LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2003 m. BALANDŽIO 1 d. ĮSAKYMO Nr. 14 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO V DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA“ DA-02 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-249

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 133-5041), 13.4 punktu,

pakeičiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 14 „Dėl Kelių priežiūros vadovo V dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1525) patvirtintą Kelių priežiūros vadovo V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                           Virgaudas Puodžiukas


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos generalinio

direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. V-249

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

 

V DALIS

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA

 

KPV DA-09

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) V dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita DA-09“ (toliau – DA-09) keičia KPV V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita DA-02“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 14 (Žin., 2003, Nr. 35-1525).

2. KPV DA-09 nustato automobilių kelių techninės priežiūros (toliau – KP) privalomų darbų (toliau – PD) unifikuotos apskaitos, fizinių ir ekonominių rodiklių įvertinimo sistemą.

3. KPV DA-09 taikomas valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms Susisiekimo ministerijos įsteigtoms valstybės įmonėms (toliau – VĮ).

VĮ turto patikėjimo teise, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybinės reikšmės kelius ir jais disponuoja (įstatymas [7.1]) bei yra šių kelių techniniai prižiūrėtojai.

4. KP PD sudaro:

4.1. nuolatiniai darbai – tokie kaip: kelio dangų ir kitų elementų valymas, žolės pjovimas, išplovų užtaisymas, kelio ženklų pataisymas ir panašiai. Šių darbų kiekiai priklauso nuo gamtinių meteorologinių sąlygų ir reikalavimų pagal vadovą [7.3] vykdymo. Atlikus šiuos darbus, jie fiksuojami nustatytos formos žurnaluose;

4.2. periodiniai darbai – tokie kaip: išdaužų, plyšių kelio dangose užtaisymas, atitvarų, kelio ženklų pakeitimas ir panašiai. Šių darbų kiekiai numatomi iš anksto ir jų sąmatos sudaromos prieš darbų pradžią.

5. Vadovaujantis KPV DA-09 nurodyta darbų apskaitos sistema, kiekvieną atliktą KP privalomą darbą, ypač KP nuolatinį privalomą darbą, reikia registruoti, apskaičiuoti darbo vertę, kad VĮ struktūriniuose padaliniuose (toliau – SP) būtų galima parengti atliktų KP nuolatinių privalomų darbų (toliau – NPD) aktus vidaus apskaitai, nustatyti jų faktinius fizinius ir ekonominius rodiklius, taip pat kaupti atliktų darbų kiekių duomenis, juos atnaujinti ir perduoti į tam tikrą kelių duomenų banką.

6. KP PD skaičiuojamajai kainai nustatyti taikytos reglamento STR 3.01.01:2002 [7.2] ir rekomendacijų [7.9] nuostatos, kuriose sąvoka „statybos darbai“ suprantama kaip „kelių techninės priežiūros privalomi darbai (KP PD)“.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

7. KPV DA-09 pateiktos nuorodos į šiuos normatyvinius dokumentus:

7.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 2002, Nr. 101-4492);

7.2. statybos techninį reglamentą STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 55-2205);

7.3. Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-103 (Žin., 2006, Nr. 55-1994; 2008, Nr. 53-1995);

7.4. Kelių priežiūros vadovo II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 (Žin., 2007, Nr. 57-2222; 2008, Nr. 53-1996);

7.5. Kelių priežiūros vadovo III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai EN-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-76 (Žin., 2007, Nr. 57-2223; 2008, Nr. 53-1997);

7.6. Kelių priežiūros vadovo IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas KPV TKDP-08“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-107 (Žin., 2009, Nr. 51-2050);

7.7. Kelių priežiūros vadovo VI dalį „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-32 (Žin., 2009, Nr. 14-568);

7.8. Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį DMMS–KP 06, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-77 (Žin., 2007, Nr. 57-2224);

7.9. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas, 2005 m. rugpjūčio 2 d. (Žin. (Informaciniai pranešimai), 2005, Nr. 61).

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8. KPV DA-09 vartojamos sąvokos:

8.1. „kelių priežiūra“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“, nurodytos įstatyme [7.1]; „sąnaudų normatyvai, žiniaraštis“, „statybos resursai“, nurodytos reglamente STR 3.01.01:2002 [7.2]; „rinkos kaina“, „skaičiuojamosios rinkos kainos“, nurodytos rekomendacijose [7.9]; „KP darbų užsakovas“, „KP darbų rangovas“, nurodytos vadove [7.6];

8.2. bendrieji ekonominiai normatyvai – valdymo institucijų nustatyti ar rekomenduojami išlaidų rodikliai, kurie taikomi arba į kuriuos atsižvelgiama, apskaičiuojant kelių techninės priežiūros privalomų darbų (KP PD) kainą;

8.3. skaičiuojamoji kelių techninės priežiūros privalomų darbų (KP PD) kaina – kelio(-ių) priežiūrai pasirengti ir ją atlikti reikalinga išlaidų suma, KP darbų užsakovo apskaičiuota pagal resursų skaičiuojamąsias arba rinkos kainas bei rekomenduojamus kainos apskaičiavimo principus.

 

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

 

9. KPV DA-09 vartojamos santrumpos:

9.1. LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – kelių techninės priežiūros privalomų darbų užsakovas;

9.2. KPV – Kelių priežiūros vadovas;

9.3. KP – kelių techninė priežiūra;

9.4. KP PD – kelių techninės priežiūros privalomi darbai;

9.5. KP NPD – kelių techninės priežiūros nuolatiniai privalomi darbai;

9.6. KP PPD – kelių techninės priežiūros periodiniai privalomi darbai;

9.7. VĮ – Susisiekimo ministerijos įsteigta valstybės įmonė, atsakinga už valstybinės reikšmės kelių techninę priežiūrą (KP) – kelių techninis prižiūrėtojas;

9.8. SP – valstybės įmonės (VĮ), atsakingos už kelių techninę priežiūrą (KP), struktūriniai padaliniai.

 

V SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA

 

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

 

10. KP PD apskaitai atlikti, vadovaudamiesi KPV DA-09, VĮ SP techniniai darbuotojai (darbų vykdytojai, meistrai arba kiti administracijos paskirti darbuotojai) privalo pildyti gamybinę-techninę dokumentaciją.

11. VĮ SP techniniai darbuotojai, atliekantys darbų apskaitą, turi būti susipažinę su KP NPD ir KP PPD procesais pagal vadovo [7.4] nurodymus, jų skirstymu pagal darbų grupes, nurodytas vadove [7.5], galiojančiais normatyviniais sąnaudų rinkiniais, kurių pagrindinis – rinkinys DMMS– KP 06 [7.8], KP PD skaičiuojamajai kainai nustatyti.

12. Vienodai KP PD apskaitai atlikti rekomenduojama, kad visose VĮ būtų pildomi 1 lentelėje nurodyti dokumentai (dokumentų pavyzdžiai pateikti prieduose).

 

1 lentelė. Valstybės įmonių (VĮ) struktūrinių padalinių (SP) atliktų kelių techninės priežiūros (KP) nuolatinių ir periodinių privalomų darbų (NPD ir PPD) apskaitos dokumentai

 

Dokumentas

Dokumento pavyzdys

Duomenų šaltinis

Periodiškumas

Dokumento rengėjai

1. Patrulinių apžiūrų aktas

1 priedas

VĮ SP patrulinės apžiūros

Pagal vadovo [7.7] nurodymus

Kelio meistrai

2. Atliktų KP NPD registracijos žurnalas

2 priedas

VĮ SP patrulinių apžiūrų aktai ir kelio meistrų operatyvinė informacija apie kiekvieną dieną atliktus KP NPD

Kiekvieną dieną

VĮ SP techniniai darbuotojai

3.Atliktų per mėnesį KP NPD sąrašas pagal kelių rūšis, darbų grupes ir vadovo [7.5] šifrus

3 priedas

Atliktų KP NPD registracijos žurnalas

Kiekvieną mėnesį

VĮ SP techniniai darbuotojai

4. Atliktų per mėnesį KP PPD kaupiamasis žiniaraštis

4 priedas

Darbų priėmimo aktai (F2)

Kiekvieną mėnesį

VĮ SP techniniai darbuotojai

Pastaba. Dėl dokumentuose pateikiamų duomenų atsakingi VĮ SP vadovai

 

II skirsnis. Kelių techninės priežiūros (KP) privalomų

darbų (PD) skaičiuojamųjų kainų nustatymas

 

13. Pagal reglamento STR 3.01.01:2002 [7.2], rekomendacijų [7.9] nurodymus, naudojant techniškai pagrįstus kelių priežiūros ar kelių tiesimo resursų sąnaudų normatyvus, resursų rinkos kainas arba skaičiuojamąsias kainas ir bendruosius ekonominius normatyvus, nustatyta ekonomiškai pagrįsta skaičiuojamoji KP PD kaina taikoma kontroliuoti KP NPD finansavimą, palyginti jį su faktinėmis išlaidomis (žr. VI skyrių), taip pat PPD sąmatoms sudaryti.

