Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGSĖJO 20 D. NUTARIMO NR. 1019 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1183

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 80-2357; 2005, Nr. 126-4477; 2007, Nr. 113-4598):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2005, Nr. 88-3284; 2009, Nr. 38-1445) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame Vietos gyventojų apklausos tvarkos apraše:

2.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja vietos gyventojų apklausos (toliau vadinama – apklausa) subjektus, dalyvius, būdus, organizavimą, rezultatų nustatymą ir naudojimą, apklausą organizuojančius ir vykdančius subjektus, jų teises ir pareigas steigiant ar panaikinant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, nustatant ar keičiant jų ribas ir centrus.“

2.2. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Apklausa organizuojama:

8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva;

8.2. gavus bendruomenės iniciatyvinės grupės (toliau vadinama – iniciatyvinė grupė) ar savivaldybių tarybų pasiūlymus steigti naujas savivaldybes, panaikinti esamas, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas bei centrus.“

2.3. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Šio Aprašo 8.1 punkte nustatytu atveju apklausos koordinatorius per 20 darbo dienų skelbia apklausą.

Šio Aprašo 8.2 punkte nustatytu atveju apklausos koordinatorius per 20 darbo dienų nuo gavimo teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėja iniciatyvinės grupės ar savivaldybių tarybų pasiūlymus dėl naujų savivaldybių steigimo, esamų panaikinimo, jų teritorijų ribų ir centrų nustatymo ir keitimo, vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka įvertina numatomos steigti savivaldybės ir savivaldybės (-ių), kurios (-ių) teritorijos (-ų) ribas numatoma keisti dėl naujos savivaldybės steigimo, atitiktį Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2009, Nr. 38-1445) 7 straipsnyje nustatytiems kriterijams, priima sprendimą dėl apklausos ir apie jį informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Sprendime dėl apklausos vykdymo nurodoma apklausos komisijos sudėtis, apklausos komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojai, apklausos komisijos padaliniai (jeigu jie sudaromi), apklausos vykdymo data, vieta ir būdas. Sprendimas įforminamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

Jeigu apklausoje turi teisę dalyvauti daugiau kaip 5 000 vietos gyventojų, vidaus reikalų ministro įsakymu apklausai vykdyti iš apklausos komisijos narių gali būti sudaromi apklausos komisijos padaliniai, kuriems vadovauja apklausos komisijos pirmininko pavaduotojai.“

2.4. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Apklausos komisija sudaroma iš vietos gyventojų. Į apklausos komisiją turi būti deleguota atstovų iš savivaldybės (savivaldybių) administracijos (administracijų). Kai apklausa rengiama gavus iniciatyvinės grupės pasiūlymą steigti naujas savivaldybes, panaikinti esamas, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas bei centrus, į apklausos komisiją gali būti įtrauktas iniciatyvinės grupės atstovas (-ai).“

2.5. Išdėstyti 27.1 punktą taip:

27.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kai apklausa vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva arba gavus iniciatyvinės grupės pasiūlymus steigti naujas savivaldybes, panaikinti esamas, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas bei centrus;“.

2.6. Išdėstyti 27.2 punktą taip:

27.2. savivaldybė iš savo biudžeto, kai gyventojų apklausa vykdoma gavus savivaldybės tarybos pasiūlymus steigti naujas savivaldybes, panaikinti esamas, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas bei centrus;“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS