LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 12, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. sausio 23 d. Nr. VIII-95

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1995, Nr. 30-683, Nr. 59-1486, Nr. 79-1820;

1996, Nr. 33-804, Nr. 35-869, Nr. 50-1196)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas ir papildymas

12 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „administracijos“ įrašyti žodį „savivaldybės“, po žodžio „seniūnijoje“ įrašyti žodžius „- tarybos nustatytoje ir jam administruoti priskirtoje savivaldybės teritorijos dalyje“, šią dalį papildyti trečiuoju sakiniu ir visą dalį išdėstyti taip:

„Seniūnas yra savivaldybės pareigūnas seniūnijoje - tarybos nustatytoje ir jam administruoti priskirtoje savivaldybės teritorijos dalyje. Jį skiria ir iš pareigų atleidžia meras. Seniūnu gali būti skiriamas savivaldybės tarybos narys.“

 

2 straipsnis. 26 straipsnio papildymas

Papildyti 26 straipsnį 3 dalimi:

„Įstatymų ir kitų teisės aktų projektai, susiję su savivaldybių veikla, rengimo ir svarstymo stadijose institucijų nustatyta tvarka derinami su Lietuvos savivaldybių asociacija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________