14. Kiekvienais metais LAKD (KP darbų užsakovas), nustatydama KP PD užduotis, nurodo, kokiais normatyviniais dokumentais ir bendraisiais ekonominiais normatyvais VĮ turi vadovautis, nustatydamos KP PD vertę ir sudarydamos KP PPD sąmatas. Pavyzdžiui, 2008 m. balandžio 16 d. rašte Nr. (6.9) 2-2469 „Dėl automobilių kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų“ 2008 metų KP PD vertei nustatyti LAKD rekomenduoja taikyti patikslintas ir Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2008 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. B-006 įregistruotas KP PD skaičiuojamąsias kainas ir 13 punkte nurodytus normatyvinius dokumentus bei Aplinkos ministerijos rekomenduojamus bendruosius ekonominius normatyvus, tačiau papildomas išlaidas medžiagoms apskaičiuoti, taikant 3% nuo medžiagų KP PD vertės, ir statybvietės išlaidas apskaičiuoti, taikant 5,5% nuo KP PD vertės.

Bendrieji ekonominiai normatyvai Aplinkos ministerijos nurodymu gali būti keičiami.

15. KP PD skaičiuojamoji kaina susideda iš tiesioginių ir netiesioginių išlaidų, kurių detali sudėtis nurodyta 2 lentelėje, o skaičiuojamosios kainos nustatymo pavyzdys pateiktas 5 priede.

 

2 lentelė. Kelių techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD) skaičiuojamosios kainos tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sudėtis

 

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS

KP PD išlaidos: medžiagos, mechanizmai, darbo užmokestis, soc. draudimas, statybvietės išlaidos

Medžiagos

Medžiagų vertė (franko statybos vieta)

3 % papildomos išlaidos medžiagoms

Mechanizmai

Mechanizmų eksploatacijos vertė

3 % papildomos išlaidos mechanizmams

Darbo užmokestis

Darbininkų darbo užmokestis (pagal tarifus)

8 % – papildomas darbo užmokestis (meistrams, brigadininkams, atostogų fondas, kt.)

15 % – sezoniniai darbai (nuo darbo užmokesčio)

17 % – specifiniai darbai (nuo darbo užmokesčio)

10 % – padidinto pavojingumo sąlygos (nuo darbo užmokesčio)

Soc. draudimas

31 % (nuo darbo užmokesčio)

KP PD išlaidos IŠ VISO

Statybvietės išlaidos

5,5 % (nuo išlaidų KP PD)

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

Pridėtinės išlaidos

45 % (nuo darbininkų darbo užmokesčio)

Pelnas

8 % (nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos)

Pastaba. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sudėtis bei procentiniai normatyviniai dydžiai Aplinkos ministerijos nurodymu gali būti keičiami

 

16. Tiesiogines išlaidas pagal rekomendacijų [7.9] nuostatas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių sąnaudų (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio) vertė.

16.1. Medžiagų vertė apskaičiuojama, sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų medžiagų vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio.

16.2. Mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama, sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų mechanizmų eksploatacijos sąnaudų vertę, apskaičiuotą skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio.

16.3. Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas, sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų vertę, apskaičiuotą darbo valandos skaičiuojamosiomis arba rinkos kainomis, padauginus jas iš darbų vienetų kiekio.

16.4. Socialinio draudimo išlaidos apskaičiuojamos procentiniu normatyviniu dydžiu nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos.

16.5. Kitą tiesioginių išlaidų dalį sudaro statybvietės išlaidos KP PD, kurios apskaičiuojamos ekonomiškai pagrįstais procentais nuo KP PD išlaidų.

16.6. Skaičiuojamosios kainos netiesioginių išlaidų vertė nustatoma procentais nuo apskaičiuotų tiesioginių išlaidų sumos. Skaičiuojamosios kainos netiesioginės išlaidos gali būti detalizuojamos, išskiriant pridėtines išlaidas ir numatomą KP PD rangovo pelną.

16.7. Pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos procentais nuo KP PD išlaidose apskaičiuotos darbininkų darbo užmokesčio sumos.

16.8. Numatoma KP PD rangovo pelno ir rizikos suma apskaičiuojama procentiniu normatyviniu dydžiu nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.

17. Visų apskaičiuotų išlaidų ir pelno suma sudaro bendrąją statybos darbų, t. y. KP PD, skaičiuojamąją arba sąmatinę kainą.

18. Įstatymais ir kitais norminiais aktais reglamentuota pridėtinė vertė (PVM) yra apskaičiuojama pagal nustatytąjį normatyvinį procentą nuo bendrosios KP PD vertės.

19. Taikant 16 punkto nurodymus, skaičiavimai, kuriuos reikia atlikti nustatant KP PD skaičiuojamąją kainą, pateikti 5 priede.

20. 5 priede pateikta sąmata skaičiuojama, taikant vieną iš tam tikrų skaičiavimo programų, kurios gali būti įvairios ir naudojamos kiekvienoje VĮ, atsižvelgiant į programų naudojimo technines aplinkybes bei kitus kriterijus.

 

III skirsnis. Kelių techninės priežiūros (KP)

nuolatinių privalomų darbų (NPD) apskaita

 

21. VĮ priklausančiuose prižiūrėti magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose kelio meistrai, atlikdami KP NPD, vadovaujasi sutartyse pagal vadovą [7.3] nurodytų priežiūros lygių reikalavimais, darbų atlikimo pagal vadovą [7.4] ir patrulinių apžiūrų aktų nurodymais (vadovas [7.7]).

21.1. KP NPD tiksliai apskaitai atlikti kiekvieną dieną operatyvinę informaciją apie atliktus KP NPD kiekviename kelyje, tarp jų ir užfiksuotus nustatytos formos patrulinių apžiūrų aktuose (akto forma ir užpildymo pavyzdys nurodyti 1 priede), kelio meistrai pateikia SP techniniam darbuotojui surašyti į atliktų KP NPD registracijos žurnalą (toliau – žurnalas) (žurnalo forma ir užpildymo pavyzdys nurodyti 2 priede).

21.2. KP NPD surašo, nurodydami oro sąlygas (tik žiemą, kai jos yra mainios), darbų vietą, jų aprašymus ir kiekius.

22. Surašyti KP NPD kiekiai mėnesio pabaigoje kiekviename SP sudedami pagal darbų grupes, kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius), darbų šifrus, taikant vadove [7.4] nurodytą sistemą, ir parengiami suvestiniai sąrašai (sąrašo formos ir užpildymo pavyzdžiai nurodyti 3 priede).

KP NPD sąrašai reikalingi parengti atliktų KP NPD aktus (VĮ vidaus apskaita), taip pat atliktų KP PD metines ataskaitas (žr. VI skyriaus III skirsnį).

23. Atliktų KP NPD sąrašus kiekvieną mėnesį SP gali pateikti VĮ tarnybai, atsakingai už darbų apskaitą. Pagal SP KP NPD sąrašus VĮ tarnyba sudaro bendrą KP NPD sąrašą, nustato skaičiuojamąją darbų kainą ir parengia VĮ vidaus KP NPD priėmimo aktą (F2) pagal vadovą [7.6].

Skaičiuojamąsias kainas vidaus KP NPD priėmimo aktui parengti gali nustatyti ir kiekvienos SP techniniai darbuotojai, vadovaudamiesi rekomendacijomis [7.9] ir normatyvų rinkiniu [7.8].

Įmonės vidaus KP NPD priėmimo aktai (F2) naudojami darbų apskaitai, taip pat faktines išlaidas palyginti su skaičiuojamosiomis kainomis ir skirtomis lėšomis.

24. KP NPD apskaitos dokumentai saugomi tam tikrą nustatytą laiko tarpą: kiekvieno SP patrulinių apžiūrų aktai – ne trumpiau kaip vienerius metus, žurnalai – penkerius metus, kiekvieno SP ir VĮ suvestiniai darbų sąrašai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

 

IV skirsnis. Kelių techninės priežiūros (KP)

periodinių privalomų darbų (PPD) apskaita

 

25. KP PPD apskaitą atlieka VĮ techniniai darbuotojai, kiekvieną mėnesį tikrinimais, bandymais, matavimais nustatydami faktinius atliktų darbų kiekius.

26. Faktiniai atliktų darbų kiekiai naudojami nurodytiems vadove [7.6] darbų priėmimo aktams (F2) ir pažymai (F3) parengti, vadovaujantis nustatytomis darbų grupėmis ir sudarytomis atitinkamomis sąmatomis. Dėl šiuose dokumentuose pateikiamų duomenų atsakingi VĮ techniniai darbuotojai.

Atliktus darbus rekomenduojama surašyti į kaupiamuosius žiniaraščius, pridedamus prie sąmatų (žiniaraščio užpildymo pavyzdys pateiktas 4 priede). Kaupiamieji žiniaraščiai reikalingi kontroliuoti atliekamų darbų apimtis.

Pildyti kaupiamuosius žiniaraščius tikslinga tuomet, kai nurodyti toje pačioje sąmatoje KP PPD atliekami ilgiau kaip vieną mėnesį.

27. Kad būtų galima vienodai nustatyti VĮ veiklos fizinius ir ekonominius rodiklius (žr. VI skyriaus II skirsnį), KP PPD, taip pat kaip ir KP NPD, suskirstomi pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius).

28. KP PPD apskaitos dokumentai SP saugomi tam tikrą laiko tarpą: sąmatos ir kaupiamieji žiniaraščiai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

 

VI SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (KP) LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

 

29. Taikant KPV DA-09 nurodytas KP PD apskaitos pagal kelių ir priežiūros darbų rūšis nuostatas, gali būti vienodai nustatomi VĮ ūkinės veiklos (KP) fiziniai ir ekonominiai rodikliai. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie VĮ skiriamų KP lėšų naudojimo efektyvumą ir taupumą, lyginti VĮ ūkinės veiklos rodiklius.

30. Rodikliams vienodai nustatyti VĮ privalo užpildyti 3 lentelėje nurodytus dokumentus.

Šioje lentelėje 2 ir 3 punktuose nurodyti dokumentai parengiami 3 egzemplioriais, t. y. magistraliniams, krašto ir rajoniniams keliams atskirai.

 

3 lentelė. Kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo ir atliktų darbų ataskaitų dokumentai

 

Dokumentas

Priedo Nr.

Duomenų šaltinis

Periodiškumas

Dokumento rengėjai

1. Valstybinės reikšmės kelių techninei priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodikliai

6 priedas

VĮ KP NPD skirtos lėšos ir KP PPD priėmimo aktai F(2) bei faktinės išlaidos

Metų (su įmonės balansu pristatoma į LAKD)

VĮ techniniai darbuotojai

2.VĮ per metus atliktų KP PD ataskaitos pagal kelių rūšis ir darbų grupes

7 priedas

Atliktų KP NPD sąrašai, KP PPD priėmimo aktai (F2) ir kaupiamieji žiniaraščiai

Metų (su įmonės balansu pristatomos į LAKD)

VĮ techniniai darbuotojai

3. VĮ prižiūrimų kelių elementų dalių kiekių žiniaraštis

8 priedas

Kelių duomenų banko, VĮ matavimų ir patikros duomenys

Metų (su įmonės balansu pristatomos į LAKD)

VĮ techniniai darbuotojai

Pastabos:

1) jeigu per metus atliktų KP PD ataskaitų formų pavyzdžiuose nurodyti darbų mato vienetai yra kitokie nei kai kurių VĮ naudojami sąmatų programose, reikia atitinkamai perskaičiuoti ir pateikti duomenis nurodytais mato vienetais,

2) dėl pateikiamų duomenų atsakingi VĮ direktorių pavaduotojai.

 

II skirsnis. Valstybės įmonėms (VĮ) skirtų kelių techninės priežiūros (KP) lėšų naudojimo efektyvumas

 

31. Kiekvieną mėnesį VĮ rekomenduojama suvesti kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rezultatus, o metinius rodiklius (žr. 6 priede pateiktas lenteles ir jų užpildymo pavyzdžius) kartu su balansais pristatyti į LAKD. Lentelių formos užpildomos vadovaujantis atitinkamais sutarties priedais, faktinėmis išlaidomis pagal buhalterijos duomenis.

32. KPV DA-09 6 priedo 1 lentelė skirta tik SP, t. y. kelių tarnybų arba meistrijų, išlaidų pasiskirstymui pateikti. Šioje lentelėje turi būti pateikiama VĮ priklausančių visų SP išlaidų suma. Atskirai kiekvienos SP išlaidų pateikti nereikia.

2-oji lentelė skirta VĮ administracijos išlaidų pasiskirstymui pateikti ir nustatyti įmonės veiklos efektyvumo rodiklius.

33. Suvienodintai šifruojant faktines išlaidas, reikia laikytis 34–37 punktuose nurodytos išlaidų sudėties.

34. Visos SP išlaidos priskiriamos tiesioginėms išlaidoms, kadangi SP atlieka tiesiogines KP funkcijas. SP viduje tiesioginės išlaidos dar skirstomos į išlaidas „Kelių techninės priežiūros (KP) privalomiems darbams (PD)“, t. y. išlaidas, susijusias su tiesioginėmis materialinėmis ir darbo sąnaudomis darbams atlikti, ir „Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui“ išlaidas, t. y. papildomas išlaidas, kurios būtinos užtikrinti normalų KP PD atlikimą.

35. Išlaidos „Kelių techninės priežiūros (KP) privalomiems darbams (PD)“ skirstomos į:

35.1. išlaidas medžiagoms, t. y. KP PD ir remonto darbams (druska, smėlis, įvairūs kiti mišiniai, bitumas, skalda, žvyras ir t. t.);

35.2. išlaidas transporto ir mechanizmų eksploatacijai, kurias sudaro:

a) nuosavo transporto nusidėvėjimas, kuras, remonto išlaidos, atsarginės dalys, eksploatacinės išlaidos (tepalai, medžiagos, valikliai, padangos ir t. t.),

b) samdomo transporto nuomos išlaidos;

35.3. išlaidas, kurias sudaro tiesiogiai dalyvaujančių KP PD darbuotojų darbo užmokestis (atlyginimas, visi priedai, tarp jų ir lauko priedas, premijos, atostoginiai) ir socialinis draudimas tik tų darbuotojų, kurie atlieka tiesioginę KP ir remontą.

36. Išlaidos „Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui“ skirstomos į:

36.1. išlaidas, kurias sudaro tiesiogiai nedalyvaujančių KP PD darbuotojų (kelių tarnybos (KT) vadovų, jų pavaduotojų, buhalterių, apskaitininkų, darbininkų, sargų, valytojų ir kitų darbuotojų, tiesiogiai nedirbančių kelių priežiūros darbų) darbo užmokestis (atlyginimas, visi priedai, premijos, atostoginiai, taip pat visų SP darbuotojų (tarp jų dirbančių tiesioginėje KP) atostogų rezervas) ir socialinis draudimas tik tų darbuotojų, kurie tiesiogiai neatlieka KP PD ir (arba) remonto darbų;

36.2. kitas išlaidas, kurias sudaro SP viso personalo (tarp jų dirbančių tiesioginėje KP) išlaikymas, viso personalo komandiruotės, apmokymai, kitos socialinės-kultūrinės reikmės;

36.3. pridėtines išlaidas, kurias sudaro visų pastatų nusidėvėjimo, išlaikymo, remonto, eksploatacijos; tarnybinio transporto kuro, remonto, eksploatacijos, atsarginių dalių; ryšių, nematerialiojo turto amortizacijos; komunalinių paslaugų; reklamos; konsultacinių ir apsaugos paslaugų; draudimo; mokesčių; ir t. t. išlaidos.

