LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2, 6, 20, 23, 29, 31, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 231 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2009 m. rugsėjo 22 d. Nr. XI-421

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 55-2127)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 3, 6 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 89, 90, 91 dalimis

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ypatingas statinys – statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.“

3. Papildyti 2 straipsnį 89 dalimi:

89. Pastato atnaujinimas (modernizavimas) – statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.“

4. Papildyti 2 straipsnį 90 dalimi:

90. Tipinis konstrukcinis elementas – statiniuose pasikartojantis konstrukcinis statybos produktų ir technologinių sprendinių derinys (sienų ir stogų detalės, kampai, parapetai ir kiti elementai).“

5. Papildyti 2 straipsnį 91 dalimi:

91. Tipinis statinio projektas  statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami kartotinių statinių sprendiniai, visuma.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Projektuojant, statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus (išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) daugiabučius namus) ir inžinerinius statinius, būtina juos pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu.“

 

3 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 3, 5, 15 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengiami), o pastatų atnaujinimo (modernizavimo) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, atvejais nurodoma, pagal kuriuos dokumentus numatoma rengti (pritaikyti) statinio projektą.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, per 3 darbo dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms šio Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, parengti (pagal kompetenciją):

1) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams (kai projektavimo sąlygose nustatoma tiesti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus, prie jų prijungti statinio ir technologines inžinerines sistemas, taip pat statybos sklypo inžinerinius tinklus; nutiesti susisiekimo komunikacijas, prie jų prijungti statybos sklypo susisiekimo komunikacijas);

2) aplinkos apsaugos institucijai (išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus);

3) už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos kultūros paveldo objekto tvarkomųjų statybos darbų projektui rengti, statinio kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje – statinio projektui rengti);

4) už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti);

5) kitoms institucijoms, jeigu tai nustatyta įstatymų (išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus).“

3. Papildyti 20 straipsnio 5 dalį ketvirtu sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 darbo dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis) arba per 15 darbo dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, atvejais, kai statinio projektavimo sąlygų sąvadą sudaro tik savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistiniai reikalavimai, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo dienos arba per 10 darbo dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas.“

4. Papildyti 20 straipsnio 15 dalį antru ir trečiu sakiniais ir šią dalį išdėstyti taip:

15. Privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir statinio projekto rengimo tvarką bei sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija, o kai vyksta kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai ar statinių statyba kultūros paveldo objektų teritorijose, – ši institucija kartu su Kultūros ministerija. Statiniams, kurių projektavimą, statybą, rekonstravimą arba remontą numatoma įrašyti į Valstybės investicijų programą arba kurie visiškai ar iš dalies finansuojami iš valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų ar kitų fondų, taip pat statiniams, kurių statybos darbų pirkimams taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, privalomas statybos sąnaudų ir statinio naudojimo įvertinimas investicijų efektyvumo požiūriu Investicijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio 5 dalies ir 6 dalies 4 punkto pakeitimas

1. Papildyti 23 straipsnio 5 dalį nauju 2 punktu:

2) pastatui atnaujinti (modernizuoti) šio Įstatymo 231 straipsnyje nustatyta statybos leidimo išdavimo supaprastinta tvarka – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savivaldybės vyriausiasis architektas arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (išskyrus šios dalies 1 punkte nurodytus atvejus);“.

2. Buvusį 23 straipsnio 5 dalies 2 punktą laikyti 3 punktu.

3. Pakeisti 23 straipsnio 6 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) statinio projektą ir kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 231 straipsniu

Papildyti Įstatymą 231 straipsniu:

231 straipsnis. Statybos leidimo išdavimas supaprastinta tvarka

1. Statybos leidimai atnaujinti (modernizuoti) pastatus pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, išduodami šiame straipsnyje nustatyta supaprastinta tvarka.

2. Kad supaprastinta tvarka gautų statybos leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) net ir tuo atveju, kai šį leidimą išduoda apskrities viršininko administracija (išskyrus statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, statybos leidimą), turi pateikti:

1) prašymą;

2) sutartį su žemės savininku (valdytoju) dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu tais atvejais, jeigu tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti statytojui (užsakovui) nuosavybės teise nepriklausančiame arba nuomos pagrindais nevaldomame žemės sklype. Tokią sutartį dėl valstybinės žemės laikino naudojimo žemės savininkas (valdytojas) parengia per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) kreipimosi dienos;

3) Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą tipinį statinio projektą, pritaikytą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui, arba projektą, parengtą naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, pastato techninės būklės įvertinimo išvadas ir (ar) kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;

4) statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą. Šio pažymėjimo nereikia dėl statinių, kurie negali būti atskiri nekilnojamojo turto kadastro objektai, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat turimi kadastriniai matavimai, statinio planai, brėžiniai, schemos ir panašiai.

3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) dokumentus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, perduoda juos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui savivaldybės vyriausiajam architektui arba kitam savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui. Šis, patikrinęs ir nustatęs, ar tipinis statinio projektas arba projektas, parengtas naudojant tipinius konstrukcinius elementus, pritaikytas konkrečiam pastatui, atitinka projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, priima sprendimą išduoti statybos leidimą supaprastinta tvarka arba jo neišduoti. Sprendimas neišduoti statybos leidimo supaprastinta tvarka turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Kai supaprastinta tvarka statybos leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą išduoda apskrities viršininko administracija, jai savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) privalo per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, gavimo dienos perduoti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto arba kito savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo parengtas atnaujinamo (modernizuojamo) pastato projekto patikrinimo išvadas. Šios išvados įforminamos ir patvirtinamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pavyzdinį atnaujinamo (modernizuojamo) pastato projekto patikrinimo tvarkos aprašą tvirtina Aplinkos ministerija.

5. Supaprastinta tvarka statybos leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savivaldybės vyriausiasis architektas arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, pateikimo dienos, o apskrities viršininko administracija – per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto arba kito savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo parengtų atnaujinamo (modernizuojamo) pastato projekto patikrinimo išvadų gavimo dienos.

6. Jeigu supaprastinta tvarka statybos leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą išduoda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savivaldybės vyriausiasis architektas arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, jis per 3 darbo dienas nuo šio leidimo išdavimo dienos leidimo kopiją pateikia apskrities viršininko administracijai. Kai supaprastinta tvarka statybos leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą išduodamas dėl statinio saugomoje teritorijoje, leidimo kopija perduodama saugomos teritorijos administracijai. Visais atvejais leidimo kopija nustatyta tvarka perduodama Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.

7. Jeigu statybos leidimas supaprastinta tvarka neišduodamas, valstybinio administravimo subjektas, kuriam pavesta išduoti šį leidimą, per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, pateikimo dienos praneša apie tai raštu statytojui (užsakovui), nurodydamas motyvuotas leidimo neišdavimo priežastis.

8. Išduodant statybos leidimą supaprastinta tvarka, be šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, taikomi šio Įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ir 24 dalių reikalavimai.“

 

6 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projektų ekspertizė yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ar kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų ekspertizė yra privaloma, nustato Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija. Kitus statinio projekto ar atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomumo atvejus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

7 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ypatingą statinį ar statinį saugomoje teritorijoje, jo projekto vykdymo priežiūra yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams.“

 

8 straipsnis. 37 straipsnio 5 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Draudimo sutarties šalys yra draudėjas (statinio projektuotojas ar rangovas) ir draudikas (draudimo įmonė, turinti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos leidimą vykdyti statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Šis leidimas išduodamas pagal Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintą tvarką).“

2. Pakeisti 37 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Draudimo galiojimo terminai nustatomi Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos tvirtinamose Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________