

 

„111

Žiedinė sankryža

(pav.)

Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu.“

 

1.22.3. Išbraukti įspėjamojo ženklo Nr. 123 paaiškinime žodį „kelio“.

1.22.4. Išbraukti įspėjamojo ženklo Nr. 124 paaiškinime žodį „kelio“.

1.22.5. Išbraukti įspėjamojo ženklo Nr. 125 paaiškinime žodį „kelio“.

1.22.6. Pakeisti įspėjamojo ženklo Nr. 134 pavyzdį:

 

„134

Lėktuvai

(pav.)

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai.“

 

1.22.7. Įrašyti įspėjamojo ženklo Nr. 140 paaiškinimo pirmajame sakinyje po žodžio „pervažos“ žodžius „ne gyvenvietėse“.

1.22.8. Įrašyti įspėjamojo ženklo Nr. 141 paaiškinime po žodžio „pervažos“ žodžius „ne gyvenvietėse“.

1.22.9. Įrašyti įspėjamojo ženklo Nr. 142 paaiškinimo pirmajame sakinyje po žodžio „pervažos“ žodžius „ne gyvenvietėse“.

1.22.10. Įrašyti įspėjamojo ženklo Nr. 143 paaiškinimo pirmajame sakinyje po žodžio „pervažos“ žodžius „ne gyvenvietėse“.

1.22.11. Įrašyti įspėjamojo ženklo Nr. 144 paaiškinime po žodžio „pervažos“ žodžius „ne gyvenvietėse“.

1.22.12. Įrašyti įspėjamojo ženklo Nr. 145 paaiškinimo pirmajame sakinyje po žodžio „pervažos“ žodžius „ne gyvenvietėse“.

1.22.13. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Ne gyvenvietėse 101–137, 150 įspėjamieji ženklai statomi 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu iki pavojingo kelio ruožo pradžios. Prireikus šie įspėjamieji ženklai gali būti pastatyti kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 801 lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu reikia, 140–145 įspėjamieji ženklai gali būti statomi gyvenvietėse.“

1.22.14. Išdėstyti draudžiamąjį ženklą Nr. 304 taip:

 

„304

Krovininių automobilių eismas draudžiamas

(pav.)

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą.“

 

1.22.15. Išdėstyti draudžiamąjį ženklą Nr. 306 taip:

 

„306

Traktorių eismas draudžiamas

(pav.)

Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą.“

 

1.22.16. Išbraukti draudžiamojo ženklo Nr. 310 paaiškinime žodį „eiti“ ir po žodžio „pėstiesiems“ įrašyti žodį „judėti“.

1.22.17. Išdėstyti draudžiamąjį ženklą Nr. 311 taip:

 

„311

Transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius, kurioms numatytas specialus ženklinimas, eismas draudžiamas

(pav.)

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, vežančiomis pavojingų krovinių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), kurioms numatytas specialus ženklinimas skiriamaisiais ženklais.“

 

1.22.18. Išbraukti draudžiamojo ženklo Nr. 325 paaiškinime po žodžio „lenkti“ žodį „važiuojančias“.

1.22.19. Išdėstyti draudžiamąjį ženklą Nr. 327 taip:

 

„327

Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama

(pav.)

Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Traktoriams ir savaeigėms mašinoms draudžiama lenkti visas transporto priemones, išskyrus vežimus ir dviračius.“

 

1.22.20. Išdėstyti nurodomąjį ženklą Nr. 550 taip:

 

„550

Gyvenvietės pradžia

 (pav.)

(pav.)

Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai, pavadinimas ir pradžia.“

 

1.22.21. Išdėstyti nurodomąjį ženklą Nr. 551 taip:

 

„551

Gyvenvietės pabaiga

(pav.)

(pav.)

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai. Viršuje gali būti nurodomas kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos.“

 

1.22.22. Įrašyti informacinio ženklo Nr. 610 paaiškinime po žodžio „traktorių“ žodį „ir“ ir išbraukti žodžius „ir mechanizmų“.