Jeigu kai kurie išlaidų straipsniai apskaitomi centralizuotai, tuomet jie parodomi 6 priedo 2 lentelėje, t. y. netiesioginėse išlaidose.

37. Netiesioginėms išlaidoms priskiriamos tik „VĮ administracijos išlaikymui“ išlaidos, kurios skirstomos į:

37.1. išlaidas VĮ administracijos darbuotojų (vadovo, pavaduotojų, vyriausiojo finansininko, buhalterinės apskaitos ir finansų, techninio-ekonominio personalo, juridinio bei kitų skyrių darbuotojų, tiesiogiai nedalyvaujančių gamyboje) darbo užmokesčiui (atlyginimas, visi priedai, premijos, atostoginiai, atostogų rezervas) ir socialiniam draudimui;

37.2. kitas VĮ administracijos darbuotojų išlaikymo išlaidas, t. y. personalo komandiruotėms, apmokymui, kitoms socialinėms-kultūrinėms reikmėms;

37.3. pridėtines išlaidas, kurias sudaro visų VĮ administracijos pastatų nusidėvėjimo, išlaikymo, remonto, eksploatacijos; tarnybinio transporto kuro, remonto, eksploatacijos, atsarginių dalių; ryšių, nematerialaus turto amortizacijos; komunalinių paslaugų; reklamos; konsultacinių ir apsaugos paslaugų; draudimo; mokesčių; ir t. t. išlaidos. Taip pat šiame straipsnyje turi būti atvaizduojamos SP atskirai nepriskirtos išlaidos, t. y. tos išlaidos, kurios įmonėje apskaitomos centralizuotai (pvz.: išlaidos reklamai, konsultacijoms, programinei įrangai ir panašiai).

38. Visų VĮ darbuotojų suskirstymas:

??1 lentelėje įrašomas SP tiesiogiai KP PD atliekančių darbuotojų skaičius ir tiesiogiai KP PD nedalyvaujančių darbuotojų skaičius;

??2 lentelėje įrašomas tik VĮ administracijos darbuotojų skaičius.

39. Pagal pateiktus VĮ rezultatus ir rodiklius, atsižvelgiant į prižiūrimų kelių rūšis ir kilometrų skaičių, LAKD arba jos įgaliota kita valstybės įstaiga gali analizuoti ir daryti išvadas apie kiekvienos VĮ ūkinę veiklą bei pateikti atitinkamus duomenis įvairioms institucijoms.

 

III skirsnis. Atliktų kelių techninės priežiūros (KP)

privalomų darbų (PD) ataskaitos

 

40. Vadovaujantis VĮ nuolatinių KP PD sąrašais arba vidaus darbų priėmimo aktais (F2), darbų priėmimo aktais (F2) arba kaupiamaisiais žiniaraščiais, VĮ pildo per metus atliktų KP PD ataskaitas (pavyzdžiai pateikti 6 priedo lentelėse).

41. 6 priede pateikiama ataskaitos forma, kuri užpildoma kiekvienai kelių rūšiai atskirai: magistraliniams, krašto ir rajoniniams keliams. Ataskaitos formoje nurodyti KP PD yra sušifruoti pagal vadovo [7.4] nurodymus, suskirstyti pagal darbų grupes, nurodytas vadove [7.5] ir sutarčių prieduose (pasikeitus darbų grupėms, KP PD gali būti perskirstomi).

42. Atliktų KP PD ataskaitos forma sudaryta pagal darbų grupes. Taikant MS EXEL programą, ataskaitos lentelėse nurodyti lauko pavadinimai ir stulpelių kodai.

VĮ SP turi užpildyti KPV DA-09 6 priede pateiktą ataskaitos formą, įrašydami duomenis į lentelėse esančių stulpelių eilutes rankiniu būdu. Taip paruošiami darbalaukiai: tarnyba 1_mag, tarnyba 2_mag, ............., tarnyba 6_mag; tarnyba 1_kr, tarnyba 2_kr, ............., tarnyba 6_kr; tarnyba 1_raj, tarnyba 2_raj, ............., tarnyba 6_raj.

42.1. Pagal nurodytas formas užpildyti darbalaukiai jungiami į darbaknyges ir siunčiami į VĮ centrinio kompiuterio pagrindinius darbalaukius.

42.2. Kad centriniame kompiuteryje būtų galima gauti tikslias duomenų suvestines, SP privalo griežtai laikytis ataskaitų formos, nekeisti eilučių tvarkos, mato vienetų dydžių bei pavadinimų savo nuožiūra, kad į LAKD ar į kitą instituciją būtų siunčiamos vienodos ataskaitų formos, pagal kurias būtų parengiamos viso valstybinės reikšmės kelių tinklo atliktų KP PD suvestinės ataskaitos.

42.3. Atsiųsti darbaknygių duomenys VĮ centrinio kompiuterio pagrindiniuose darbalaukiuose: stulpelių C, D, E, F ir t. t. eilutėse sumuojasi automatiniu būdu, taikant parengtas formules:

fx=IF(SUM(tarnyba1_mag!G10;tarnyba2_mag!G10;tarnyba3_mag!G10;tarnyba4_mag!G10;tarnyba5_mag!G10;tarnyba6_mag!G10)=0; „-“; SUM(tarnyba1_mag!G10;tarnyba2_mag!G10;tarnyba3_mag!G10;tarnyba4_mag!G10;tarnyba5_mag!G10;tarnyba6_mag!G10)).

fx=IF(SUM(tarnyba1_kr!G10;tarnyba2_kr!G10;tarnyba3_kr!G10;tarnyba4_kr!G10;tarnyba5_kr!G10;tarnyba6_kr!G10)=0; „-“; SUM(tarnyba1_kr!G10;tarnyba2_kr!G10;tarnyba3_kr!G10;tarnyba4_kr!G10;tarnyba5_kr!G10;tarnyba6_kr!G10)).

fx=IF(SUM(tarnyba1_raj!G10;tarnyba2_raj!G10;tarnyba3_raj!G10;tarnyba4_raj!G10;tarnyba5_raj!G10;tarnyba6_raj!G10)=0; „-“; SUM(tarnyba1_raj!G10;tarnyba2_raj!G10;tarnyba3_raj!G10;tarnyba4_raj!G10;tarnyba5_raj!G10;tarnyba6_raj!G10)).

PASTABA. Jeigu pagal SP duomenis tam tikro stulpelio eilutėje atliktų darbų kiekis lygus „0“, tai pagrindiniame darbalaukyje rašomas „-“, priešingu atveju bus įrašyta klaidinanti suma.

42.4. Iš VĮ atsiųstų ataskaitų duomenis LAKD nurodymu tam tikri padaliniai arba kitos įmonės specialistai tikrina, tikslina, sudeda pagal kelių rūšis į keturias suvestines ataskaitas, t. y. valstybinės reikšmės magistralinių, krašto, rajoninių kelių ir visų kelių ataskaitas.

43. Ataskaitų formose pateikti duomenys (tiek kiekvienos VĮ, tiek suvestinės ataskaitos) gali būti perduodami į tam tikrą kelių duomenų banką „Microsoft EXEL“ tipo failais.

44. 8 priede nurodytą kelio elementų sudėtinių dalių kiekių sustambintais mato vienetais ataskaitą kiekvienos VĮ techniniai darbuotojai centriniame kompiuteryje užpildo, surinkdami duomenis iš kelių duomenų banko. Jeigu tam tikrų detalesnių kiekių nėra kelių duomenų banke, stulpelių eilutę užpildo pagal VĮ priklausomybėje esančių kelio elementų sudėtinių dalių kiekius.

