LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-1831

Vilnius

 

P a k e i č i u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526):

1. Išdėstau 3.1 punktą taip:

3.1. patenkinamas įvertinimas – 4–10 balų įvertinimas, įrašai „atleista“, „įskaityta“, „pp“ – padarė pažangą, „patenkinamas“ – pasiektas patenkinamas mokymosi pasiekimų lygis, „pagrindinis“ – pasiektas pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis, „aukštesnysis“ – pasiektas aukštesnysis mokymosi pasiekimų lygis;“.

2. Išdėstau 3.2 punktą taip:

3.2. nepatenkinamas įvertinimas – 1–3 balų įvertinimas, įrašai „nepatenkinamas“ –nepasiektas patenkinamas mokymosi pasiekimų lygis, „neįskaityta“, „np“– nepadarė pažangos, „neatestuota“;“.

3. Išdėstau 4.1.1 punktą taip:

4.1.1. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka.“

4. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Mokiniui, kurio mokslo metai skirstomi trimestrais, dalyko metinis įvertinimas išvedamas ar apibendrinamas (toliau – išvedamas) iš I, II, III trimestrų įvertinimų:“.

5. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Jei dalyko mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, mokiniui trimestrų, pusmečių ir metinių įvertinimų skiltyse įrašomi taikomos vertinimo sistemos įvertinimai: „įskaityta“, „neįskaityta“, „pp“, „np“, „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, „nepatenkinamas.“

6. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

7. Išdėstau 23.1 punktą taip:

23.1. mokyklos, kurioje jis nuolat mokosi, direktoriaus įsakymu;“

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius