Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO STEIGIMO TVARKOS, INSTITUTO STEIGIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ, INSTITUTO VEIKLOS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR INSTITUTO VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1170

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 29 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Valstybinio mokslinių tyrimų instituto steigimo tvarkos, instituto steigimo dokumentų reikalavimų, instituto veiklos kvalifikacinių reikalavimų ir instituto veiklos priežiūros tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Pasiūlyti Lietuvos mokslo tarybai įgyvendinti Aprašą.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 1 „Dėl Mokslinių tyrimų įstaigų steigimo reikalavimų, šių įstaigų veiklos kvalifikacinių reikalavimų ir jų veiklos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 3-74).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

_________________

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1170

 

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO STEIGIMO TVARKOS, INSTITUTO STEIGIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ, INSTITUTO VEIKLOS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR INSTITUTO VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas nustato valstybinio mokslinių tyrimų instituto (toliau – institutas) steigimo tvarką, instituto steigimo dokumentų reikalavimus, instituto veiklos kvalifikacinius reikalavimus ir instituto veiklos priežiūros tvarką.

2. Institutas steigiamas, kai reikia vykdyti valstybės, ūkio ar visuomenės plėtrai svarbius tam tikros krypties ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir kai Lietuvos mokslo taryba nustato, kad mokslinių tyrimų instituto steigimo projektas yra pagrįstas pakankamais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais ir yra įvykdyti kiti valstybiniams mokslinių tyrimų institutams keliami reikalavimai.

 

II. INSTITUTŲ STEIGIMO TVARKA, STEIGIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI

 

3. Instituto steigimo iniciatoriai (iniciatorius) yra ministerijos (ministerija).

4. Instituto steigimo iniciatoriai (iniciatorius) pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai instituto steigimo projektą (toliau – steigimo projektas). Jame nurodoma:

4.1. instituto misija;

4.2. instituto ilgalaikė strategija;

4.3. pagrindinės instituto mokslinės veiklos kryptys, šių krypčių svarba ūkiniam, socialiniam ir kultūriniam Lietuvos gyvenimui bei tarptautiniam Lietuvos bendradarbiavimui mokslo srityje;

4.4. šių krypčių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų būklė Lietuvoje ir kitose valstybėse;

4.5. instituto steigimo planas;

4.6. instituto mokslinių tyrimų programa ir lėšų poreikis instituto veiklos pirmiesiems 3 metams bei jo tolesnei plėtrai (turi būti nurodyti ir galimi finansavimo šaltiniai);

4.7. instituto įstatai.

5. Švietimo ir mokslo ministerija, gavusi iniciatorių (iniciatoriaus) pateiktą steigimo projektą, per 10 darbo dienų teikia Lietuvos mokslo tarybai įvertinti, ar steigimo projektas yra pagrįstas pakankamais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais ir yra įvykdyti kiti valstybiniams mokslinių tyrimų institutams keliami reikalavimai. Lietuvos mokslo taryba vertinimą pateikia ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo steigimo projekto gavimo dienos.

6. Švietimo ir mokslo ministerija per 2 mėnesius nuo steigimo projekto įvertinimo Lietuvos mokslo taryboje gavimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir kartu su Lietuvos mokslo tarybos išvadomis teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą dėl valstybinio mokslinių tyrimų instituto nesteigimo arba steigimo, įstatų patvirtinimo ir dėl steigėjo funkcijų perdavimo valstybės institucijai ar įstaigai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima sprendimą dėl instituto steigimo.

7. Instituto įstatuose turi būti nurodytos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 30 straipsnio 1 dalies nuostatos.

8. Instituto įstatuose veiklos tikslai, nustatyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje, turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritį bei rūšį. Instituto įstatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

9. Institutai, kurių veiklos tikslas – kaupti, sisteminti, saugoti, skleisti nematerialųjį ir dokumentinį lituanistikos paveldą, vykdyti fundamentinius lietuvių kalbos, etnologijos, raštijos, kultūros ir istorijos paveldo tyrimus, turi ypatingos nacionalinės svarbos statusą. Į šias nuostatas atsižvelgiama rengiant tokio instituto įstatus ir sudarant jo tarybą.

10. Pagrindinė instituto veiklos sritis – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra.

11. Nurodydamas veiklos rūšis, institutas gali vadovautis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 redakcija), patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877). Institutas gali vykdyti tik tokią veiklą, kuri tiesiogiai susijusi su jo paskirtimi ir veiklos tikslais.

