LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 14 d. Nr. 1K-301

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 1K-162 „Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 59-2311):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja ir taikomas nuo 2009 m. liepos 1 d., išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 5 ir 7 punktus, kurie taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos apraše išdėstau 4 punktą taip:

4. Kai tvarkos aprašo 3 punkte minimas ilgalaikis turtas gyventojui suteikiamas naudotis asmeniniais tikslais neperduodant nuosavybėn, gyventojo per mėnesį natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