_________________


Kelių priežiūros vadovo V dalies

„Automobilių kelių priežiūros darbų

apskaita KPV DA-09“

1 priedas (privalomasis)

 

(Patrulinės apžiūros akto formos ir užpildymo pavyzdys)

(akto formos pavyzdys)

 

PATRULINĖS APŽIŪROS AKTAS Nr. .........

 

Apžiūros data: ......................

 

VĮ „.......................................“ SP.......................................

 

Kelio Nr.,

km

Pastebėtos kliūtys, pažaidos

(aprašymas ir nurodymai jas pašalinti)

Žymos apie įvykdymą

Kontroliuojančių asmenų pastabos, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžiūrą atliko VĮ SP darbuotojas: ........................................................

pareigos, parašas, vardas ir pavardė


(akto užpildymo pavyzdys)

 

PATRULINĖS APŽIŪROS AKTAS Nr. 7

 

Apžiūros data 2008 m. liepos 18 d.

 

B regiono keliaiZ kelių tarnyba

 

Kelio Nr.,

km

Pastebėtos kliūtys, pažaidos

(aprašymas ir nurodymai jas pašalinti)

Žymos apie įvykdymą

Kontroliuojančių asmenų pastabos, data

A6

6,0– 50,0 km

Nuo 10,2 iki 12,0 km šlaituose 5 išplovos (duotas nurodymas jas užpilti)

Išplovos užpiltos liepos 17 d.

Išplovų nėra. Direktoriaus pavaduotojas (vardas, pavardė, parašas), liepos 22 d.

Nuo 39,5 iki 48,7 km nenuvalytos šiukšlės ir purvas nuo nuovažų dangų (duotas nurodymas nuvalyti per 2 d. d.)

Nuovažų dangos nuvalytos iki liepos 18 d.

Nuvalyta. Kelių tarnybos viršininkas (vardas, pavardė, parašas),

2008 m. liepos 23 d.

....................................................

..............................................................................................................................

....................................................

......................................................................

Nr. 141

8,5– 42,5 km

22,6 km neleistinai pakrypęs standartinio ženklo skydas (duotas nurodymas pataisyti ženklo skydą)

Kelio ženklas sutvarkytas liepos 17 d.

30,7 km pakrypusi kelio ženklo atrama.

Kelių tarnybos viršininkas (vardas, pavardė, parašas),

2008 m. liepos 21 d.

 

....................................................

..............................................................................................................................

....................................................

......................................................................

Nr. 1803

0,0– 11,30

Nenušienauta 1 m pločio juosta už kelio briaunos (duotas nurodymas nušienauti per 2 d. d.)

Nušienauta iki liepos 17 d.

Atlikta. Kelių techninės priežiūros inžinierius (vardas, pavardė, parašas),

2008 m. liepos 23 d.

 

....................................................

..............................................................................................................................

....................................................

......................................................................

 

 

 

 

 

Apžiūrą atliko: meistras, parašas, vardas ir pavardė

 

_________________


Kelių priežiūros vadovo V dalies

„Automobilių kelių priežiūros darbų

apskaita KPV DA-09“

2 priedas (privalomasis)

 

(Atliktų kelių techninės priežiūros (KP) nuolatinių privalomų darbų (NPD) registracijos žurnalo titulinio lapo ir vidurinių lapų formų ir užpildymo pavyzdžiai)

(titulinio lapo formos pavyzdys)

 

 

 

 

VĮ „.......................................“ SP.......................................

 

 

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

 

 

 

20....... metai

 

 

 

 

 

 

.................. kelių tarnybos

 

vadovas: ...............................................

parašas, vardas ir pavardė

 

Pradėtas: 20....... m. ................ .......d.

 

Baigtas: 20....... m. ................ .......d.

 

 

 

15
 

 


(vidurinių lapų formos pavyzdys)

 

Įrašo Nr.

Data

Oro sąlygos (pildoma tik žiemą)

Darbų vieta

(kelio Nr., km)

Darbų

Mato vnt.

Kiekis

Užpildžiusio asmens pavardė, parašas

Techninę kontrolę atliekančių asmenų pastabos ir nurodymai (data, pareigos, parašas, pavardė)

grupė

šifras

aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

(titulinio lapo užpildymo pavyzdys)

 

 

 

 

VĮ „A regiono keliai K kelių tarnyba

 

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

 

 

2008 metai

 

 

 

 

 

 

 

K kelių tarnybos

 

vadovas: parašas, vardas ir pavardė

 

Pradėtas: 2008 m. sausio 2 d.

 

Baigtas: 2008 m. gruodžio 30 d.

 

 

(vidurinių lapų užpildymo pavyzdys)

 

Įrašo Nr.

Data

Oro sąlygos (pildoma tik žiemą)

Darbų vieta

(kelio Nr., km)

Darbų

Mato vnt.

Kiekis

Užpildžiusio asmens pavardė, parašas

Techninę kontrolę atliekančių asmenų pastabos ir nurodymai (data, pareigos, parašas, pavardė)

grupė

šifras

aprašymas

63

2002 02 21

Plikledis,-2°C

Nr. A7,

2

2.1.13-9

Šlapios druskos

1000 m²

40,000

Pavardė,

 

 

 

 

17,1– 22,1 km

 

 

skleidimas

 

 

parašas

 

......

..............

......................

...............

..........

................

..............................

..........

..........

...............

..............................

......

..............

......................

...............

..........

................

..............................

..........

..........

...............

..............................

165

2002 06 27

 

Nr. 5107,

1

2.1.1-1

Dangos valymas

100 m²

185,50

Pavardė,

 

 

 

 

4,4– 30,9 km

 

 

 

 

 

parašas

 

 

– ‘’–

 

Nr. 5107,

8

4.1.1-1

Pralaidų valymas

pralaida

4,00

Pavardė,

 

 

 

 

4,4– 30,9 km

 

 

 

 

 

parašas

 

 

– ‘’–

 

Nr. 137,

1

1.2.4-3

Žolės pjovimas šlaituose

100 m²

40,50

Pavardė,

 

 

 

 

5,0– 15,0 km

 

 

 

 

 

parašas

 

......

..............

......................

...............

..........

................

..............................

..........

..........

...............

..............................

......

..............

......................

...............

..........

................

..............................

..........

..........

...............

..............................

166

2002 06 28

 

Nr. A7,

1

1.4.1.2

Žolės pjovimas šalikelėse

100 m²

96,00

Pavardė,

 

 

 

 

17,1– 22,1 km

 

 

 

 

 

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ‘’–

 

Nr. A7,

3

6.2.2-3

Ženklų skydų pataisymas

vnt.

3

Pavardė,

18,54 km ženklo H nuokr.

 

 

 

17,1– 22,1 km

 

 

(patrulinių apžiūrų

 

 

parašas

didesnis už leistinąjį, patai-

 

 

 

 

 

 

aktas Nr. 59)

 

 

 

syti tuoj pat (2002 06 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

techn. tarnyb. inž. (parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ‘’–

 

Nr. 137,

4

8.2.2-5

Signalinių stulpelių

vnt.

12

Pavardė,

 

 

 

 

0,5– 6,0 km

 

 

pakeitimas

 

 

parašas

 

......

..............

......................

...............

..........

................

..............................

..........

..........

...............

..............................

......

..............

......................

...............

..........

................

..............................

..........

..........

...............

..............................

_________________

 

 

Kelių priežiūros vadovo V dalies

„Automobilių kelių priežiūros darbų

apskaita KPV DA-09“

3 priedas (privalomasis)

 

(Per mėnesį atliktų kelių techninės priežiūros (KP) nuolatinių privalomų darbų (NPD) sąrašo formos ir užpildymo pavyzdys)

(sąrašo formos pavyzdys)

 

VĮ „.......................................“ SP.......................................

............................keliuose 1)

 

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

.........m. ...........................mėn.

 

Darbų grupė

Darbų šifrai 2)

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbų kiekius pateikė: ....................................................................

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

Darbų kiekius patikrino: ....................................................................

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

1) Užpildoma magistraliniams, krašto ir tik tiems rajoniniams keliams, kuriuose EI ? 700 aut./parą (EI gali būti keičiamas LAKD ir VĮ susitarimu), gatvėms miestuose, kitiems rajoniniams keliams atskirai.

2) Darbų šifrai surašomi pagal Kelių priežiūros vadovo II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“.

