Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL FUNKCIJŲ ĮGYVENDINANT GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMĄ PASKIRSTYMO

 

2009 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1071

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 491/2009 (OL 2009 L 154, p. 1) ir 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL 2008 L 337, p. 3), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą atsakinga už gyvulių skerdenų paruošimo klasifikuoti ir gyvulių skerdenų vertintojų darbo kontrolės vykdymą Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2010 m. vasario 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

_________________