12. Instituto įstatuose instituto veiklai koordinuoti gali būti numatyta sudaryti instituto patarėjų komitetą, taip pat reglamentuotos teisės, pareigos ir atsakomybė.

 

III. INSTITUTŲ VEIKLOS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

13. Instituto veiklos kvalifikaciniai reikalavimai:

13.1. Institutas vykdo valstybės, ūkio ar visuomenės plėtrai svarbius tam tikros krypties ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, užtikrina valstybės kompetenciją tam tikroje mokslo srityje ir Lietuvos mokslinių tyrimų integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę.

13.2. Instituto įstatuose numatytos vykdyti ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptys yra tokios valstybinės svarbos, kad joms įgyvendinti yra būtinas savarankiškas institutas.

13.3. Instituto pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra.

13.4. Instituto mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičius yra pakankami, kad institutas įgyvendintų įstatuose nurodytus tikslus.

13.5. Instituto mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencija yra pakankama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklai vykdyti instituto įstatuose nurodytose kryptyse.

13.6. Instituto (išskyrus humanitarinių, socialinių mokslų srities ir medicinos mokslų krypties) per metus iš mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros gaunamos pajamos (be iš valstybės biudžeto gaunamų asignavimų išlaidoms), pradedant trečiais metais nuo instituto įsteigimo, sudaro ne mažiau nei 25 procentus, palyginti su valstybės biudžeto asignavimais, skiriamais išlaidoms (be specialiųjų programų lėšų), o pradedant šeštais metais – ne mažiau nei 50 procentų.

13.7. Medicinos mokslų krypties instituto per metus iš mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros gaunamos pajamos (be iš valstybės biudžeto gaunamų asignavimų išlaidoms), pradedant trečiais metais nuo instituto įsteigimo, sudaro ne mažiau nei 5 procentus, palyginti su valstybės biudžeto asignavimais, skiriamais išlaidoms (be specialiųjų programų lėšų), o pradedant šeštais metais – ne mažiau nei 10 procentų.

13.8. Socialinių mokslų srities instituto per metus iš mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros gaunamos pajamos (be iš valstybės biudžeto gaunamų asignavimų išlaidoms), pradedant trečiais metais nuo instituto įsteigimo, sudaro ne mažiau nei 15 procentų, palyginti su valstybės biudžeto asignavimais, skiriamais išlaidoms (be specialiųjų programų lėšų), o pradedant šeštais metais – ne mažiau nei 30 procentų.

13.9. Humanitarinių mokslų srities instituto per metus iš mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros gaunamos pajamos (be iš valstybės biudžeto gaunamų asignavimų išlaidoms), pradedant trečiais metais nuo instituto įsteigimo, sudaro ne mažiau nei 5 procentus, palyginti su valstybės biudžeto asignavimais, skiriamais išlaidoms (be specialiųjų programų lėšų), o pradedant šeštais metais – ne mažiau nei 10 procentų.

13.10. Institutas turi instituto profilį atitinkančią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbams atlikti reikalingą bazę.

 

IV. INSTITUTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

14. Institutas atsako už veiklos kokybę, jos atitiktį instituto paskirčiai ir veiklos tikslams ir akademinei etikai. Jis turi viešai skelbti savo veiklos kokybės rodiklius ir kartu su vertinimo institucijomis puoselėti mokslinės veiklos kokybės kultūrą.

15. Institutas jam perduotą valstybės turtą valdo ir naudoja teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

16. Mokslinės veiklos kokybė užtikrinama per instituto vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį mokslinės veiklos vertinimą ir išorinį instituto vertinimą.

17. Institutas kiekvienais metais (ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos) viešai skelbia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai ir steigėjui metines veiklos ataskaitas, taip pat viešai skelbia metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas.

18. Institutų veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija kas 6 metai inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą. Institutų veiklos išorinį vertinimą organizuoja Lietuvos mokslo taryba. Atsižvelgdama į instituto kasmetinės veiklos kokybės rodiklius, Švietimo ir mokslo ministerija gali inicijuoti neeilinį veiklos išorinį vertinimą.

19. Instituto veiklos rezultatai vertinami pagal veiklos atitiktį įstatuose nurodytiems instituto veiklos tikslams, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597 (Žin., 2009, Nr. 76-3103).

20. Mokslinė instituto veikla turi būti nuolat tobulinama, atsižvelgiant į savianalizės ir išorinio vertinimo išvadas.

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima sprendimą dėl instituto reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, jei instituto veikla išorinio vertinimo metu įvertinama neigiamai arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusprendus, kad institute vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra prarado valstybinį aktualumą.

 

_________________