 


(sąrašo užpildymo pavyzdys)

 

M regiono keliai             B kelių tarnybos

magistraliniuose       keliuose

 

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

2008 m. birželio mėn.

 

Darbų grupė

Darbų šifrai

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1

1.2.4-2

Žolės pjovimas šlaituose

100 m²

1240,00

 

1.4.1.2-2

Žolės pjovimas šalikelėse

100 m²

320,00

 

2.1.1-1

Asfaltbetonio dangos valymas

100 m²

750,00

..........

 

.........................................................

................

............

..........

 

.........................................................

................

............

3

6.2.3-2

Ženklų skydų pataisymas

vnt.

15

..........

 

.........................................................

................

............

..........

 

.........................................................

................

............

4

8.2.2-5

Signalinių stulpelių (plastikinių) pastatymas

vnt.

21

 

8.2.2-6

Sugadintų plastikinių atšvaitų pakeitimas

vnt.

42

..........

 

.........................................................

................

............

..........

 

.........................................................

................

............

5

5.4.1

Pavėsinių valymas

10 m²

14,40

 

5.5.2

Tualetų valymas

126,00

..........

 

.........................................................

................

............

6

5.8.1.1

KOSIS priežiūra

vnt.

1

..........

 

.........................................................

................

............

7

8.2.2-4

Sulaužytų signalinių stulpelių pakeitimas

vnt.

5

 

1.4.2.2-4

Audros išverstų medžių pašalinimas

vnt.

11

..........

 

.........................................................

................

............

8

4.1.1

Pralaidų valymas

pralaida

7

 

Darbų kiekius pateikė: pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

Darbų kiekius patikrino: pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

_________________

 

 

 

Kelių priežiūros vadovo V dalies

„Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita KPV DA-09“

4 priedas (informacinis)

 

(Per mėnesį/nuo metų pradžios atliktų kelių techninės priežiūros (KP)

periodinių privalomų darbų (PPD) kaupiamojo žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdys)

 

(žiniaraščio formos pavyzdys)

 

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ KAUPIAMASIS ŽINIARAŠTIS

 

Sąmatos Nr. .......

eilutė

Darbo kodas

Darbo ir išlaidų aprašymas

Mato vnt.

Kiekis

Suma

Lt

1 mėn.

(balandis)

2 mėn.

(gegužė)

Nuo metų pradžios

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statybvietės darbuotojų d.u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso tiesioginių išlaidų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtinės išlaidos (nuo ............ Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinio draudimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtinės vertės mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiniaraštį užpildė: ........................................................

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

 

(žiniaraščio užpildymo pavyzdys)

 

Sąmatos Nr. 14

eilutė

Darbo kodas

Darbo ir išlaidų aprašymas

Mato vnt.

Kiekis

Suma

Lt

1 mėn.

(balandis)

2 mėn.

(gegužė)

Nuo metų pradžios

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

1.

KP 6.3 – 10

Sulaužytų arba deformuotų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metalinių atramų pakeitimas

vnt.

26

4026,36

6

926,16

6

926,16

12

1852,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

KP 6.4 – 8

Kelio ženklų skydų pakeitimas

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

naujais rankiniu būdu, kai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skydai tvirtinami prie dvistiebių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atramų ir skydų kraštinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgesnė kaip vienas metras

vnt.

13

3153,48

3

727,73

3

727,73

 

1455,46

 

 

Iš viso:

 

 

7179,84

 

1656,89

 

1656,89

 

3313,78

 

 

Statybvietės darbuotojų d.u.

%

17,3

95,93

 

22,14

 

22,14

 

44,28

 

 

Iš viso tiesioginių išlaidų

 

 

7275,77

 

1679,03

 

1679,03

 

3358,06

 

 

Pridėtinės išlaidos (nuo 554,52 Lt)

%

70

388,16

 

89,57

 

89,57

 

179,14

 

 

Socialinio draudimo išlaidos

%

31

201,64

 

46,53

 

46,53

 

93,06

 

 

Kitos išlaidos

%

3

218,27

 

50,37

 

50,37

 

100,74

 

 

Iš viso:

 

 

8083,84

 

1916,53

 

1916,53

 

3833,06

 

 

Pelnas

%

8

646,71

 

153,32

 

153,32

 

306,64

 

 

Iš viso:

 

 

8730,55

 

2069,85

 

2069,85

 

4139,70

 

 

Pridėtinės vertės mokestis

%

18

1571,50

 

372,57

 

372,57

 

745,14

 

 

Iš viso:

 

 

10302,05

 

2442,42

 

2442,42

 

4884,84

 


 

(žiniaraščio užpildymo pavyzdžio pabaiga)

 

Sąmatos Nr. 14

eilutė

3 mėn.

(birželis)

Nuo metų pradžios

4 mėn.

(liepa)

Nuo metų pradžios

 

 

Skirtumas

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

6

926,16

18

2778,48

8

1247,88

26

4026,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

727,73

9

2183,19

4

970,29

13

3153,48

 

 

 

 

0

0

 

 

1656,89

 

4970,67

 

2209,17

 

7179,84

 

 

 

 

0

0

 

 

22,14

 

66,42

 

29,51

 

95,93

 

 

 

 

0

0

 

 

1679,03

 

5037,09

 

2238,68

 

7275,77

 

 

 

 

0

0

 

 

89,57

 

268,71

 

119,45

 

388,16

 

 

 

 

0

0

 

 

46,53

 

139,59

 

62,05

 

201,64

 

 

 

 

0

0

 

 

50,37

 

151,11

 

67,16

 

218,27

 

 

 

 

0

0

 

 

1916,53

 

5749,59

 

2334,25

 

8083,84

 

 

 

 

0

0

 

 

153,32

 

459,96

 

186,75

 

646,71

 

 

 

 

0

0

 

 

2069,85

 

6209,55

 

2521,00

 

8730,55

 

 

 

 

0

0

 

 

372,57

 

1117,71

 

453,79

 

1571,50

 

 

 

 

0

0

 

 

2442,42

 

7327,26

 

2974,79

 

10302,05

 

 

 

 

0

0

 

Žiniaraštį užpildė: pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

_________________

 

 

 

Kelių priežiūros vadovo V dalies

„Automobilių kelių priežiūros darbų

apskaita KPV DA-09“

5 priedas (informacinis)

 

(Kelių techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD)

skaičiuojamosios kainos nustatymo pavyzdys)

 

KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO PAVYZDYS

 

Sąm. eil., kodai

Darbo, resursų pavadinimas

Mato vienetas

Norma

Kiekis

Kaina Lt

Iš viso

 

II skirsnis. Išdaužų užtaisymas

 

 

 

1

21P-7*

100 m²

 

0,030

 

 

 

Išdaužų iki 5 m² ploto ir 60 mm gylio užtaisymas

 

 

 

 

 

 

mechanizuotu būdu iškapojant dangą

 

 

 

 

 

 

Darbo sąnaudos (vid. kateg. 3,40)

žm. val.

71,040

2,130

20,67

44,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20093

Bituminė emulsija paviršiaus apdorojimui

t

0,174

0,005

1386,00

6,93

450004

Krovininės automašinos (4 t)

maš.val.

11,440

0,343

23,00

7,89

470235

Kompresorius su pneumoplaktukais

maš.val.

21,000

0,630

28,00

17,64

489100

Savaeigis volas (5 t)

maš.val.

0,900

0,027

46,00

1,24

489106

Kilnojamoji diskinė freza

maš.val.