1.22.23. Įrašyti informacinio ženklo Nr. 611 paaiškinime po žodžio „traktorių“ žodį „ir“ ir išbraukti žodžius „ir mechanizmų“.

1.22.24. Įrašyti informacinio ženklo Nr. 612 paaiškinime po žodžio „traktorių“ žodį „ir“ ir išbraukti žodžius „ir mechanizmų“.

1.22.25. Įrašyti informacinio ženklo Nr. 623 paaiškinime po žodžio „keliuose“ žodžius „be asfalto ar betono dangos“.

1.22.26. Papildyti šiuo informaciniu ženklu Nr. 645:

 

„645

Automatinė greičio kontrolė

(pav.)

Kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai.

Ne gyvenvietėse kelio ženklas statomas 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu iki greičio režimo pažeidimus fiksuojančio automatinio prietaiso. Prireikus šis ženklas gali būti pastatytas kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 801 lentelėje.“

 

1.22.27. Pakeisti paslaugų ženklo Nr. 720 pavyzdį:

 

„720

Oro uostas

(pav.).“

 

 

1.22.28. Išdėstyti paslaugų ženklą Nr. 732 taip:

 

„732

Transporto priemonių keltas, uostas arba prieplauka

(pav.)

Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas transporto priemonėms per jūrą, ežerą, upę ar kitą vandens telkinį kelti. Šiuo ženklu gali būti pažymėtas uostas arba prieplauka.“

 

1.22.29. Išdėstyti papildomą lentelę Nr. 816 taip:

 

„816

Transporto priemonės su priekaba

(pav.)

Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba.“

 

1.22.30. Išdėstyti papildomą lentelę Nr. 822 taip:

 

„822

Ne darbo dienos

(pav.)

Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis.“

 

1.22.31. Išdėstyti papildomą lentelę Nr. 823 taip:

 

„823

Darbo dienos

(pav.)

Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas.“

 

1.23. 3 priede:

1.23.1. Išdėstyti 1.1 punktą taip:

1.1. Siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juosta; žymi eismo juostų kraštus pavojingose kelio vietose, važiuojamosios dalies ruožus, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, transporto priemonių stovėjimo vietų ribas ir važiuojamosios dalies kraštą magistraliniuose keliuose. Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą.

 

(pav.).“

 

1.23.2. Išdėstyti 1.7 punktą taip:

1.7. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas, žymi eismo juostas sankryžoje, įvažiavimo į kelią (išvažiavimo iš kelio) vietą ir gali žymėti važiuojamosios dalies kraštą keliuose, kurie pagal eismo sąlygas nepriskiriami automagistralėms, greitkeliams ir magistraliniams keliams. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

 

(pav.).“

 

1.24. 4 priede:

1.24.1. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Automobilio su dygliuotomis padangomis gale turi būti priklijuotas skiriamasis ženklas – baltas lygiakraštis trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200– 300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.

 

(pav.).“

 

1.24.2. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Kiekviena eisme dalyvaujanti motorinė transporto priemonė ir jos priekaba turi būti pažymėtos nustatytosios formos ženklu, patvirtinančiu, kad atlikta privalomoji techninė apžiūra.“

1.24.3. Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo, privaloma automobilio galinės dalies kairėje pusėje turėti baltą kvadrato formos skiriamąjį ženklą su žaliu apvadu ir žaliu klevo lapu viduryje. Kvadrato kraštinės ilgis – nuo 100 mm iki 150 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.

 

untitled(pav.).“

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 1.16 punktą ir 1.24.3 punkto nuostatas, kad skiriamojo ženklo kraštinių ilgis turi būti nuo 100 mm iki 150 mm, o apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.

2.2. Šio nutarimo 1.16 punktas įsigalioja 2012 m. liepos 1 dieną.

2.3. Šio nutarimo 1.24.3 punkto nuostatos, kad skiriamojo ženklo kraštinių ilgis turi būti nuo 100 mm iki 150 mm, o apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio, įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

_________________