4,200

0,126

36,00

4,54

571739

Asfaltbetonis viršutiniams dangos sluoksniams

t

14,500

0,435

211,57

92,03

 

AC 11 VN, AC 8 VN

 

 

 

 

 

21P-7*:

 

D. užm. – 44,03, medž. – 98,96, mech. – 31,31, iš viso – 174,30

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21P-7* – yra kodas pagal normatyvų rinkinį [7.8])

Iš viso skyriuje:

D. užm. – 44,03, medž. – 98,96, mech. – 31,31, iš viso – 174,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomos išlaidos medžiagoms – 3% (nuo 98,96)

 

2,97

 

 

Papildomos išlaidos mechanizmų eksploatacijai – 3% (nuo 31,31)

 

0,94

 

 

Papildomas darbo užmokestis – 8% (nuo 44,03)

 

3,52

 

 

Sezoniniai darbai – 15% (nuo 44,03)

 

6,60

 

 

Specifiniai darbai – 17% (nuo 44,03)

 

7,49

 

 

Padidinto pavojingumo sąlygos – 10% (nuo 44,03)

 

4,40

 

 

Iš viso:

 

200,22

 

 

Socialinio draudimo išlaidos – 31% (nuo 66,04)

 

20,47

 

 

Statinio statybos išlaidos

 

220,69

 

 

Statybvietės išlaidos – 5,5%

 

12,14

 

 

Iš viso tiesioginės išlaidos:

 

232,83

 

 

Pridėtinės išlaidos – 45% (nuo 66,04)

 

29,72

 

 

Iš viso:

 

262,55

 

 

Pelnas – 8%

 

21,00

 

 

Bendra kaina be PVM:

 

283,55

 

 

Pridėtinės vertės mokestis – 18%

 

51,04

 

 

Bendra kaina su PVM:

 

334,59

 

 

_________________


Kelių priežiūros vadovo V dalies

„Automobilių kelių priežiūros darbų

apskaita KPV DA-09“

6 priedas (privalomasis)

 

(Valstybės įmonės (VĮ) „...............“ ataskaitos apie valstybinės reikšmės kelių techninei priežiūrai (KP) skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklius lentelės ir jų užpildymo pavyzdžiai)

(lentelių pavyzdžiai)

 

„.......................................“

 

20.... m. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINEI PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

Magistraliniai keliai – ......km

Krašto keliai – ...... km

Rajoniniai keliai – .........km

 

1 lentelė. Tiesioginių išlaidų pasiskirstymo ataskaita

 

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai

Tiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt

Darbuotojų skaičius

Iš viso kelių priežiūros darbai

Iš to skaičiaus:

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM), iš to skaičiaus:

Kelių techninės priežiūros (KP) privalomiems darbams (PD), iš to skaičiaus:

Išlaidos medžiagoms

 

 

 

 

X

Išlaidos transporto ir mechanizmų eksploatacijai

nuosavo

 

 

 

 

X

samdomo

 

 

 

 

X

Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių KP darbuose

Darbo užmokesčiui

 

 

 

 

X

Soc. draudimui

 

 

 

 

X

Iš viso:

 

 

 

 

 

Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui, iš to skaičiaus

Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai nedalyvaujančių KP darbuose

Darbo užmokesčiui

 

 

 

 

X

Soc. draudimui

 

 

 

 

X

Kitos SP viso personalo išlaikymo išlaidos

 

 

 

 

X

Pridėtinės išlaidos

 

 

 

 

X

Iš viso:

 

 

 

 

 

Iš visų viso

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Netiesioginių išlaidų pasiskirstymo ir efektyvumo rodiklių ataskaita

 

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai

Netiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt

Darbuotojų skaičius

Iš viso kelių priežiūros darbai

Iš to skaičiaus:

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM), iš to skaičiaus:

VĮ administracijos išlaikymui, iš to skaičiaus:

Administracijos darbuotojų išlaidos

Darbo užmokesčiui

 

 

 

 

X

Soc. draudimui

 

 

 

 

X

Kitos personalo išlaikymo išlaidos

 

 

 

 

X

Pridėtinės išlaidos

 

 

 

 

X

Iš viso:

 

 

 

 

 

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso (iš 1 lentelės)

 

 

 

 

 

TIESIOGINĖS IR NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso

 

 

 

 

 

Finansavimo apimtys (be PVM)

 

 

 

 

X

EFEKTYVUMO RODIKLIS ± (finansavimo apimtys minus išlaidos iš viso)

 

 

 

 

X

 

 

VĮ „.........................“ direktoriaus pavaduotojas .........................................................................

parašas, vardas ir pavardė

 

Užpildė: ........................................................................................................................................

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

 

 

(lentelių užpildymo pavyzdžiai)

 

E regiono keliai

 

2008 m. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINEI PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

Magistraliniai keliai – 80,555 km

Krašto keliai – 363,398 km

Rajoniniai keliai – 909,598 km

 

1 lentelė. Tiesioginių išlaidų pasiskirstymo ataskaita

 

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai

Tiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt

Darbuotojų skaičius

Iš viso kelių priežiūros darbai

Iš to skaičiaus:

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM), iš to skaičiaus:

Kelių techninės priežiūros (KP) privalomiems darbams (PD), iš to skaičiaus:

Išlaidos medžiagoms

2226

314

1208

704

X

Išlaidos transporto ir mechanizmų eksploatacijai

nuosavo

2812

257

1110

1445

X

samdomo

1

 

1

 

X

Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių KP darbuose

Darbo užmokesčiui

3754

405

1872

1477

X

Soc. draudimui

1130

122

557

451

X

Iš viso:

9923

1098

4748

4077

152

Struktūrinių padalinių (SP) išlaikymui, iš to skaičiaus

Išlaidos darbuotojų, tiesiogiai nedalyvaujančių KP darbuose

Darbo užmokesčiui

1048

108

550

390

X

Soc. draudimui

311

32

163

116

X

Kitos SP viso personalo išlaikymo išlaidos

201

28

103

70

X

Pridėtinės išlaidos

1761

223

882

656

X

Iš viso:

3321

391

1698

1232

31

Iš visų viso

13244

1489

6446

5309

183

 

2 lentelė. Netiesioginių išlaidų pasiskirstymo ir efektyvumo rodiklių ataskaita

 

Išlaidų sudėtis ir pavadinimai

Netiesioginių išlaidų pasiskirstymas pagal kelių rūšis, tūkst. Lt

Darbuotojų skaičius

Iš viso kelių priežiūros darbai

Iš to skaičiaus:

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM), iš to skaičiaus:

VĮ administracijos išlaikymui, iš to skaičiaus:

Administracijos darbuotojų išlaidos

Darbo užmokesčiui

1190

135

589

466

X

Soc. drau-dimui

370

42

183

145

X

Kitos personalo išlaikymo išlaidos

116

15

58

43

X

Pridėtinės išlaidos

487

54

240

193

X

Iš viso:

2163

246

1070

847

25

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso (iš 1 lentelės)

13244

1489

6446

5309

183

TIESIOGINĖS IR NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS (be PVM) iš viso

15407

1735

7516

6156

208

Finansavimo apimtys (be PVM)

15354

1714

7251

6389

X

EFEKTYVUMO RODIKLIS ± (finansavimo apimtys minus išlaidos iš viso)

- 53

- 21

- 265

233

X

 

VĮ „E regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

Užpildė: pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

_________________

 

 

 

Kelių priežiūros vadovo V dalies

„Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita KPV DA-09“

7 priedas (privalomasis)

 

(Valstybės įmonės (VĮ) „..........“ per 20..... metus pagal darbų grupes atliktų valstybinės reikšmės ......... keliuose techninės priežiūros (KP) privalomų darbų (PD) ataskaitų formų pavyzdžiai)

 

VĮ „.......................................“

 

PER 20... METUS PAGAL DARBŲ GRUPES ATLIKTŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS ...................... KELIUOSE TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ATASKAITA

 

1 lentelė. 1 darbų grupė „Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą“

 

Valstybės įmonės pavadinimas

Kelių rūšis

Valymas

1.1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga; 1.1.2.1. Kelkraščių su vejos danga; 1.1.3.1. Saugumo salelių su vejos danga,

1000 m²

1.2.1. Šlaitų,

1000 m²

1.3.1.1. Griovių,

1000 m²

1.3.3.1. Greitviečių, latakų,
1000 m

1.4.1.1. Šalikelių,

1000 m²

2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono; 2.3.1. Grindinių; 3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga,

1000 m²

2.2.1. Žvyro dangų (žvyrkelių),

1000 m²

3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų,

1000 m²

5.2.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga,

100 m²

5.9.1.1. Triukšmą slopinančių sienučių,

100 m²

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 lentelės tęsinys

Valymas

5.9.2.1. Nuotekų valymo įrenginių:

5.9.3.1.Perėjų laukiniams gyvūnams, varliagyviams,

100 m²

6.1.3.1. Atramų kelio ženklams,

100 m²

6.2.1 - (1,2,3). Ženklų skydų,

100 m²

7.1.2.1. Vertikaliojo ženklinimo paviršių,

100 m²

8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų:

8.2.1-1. Signalinių stulpelių:

8.3.1.1. Tvorų, sulaikančių pėsčiuosius ir dviratininkus,

1000 m

11.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus,

1000 m²

– nuleidimo latakų,

10 m³

– purvo sėsdintuvų,

10 m³

– sijinių,

1000 m

– parapetinių,

1000 m

– trosinių,

1000 m

– plastikinių,

100 vnt.

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žolės pjovimas

Krūmų pašalinimas

1.2.2. Išplovų užtaisymas šlaituose,

Sąnašų pašalinimas

Ruožų su iškylomis priežiūra

1.1.1.5. Skiriamosiose juostose,

1000 m²

1.2.4-2. Šlaituose,

1000 m²

1.3.1.4-2. Grioviuose,

1000 m²

1.4.1.2-2. Šalikelėse,

1000 m²

1.1.2.5-2. Kelkraščiuose su vejos danga; 6.1.1.3-1 Salelėse kelio ženklams,

1000 m²

Iškirtimas

Susmulki-nimas

1.3.2.1. Iš kanalizacijos vamzdžių,

1.3.2.1. Iš kanalizacijos šulinėlių,

8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų,

2.1.12. Asfalto dangose,

100 m²

1.2.4.1. Šlaituose,

100 m²

1.3.1.4-1. Grioviuose,

100 m²

1.4.1.2-1. Šalikelėse,

100 m²

1.4.1.2. Krūmų susmulkinimas į drožles,

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AK

AH

AI

AJ

AK

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelės pabaiga

Ruožų su iškylomis priežiūra

Kiti darbai

 

 

 

2.2.7. Žvyro dangose (žvyrkeliuose),

100 m²

3.1.7. Kelkraščiuose iš asfalto,

100 m²

3.2.8. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų,

2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose; 3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto,

10 m²

2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dangose; 3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto,

10 m

2.1.10-2. Bitumo dėmių pašalinimas asfalto dangoje,

1000 m²

Bangų, provėžų, įdubų, skersinių nuolydžių ištaisymas (profiliavimas)

1.4.2.3. Kenkėjų ir piktžolių naikinimas cheminėmis medžiagomis,

100 m²

 

 

 

2.2.3, 2.2.4, 2.2.5. Žvyro dangose (žvyrkeliuose), 1000 m²

3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų, 1000 m²

 

 

 

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. 2 darbų grupė „Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą“

Valstybės įmonės pavadinimas

Kelių rūšis

Sniego valymas nuo:

1.1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų su vejos danga,

1000 m²

1.1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų su vejos danga,

1000 m²

1.1.3.5. Saugumo salelių su vejos danga,

1000 m²

1.3.1.5. Griovių,

1000 m²

2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais; 5.2.5. Saugumo salelių su asfalto danga,

1000 m²

2.2.9. Žvyro dangų (žvyrkelių),

1000 m²

5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui,

100 m²

5.3.1.5. Poilsio aikštelių,

100 m²

5.3.2.2. Priėjimų prie šulinių, šaltinių,

100 m²

5.4.4. Autobusų stotelių grindų,

100 m²

5.4.4. Poilsio aikštelių pavėsinių grindų,

100 m²

5.8.2.4-2. Greitį mažinančių kalnelių,

10 m²

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sniego valymas nuo

Barstymas

5.5.7. Tualetų grindų,

100 m²

6.2.1-4. Ženklų skydų,

100 m²

8.1.1-3. Apsauginių atitvarų,

100 m²

8.2.1-2. Signalinių stulpelių,

100 vnt.

9.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų,

1000 m²

10.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių,

1000 m²

10.2.6. Šalitilčių,

1000 m²

10.5.2.4. Laiptų,

100 m²

10.5.2.4. Tiltelių, lieptelių dangų,

100 m²

11.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus,

1000 m²

2.1.15. Asfalto ir betono dangų; 9.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų; 10.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių; 11.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus,

1000 m²

2.2.9. Žvyro dangų (žvyrkelių),

1000 m²

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelės pabaiga

Barstymas

Priežiūra per polaidį

Sniegatvorių ir signalinių

gairių pastatymas bei priežiūra

Kiti darbai

5.3.2.2. Priėjimų prie šulinių, šaltinių; 5.4.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių; 5.5.7. Tualetų; 10.2.6.Šalitilčių; 10.5.2.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių,

100 m²

1.3.2.3. Kanalizacijos šulinėlių,

vnt.

4.1.6. Pralaidų,

vnt.

4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių,

100 m³

8.2.3. Signalinių gairių,

100 vnt.

8.3.2.1-1. Medinių skydų sniegatvorių,

100 m

8.3.2.1-1. Plastikinio tinklo sniegatvorių,

100 m

2.1.15. Asfalto dangų šiurkštinimas,

1000 m²

2.2.9. Žvyro dangų (žvyrkelių) šiurkštinimas,

1000 m²

2.1.2, 2.3.2. Laikinas išdaužų užtaisymas asfalto ir grindinio dangose,

10 m²

2.1.13. Druskų-frikcinių mišinių paruošimas,

100 t

2.1.13. Druskų tirpalų paruošimas,

100 t

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. 3 darbų grupė „Sugadintų ženklų atstatymas“

Valstybės įmonės pavadinimas

Kelių rūšis

Atstatymas

Standartinių ženklų

Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m

6.2.2-1. Ženklo skydo iš šviesą atspindinčios plėvelės pažaidų ištaisymas,

6.1.2.1-3. Sulaužytų pamatų pakeitimas,

vnt.

6.1.3.5-1. Pasvirusių atramų ištiesinimas,

vnt.

6.1.3.3-3. Įlenktų metalinių atramų ištaisymas,

vnt.

6.2.3-2. Ženklo skydo aukščio ir padėties pataisymas,

vnt.

6.2.3-4. Deformuoto (įlenkto) ženklo skydo ištaisymas,

vnt.

6.1.2.1-3. Sulaužytų pamatų pakeitimas,

vnt.

6.1.3.5-1. Pasvirusių atramų ištiesinimas,

vnt.

6.1.3.3-3. Įlenktų metalinių atramų ištaisymas,

vnt.

6.2.3-2. Ženklo skydo aukščio ir padėties pataisymas,

vnt.

6.2.3-4. Deformuoto (įlenkto) ženklo skydo ištaisymas,

vnt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. 4 darbų grupė „Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas“

Valstybės įmonės pavadinimas

Kelių rūšis

8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių pastatymas,

vnt.

8.2.2. Plastikinių signalinių stulpelių atitiesinimas,

vnt.

Pakeitimas

 

 

 

 

8.2.2-4. Sulaužytų gelžbetoninių signalinių stulpelių į plastikinius,

vnt.

8.2.2-5. Sulaužytų plastikinių signalinių stulpelių,

vnt.

8.2.2-6. Metalinių ir (arba) plastikinių atšvaitų,

vnt.

8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios plėvelės,

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. 5 darbų grupė „Pakelės statinių ir želdinių priežiūra“

Valstybės įmonės pavadinimas

Kelių rūšis

Valymas

Karpymas, formavimas

Pašalinimas

1.4.2.1. Medžių, krūmų, gyvatvorių aplinkos,

100 m²

5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui,

100 m²

5.3.1.1. Poilsio aikštelių,

100 m²

5.4.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių,

100 m²

5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Tualetų vidaus ir aplinkos,

100 m²

5.6.2. Šiukšlių dėžių,

100 vnt.

10.5.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių,

100 m²

5.3.2.1. Šulinių, šaltinių aplinkos,

100 m²

9.1.1, 9.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų,

1000 m²

1.4.2.2. Medžių, krūmų,

vnt.

1.4.2.3. Gyvatvorių,

10 m²

1.4.2.2-3. Nudžiūvusių šakų,

1 medis

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N